Kritično bolesno dete

Download Report

Transcript Kritično bolesno dete

Kriterijumi za prijem bolesnog deteta
u jedinicu intenzivne nege
Dr Snežana Rsovac
Kako prepoznati kritično bolesno
dete?
DZ šalter
Ambulanta pregled
Bolnica?
Prepoznavanje kritično bolesnog deteta na prijemu
• prijem za pregled
utvrditi vreme prijema
utvrditi vreme čekanja na pregled
razgovor na prijavi ( prve informacije o stanju deteta )
Najbolji sistem omogućava brzu trijažu
zavisi od lokalnog nivoa
broj dece
broj pregleda
zavisi od obučenosti kadra
Procena
Pitanje
Da li je dete imalo napad, trzaje?
Da li se dete igralo/progutalo mali predmet(e)?
Da li je počelo iznenada da kašlje?
Posmatranje
Neadekvatni disajni pokreti?
Diše li?
Konvulzije?
Ispitivanje
Periferni pulsevi loši?
Hladna periferija?
Stanje svesti?
Broj respiracija?
Kritično bolesno dete – znaci
• hitno zbrinjavanje
- cijanoza
- poremećaj svesti
- letargija
- konvulzije
- otežano disanje
- dehidriranost
- purpura/petehije
● pažnja
- odbija obroke
- ubrzano diše
- učestalo povraća
- mlađe od 7 dana
- suspektna intoksikacija
Deterioracija
Čak i ako odaje dobar utisak dete sa DIJAREJOM mora se OPSERVIRATI
i ORALNO REHIDRIRATI
Ne zaboravite na roditelje
Roditelji mogu biti anksiozni, pomozite im
Disajni put
DA
Očistiti disajni put
Pozicija vilice
Oralni AIRWAY
PLAN1
Opstrukcija ?
Disanje
NE
Adekvatni disajni
pokreti ?
DA
Cijanoza ?
RR > 70 ?
Stridor ?
Letargija ?
Ne jede, ne pije ?
Cirkulacija
Ambu balon i maska
Kiseonik
PLAN 2
Kiseonik : nazalni prong, nazalni
kateter ili maska
PLAN 3
DA
Kiseonik
Ringer ili 0.9%NaCl
IV bolusi 10 ml/kg
PLAN 4
NE
Loš puls
hladna periferija
Konvulzije
NE
DA
NE
DA
Konvulzije ?
Svest
NE
Depresija ?
DA
Diazepam
Glikemija ?
PLAN 5
Glikemija ?
PLAN 6
Plan 1 (opsrukcija)
• Očistiti disajni put ( manuelno, sukcijom ..)
• Pozicija vilice ( put unapred )
• Plasiranje airway-a
Plan 2 (neadekvatno disanje)
•
•
•
•
Arteficijalna ventilacija (ambu..)
Primena KISEONIKA
Primena preko maske
Mora se pokretati grudni koš !
Plan 3 (respiratorna insuficijencija)
• Kiseonik preko nazalnih pronga (1-2 L/min) ili
nazalnog katetera (8F, mekog) ili maske (4
L/min)
• Dati prvu dozu antibiotika
Amoksicilin
Plan 4 ( loša cirkulacija )
• Dodati Ringer laktat ili 0.9%NaCl
ponavljani bolusi od 10 ml/kg do pulsa(max 40ml/kg )
Dijareja? ( pitati roditelje)
• Intraosalni put rehidracije do uspostavljanja venske linije
Plan 5 (konvulzije)
•
•
•
•
•
Disajni put
Kiseonik ( maska, nazalno )
Diazepam
Proveriti glikemiju
Obraditi za meningitis
Tonička faza
Klonička faza
Plan 6 (poremećaj svesti)
•
•
•
•
Postaviti u koma položaj
Obezbediti disajni put
Proveriti glikemiju
Mogući uzroci:
Šok: ponovo proveriti puls
Meningitis : obrada
Lekovi/toksini: roditelje pitati
Postiktalno: anamneza o konvulzijama
Povreda glave: pregled i oprez VRAT
Stabilizacija kritično bolesnog deteta radi transporta
•
•
•
•
•
Hemodinamska
Respiratorna (potpora)
Kardiogena
Neurološka
Termoregulacija
Prethodno obaviti fizikalni pregled, laborat.obradu,
obezbediti min.monitoring vitalnih funkcija,v.linija i započeti
stabilizaciju!
Komunikacija
• Kontakt sa ustanovom u koju se transportuje
pacijent
• Dokumentacija
• Izveštaj o stanju deteta neposredno pre
transporta
Transport kritično bolesnog deteta
• Osoblje ( tim )
• Oprema
• Lekovi
• Nastaviti lečenje i zbrinjavanje tokom transporta
Kriterijumi za prijem u jedinicu intenzivne
nege
• Ozbiljna, životno ugrožavajuća, nestabilna bolest
• Multisistemsko organsko popuštanje
• Komplikacije u postoperativnom toku
American Academy of Pediatrics, 1999.g
Kriterijumi za prijem u jedinicu intenzivne
nege na osnovu dijagnoze
A. Kardiovaskularni sitem
1. CPR ( arest )
2. kardiogeni šok
3. aritmije i kompletni blok
4. ak. kongestivna srčana insuficijencija
5. hipertenzivna kriza
6. tamponada srca
7. srčane mane sa insuficijencijom
B. Respiratorni sistem
1. ak. respiratorna insuficijencija ( meh. ventilacija )
2. embolizam
3. hemoptizija
4. respiratorna slabost sa potrebom za intubacijom
C. Neurološke bolesti
1. koma
2. intrakranijalna hemoragija ( hernijacija preteća )
3. meningitis
4. status epileptikus
5. CNS ili neuromišićna bolest sa respiratornom disf-jom
6. moždana smrt kod potencijalnih donatora organa
7. vazospazam
8. teške traume glave
D. Intoksikacija
E. Gastrointestinalni poremećaji
1. fulminantna jetrina insuficijencija
2. pankreatitis
3. krvarenja
4. perforacija ezofagusa ( medijastinitis )
F. Endokrinološka oboljenja
1. dijabetična ketoacidoza
2. miksedem – koma
3. hiperosmolarni poremećaj sa komom
4. hiperkalciemija sa poremećajem mentalnog statusa
5. hipo/hiper Na, Mg, K
G. Hirurgija
H. Ostalo
1. septički šok
2. hemodinamski monitoring
3. utapanje, hipo/hipertermija, opekotine
Kriterijumi za prijem u jedinicu intenzivne nege na osnovu
rezultata analiza
Laboratorijske vrednosti
• Serum Na < 110 mEq/L ili > 170 mEq/L
• Serum K < 2.0 mEq/L ili > 7.0 mEq/L
• PaO2 < 50 mm Hg
• pH < 7.1 or > 7.7
• Serum glukoza > 800 mg/dl
• Serum Ca > 15 mg/dl
• Toksični nivoi leka ili hemijskih supstanci kod hemodinamski ili
neurološki kompromitovanog bolesnika
Radiografija/EHO/CT
• Intrakranijalna hemoragija, SAH
• Ruptura viscere, jetre, ezofagusnih variksa
Guidelines for intensive care unit admission.Task Force of the American College of Critical Care
Medicine, Society oF Critical Care Medicine, 1999;27:633-638.
011 – 20 60 641