Bud*et 2012 - Lubuskie.pl

download report

Transcript Bud*et 2012 - Lubuskie.pl

DEBATA
Lubuska ochrona
zdrowia
Dane zawarte w prezentacji pochodzą z Ustawy o
działalności leczniczej
Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654 • Tekst obowiązuje od 30 czerwca
2012
Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
Wsparcie dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w
latach 2006-2011
SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Pożyczki udzielone przez Samorząd Województwa
Lubuskiego
Poręczenia kredytów
87,5 mln zł
46,5 mln zł
Dotacja z Budżetu Województwa (2008-2012)
6,483 mln zł
W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego w latach 2007-2013
21,929 mln zł
W ramach Programu Operacyjnego Współpraca
Terytorialna Polska (Lubuskie) – Brandenburgia
6,8 mln zł
Razem:
169,200 mln zł
260, 3 mln zł
Zobowiązania
gorzowskiego szpitala na
dzień
30.06.2012 r. wraz z
rezerwami
w tym:
- zobowiązania
wymagalne
52,9 mln zł
Jeżeli wynik finansowy po dodaniu
kosztów amortyzacji ma wartość
ujemną, to podmiot tworzący może
pokryć ujemny wynik finansowy
szpitala. W przypadku jego niepokrycia,
podmiot tworzący podejmuje uchwałę
o zmianie formy organizacyjno-prawnej
szpitala albo o LIKWIDACJI SZPITALA
(art.59 ustawy)
60 %
Przejęcie zobowiązań szpitala w
Gorzowie spowoduje, że
wskaźnik zadłużenia samorządu
województwa przekroczy
DOPUSZCZALNE
60 %
dopuszczalny wskaźnik
zadłużenia dla JST
…a to
oznacza
…
… KONSEKWENCJE !!!
1.
Likwidacja województwa
(zarząd komisaryczny)
2.
Brak zabezpieczenia udzielania
tak szerokiego spectrum
świadczeń medycznych w
północnej części województwa
Organem
dokonującym
przekształcenia jest
Organ wykonawczy
samorządu
terytorialnego
PRZEKSZTAŁCENIE
Krok I
Uchwała Sejmiku
Województwa Lubuskiego
wyrażająca zgodę na
przekształcenie szpitala w
spółkę
PRZEKSZTAŁCENIE
Krok II
Ustalenie
wskaźnika
zadłużenia
Suma
zobowiązań
-
Inwestycje
krótkoterminowe
----------------------------------------------------------------
Suma przychodów
-
-
do 0,5 zobowiązania mogą zostać po
stronie spółki
powyżej 0,5 – muszą być przejęte
przez samorząd
PRZEKSZTAŁCENIE
Krok III
Opracowanie
kwestionariusza
wraz z wymaganymi
dokumentami
21
- ilość
załączników do
kwestionariusza
Między innymi:
• Informacja o wartości zobowiązań
przejmowanych przez SP ZOZ
• Informacje dot. wykorzystania i rozliczenia
środków uzyskanych z funduszy UE
• Operaty szacunkowe określające wartość
Sumarynkową nieruchomości
Inwestycje
zobowiązańfinansowe
krótkoterminowe
• Sprawozdanie
za ostatnie trzy
---------------------------------------------------------------lata wraz z opiniami i raportami biegłych
rewidentów
Suma przychodów
• Projekt pierwszego regulaminu
organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem
rodzaju działalności leczniczej
• Opinia podmiotu tworzącego SP ZOZ co do
zasadności i celowości planowanego
przekształcenia
-
PRZEKSZTAŁCENIE
Krok IV
Zarząd Województwa
Lubuskiego
 sporządzenie aktu
przekształcenia
PRZEKSZTAŁCENIE
Krok V
Niezwłocznie po
sporządzeniu aktu
przekształcenia
 wniosek o wpisanie spółki
do KRS
Dniem
Przekształcenia SP
ZOZ w spółkę jest
dzień wpisania jej do
rejestru
przedsiębiorców
Z dniem przekształcenia
pracownicy
przekształconego SP ZOZ
stają się pracownikami
spółki!!!
Umorzeniu
podlegają:
• zobowiązania
przejęte od SP ZOZ
wraz z odsetkami
zaciągnięte przed
końcem 2009 r.
(m.in. podatki, ZUS-y, odsetki za
prolongatę itp..)
Podmiot tworzący może
uzyskać dotacje z budżetu
Państwa na zobowiązania
znane na 31.12.2009r.
(m.in. Kredyty, pożyczki itp.)
Suma
zobowiązań
-
Inwestycje
krótkoterminowe
----------------------------------------------------------------
Podmiot tworzący,
który przekształcił
Suma przychodów
szpital w spółkę kapitałową (samorząd
województwa lubuskiego) może ubiegać
się do
31 grudnia 2013 r. o
dotację celową z budżetu
państwa.
-
Suma
Inwestycje
Warunkami
uzyskania dotacji
są między innymi:
• wpisanie
spółki powstałejkrótkoterminowe
z przekształcenia SP
zobowiązań
ZOZ---------------------------------------------------------------do rejestru przedsiębiorców nie później niż
31 grudnia
2013 r.
Suma
przychodów
• zawarcie ugody z wierzycielami w zakresie
zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu
tworzącego przejętych od SP ZOZ, obejmującej co
najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań
lub odsetek od nich
• istnienie w dniu przekształcenia przejętych
zobowiązań wynikających z zaciągniętych
kredytów bankowych
Analiza SWOT dot. działalności SP Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY

Szeroki i kompleksowy zakres usług medycznych, w 
większości dobrze dostosowany do roli szpitala
wyższej rangi (wojewódzkiego) oraz do trendów
w zapotrzebowaniu na lecznictwo szpitalne
Bardzo trudna sytuacja finansowa (brak płynności,
zadłużenie znacznie przekraczające wartość
majątku i brak możliwości jego samodzielnej
spłaty)

Zespół poradni o szerokim zakresie specjalizacji


Wysoki kontrakt z NFZ z zakresu kardiologii
i wysoka dochodowość tego oddziału
Kosztowna struktura majątkowa – dwie lokalizacje,
wiele budynków, część w złym stanie technicznym

Rozproszenie infrastruktury zabiegowej
(stosunkowo nisko wykorzystany blok operacyjny, a
drugiej strony sale zabiegowe przy oddziałach)

Poradnie specjalistyczne w lokalizacji przy
ul. Dekerta rozproszone w różnych miejscach

Nadmiernie skomplikowana struktura
organizacyjna, w tym podwójne jednostki
w różnych lokalizacjach (oddziały chorób
wewnętrznych, apteki)

Konieczność poniesienia znaczących inwestycji na
dostosowanie jednostki do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
-
Inwestycje
krótkoterminowe
Analiza SWOT ciąg dalszy
SZANSE

Oddłużenie przy przekształceniu w spółkę prawa
handlowego na mocy Ustawy
o działalności leczniczej

Uruchomienie własnej radioterapii

Możliwości oferowania świadczeń komercyjnych po
przekształceniu w spółkę

Możliwość podwyższenia przez NFZ wyceny świadczeń z
zakresu chirurgii ogólnej (obecnie niedoszacowanych)

Wzrost efektywnego popytu na świadczenia medyczne
po wprowadzeniu rozwiązań prawnych sprzyjających
prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym

Starzenie się społeczeństwa jako podstawa rosnącego
zapotrzebowania na świadczenia medyczne

Znaczna siła przetargowa i rosnąca pozycja
konkurencyjna dużych, wielospecjalistycznych szpitali,
oferujących kompleksowy zakres świadczeń
i
dysponujących szerokim, nowoczesnym zapleczem
technicznym
i technologicznym

Położenie bliskie granicy z Niemcami, korzystne
w aspekcie tendencji do rozwoju leczenia
transgranicznego w ramach UE
ZAGROŻENIA
• Rosnąca rola zabiegowego leczenia
krótkoterminowego, przy równoległym ograniczaniu
i skracaniu czasu pobytów szpitalnych
• Zmniejszone wpływy ze składek zdrowotnych,
ograniczające budżet NFZ na ochronę zdrowia
• Rozwój prywatnej konkurencji, szczególnie
w obszarze zabiegów krótkoterminowych i porad
specjalistycznych
-
Inwestycje
krótkoterminowe