خانم مینا مجیدی (کارگاه کاردیوتوکوگرافی)

download report

Transcript خانم مینا مجیدی (کارگاه کاردیوتوکوگرافی)

2 nd Annual Meeting of the Iranian Continence Society 1-2 June ,2011 Tehran-Iran

یدیجم انیم یئامام سانشراک

؟ تسیچ یفارگوکوتویدراک محر تاضابقنا و نینج بلق شیاپ رازبا :

یفارگوکوتویدراک

(Non Stress Test , Fetal Monitoring) رد و تفرگرارق هدافتسا دروم نامیاز یاهقاتا مامت رد دش یم ماجنا CTG 1970 تحت اهنامیاز % لاس زا 99 ، : هچخیرات 1981 لاس

(FHR: محر ضابقنا ماگنه تارییغتزا جراخ هدش تبث بلق نابرض متیر : فیراعت

هیاپ متیر .

110-150 Beat per minute) یدراکیدارب 90

* FHR < 90 bpm FHR 150-160 bpm FHR 161-181 bpm FHR >181 bpm دیدش و طسوتم .

فیفخ .

یدراکیک ات * طسوتم .

دیدش .

(flat) فاص متیر دشاب دنهدیم یجوم یامن هیاپ متیر هب هک ییاهناسون bpm bpm 5 25 ات 5 دادعتو هقیقد رد لکیس 6 ات 2 زا رتمک بلق نابرض شیازفا هک یتروص رد دشاب یم

یلا 10 یط هیناث 15 لقادح هک هیاپ متیر هیاپ متیر FHR یارذگ شیازفا FHR > 15 bpm هتفه 34 زا دعب .

دوش تبث گنیروتینام هقیقد 20

یمحر تاضابقنا اب طبترم نا فیرعت و نینج بلق نابرض یارذگ شهاک محر تاضابقنا یا هنیآ ریوصت Caldeyro-Barcia (Type I or Dip I)

سردوز

*

(Type II or Dip II) سررید * ضابقنا عورش زا هلصاف اب نایاپ و جوا ، عورش

(variable) ریغتم * ناشن ( دهد یم خر V ای U مرف هب ریغتم لکش و عورش ضابقنا زا ینامز ره رد Deceleration عورش Acceleration ریغتم یاه Deceleration نیب    ) دشاب یم نینج یدراک یکات و نینج هب تفج یناسرنوخ هدنهد تسا کیژولویزیف رادومن نیا ریسفت رظن زا نیرتلکشم و عیاش ریغتم Deceleration EkG ، یرتمیسکا سلاپ ، نینج پلاکسا تاتکلا   

دشکب لوط هقیقد 3 زا رتشیب تدم هب هک bpm 110 زا رتمک بلق نابرض شهاک : لیلاد هب هک ردام Supine تیعضو * نینج Expulsion* Epidural *

نینج Expulsion

l

یسونیس جوم یامن  ریغتم Deceleration  ) flat ( فاص هیاپ متیر 

Swedish Classification* ( Swedish Rosen ( FIGO Classification * Rosen K , Luzie tti R . Intrapartum fetal monitoring : its basis and Current developments . Prenat. Neonat. Med.2000,2005

لامرن

110-150 5-25 درادن

کوکشم ل امرنا

150-170 100-110 5-10>40 min ریغتم >170 <100 <5>40 min دیدش ریغتم ینلاوط سردوز سررید ررکم هیاپ متیر ناسون Deceleration

بلق هیاپ متیر ریغتم

Deceleration 110-150 bpm 5-25 bpm Acceleration سردوز لکشم نودب ریغتم <60 sec FHR <60 bpm 100-110 bpm 150-170 bpm تدم هاتوک یدراکیدارب >25 bpm Acceleration <5 bpm >40 min نودب ریغتم Deceleration ناسون رطخ یب <6 sec >60 bpm 150-170 فیفخ رییغت اب >170 bpm موادم یدراکیدارب <5 bpm >60 min لادیئوزونیس متیر ریغتم Deceleration min 60 < هدیچیپ Deceleration ررکم سررید Classification CTG CTG لامرن CTG کوکشم CTG لامرنآ

رطخ رپ یگلماح ات 1999 لاس رد هک 48000 رب انب هک دشاب یم هاگتسد دوخ کیتاموتا ریسفت * (CTG Oxford Team IP) تسا هدش یزیر همانرب : تسا هدش فیرعت نینج یسکوپیه کسیر هدننکوگشیپ یاهرتماراپ * Tachycardia >150 bpm + STV<6 ms

محر تاضابقنا شیاپ .

مه کیدزن و مه تشپ تاضابقنا : یزنیس رپیاه دح زا شیب هلصاف اب تاضابقنا : یزنیس وپیاه دوش یمن فرطرب ضابقنا : ینوت رپیاه مک تدش اب ضابقنا : ینوت وپیه -

لمحت لباق نامز نیرتشیب

12o min 60 min 20 min 40 min CTG

یلامرنآ

161- 180 bpm 180 bpm <100 bpm یدراک یکات یدراک یکات > یدراکیدارب >50 bpm طسوتم ریغتم Deceleration >60 s 40 min 60 min 40 min >160 bpm سرید ریغتم Deceleration (flat) فاص متیر یدراک یکات Deceleration فاص متیر

: هجیتن نینج رد هک ریسفت کیلوباتم هک دسریم زودیسا تسیدروم اهنت رظن کسیر نینج هب NST تسین قیقد رداق لیلحت یئاهنت ) کیلوباتم دراد دب زودیسا ریثات نینج ( رد هب یعس NST دوجو هلوزیا اب دنک تدم ینیب زارد شیپ ار زونگورپ

نینج پلاکسا ردام تیعضو رییغت یپارت O2 PH یریگ هزادنا محر ضابقنا یلامرنا حیحصت نامیاز یارب نداد تصرف > 20 min نامیاز مود زاف رد یرازبا نامیاز ماجنا      

: ربیل رد مئلاع دیدشت تروص رد Deceleration دادعت ای و لوط ای قمع شیازفا .

رادیاپ Deceleration ِ + لامرنا هیاپ متیر .

فاص متیر .

⇩ نینج جورخ