การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด

Download Report

Transcript การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด

สือ่ คุณค่าพระวรสาร
กราฟิ กเบื้องต้น
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
กราฟิ ก (GRAPHIC)
กราฟฟิ ก หมายถึง การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะ
และศาสตร์ท างการใช้เ ส้น ภาพวาด ภาพเขี ย น แผนภาพ
ตลอดจนสัญลักษณ์ทงั้ สีขาว - ดา ซึ่งมีลกั ษณะเห็นได้ชดั เจน
เข้าใจความหมายได้ทนั ที ตรงตามทีผ่ สู ้ อ่ื สารต้องการ
กราฟิ กส์มาจากภาษากรีก
Graphikos หมายถึง การวาดเขียนและการเขียนภาพ
Graphein
หมายถึง การเขียน
คอมพิ ว เตอร์ก ราฟฟิ ก คื อ การสร้า งและการจัด การกับ
ภาพกราฟิ กโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ ซ่ึ ง ในปั จจุ บ ัน มี ก ารใช้
ภาพกราฟิ กกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ในหลายๆประการและสิ่งสําคัญที่
จะทําให้ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิ กเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพคือ จะต้องมีความเข้าใจกับ ชนิดของภาพในงาน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กและรูปแบบของไฟล์กราฟิ กที่ใช้กบั งาน
ออกแบบสิง่ พิมพ์
การศึกษา
ประชาสัม
พันธ์
งาน
ออกแบบ
กราฟิ ก
สือ่
สิง่ พิมพ์
งาน
โทรทัศน์
ฯลฯ
กราฟิ กแบบ 2 มิติ เป็ นภาพที่พบเห็นโดยทัว่ ไป
เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ
รวมถึงการ์ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์
ประเภทของภาพกราฟฟิ ก
Bitmap
ในทางเทคนิ ค เรีย กว่ า “Raster
Image” เป็ นการแสดงผลภาพทางกราฟิ กในรูปแบบที่ประกอบขึ้น
จากกรอบสีเ่ หลีย่ มจุดเล็กๆ มีลกั ษณะเป็ นตะแกรงเรียงประกอบขึ้นเป็ นภาพ
ลักษณะคล้ายๆ กับการปูกระเบื้อง
ที่ มี จ านวนคงที่ ต ายตัว ตามการสร้า งภาพที่ มี Resolution
(ตัวกาหนดค่าความละเอียดของจานวนpixels) แต่ละพิกเซลก็จะมีค่า
ของตาแหน่งและค่าสีของตัวเอง ด้วยเหตุท่ีพกิ เซลมีขนาดเล็กเราจึงเห็นว่า
ภาพ มีความละเอียดสวยงาม
จึงเหมาะสาหรับงานกราฟิ กในแบบที่ตอ้ งการให้แสง
เงาในรายละเอียด เป็ นไฟล์ท่ีเหมาะกับการทางานกับภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่าย เพราะ
Bitmap มี Channel พิเศษ เรียกว่า Alpha Channel ซึง่
เป็ น 32 bit หรือ true color คือสีสมจริง เช่น ภาพที่นามาใช้กบั
PhotoShop จะเป็ นภาพเหมือน ภาพถ่าย เพราะไฟล์ท่ีได้จาก
PhotoShop เป็ น Bitmap
ในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ท่ีมีนามสกุล .BMP,
.PCX , .TIF, .GIF , .JPG, .MSP, .PCD เป็ นต้น
สาหรับโปรแกรมที่ใช้สร้างกราฟิ กแบบนี้คือ โปรแกรม Paint ต่างๆ
เช่น Paintbrush, PhotoShop, Photo scape เป็ นต้น
มีค่า Pixel จานวนคงที่จงึ ทา
ให้มีขอ้ จากัดในเรือ่ ง
• การขยายขนาดภาพ
• การเปลีย่ นขนาดภาพทาโดยเพิม่ หรือลด Pixel จากที่มี
อยู่เดิม
• เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ข้ นึ ความละเอียดของภาพจึงลดลง และ
ถ้าเพิม่ ค่าความละเอียดมากขึ้นก็จะทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และ
เปลืองเนื้อที่หน่วยความจา
•จะมองเห็นเป็ นตารางสีเ่ หลีย่ มเรียงต่อกัน ทาให้ขาดความ
สวยงาม
การขยายขนาดของภาพ bitmap เกินขนาดจริงหรือทําการลด
จํานวน pixel ก็ทาํ ให้ รายละเอียดของภาพลดลงได้
คือ รูปแบบภาพกราฟิ กที่ประกอบด้วย
จุดตัดและต่อกันของ
แกน x/y/z ผ่านโปรแกรมทางกราฟิ ก ทาให้สามารถเปลีย่ นแปลง
แก้ไขได้ง่าย เช่น การย้ายภาพจากที่หนึง่ ไปอีกที่หนึง่ โดยโปรแกรมจะ
คานวณจุดตาแหน่งใหม่และแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ ไฟล์ภาพแบบนี้จะ
เหมือนการ์ตูนหรือภาพเขียน
ประเภทผลงานกราฟิ กที่นยิ มใช้โปรแกรมที่สร้างภาพแบบ
vector ในการสร้างได้แก่
คือ สามารถยืดหรือหด
ภาพเท่ า ใดก็ไ ด้ โดยที่ ภ าพจะไม่ แ ตก ความละเอีย ดของภาพไม่
เปลี่ยนแปลง คงคุณภาพของภาพไว้ได้เหมือนเดิม และยังสามารถ
ขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูง เพื่อให้มองเห็นเป็ นภาพผอม
หรื อ อ้ว นกว่ า ภาพเดิ ม ได้ด ้ว ย และไฟล์ มี ข นาดเล็ ก กว่ า ภาพ
Bitmap
ภาพแบบ Vector จึ ง เหมาะส าหรับ งานแบบวาง
Layout
งานพิมพ์ตวั อักษร Line Art หรือ
Illustration
ไฟล์รปู ภาพแบบ VECTOR
ไฟล์ท่ีมีนามสกุล


.WMF
.EPD
.CDR
 .AI
 .CGM
 .DRW


.PLT เป็ นต้น
โดยมีโปรแกรมประเภทวาดรูป (Drawing Program)
เช่น CorelDraw หรือ AutoCAD เป็ นโปรแกรมสร้าง
ขณะที่บนแมคอินทอชใช้ Illustrator และ Freehand
1. การแสดงผลของภาพอาจไม่ละเอียดไม่เป็ นธรรมชาติเท่า
bitmap
2. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพมากกว่า
เนือ่ งจากต้องทาตามคาสัง่ ที่มีจานวนมากกว่า
Bitmap
1. ลักษณะภาพประกอบขึ้นด้วยจุดต่างๆ
มากมาย
2. ภาพมีจาํ นวนพิกเซลคงทีจ่ งึ ต้องการค่า
ความละเอียดมากขึ้นเมื่อขยายภาพ โดยจะ
คํานวณค่าสีทลี ะ pixels ทําให้ภาพแตก
เมื่อขยายภาพให้ใหญ่
3. เหมาะสําหรับงานกราฟิ ก ในแบบต้องการ
ให้แสงเงาในรายละเอียด
4. แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคําสัง่ ย้าย
ข้อมูลจากหน่วยความจําทีเ่ ก็บภาพไปยัง
หน่วยความจําของจอภาพ
Vector
1. ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็ นตัวสร้าง
ภาพ โดยรวมเอา Object (เช่น วงกลม
เส้นตรง) ต่างชนิดมาผสมกัน
2. สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า
โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยัง
เหมือนเดิม ความละเอียดของภาพไม่
เปลี่ยนแปลง
3. เหมาะสําหรับงานแบบวาง Layout
งานพิมพ์ตวั อักษร Line Art หรือ
Illustration
4. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพ
มากกว่า เนื่องจากต้องทําตามคําสัง่ ทีม่ ี
จํานวนมากกว่า
นักเรียนเห็นหรือไม่ว่าภาพทัง้ 2 แบบมีความแตกต่างกันแต่ก็
สามารถออกแบบผลงานได้และทางานGraphicได้เหมือน
เหมือนนักเรียนในตอนนี้ท่ีมีทงั้ ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันบนโลก
และมีความสามารถในการทางานเหมือนกัน
นักเรียนคิดว่าในสังคมนี้มีอาชีพอะไรบ้างที่ต่างกัน
แต่ทางานเหมือนหรือ คล้ายกันให้นกั เรียนจับกลุ่มละ5คน และมาอธิบายหน้าห้อง
สิง่ ที่นกั เรียนอธิบายมาทัง้ หมดคือ ความเป็ นหนึง่ / ความเป็ นชุมชน
คือ มนุษย์ทุกคนเป็ นพีน่ อ้ งกัน ทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียวกัน ดังนัน้
มนุษย์จงึ ต้องสร้างสังคมมนุษย์ให้น่าอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ในหน่วยใดของ
สังคมเราต้องแสดงความเป็ นเจ้าของการมีส่วนร่วมในชีวิตของ
ชุมชนนัน้ ๆ
ใช้ แสดงลักษณะความเหมือนหรือแตกต่ าง ระหว่ างสิ่ งของ2 สิ่ ง หรือมากกว่ า