วิชา Swish max - วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

Download Report

Transcript วิชา Swish max - วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

หน่ วย
่
ที 1
แนะนำโปรแกรม Swish
max
รู ้จัก Swish
Max
โปรแกรม Swish Max เป็ น
่ ้สร ้างภาพเคลือนไหว
่
โปรแกรมทีใช
้
่
สามารถสร ้างชินงานภาพเคลื
อนไหว
ของ Macromedia Flash โดยไม่
่ั
จาเป็ นจะต ้องใช ้ฟังก ์ชนของโปรแกรม
Macromedia Flash ทียุ่ ง่ ยาก
่ อทีโปรแกรมมี
่
เพียงแค่ใช ้เครืองมื
มา
ให ้เท่านั้น
่ ้งานได ้ง่าย สามารถสร ้างลูกเล่นที่
ซึงใช
ซ ับซ ้อนด ้วย
่
โปรแกรม Swish Max สามารถทีจะ
นาเสนองานในรูปแบบของไฟล ์ Shock
่
wave Flash (.swf) ซึงสามารถ
นาไปใช ้ในการสร ้างเว็บเพจได ้ และ ยัง
่ ้ในการ
สามารถแปลงเป็ นไฟล ์ avi ซึงใช
ตัดต่อภาพยนตร ์ได ้อีกด ้วย
กำรเรียกใช้
โปรแกรม
1.คลิก
้ ปุ่ ม Start
2.เลือก Programs > Swish Max > Swish
Max
หน้ำจอโปรแกรม
Swish Max
หน่ วย
่
ที 2
ทำควำมรู ้จักกับโปรแกรม
Swish Max
ส่วนประกอบบน
หน้ำจอ
1.Main menu
3. Control Toolbar
2. Standard Toolbar
4. Timeline Panel
6. Layout Panel
7. Toolbox
8. Option
View
9.Stratus
Bar
5. Outline Panel
1.Main menu
Main Menu คือ เมนู ทใช
ี่ ้แสดง
่ งหมดของโปรแกรม
้
ชุดคาสังทั
่
SWiSHmax เมือคลิ
กเลือกเมนู
่ อยให ้เลือก
คาสัง่ จะปรากฏคาสังย่
ตามต ้องการ
2.Standard Toolbar
Standard Toolbar เป็ น Toolbar
่
่ อต่างๆ ทีใช
่ ้ใน
ทีรวบรวมเครื
องมื
การจัดการกับไฟล ์และข ้อมูล จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม
้
่
พืนฐานทั
วไป
เช่น โปรแกรม
Microsoft Office แต่จะมี
่ อทีต่
่ างกัน
เครืองมื
3.Control Toolbar
Control Toolbar เป็ น Toolbar ที่
่ อทีใช
่ ้ในการ
รวบรวมเครืองมื
ควบคุมการทางานของ Movie
4. Timeline Panel
Timeline Panel แถบแสดงเวลาซึง่
จะมีลก
ั ษณะเป็ นแถบ
่ ยมผื
่
สีเหลี
นผ้ายาว แบ่งเป็ นช่อง
่ ยกว่า Frame
เล็กๆหลายอันซึงเรี
โดยจะเป็ นตัวบ่งบอกถึงการกระทา
้ งมีปมที
่ ้ใน
ในแต่ละเวลา อีกทังยั
ุ่ ใช
่ กเล่นอีกด ้วย
การเพิมลู
5. Outline Panel
่
Outline Panel บริเวณซึงแสดง
้ั
โครงร่างอันดับชนของวั
ตถุทสร
ี่ ้าง
้
ขึนในไฟล
์ภาพยนตร ์โดยมีลก
ั ษณะ
้ั ซ
่ ้อนทับกันตามลาดับ
เป็ นชนที
่ ตถุทอยู
้ั งกว่าจะ
ก่อนหลังซึงวั
ี่ ช
่ นสู
้ั า่
อยูข
่ ้างหน้าของวัตถุทอยู
ี่ ใ่ นชนต
กว่าภายใน Scene เดียวกัน
6. Layout Panel
Layout Panel บริเวณแสดงผลของ
้
่ าซึงเรา
่
ชินงานไฟล
์ภาพยนตร ์ทีท
้
แก ้ไขและสร ้างชินงาน
7. Toolbox
่ อทีใช
่ ้
Toolbox หรือกล่องเครืองมื
่ อพืนฐานทั
้
่
สาหร ับเครืองมื
วไป
8. Option View
่ อที่
Option View เป็ นกลุม
่ เครืองมื
ใช ้สาหร ับปรับขนาดมุมมองของ
Workspace ให ้เป็ นไปตาม
ต ้องการ
9. Stratus Bar
Stratus Bar ส่วนล่างสุดของ
จอภาพ จะแสดงคาสัง่ หรือแสดง
่
่ อใน Toolbox ที่
ชือของเครื
องมื
่ อนเมาส
่
กาลังใช ้งาน เมือเลื
์ไปชียั้ ง
่ อต่าง ๆ หรือ
ตาแหน่ งของเครืองมื
แสดงขนาดของไฟล ์ SWF
หน่ วย
่
ที 3
่
กำรใช้งำนเครืองมื
อ
(Tool)
หน่ วย
่
ที 4
กำรสร ้ำงและตกแต่ง
ข้อควำม (Text)
่
กำรใช้เครืองมื
อในกำรเขียน
ข้อควำม
่
้ เมนู
้ ปุ่่ มรูป
1. คลิกที
Insert>Text หรือ คลิกที
ตัว T ดังภาพ
่ ้อ ง ก า ร ใ นหน้าต่าง
2. พิม พ ์ข ้อความทีต
Text ทางด ้านขวา
โดยสามารถปร ับรูปแบบ
ขนาด สีของตัวอักษรได ้
3. ถ ้าต ้องการลบหรือแก ้ไข
้ ่
ข ้อความทาได ้โดยคลิกที
ช่องพิมพ ์ข ้อความในหน้าต่าง Text แล ้ว
ทาการแก ้ไข
กำรตกแต่ง ใส่ส ี และปร ับขนำด
่
เมือเราสร
้างข ้อความเรียบร ้อยแล ้วให ้ทาการ
่ Font Style, Font Size, Font
เปลียน
่ ้องการ
1. เลือก Text Object ทีต
Color
่
> เปลียนแปลงค่
าต่างๆที่
Properties Panel
ตัวหนา, ตัว
รูปแบบ
อักษร
เอียง
สีของตัวอักษร
ขนาด
ตัวอักษร
ทิศทางการ
ไหล
ของ
ตัวอักษร
จัดตาแหน่ ง
ข ้อความ
่ ้จากการ
2. ผลลัพธ ์ทีได
ปร ับแต่ง
กำรใส่ Effect ให้ก ับตัวอ ักษร
่ าการ พิมพ ์ข ้อความเสร็จแล ้ว ให ้เรา
1 เมือท
่ วอักษรทีเราสร
่
เอาเมาส ์ไปคลิดเลือกทีตั
้าง
2 คลิกปุ่ ม
ตัวอักษร
่ ม
่ Effect ให ้กับ
เพือเพิ
3 เลือก Effect ตาม
ต ้องการ
4 ปร ับแต่คา่ ต่างๆ ตามต ้องการ
โดยกดปุ่ ม
่
5 จากนั้น คลิกทีปุ่่ ม
เพือยอมร
ับค่าที่
กาหนด บน Timeline
6 คลิกปุ่ ม
บน Control toolbar
่
ข ้อความ จะเล่นไปเลือยๆจนกว่
าจะ คลิกปุ่ ม
่ าการหยุดเล่น
เพือท
หน่ วย
่
ที 5
การสร ้างภาพกราฟฟิ ก
(Image)
สำระสในหน่
ำคัญวยนี จะเป็
้
นการกล่าวถึง การ
่
สร ้างภาพกราฟฟิ กในลักษณะต่างๆ เรือง
ของการวาดภาพ การนาภาพกราฟฟิ ก
เข ้ามาใช ้งาน การปร ับแต่งภาพ การ
ทางานกับสีของโปรแกรม Swishmax
่ อ ได ้แก่
โดยสร ้างภาพจากชุดเครืองมื
Toolbox, Tool Options และ View
Options ให ้เป็ น Object Shape,
Object Image
จุดประสงค ์กำรเรียนรู ้
1. สามารถทาการวาดรูปโดย
่ อต่างๆได ้
ใช ้เครืองมื
2. สามารถตกแต่งภาพและ
่ อ
เลือกใช ้เครืองมื
ได ้ถูกต ้อง
้
่ กำรสร ้ำงชินงำนใหม่
้
ขันตอนที
1
เปิ ดโปรแกรม SwishMax2
้ เมนู
่
1.คลิกที
File>New
้
่ 2 กำรแทรกข้อควำม
ขันตอนที
้ เมนู
่
้ ปุ่่ ม
1.
คลิ
กที
Insert>Text
หรื
อ
คลิ
กที
้
ลงในชินงำน
รูปตัว T ดังภาพ
่ ้องการในหน้าต่าง
2. พิมพ ์ข ้อความทีต
Text ทางด ้านขวา
โดยสามารถปร
ับรู
ป
แบบ
ขนาด
สี
ของ
3. ถ ้าต ้องการลบหรือแก ้ไขข ้อความ ทาได ้
ตั
ว
อั
ก
ษรได
้
่
้
โดยคลิกที
ช่องพิมพ ์ข ้อความในหน้าต่าง Text แล ้วทา
การแก ้ไข
พิมพ์ข ้อความ “วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมูบ
่ ้านครู”
้ อ
ใชเครื
่ งมือสร ้าง วัตถุ (Object)
ตกแต่งวัตถุ (Object) ให ้สวยงาม
้
่ 3 ใส่ Effect
ขันตอนที
1. คลิกเลือกวัตถุทต
ี่ ้องการ
Effect
2. นาจะใส่
mouse
ไปคลิกที่
่ าหนด
Timeline เพือก
่ ้นของการใส่
จุดเริมต
Effect
3. คลิกปุ่ ม Add Effect
่ อกใช ้ Effect
เพื
อเลื
4. กาหนดระยะเวลาในการ
เล่น Effect บน
Timeline
้
่ 4 การบันทึกชน
ิ้ งานทีส
ขันตอนที
่ ร ้าง
ขึน
้ 1. คลิก้ ทีป่ มุ่
File>Save
ื่ ไฟล์ตามต ้องการแล ้ว
2. ตัง้ ชอ
คลิก
้ ทีป
่ ม
ุ่ Save
้
่ 5 การ Export ชินงานที
้
่
ขันตอนที
้
สร ้างขึโปรแกรม
นไปใช
้ Swish สามารถ Export ไฟล ์จาก
.swi (นามสกุลของโปรแกรม Swish) ไป เป็ น .swf
, .html , .exe , .avi ได ้
1. เลือกเมนู File>Export
2. เลือกชนิ ดของไฟล ์ที่
่
ต ้องการเปลียน
้
3. โปรแกรมจะขึนหน้
าต่าง ให ้ตัง้
่
้ ่
ชือไฟล
์ตามต ้องการแล ้วคลิกที
ปุ่ ม Save
่5
ใบงำนที
ให ้นักเรียนสร ้าง Animation โดยสร ้างภาพจากชุด
่ อ ได ้แก่ Toolbox, Tool Options และ View
เครืองมื
Options ให ้เป็ น Object Shape, Object Image