Hvordan trene barn

Download Report

Transcript Hvordan trene barn

Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen
 Kolbotns visjon
 Angrep
 Forsvar
 Regler for verdier
 Barns motivasjon & behov
 Kjennetegn for ulike kohorter i
barnefotball
 Trenere
 Å lære fotballferdighet
 Organisering og treningsinnhold
sett i forhold til behov &
kjennetegn
 Tips til å forbedre fokus
 Kolbotns Visjon i forhold til
barnefotball
 Klaus trenger overnatting
 Glede: Spillet skal glede oss. Vi skal
bli stolt av og glad for at vi spiller
slik som vi gjør. Vi skal mestre, og vi
skal lykkes med det vi gjør.
 Utvikling: Vi skal spille på en måte
som utvikler oss. Vi skal spille på
en måte som utvikler fotballen
videre, som skaper løsninger som
enten ikke har eksistert før, eller
som aldri har eksistert i vår
forståelse av fotballen ennå.
 Samhold: Vi vet at fotball er et
lagsspill, og summen av alle
spilleres ferdigheter multiplisert
med samhandlingens potens og
kollektive lagfølelse skaper
ettertraktede resultater.
 Vi skal ha ballen mye for å
kontrollere spillet.
 Vi spiller gjennombrudd når vi er
sikker på at ballen kommer fram,
graden av gjennombruddshissighet
økes når vi nærmer oss
motstanders mål, da vil også
mulighetene for å få gode
gjennombrudd bli mindre, og det
blir naturlig å ta flere sjanser.
 Vi skal utvikle og spille på en måte
der vår måte å spille på gir
muligheter til å kunne slå en hver
motstand uansett hvordan de
møter oss.
 Siden vi ønsker å dominere
motstanderne og spille på deres
bane halvdel ønsker vi også å vinne
igjen ballen umiddelbart på deres
bane halvdel.
 Klarer vi ikke det ønsker vi å
kontrollere motstanderens
angrepsspill igjennom et kollektivt
forsvarsspill som enten kan presse
høyt, normalt eller lavt.
 Angrep:






Score mål.
Skape sjanse og avslutning.
Spille med kontroll i bakrom sentralt
Spille med kontroll i bakrom side
Spille med kontroll i mellomrom.
Vri spillet og kontroller spillet.
 Forsvar:











Hindre mål som viktigste kriterium:
Hindre mål
Hindre sjanse og avslutning
Hindre gjennombrudd i bakrom sentralt
Hindre gjennombrudd mellomrom
sentralt
Hindre gjennombrudd på sidene i bakrom.
Hindre innlegg
Vinne ball som viktigste kriterium:
Gjenvinning umiddelbart
Jaging
Kontroll
 Fase Angrep






Score mål.
Skape sjanse og avslutning.
Spille med kontroll i bakrom sentralt
Spille med kontroll i bakrom side
Spille med kontroll i mellomrom.
Vri spillet og kontroller spillet.
 Fase: Nøytral


Duell
Skyggespillet: Forberedelser
til både angrep og forsvar.
 Fase: Forsvar






Gjenvinning
Jaging
Kontroll
Reparasjon
Dødball
Skyggespillet: Forberedelser til
angrep.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Støtt opp om klubbens arbeid –
gjennom foreldremøter forankres
fotballens og klubbens verdisyn.
Møt fram til kamper og treninger
– du er viktig både for spillerne
og miljøet.
Gi oppmuntring til alle spillerne i
med- og motgang – dette gir
trygghet, trivsel og motivasjon
for å bli i fotballfamilien lenge.
Vi har alle ansvar for kampmiljøet
– gi ros til begge lag for gode
prestasjoner og Fair Play.
Respekter treneren(e)s
kampledelse – konstruktiv dialog
om gjennomføring tas med
trener og klubb i etterkant.
Respekter dommerens
avgjørelser – selv om du av og til
er uenig!
Det er ditt barn som spiller
fotball. Opptre positivt og
støttende – da er du en god
medspiller!
 Motivasjon for deltakelse
 For at det skal være gøy
 For å få være sammen med venner
 Fordi de fleste andre i deres sosiale miljø
deltar
 En stor andel kan faktisk drømme om
proffspill
 Behov





Omsorg & Trygghet
Tilhørighet
Rettferdig behandling
Spenning
Oppmerksomhet
 Vise hva de kan og bli sett
 Gode opplevelser
 Rettledning & grensesetting
 Kjennetegn 6-9 år:







Stor aktivitetstrang
Selvsentrert
Tar verbal instruksjon dårlig
Kort konsentrasjonstid
Idealer og forbilder står sentralt
Stort vitebegjær
Følsom for kritikk
 Kjennetegn 10-12 år:




Oppsøker treneren for ”bekreftelse” ofte
Tar verbal instruksjon fremdeles dårlig
Kan forholde seg til med og motspillere
Følsom for kritikk, men kan ta
rettledninger
 Ved beskrivelse av kjennetegn ved
barn og ungdom er Piagets teori
formålstjenlig.
 Teorien er egnet for å tilpasse
pedagogikk og læringsinnhold til
bestemte aldersgrupper.
 Barn vil ved alderen 7-11 år i stand til
å tenke logisk.
 Operasjonell tenkning begrenset til konkrete
oppgaver.
 Frem mot ungdomstiden vil det foregå en
vridning fra induktiv til deduktiv tankegang.
 Induktiv er da en erfaringsbasert metode.
infallsvinkelen er prøv og feil.
 Fasen kjennetegnes også av barn
som oppsøker å mestre ferdigheter
som er viktige i deres umiddelbare
nærhet, for eksempel skole og hjem.
 Medfører at de vil bedømme seg selv
som kompetente eller inkompetente.
Viktig at de lykkes med en del for at
de skal bedømme seg selv som
kompetente.
 Rent biologisk utvikler barn seg
ulikt
 Til tross for ulike biologisk utvikling
vil generelt barn født tidlig på året
være lengre fremme.
 Fotballsesong er i hele kalenderår
vil de som er født tidlig på året i
utgangspunktet favoriseres.
 Dette kalles relativ alderseffekt.
 En kretslagssamling for yngre
grupper observere fordelingen:




40 % født januar-mars
30 % født april-juni
20 % født juli-september
10 % født oktober-desember
 Rolle
 Å legge forhold til rette for god
spillerutvikling, ferdighetsmessig og
mellommenneskelig.
 Ingredienser man kan kontrollere
for å skape en god utviklingskultur.
 Hva skal man vektlegge?
 Hva har tradisjonelt vært vektlagt?
 Fra sosiologisk forskning har man
påvist sammenheng mellom sosial
påvirkningskraft og hvordan man
uttrykker meninger.
 Per definisjon er læring varig
endring i adferd
 Viktig å fokusere på læringsteorier
 Dersom fotballferdighet tar
utgangspunkt i: en spillers valg og
handling på banen der og da, er
resultatet et samspill mellom:
 oppgave
 omgivelsene
 spillerens egenskaper\ferdigheter.
 Dette er en spillsentrert tilnærming
for læring i fotball
 Kombineres med mange
gjentakelser, prøving og feiling
under endrede betingelser og
omgivelser.
 Tilnærmingen blir da
erfaringsbasert spillsentrert
 Men for de yngste i seg selv ikke nok.
 Teknisk trening
 Ballføring, vendinger etc er det
hensiktsmessig at barn får prøve seg
frem i øvelser uten en motstander
først.
 Egnet for selve mestringen
 Supplement i treningene for barn
 Under en hensiktsmessig
funksjonalitetsskala
 For å utvikle fotballferdighet står vi
da igjen med:
 Spillsentrert tilnærming, ulike spillvarianter
 Teknisk treningsøvelser
 For å evaluere sammensetning legger
man til grunn en progresjonsmatrise.
 Stor aktivitet – ikke kø – små grupper
 Ikke for lange aktivitetssekvenser
 Introduser nye læringsmomenter og
delferdigheter
 Læring gjennom aktiviteten, regler i spillformer
 Lær regelverket gjennom spill
 Rose både valg(taktikk) og utførelse(handling)
 Unngå for mye konkurranser der du
skaper vinnere og tapere.
 Konkurranseformen: slå seg selv
 Vri konkurranseaspektet i kamp til å berømme
spesifikke ferdigheter
 Scoring etter 3 pasninger gir 3 poeng
 Innside-Utside finte før scoring gir 2 poeng.
 Prioriter lek, touchøvelser og smålagsspill.
 1v1,2v1,2v2,3v2
 Suppler med koordinasjon
 Benytt en erfaringsbasert læringsteori
 Bruk motto, regler og rim
 Få mange repetisjoner
 Forenkle, forenkle, forenkle
 Øvelser man enkelt kan bygge videre på i
forhold til vanskelighetsgrad\momenter
 Se alle
 Varier betingelser og differensier.
 Klare regler for oppførsel.
 Fair Play prinsipper på sikt
 Tydelige rammer og regler for
trening og kamp
 God og effektiv organisering
 Mye smålagsspill
 Bruk fløyte
 Samlingspunkt
 Ved ved vannstasjon
 Oppfordre foreldre til å oppmuntre
og følge opp barna deres i forhold
til å prøve så godt de kan på
trening.
 Barna lære seg: Ikke gjøre for å
prøve og ferdig. Men gjøre en
øvelse eller spill for å øve.
Zero fotball
 Snille hender
 Gode ord
 Alltid gjøre så godt vi kan sammen.
 Basert på Oppegård Kommunes
nulltoleranse i skolen.
 Angrep, når laget har ballen
 Er kompis på plass, pass og gi gass
(Pasning og bevegelse)
 Ingen (vil) på plass, bare gi gass
(Ballføring\finter og bevegelse)
 Gir kompis gass, kom deg på plass
(Observasjon og bevegelse)
 Hele laget med
 Forsvar, når laget ikke har ballen
 Vi vil fjerne gass. Nærmeste kompis tar
førsteplass. (Første linje: press\jag og ta ut
fart)
 For å fjerne gass må vi også ta andreplass
(Andre linje: press\jag, støtte og sikring)
 «Sjef i forsvar» tar tredjeplass klar for å
fange langpass. (Tredje linje: press og ta ut
rom)
 Hele laget med