اسلایدهای سخنرانی

Download Report

Transcript اسلایدهای سخنرانی

‫دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران‪،‬‬
‫مرکز همایش‌های بین‌املللی دانشگاه شهید بهشتی‬
‫هشتم آبان ماه ‪1391‬‬
3
‫ریسک‌های پیش‌روی بنگاه اقتصادی‬
‫ی‬
‫ریسی ک‌ار ‌‬
‫• ریس ک ک کی‌های ک‌ ک ک ککاری‪ ،‬ریس ک ک کی‌های ا ک ک ک ک ک ک ک ا ب ک ک ک ک کس ک ک ک ک ک ک ککار ش ک ک ککرک‬
‫فعالی ‌های آن ناش ی م ‌شود‪ .‬ای ریسی‌ها ب با ار محصوالت خدمات بستگ‬
‫دارد ک بنگاه در آن فعالی م ‌کند‬
‫ی‬
‫ریسی اییک‌ار ‌‬
‫• ریسک کی‌های اییک‌ ککاری ش ککام کم ککام ریسک کی‌ها ای ککی ا ریسک کی‌های ک‌ ککاری ا ک ک ‪.‬‬
‫ریس ک ککی ا ک ککمیاکایی ا ایک ک ک ‌ملک ک ک ا ک ک ک کک ک ک ا ک ک ک ‌اب‌ای ‌ه ک ککای ا ا ک ک ک ی در‬
‫طه ککای ایتصک ککادی یک ککا یا ک ک ی ا ک ک ‪ .‬ک ککل مالکی ک ک ملی‌شک ککدن بنگاه‌هک ککا ا‬
‫محی ‌‬
‫نمون ‌های ای ریسی ا ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ریسک تجاری‌‬
‫‪5‬‬
‫ریسک غیرتجاری‌‬
‫• ع ک ککدا‌اومینان ناران ‌ه ک ککای مر ک ککو‬
‫ب ک ک تمیی ک کیات مح ک ککیط کس ک ک ‌ کار ک ک ک‬
‫ب ‌ ا ک ت کحریم‌هککای کحمی ‌شککده بک‬
‫کش ککورمان ای‌ ککاد م ‌ش ککود‪ ،‬در یلم ککر‬
‫ریسی‌های اییک‌اری یرار م ‌گییند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ریسی ناش ی ا‬
‫کحریم‬
7
‫کحریم‌های کحمی ‌شده بر ایران‬
‫‪ ‬کحریم‌های شورای امنی‬
‫‪ ‬کحریم‌های امریکا‬
‫‪ ‬کحریم‌های اکحادیت ار پا‬
‫‪ ‬کحریم‌های ایر کشورها‬
‫‪8‬‬
‫ی عنام ‌های ا مان مل (شورای امنی )‬
‫• د ا دی‌ماه ال ‪85‬‬
‫‪1737‬‬
‫• چهارا فر ردی ‌ماه ‪86‬‬
‫‪1747‬‬
‫• یزدهم ا فندماه ‪86‬‬
‫‪1803‬‬
‫• ششم مهرماه ‪1387‬‬
‫‪1835‬‬
‫• نو دهم خردادماه ‪1389‬‬
‫‪1929‬‬
‫کحریم‌های امریکا‬
‫ی‬
‫مصادرۀ دارای ‌های ایران ب ار ش ‪ 12‬میلیارد دالر ب دنبال ایعت گر گان‌گیی ‌‬
‫کحریم در ال ‪ 1980‬در اکنش ب کصرف فارت امریکا در ایران‬
‫کحریم فر ش ا لح ب ایران‬
‫کحریم‌های مفص ‌کر ر نالد ریگان در ال ‪1987‬‬
‫کحریم کام در ال ‪ 1995‬ا ‌مل منع رمای ‌گذاری شرک ‌هاب نفتی امریکای در ورح‌های نف‬
‫گا ایران‬
‫یانون ایلسا ‪ ،1996‬منع رمای ‌گذاری بیش ا ‪ 20‬میلیون دالر در شرک ‌های ایران‬
‫کحریم‌های اخیی ا ‌مل کحریم بانی‌های ایران ‪ ،‬مقامات‪ ،‬نهادها ایداا‌های شرک ‌های مایکر اف‬
‫کحریم‌های ایالتی‬
‫‪10‬‬
‫یاهو (‪) 2007‬‬
‫مشکالت کحریم برای کس ‌ کارها‬
‫کحم ریسی ار ال ‌‬
‫نقد کأخیی در دریاف‬
‫‌وه‬
‫عدا‌امکان د می ی ب‬
‫پرداخ ا وریق نظاا‬
‫بانک‬
‫هزین ‌های باالکر بیم‬
‫م نق‬
‫‪11‬‬
‫عدا‌د می ی ب کاالها یا‬
‫خدمات خاص‬
‫هزین ‌های مضاعف برای‬
‫پرداخ ‌های اییمستقیم‬
‫مشکالت کحریم برای کس ‌ کارها‬
‫کاهش کوان چان ‌ ن‬
‫ب ‌دلی محد دی تعداد‬
‫فر شندگان یا خریداران‬
‫ریسی ضبط کاالها یا‬
‫‌وه ار الی‬
‫عدا د می ی ب منابع‬
‫مالی کأمین‌کنندۀ اد ‌رات‬
‫یا اردات با هزینت معق ‌ول‌‬
‫‪12‬‬
‫ییم ‌های خرید باالکر ب‬
‫بهانت کحریم‬
‫کأخییها هزین ‌های بهره‬
‫انبارداری باالکر‬
13
‫برای مدیری صحیح‬
‫کحریم‌ها م ‌باید‬
‫کحریم‌ها را ب ‌در تی‬
‫شنا ای کرد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫معرفی ای‬
‫‪ ‬تحریم‌های‌علیه‌ایران‌به‌طور‌کلی‬
‫‪ http://www.incelaw.com‬‬
‫‪ ‬تحریم‌های‌علیه‌ایران‌به‌طور‌کلی‬
‫‪ http://www.Iranenergyproject.org‬‬
‫‪ ‬تحریم‌های‌شورای‌امنیت‌علیه‌ایران‌‬
‫‪ http://www.dfat.gov.au/‬‬
‫‪ ‬تحریم‌های‌امریکا‌علیه‌ایران‬
‫‪ http://www.treasury.gov‬‬
‫‪ ‬تحریم‌های‌کانادا‌علیه‌ایران‌توسط‌کانادا‬
‫‪ http://www.international.gc.ca/‬‬
‫‪15‬‬
‫شناخ‬
‫بانک‌ها‌و‌مؤسسات‌مالی‬
‫شرکت‌ها‬
‫نهادها‌و‌ارگان‌های‌دولتی‬
‫کاالها‌و‌خدمت‬
‫اشخاص‌حقیقی‬
‫‪16‬‬
‫ع کحریم‬
‫گر ه‌بندی کحریم‌ها ا دیدگاه ای نشس‬
‫کحریم کاالها‬
‫کحریم خریداران‬
‫کحریم فر شندگان‬
‫کحریم بانی‌ها ( ا‬
‫‪17‬‬
‫‌های مالی)‬
‫کحریم‌ها‪ :‬موانع عقد یراردادها‬
‫کحریم کاالی‬
‫• کحریم نوع کاالی موردمعامل‬
‫کحریم بیم‬
‫• عدا‌امکان انعقاد یرارداد بیم‬
‫م‬
‫م‬
‫نق‬
‫کحریم بانک‬
‫• عدا‌امکان انتقال پول‌‬
‫کحریم خود‌وش‬
‫• عدا‌کمای شرک ‌های ورف یرارداد‬
‫‪18‬‬
‫نق‬
‫کحریم کاالی‬
‫کاالهای ک ا تفادۀ چندمنظوره دارند ا یبی ‪:‬‬
‫• آلیاژهای مخصوص‬
‫• کاکالیس ‌های پمی شیمی‬
‫• لوا ا الکمی نیک‬
‫• گا هلیوا برای ‪MRI‬‬
‫• آب‌اکسید تملیظ‌شده‬
‫• ‪...‬‬
‫‪19‬‬
‫کحریم‌‌های م ‌ نقلی‬
‫‪ ‬عدا‌ د ر بارنام‬
‫‪‬‬
‫‪bill of Lading‬‬
‫‪ ‬عدا د ر گواهی مبدأ‬
‫‪‬‬
‫‪certificate of origination‬‬
‫‪ ‬عدا د ر گواهی با ر ی‬
‫‪‬‬
‫‪certificate of inspection‬‬
‫‪ ‬عدا د ر م‌و‬
‫‪‬‬
‫ادرات در بعض ی کشورها‬
‫‪export license‬‬
‫‪ ‬عدا د ر م‌و ا ‌ان کشور عبوری‬
‫‪20‬‬
‫کحریم‌های بیم ‌ای‬
‫ارائت کلیت خدمات مر و ب بیم‬
‫اعتبار ادرات ( ‪export credit‬‬
‫‪ )agency‬متویف شده ا ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫دامنت کحریم‌های بانک‬
‫در بسک ککیاری مک ککوارد‪ ،‬ایک ککالا موضک ککوع معامل ک ک ‪،‬‬
‫مشککمول کحککریم نیس ک ‪ ،‬امککا ب ک دلی ک کحککریم‬
‫بانی‌ه ک ککا‪ ،‬مش ک ککک عملی ک ککات ا‌رای ک ک ‌ ک ککود‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫کحریم‌های بانک ‌دی‌کر ا کاالی‬
‫یت ک ک ک ککی ش ک ک ک ککیوه‌های پرداخ ک ک ک ک مس ک ک ک ککأل ‌دار‬
‫باشک ک ککد‪ ،‬خریک ک ککد فک ک ککر ش هک ک ککم مسک ک ککأل ‌دار‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫کحریم خود‌وش‬
‫شرک ‌های ک در امریکا دارای ‪ Exposure‬گسکمیده‌اند‪،‬‬
‫بککا ار یککای ریسککی معامل ک بککا ایکران‪ ،‬عمککال ا معاملک بککا ای کران‬
‫تککی بککد ن فشککار ی عنامککت شککورای امنی ک یککا کشککور خککود ‌‬
‫ٌ‬
‫رفا ب دلی منافع خود در امریکا ر ا م ‌ نند‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫مسألت انتقال پو ‌ل‬
‫انتقال ا‬
‫راف‬
‫ریشت پول نامشخص ا‬
‫یانون پولشوی مسأل ‌ ا ا‬
‫‪25‬‬
‫انتقال ا بانی‬
‫ریشت پول مشخص ا‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫کحریم مسأل ‌ ا ا‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫کو عت‬
‫‪26‬‬
‫ع عم‬
‫رافی‬
27
‫راه‌ بر ن‌رف ا کحریم‌ها‪ :‬اظهار نظرها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫راه‌برررون‌ر ررت‌ار‌تحریم‌هررا‌در‌بخررع‌هرروایی‌ع ررویت‌در‌‬
‫کنسرسیوم‌هاست‪.‬‬
‫جهاد‌اقتصادی‌راه‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌های‌غرب‌است‪.‬‬
‫حذف‌دالر‌راهی‌برای‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫عمق‌بخشیدن‌به‌تولید‌راه‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫قطرررررس‌وابسرررررتدی‌بررررره‌در مررررردهای‌ن تررررری‌راه‌برون‌ر رررررت‌ار‌‬
‫تحریم‌هاست‪.‬‬
‫طرح‌جامس‌سالمت‌راه‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫راه‌ بر ن‌رف ا کحریم‌ها‪ :‬اظهار نظرها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫راه‌برون‌ر ررت‌ار‌نوسررانات‌دالر‌مرردیریت‌مشررتر ‌دولررت‌و‬
‫چهره‌های‌شاخص‌نظام‌است‪.‬‬
‫حمایت‌ار‌سرمایه‌ایرانی‌راه‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫چررابکی‌دسررتداه‌های‌دولترری‌و‌سیسررتم‌بررانکی‌در‌برخررورد‌بررا‌‬
‫عوامل‌تحریم‌راه‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫ا رررایع‌سررقف‌تسررهیالت‌برررای‌شرررکت‌های‌خوع‌حسرراب‌راه‌‬
‫برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫ر س‌موانس‌تجارت‌راه‌برون‌ر ت‌ار‌تحریم‌هاست‪.‬‬
‫ا میاکای موا‌ه با کحریم‬
‫تسلیم‬
‫تع یلی کس ‌ کار‬
‫‪30‬‬
‫مدیری‬
‫فظ کس ‌ کار ‌‬
‫کالش برای کو ع‬
‫دیدگاه کس ‌ کارها‬
‫ا میاکای مدیری کحریم‬
‫کحک ککریم ایعی ک ک بیی ن ک ک ا ک ک ‪،‬‬
‫‌ ککود دارد‪ ،‬خ ککارر ا کنم ککیل م ککا‪،‬‬
‫هرچند ناعادالن اییمنصفان‬
‫‪31‬‬
‫مدیری شرایط کحریم‌ها‬
‫‪32‬‬
‫کالش کس ‌ کارها برای فظ مبادالت خارجی‬
‫ی ت عم کحریم‬
‫• شنا ای نواحی خارر ا کحریم‬
‫• مذاکره با ورف‌های خارجی‬
‫ی‬
‫• وراحی ا کار همکار ‌‬
‫‪33‬‬
‫د تگاه‌های د ر م‌و ‌‬
‫• دفمی کنمیل دارای ‌های خارجی (‪) OFAC‬‬
‫• ارت ک‌ارت ( ‪) Trade Dept.‬‬
‫انگلستان‬
‫• ارات خار‌‬
‫فرانس‬
‫• گمرک‬
‫آملان‬
‫• ‪...‬‬
‫‪34‬‬
‫امریکا‬
‫ایر کشورها‬
‫کو ی ب کس ‌ کارها‬
‫عم در چارچوب یوانین مقررات‬
‫محافظ ‌کاری در کنظیم یراردادها‬
‫پرداخ‬
‫سا ی بر ا کارهای کنمیلی ‌‬
‫‪35‬‬
‫کالش کس ‌ کارها برای فظ مبادالت خارجی‬
‫خرید ا وریق شرک ‌های کابعت خارجی‬
‫یا ورف‌های خارجی همکار‬
‫چین‬
‫‪36‬‬
‫هند‬
‫ر ی‬
‫امارات‬
‫مالزی‌‬
‫کرکی‬
‫ایر‬
‫کشورها‬
‫کالش کس ‌ کارها برای فظ مبادالت خارجی‬
‫ای‌اد ا‬
‫• کأ یس شرک ا ط‬
‫• مذاکره با ورف‌های خارجی ب ‌ناا‬
‫شرک ا ط‬
‫• وراحی ا کار همکاری‌‬
‫‪37‬‬
‫ر ش بدی شرک‬
‫ا ط‬
‫تشکی کرا‬
‫‪38‬‬
‫مسألت مهم پرداخ ‌ها‬
‫عدا‌لحاظ ا کار کنمیلی‬
‫•کب ککدی اعتب ککار ا ککنادی ‪ LC‬ب ک‬
‫پرخ رکری ابزار پرداخ ‪TT‬‬
‫‪39‬‬
‫ر ش‌های بدی برای پرداخ ا وریق ‪LC‬‬
‫ایدامات بانی‬
‫ی‬
‫مرکز ‌‬
‫ایدامات ارت‬
‫با رگان ‪/‬گمرک‬
‫‪40‬‬
‫ر ش‌های بدی برای پرداخ‬
‫مال ظات‬
‫• باید یانون باشد‪ ،‬بنابرای شام کحریم‌های بانک ا ‪.‬‬
‫ککایر مقامککات‬
‫• مککورد کأییککد بانککی مرکککزی‪ ،‬ارت با رگککان‬
‫باشد‪.‬‬
‫• کم‌خ رکر ا پرداخ نقدی باشد‪.‬‬
‫• نیا مند ا الح یکوانین نباشکد‪ ،‬هرچنکد کک ا کالح مقکررات‬
‫اردات‪ -‬ادرات در نهای ضر ری ا ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ر ش‌های بدی برای پرداخ‬
‫مثال‌ها‬
‫• ک ککادرکننده بتوان ک ککد ب ک ککا گش ک ککایش ‪ LC‬خری ک ککدار ب ک کرای‬
‫شرک ‌ کابعت خارجی‪ ،‬در داخک ا امکانکات کیزیک ‪LC‬‬
‫برخوردار شود‪.‬‬
‫• نمایندۀ شرک فر شنده در ایران بتواند کرکیبکی دهکد‬
‫ورت گیید‪.‬‬
‫ک با مال ظت برگ بز‪ ،‬پرداخ‬
‫‪42‬‬
‫ر ش‌های بدی برای پرداخ‬
‫مثال‌ها‬
‫ک ک ککادرکنندۀ دارنک ک ککدۀ ار در خک ک ککارر بک ک ککا‬
‫• ارکبک ک ککا‬
‫اردکنندۀ نیا مند ب ار (نقش ساب امان )‬
‫• اعتب ک ککار ا ک ککنادی داخل ک ککی ب ک کرای م ک ککوردی ک ک ک د‬
‫ورف معامل در ایران نماینده دارند‬
‫‪43‬‬
‫ر ش‌های بدی برای پرداخ‬
‫مثال‌ها‬
‫• اعتب ککار ا ککنادی ری ککالی ب ککا تعه ککد کب ککدی ار ب کرای‬
‫کشورهای همسای (امارات کرکی )‬
‫• پرداخ ک ک ک ار ی ب ک ک ک اعتب ک ک ککار ا ک ک ککنادی دری ک ک ککافتی‬
‫ادرکنندگان ک اشیت ود محد د دارند‪.‬‬
‫‪44‬‬
45
‫برخی م‌اری ورح دعا ی قوقی‬
‫• مثال‪ :‬اگر مشارک عملی با ایران همکا ‌ری‬
‫نکند‪ ،‬چرا مشمول کحریم ا ؟‬
‫ا مان ک‌ارت‬
‫‌هان ‪WTO‬‬
‫• مثال‪ :‬کحریم دار ‪ ،‬ی عات یدک هواپیما‬
‫‪ ...‬چرا؟‬
‫قوق بشر‬
‫• مثال‪ :‬کحریم آمو ش رایگان‪ ،‬کصدی‬
‫مشاا در خارر ا کشور ‪ ...‬چرا؟‬
‫یونسکو‬
‫‪46‬‬
‫برخی م‌اری ورح دعا ی قوقی‬
‫ال ی‬
‫قوقی فرامر ی‬
‫(‪)extra territorial jurisdiction‬‬
‫آیا امریکا م ‌کواند مقررات خود ‌را‬
‫ب ایر کوم ‌ها کحمی کند؟‬
‫‪47‬‬
‫ضر رت مقابلت قوقی‬
‫ککایر نهادهککا بکرای مقابلککت قککوقی ‌‬
‫• عککدا ‌کحککرک ارت خار‌ک‬
‫ا تفاده ا امکانات قوق بین‌املل‬
‫• عک ککدا ‌کحک ککرک بخک ککش خصو ک ک ی (ا وریک ککق اکک ککاق با رگک ککان ) ب ک کرای‬
‫مقابل ککت ق ککوقی ا ککتفاده ا امکان ککات ق ککوق بین‌امللک ک ا یبیک ک‬
‫شکای ا وریق ‪ICC‬‬
‫• عدا‌اعمیاض نسب ب قوق انسان آ اد ایران‬
‫‪48‬‬
‫ضر رت مقابلت قوقی‬
‫مثال‌ها‬
‫• دانشجویان هست ‌ای ایران آ مونهای مالی ‪CFA‬‬
‫• کحریم دانشگا‌ه‌های هلند در ال ‪ 2008‬برای ف ‌آ ری هست ‌ای‬
‫ک با اعمیاض برچیده شد‪.‬‬
‫• کحریم ایران کو ط ا مان ‪ CNRS‬فرانس ‪ ،‬بزرگ‌کری ا مان‬
‫پا هش‌های علمی ار پا در ال ‪2008‬‬
‫• کحریم کیم‌های املپیادی ایران دانشمندان ایران‬
‫‪49‬‬
‫کأکید بر‬
‫موافق ‌نام ‌های‬
‫من ق ‌ای ب ‌عنوان‬
‫ابزاری د ر ا د میس‬
‫کحریم‌ها‬
‫‪50‬‬
‌‫ است اده‌ار‌سایر‌مکانیرم‌های‌خرید‌و‌تأمین‌مالی‬
leasing
)BT( build-transfer
)BRT( build-rent-transfer
)BLT( build-lease-transfer




51
‫مسألت ار ‌‬
‫‪52‬‬
‫مسألت شرک ‌های کوچی‬
‫‪53‬‬
54