PowerPoint-presentatie

Download Report

Transcript PowerPoint-presentatie

Jacqueline Kerkhoffs
Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2)
Rob Abbenhuis
[email protected]
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
De presentatie
• Introductie nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo
– Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo
• Informatie over de nieuwe structuur (beknopt)
• Ervaringen uit de pilotscholen
– Vragen/opmerkingen/met elkaar in gesprek over
(mogelijke/gewenste) consequenties
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (1)
• Doelen van vernieuwing:
• Aantrekkelijk en toekomstbestendig
– Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen
bij actuele ontwikkelingen.
– Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is,
ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van
leerlingen.
– Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en
ouders weten waarvoor ze kiezen.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Projectorganisatie
• Regiegroep
• Sectorale VernieuwingsCommissies
• Werkgroepen
• Sector Advies Commissies (VNO/NCW)
(In alle gremia vertegenwoordiging vanuit vmbo én mbo)
• Klankbordscholen
• Pilotscholen
Stand van zaken
We liggen op koers
Wetgevingstraject:
Regelgeving:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Concept wet
Internetconsultatie
Advies onderwijsraad
Bijstelling wetstekst
Ministerraad
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Invoering voorjaar 2016
Slaag- zakregeling
Wat komt er op het diploma
Bevoegdheden docenten
Format en regeling keuzevakken
Nieuwe terminologie
WAS:
WORDT:
Keuzevakken
PROFIELVAK
modulen
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzevakken
Handreiking SLO
Schoolexamen
50%
50%
PROFIELVAK
4 Modulen
Centraal examen
Syllabus CvTE
KERN
algemene vaardigheden
professionele vaardigheden
LOB
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
pd
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
gr
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN PROGRAMMA
UW ONDERWIJS!
UW ONDERWIJS!
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN PROGRAMMA
=
PROJECTWEEK
SIMULATIE
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Ervaringen pilotscholen
We praten weer over onderwijs!
We werken aan onderwijsvernieuwing (maar zonder quick
scan)
• Veel scholen zijn gestart met het profiel in het 3e leerjaar en 1
keuzedeel. 4e leerjaar 3 keuzevakken en examentraining
• Sommige scholen kiezen voor arrangementen (techniek) of
beperkte keuze
Omvang van de school lijkt daarop niet van invloed
• Veel scholen willen zelf keuzevakken vormgeven in de regio
(format, vaststelling; zie volgende dia)
• LOB: actieve leerling, gesprekken registreren
Zelf ontwikkeld keuzevak
•
•
•
•
Format
Beoordelingscommissie
Databank
Procedure:
1
Aanmelden idee
2
Toestemming ja/nee
3
Uitwerken binnen format
4
Indienen ter goedkeuring
5
Toekenning ilt-code
6
Opname in landelijke databank
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies pilotscholen
Start met visie-ontwikkeling
Vragen die beantwoord moeten worden:
• Welke profielen bieden we aan
• Volgorde profiel - keuze
• Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of
buiten profiel, binnen of buiten sector)
• Hoe geven we LOB vorm
• Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit
Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten,
(AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw
en bovenbouw, enz.)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Discussiepunten bij pilotscholen
• Hoeveel uren beroepsgericht in basis, kader en GL
(variatie tussen 10 en 18 uur BB en 4 en 8 uur GL)
• Wat gebeurt er met de AVO-vakken?
Voorlopig niets, het worden alleen profielverplichte vakken
• Examen
Fexibel CSPE?
Schoolexamen over profiel? (zie volgende dia)
Hoe moet het PTA eruit zien?
• Hoe geven we LOB vorm?
• Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit?
• Wat komt er op het diploma en de cijferlijst?
Slaag - zakregeling
Variant A
Examenprogramma = 100%
Profielvak
CSPE
KV
SE1
KV
SE2
KV
SE3
KV
SE4
50%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
Variant B
Examenprogramma = 100%
Profielvak
CSPE
50%
KV KV KV KV PV
SE1 SE2 SE3 SE4 SE5
10%
10%
10%
10%
10%
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tips pilotscholen
• Kijk wat je aan mag bieden en wat je aan wilt bieden
• Maak gebruik van je RPO, ook voor keuzedelen: concurreer
elkaar in de regio niet kapot, daar heeft niemand wat aan
• Stel samen met de regio (RPO) en het MBO per school een
‘keuzepakket’ samen
• Scholen zijn nu zelf aan zet: grijp die kans en voorkom zo dat
er één techniekprofiel komt of wellicht zelfs één vmbo-profiel
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
VALKUIL
“Alles blijft zoals het is…”
• Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle
afdelingsprogramma’s.
• De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen
• De programma’s zijn echt nieuw!
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies Onderwijsraad
• Maak flexibilisering mogelijk en trek dit ook door in de
examens
• Beargumenteer gemaakte keuzes voor profielen
• Laat zien hoe vmbo en mbo op elkaar aansluiten
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Mei 2013: concept examenprogramma
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI
Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
7
2015
Augustus
2016
8
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Informatie over project
•
•
•
•
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl
Nieuwe programma's vmbo en de Lerarenopleiding
Vragen!!
Vragen??