toelichting op de vernieuwingen in het vmbo

download report

Transcript toelichting op de vernieuwingen in het vmbo

Overstap VSV Noord-Kennemerland en
West-Friesland
6 maart 2014, Hoorn
Rob Abbenhuis
Projectleiding
[email protected]
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud presentatie
•
•
•
•
•
Aandachtspunten bij ontwikkeling
Kern, profiel, keuze
Klankbord- en pilotscholen
Stand van zaken
Tijdlijn
• Vragen, opmerking, discussie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Aandachtspunten
• Wat en hoe
– examenprogramma – onderwijsprogramma
• Oud en nieuw
• Centraal examen – schoolexamen
• LOB: rode draad door het examenprogramma
• Afstemming MBO
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
is
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
gr
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
PROFIEL
4 Profieldelen
KERN
Centraal examen
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
2. Leerling kiest profiel …
3. … en keuzedelen
Keuzedelen: verdieping
Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod
2. Leerling kiest profiel …
3. … en keuzedelen
Keuzedelen: verbreding
Voorbeeld: 2 sectoren
1. Leerling kiest sector …
2. Leerling kiest profiel …
3. … en keuzedelen
Keuzedelen uit eigen én andere sector
Volgorde van aanbieden
2
8
3
4
7
6
5
1
2
5
6
3
4
7
8
1
Eerst profiel, dan verdieping
Eerst oriëntatie, dan profiel
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
Drie delen
• A: Algemene kennis en vaardigheden
• B: Professionele kennis en vaardigheden
• C: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
LOB: leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm
te geven en kan dat bewijzen
Profielen
Economie
Intersectoraal
Economie en ondernemen
Dienstverlening en producten
Horeca, bakkerij en recreatie
Techniek
Zorg & welzijn
Bouwen, wonen, interieur
Zorg en welzijn
Produceren, installeren, energie
Landbouw & natuurlijke omgeving
Mobiliteit en transport
(1 profiel: in ontwikkeling)
(Media, Vormgeving en ICT: in
ontwikkeling)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Keuzedelen
Bij elk profiel meerdere keuzedelen, waardoor smalle en brede
programma’s mogelijk zijn
School biedt leerling de keuze (of niet)
Ten minste vier keuzedelen: drie landelijk ontwikkelde, één vrij
keuzedeel (verantwoording achteraf)
Ook de keuzedelen staan op de website
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Klankbord- en pilotscholen
Klankbordscholen (intersectoraal):
• 8 scholen, denken mee en bereiden zich voor op invoering
• Start pilot augustus 2014
Pilotscholen (vastgestelde concept examenprogramma’s):
•
•
•
•
28 klankbordscholen
Bijna 2500 leerlingen
Start augustus 2013
Eerste examen 2015
M.i.v. augustus 2014: start pilot MVI, Groen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Stand van zaken
• Licenties, bevoegdheden
• Examens:
• CSPE of PvB
• Flexibele afname
• Volgorde SE – CE
• Brugdocument VO-raad en MBO-raad (?)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
April 2013: concept examenprogramma’s
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2 + intersectoraal
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2017: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
2015
Augustus
2016
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Afsluiting
Inhoud presentatie
•
•
•
•
•
Aandachtspunten bij ontwikkeling
Kern, profiel, keuze
Stand van zaken
Klankbord- en pilotscholen
Tijdlijn
• Vragen, opmerking (discussie)
Dank voor uw bijdrage en de aandacht. Tot ziens!!
Rob Abbenhuis