Eget Kapital

download report

Transcript Eget Kapital

Att göra bokslut K19 FÖR1
Årsbokslut
Årsredovisning
Årsbokslut eller årsredovisning
• Ett bokslut ska innehålla en resultaträkning
(RR) och en balansräkning (BR).
• Årsredovisning är mer omfattande och ska
innehålla en förvaltningsberättelse.
Årsbokslut eller årsredovisning
Årsbokslut eller årsredovisning
Företagsform
Omsättning
Skyldighet att upprätta
Enskild firma
Högst 3 miljoner kr
Förenklat årsbokslut
Handelsbolag
Högst 3 miljoner kr
Förenklat årsbokslut
Enskild firma
Mer än 3 miljoner kr
Årsbokslut
Handelsbolag
Mer än 3 miljoner kr
Årsbokslut
Aktiebolag
Oavsett storlek
Årsredovisning
Stegen i bokslutsarbetet
• Till grund finns den löpande bokföringen
• Rätt konterade fel, belopp eller konto kan vara
felaktigt.
• Överför saldon från ett konto till ett annat, till
exempel mellanskillnaden mellan ingående och
utgående moms ska till momsredovisningen.
• Tillägg för uppgifter som kommit in efter
räkenskapsårets slut, exempelvis räntebesked
från bank.
Forts. stegen i bokslutsarbetet
1. Gör justeringar. Kontera och bokför
verifikationen/bokföringsordern.
2. Avläs saldona i kontoklass 3 (Kk3) och redovisa dessa i
RR.
3. Avläs saldona i Kk4 till och med Kk8 och redovisa i RR.
4. Beräkna Resultatet genom att ta Intäkter minus
kostnader
5. 8999 Årets resultat i debet och 2019 Årets resultat i
kredit. Gör en bokföringsorder som underlag för
överföring av resultat från RR till Eget kapital i BR.
6. Upprätta BR
RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter
3010 Utförda uppdrag
280.500
Rörelsens kostnader
Bokslut
5010 Lokalhyra
5800 Resor
6100 Kontorsmaterial
67.800
5.302
12.152
6200 Telefon och porto
3.210
6990 Övriga kostnader
18.500
Röresleresultat
106.964
173.536
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL O SKULDER
1510 Kundfordringar
33 788
Eget Kapital
1910 Kassa
670
2010 Eget Kapital
1920 Plusgiro
188 638
2019 Årets Resultat
45.914
173.536
Skulder
2440 Lev. Skuld
Summa
223.096
Summa
3.646
223.096
Bokslutstablå
• Bokslutstablån visar hur huvudbokens konton
avslutas mot RR och BR. Används endast i
utbildning. I verkligheten skrivs en
bokföringsorder som konteras och bokförs.
• För över saldona från huvudboken
• Justeringar förs in i omföringskolumnen
• Räkna ut Resultatet
• Notera resultatet i 8999 och 2019
• Summera BR. Balans!
Bokslutstablå
Konton
Saldobalans
Omföringar
Balansräkning
Resultaträkning
D
D
D
D
K
K
K
1510
Kufo
33.788
33.788
1910
Kassa
670
670
1920
Plusgiro
188.63
8
188.638
2010
Eget Kapital
2019
Årets resultat
2440
Lev skuld
3.646
3010
Utf uppdrag
280.500
5010
Lokalhyra
67.800
67.800
5800
Resor
5.302
5.302
6100
Kontorsmtrl
12.152
12.152
6200
Telefon/ porto
3.210
3.210
6990
Övr kostnader
18.500
18.500
8999
Årets resultat
Summa
45.914
45.914
173.536
173.536
3.646
280.500
173.536
330.06
0
330.060
K
173.536
173.536
173.536
223.096
223.096
280.500
280.500
Eget kapital enskild firma
• Ägaren personligt ansvarig för alla skulder
• Egna kapitalet redovisas på kontot 2010 Eget
kapital.
• Enskild firma får inte betala ut lön till ägaren.
• Istället får ägaren disponera företagets egna
kapital och fritt ta ut och sätta in pengar.
• Vinsten ska därför vara så stor att den räcker till
en marknadsmässig lön.
• Ägaren tar ut uttag under året, kallade
Privatuttag.
Diskutera
• Vad kan det finnas för orsaker till att
debetsumman inte är lika stor som
kreditsumman när huvudboken
sammanställs?
• Varför måste alla omföringar i samband med
bokslutet också noteras på en
bokföringsorder?
• Varför används bokslutstablåer nästan aldrig i
verkliga företag?