Základy špeciálnej pedagogiky-PREZENTÁCIA - spark

Download Report

Transcript Základy špeciálnej pedagogiky-PREZENTÁCIA - spark

SPP 1. ročník
Vymedzenie pojmu a ciele...
 ŠP sa zaoberá teóriou a praxou edukácie detí, mládeže a
dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu:
 mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo
narušených komunikačných schopností, porúch učenia, či
psychosociálneho narušenia ...
 Ciele ŠP:




vychovávať,
vzdelávať,
vyrovnať s hendikepom
socializovať ...
Systém ŠP v užšom zameraní...
 Pedagogika mentálne postihnutých -
PSYCHOPÉDIA
 Pedagogika zrakovo postihnutých – TYFLOPÉDIA
 Pedagogika sluchovo postihnutých - SURDOPÉDIA
 Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne
oslabených - SOMATOPÉDIA
 Pedagogika detí s NKS – LOGOPÉDIA
 Pedagogika psychosociálne narušených - ETOPÉDIA
 Pedagogika detí s viacnásobným postihnutím
 Pedagogika detí s poruchami učenia
 Pedagogika výnimočne nadaných a talentovaných
Označenie objektov starostlivosti:
 invalidný jedinec – sociálny rezort
 defektný/zdravotne postihnutý jedinec
- zdravotníctvo
...jedinec so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami...
DEFEKT
 chyba, porucha, nedostatok - orgánu alebo funkcie,
 vyskytuje sa v psychickej, senzorickej alebo somatickej
oblasti,
 spravidla relatívne ireparabilný- nenapraviteľný.
SLEPOTA
PORUCHA
 odchýlka od normy,
 reparabilná – napraviteľná,
 napríklad:



porucha učenia – DYSLEXIA,
porucha správania – SEBAPOŠKODZOVANIE,
porucha reči – ZAJAKAVOSŤ.
ANOMÁLIA
 relatívne trvalá, negatívna odchýlka od
normy v oblasti somatickej alebo psychickej..
MLADÝ
DELIKVENT
DEVIÁCIA
...odchýlka od normy, týkajúca sa zvyčajne správania,
 Napr. sociálne deviácie:
 alkoholizmus,
 prostitúcia,
 vandalizmus...
 sexuálne deviácie:
 pedofília,
 fetišizmus,
 transvestitizmus,
 exhibicionizmus...
DEFORMITA
 znetvorenie, zohavenie, tela jedinca, niektorých
jeho častí...
INVALID
 jedinec so zmenenou, trvale obmedzenou
alebo zníženou pracovnou schopnosťou...
Základné aktivity, metódy SPP...
REHABILITÁCIA
• týka sa postihnutých
RESOCIALIZÁCIA
• týka sa jedincov s
jedincov (telesne, zrakovo,
poruchami správania,
sluchovo...),
• bývalí alkoholici, zlodeji,
• zapojenie jedinca do
narkomani...
spoločnosti-socializácia.
KOMPENZÁCIA
• súbor aktivít
zameraných na
vyrovnanie /nahradenie
zníženého výkonu
orgánu, či funkcie...,
• vozík, auto, barla...
KOREKCIA
• zmiernenie následkov,
• náprava, či úprava
chybnej funkcie, orgánu
alebo správania...
• okuliare, nesprávna
výslovnosť...
Špeciálnopedagogická intervencia
– súhrn všetkých aktivít, ktoré
realizuje špeciálny pedagóg...
Norma...
 Norma (z lat., záväzné pravidlo)
 V špeciálnej pedagogike súvisí s anatómiou,
fyziológiou ľudského organizmu, so psychickou a
sociálnou normou v správaní jednotlivca.
 Normy vytvárané pomocou matematicko – štatistických
metód - štatistické normy
(sleduje sa napr. hmotnosť, výška, inteligencia vyskytujúce sa
v populácii najčastejšie, spadajúce do priemernej hodnoty podľa
Gaussovej krivky).
 Normy, ktoré sa vytvárajú prostredníctvom prirovnania
k určeným kritériám - kriteriálne normy.
Vývin a anomálie vývinu ...
VÝVIN -
proces pozitívnych, kvantitatívnych zmien organizmu,
realizuje sa v určitom časovom slede.
Je ovplyvnený:
a) endogénnymi činiteľmi (genetická informácia),
b) hereditárnymi činiteľmi (dedičnosť),
c) exogénnymi faktormi (výchova a prostredie).
Prebieha v troch sférach:
a) biologickej,
b) psychickej,
c) sociálnej.
Normálny vývin - ireverzibilný, prebieha v jednom smere, v určitých
obdobiach, podľa určitých zákonitostí.
Funkcia veku a činiteľov vývinu: V = f. (Ve . Čv)
Vývinové anomálie – spôsobené patogénnymi faktormi...
Anomálny vývin:
 USTRNUTÝ – k vývinu orgánu či funkcie nedochádza




(napr. vrodená slepota, hluchota)
OBMEDZENÝ – orgán/ funkcia sa už od počiatku vyvíja
obmedzene, nikdy nedosiahne stupeň normálneho vývinu
(niektoré formy mentálnej retardácie, vrodená
nedoslýchavosť, slabozrakosť)
ONESKORENÝ – spravidla reverzibilný, ak je poskytnutá
včasná lekárska, ŠP alebo sociálna intervencia.
PRERUŠENÝ – vývin orgánu/ funkcie sa náhle spomalí
alebo úplne preruší. Prognóza: stagnácia, alebo
zlepšenie...
POCHYBENÝ – orgán/ funkcia sa vyvíjajú, ale
nežiaducim smerom. Napr. vývin delikventnej osobnosti,
negatívnych povahových čŕt ...
KRS...
...súhrn aktivít zameraný na predchádzanie, zmiernenie alebo
odstraňovanie nepriaznivých dôsledkov postihnutia, narušenia
v prospech, čo najoptimálnejšej socializácie...
Zložky:
 LIEČEBNÁ –zdravotníctvo, lekári.
a)
b)
chirurgická, lieková terapia, psychoterapia,
podporná liečba – elektroliečba, vodoliečba, liečebná TV ...
 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA –predškolská výchova, všeobecné
a špeciálne vzdelanie, profesionálna orientácia a príprava.
 PRACOVNÁ – v prípade vrodenej alebo získanej zmenenej
pracovnej schopnosti, zabezpečiť kvalifikáciu, resp. rekvalifikáciu.
 SOCIÁLNA – ekonomické zabezpečenie, právna, morálna ochrana,
technické pomôcky, možnosti spoločenského uplatnenia sa atď.
Špeciálnopedagogická diagnostika
ŠpDg
ŠpDg:
 cieľavedomá činnosť zameraná na rozpoznanie
podmienok, priebehu a výsledkov edukácie
osôb so špeciálnymi výchovnými potrebami,
 výsledkom je diagnóza (vymedzuje
najvýznamnejšie znaky a vlastnosti skúmaného
jedinca, vzhľadom na jeho ďalšie možnosti
výchovy a vzdelávania,
 ŠpDg naznačuje aj prognózu, ktorá zahŕňa
potenciálne schopnosti jedinca a podľa toho
možno určiť edukačný, korekčný a rehabilitačný
program ...
Rozdelenie Dg metód
Podľa spôsobu zisťovania:
Metóda pozorovania – základná m., denník, pozorovacie hárky...
Exploračné metódy:
a)
b)
dotazník
rozhovor – voľný, riadený, kombinovaný...
Diagnostické skúšanie: na rozdiel od klasifikačného sleduje
slabé miesta v sústave poznatkov s cieľom pomôcť.
Metódy testov: didaktické, testy laterality, motoriky, logopedické,
rozbor výsledkov činností, prístrojové metódy...
Podľa predmetu zisťovania:
Metódy zisťovania úrovne sociability:
- schopnosť jedinca utvárať a pestovať medziľudské vzťahy, podmienka
socializácie...
Metódy zisťovania úrovne motoriky:


jemná motorika = predovšetkým motorika ruky,
hrubá motorika = pohyby celého tela, veľkých svalových skupín.
Metódy zisťovania laterality:


uprednostnenie jedného z párových orgánov,
senzorická lateralita – oko, ucho, motorická – ruky, nohy.
Metódy zisťovania úrovne reči:
- zvukovej, písanej, posunkovej.
Metódy zisťovania úrovne sebaobsluhy:
- stravovanie, hygiena, obúvanie, obliekanie...
Vyšetrenie funkcie zmyslových orgánov