Direkt PA Akc patolojileri2

download report

Transcript Direkt PA Akc patolojileri2

 İlk grafide muhtemelen pulmoner fibrozise
bağlı kaba retiküler patern izleniyor.Bu
hastada geçirilmiş kardiak cerrahi ve KOAH
öyküsü mevcuttur.Altta yatan amfizematöz
hastalığı olanlarda pulmoner ödem kaba bir
retiküler paternde izlenebilir.
 Aynı hastanın birkaç günlük diüretik tedavisi
sonrası görüntüleri.Kaba retiküler patern
büyük ölçüde silinmiş.Fakat allta yatan
KOAH’a bağlı değişiklikler (akciğerlerde
hiperekspansiyon, diafragmada
düzleşme,göğüs ön-arka çapında artma)
sebat ediyor.
 Kontrolsüz HT ve hipertansif KMP olan
hastada ılımlı intertisyel pulmoner ödem
 ilk grafilerde interstisyel pulmoner ödemin
silik bulguları görünüyor.(artmış interstisyel
işaretler)

Septal çizgiler (Kerley B çizgileri ) , kardiak büyüme-hiler venöz distansiyon (üst zonda
vasküler yapılar baskın) ,
kalınlaşmış interlobar fissures (subplevral ödem)
Peribronkovaskülar ödem (silinmiş vasküler sınırlar, cephalization—üst zondaki vasküler yapılar hafif
genişlemiş) Peribronşial cuffing (siyah ok)
 birkaç gün diüretik tedavisi sonrası
pulmoner ödem çözülmüş.
Pnömotoraks
 Genelde radyolojik bulgular göze
çarpar.Kollaps olmuş akciğer medial ve
inferiora yer değiştirir ve çevresindeki
pnömotoraks radiolüsens olur ve akciğer
işaretleri yoktur.
 Bazen,radyolojik bulgular siliktir.Anahtar
radyolojik bulgu,torasik duvarın iç sınırına
paralel uzanan visseral plevra çizgisi görülür.
 Radyolojik bulguları şüpheli hastalarda
ekspiratuar grafiler çekilerek küçük
pnömotoraks belirgin hale getirilir.
 Ekspiryum akciğeri komprese eder ve
pnömotoraksın büyüklüğünü relatif olarak
artırır.

İnspiryum grafisinde şüpheli pnömotoraks bulguları mevcut.(ok)
Ekspiryumda tekrarlanan grafide pnömotoraks daha net izleniyor.(oklar)
Apikal pnömotoraks
Sağ akciğer tamamen kollaps olmuş.(büyük pnömotoraks),kalp ve trakea sola şift,sağ diafragma deprese
(tansiyon pnömotoraks)
Portabıl grafide pnömocistis pnömonisi ile uyumlu bilateral diffüz ılımlı
konsolidasyon izleniyor.Ayrıca sağda orta boyutta bir pnömotoraks ve
mediastende sola itilme olduğu izleniyor..Trakea sola itilmiş.
Orta boyutta bir pnömotoraks( beyaz oklar).Ayrıca sağda plevral sıvı (siyah oklar).
Pnömomediastinum
 Sıklıkla , künt yada penetran travma sonrası
olur.
 Spontan olarakta gelişebilir.
 3 potansiyel kaynağı vardır;
ösafagus,trakeobronşial ağaç ve akciğer
Injury to
 Bu yapılardaki hasarda
pnömomediastinumdan şüphelenilmeli.
Sol ve sağ kalp sınırına bitişik ince hava tabakası ve ayrılmış parietal plevraya ait beyaz çizgi(beyaz oklar).Hava desendan aortanın lateral
sınırını çiziyor.(siyah ok) ve üst mediastendeki yumuşak dokulara ve boyuna doğru ilerliyor.(oklar)
Asendan ve desendan aortanın sınırını çizen ince hava tabakası (oklar)
Teşekkürler…