kooperatív technikák

download report

Transcript kooperatív technikák

Finommotorikus mozgás fejlesztése
origamival a betűtanítás időszakában
Készítette:
Borosné Ring Mária, Lisztmajerné Fritz Mariann
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Paks
Iskolatörténet, iskolaszervezet
1979 Gyermekek éve
 II. Számú Általános Iskola  Móra Ferenc Általános Iskola
 2004
II. Számú Általános Iskola
Dunakömlődi
Ált. Isk.
Herman Ottó
Móra Ferenc
Ált. Isk.
Ált. Isk.
 2005
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 2007 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
II. Rákóczi F.Á.I.
II. Rákóczi F.Á.I.
Németkéri Tagiskola
Pusztahencsei Tagiskola
Belső továbbképzéseink
 Konfliktuskezelés
 Differenciált
oktatás
 Projektpedagógia
 Szabadidő-szervezés
 Kooperatív tanulásszervezés
 Tanulásmódszertan
 Számítástechnikai ismeretek
 IKT eszközök, interaktív tananyagok
 Német nyelv
Területi továbbképzéseink
 Műszaki
Kiadó felkérésére
 2. osztályban az OK! könyv bemutatása
irodalomórán
3. osztályban interaktív nyelvtanóra a Forrás
könyvek felhasználásával
az OK! könyv (Irodalmi kincsestár 2) felhasználói
alkalmazása, gyakorlati praktikák
Kistérségi pont 2010.
 Az
interaktív tábla mint eszköz az angol
nyelv tanításában
A
játék szerepe az angol nyelv
tanításában
 Kooperatív
tanulásszervezés a
magyartanításban a felső tagozaton
 Gyakorlatok
a szövegértési
kompetenciák fejlesztésére
(kooperatív technikák)
Referencia intézmény
TÁMOP 3.2.2./08/A/2 Területi
együttműködések, társulások, hálózati
tanulás
Kiváló előminősítés
3 minősített „Jó gyakorlat”
„ Jó gyakorlataink”
Három jó gyakorlatunkat kínáljuk az
érdeklődő iskoláknak:
 Cseresznyécske
meséje - Mesetúra első
osztályosoknak
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezm
enyi_innovacio/jogyakorlat_print_show/jo
Id/4450/1298888289.edu
 Olvasási
kompetencia fejlesztése
gyorsolvasási feladatokkal matematika- és
környezetismeret órák keretében
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezm
enyi_innovacio/jogyakorlat_print_show/jo
Id/4310/1298888473.edu
 Finommotorikus
mozgás fejlesztése
origamival a betűtanítás időszakában
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmen
yi_innovacio/jogyakorlat_print_show/joId/
4308/1298888370.edu
Íráselőkészítés
A
finommozgások, az írást lehetővé tevő
manualitás, hosszú biológiai érési folyamat
útján fejlődnek ki, de korántsem fejeződik
be az iskoláskor kezdetére.
 Az írást lehetővé tevő vizuo-motorikus
koordináció fejlődése 3 éves kortól a
nyolcadik életévig tart, optimális
működése csak ez után biztosított.
Az írástanulás intenzív kezdőszakasszal indul,
melynek során :
 a nagymozgásokat,
 a testséma kialakítását,
 az egyensúly fejlesztését,
 a dominancia és a lateralitás erősítését
 a szem-kéz koordinációt oldják meg
mozgásos szinten.
Ekkor kell készséggé alakítani :
 a ceruzafogást,
 a vonalrendszerben való eligazodást,
 a formamegismerést és - felismerést.
A kisiskolások is szívesen végeznek az írásbeli
munkák megkezdése előtt játékos kéz- és
ujjtornát.
Álljon itt példának egy rövidebb mondóka:
Nyisd a kezed, zárd ökölbe,
forgasd a csuklód körbe, körbe.
Tapsolj kettőt, csapj a térdre,
engedd a kezed le a mélybe.
Játékos gyakorlatok
 Gyöngyfűzés
 Vázolás, rajzolás
homokba, búzadarába
 Íráselemek
elkészítése drótból, fonalból
kirakása lencsével, sárgaborsóval, babbal
megformázása testmozdulattal
vonalának végigjárása
 Origami
Miért az origami?
Mert fejleszti :
 a gyerekek finommotorikus és vizuo-motorikus
koordinációját,
 térérzékelését,
 fel-le, jobbra-balra irányokat.
Pontosságra, precizitásra, kitartásra és türelemre készteti a
gyerekeket.
A modellek elkészítése során :
 a gyerekek szabályokat és lépéseket sajátítanak el,
 ok-okozati összefüggéseket tapasztalnak meg,
 gyorsan sikerélményhez jutnak.
Egy olyan izgalmas, komplex tevékenységi forma:
 mely közben megfigyelhetjük a gyerekek tanulási
tevékenységét,
 elősegíti a kisdiákok belső, személyes harmóniájának
alakulását,
 mások iránti toleranciájának, beilleszkedési képességének
fejlődését.
A finommotorikus mozgás fejlesztésén túl a tanulók esztétikai
érzéke és a kreativitása is fejlődik.
Hogyan indult?
Felfedezése 25 évvel ezelőtt a
Szórakaténusz Játszóház és Múzeumban
Magyar Origami Kör tagság
Felhasználása technikaórákon,
napköziben kézműves tevékenység és
szabadidő során
Hobby a tanítás szolgáltában
Fejlesztés folyamata
Betűkhöz hajtogattunk origami
kiadványokban fellelhető modelleket,
 füzetbe ragasztott hajtogatások köré háttér
rajzolása,
 később már megjelent a betű – rajzzal
kiegészíthették,
 munkafüzet a gyerekeknek,
 olyan saját modellek tervezése, melyek
könnyen, gyorsan elkészíthetőek, s figyelembe
veszik a gyerekek életkorát is ,
 tanítói segédkönyv elkészítése.

Munkafüzet felépítése
A munkafüzet 3 részből áll:
 egy ablak, a hajtogatás nevével,
 a tanult betűk nagy és kicsi alakja szürkén
nyomtatva,
 szóoszlopok és a mondókák.
Tanítói segédkönyv felépítése
 Tartalmazza
:
a diagramoknál használt jelölések magyarázatát;
a modellek elkészítésének fázisrajzait
(diagramját);
az elkészítendő munkadarab fényképét;
a gyerekek munkafüzetében megtalálható
szóanyagot és mondókákat;
megtalálható minden oldal alján egy zseb, amely
azt a célt szolgálja, hogy ide lehet elhelyezni a
tanító által elkészített modelleket, melyek így
bármikor újra bemutathatók.
A taneszközök használata az írás
előkészítése és a betűtanítás során
Még a felnőtteknek is sikerül….
http://videosmart.hu/video/hogyan-hajtogassunk-ugropirszocsket?s=15
Iskolánk elérhetőségei:
Telefon: 06-75-830-301
06-75 / 510-725
E-mail: [email protected]
Honlap: rakoczi.paks.hu
Köszönjük a figyelmet!