Sunum 1 - Ardahan Valiliği İl Merkez Proje Ofisi

Download Report

Transcript Sunum 1 - Ardahan Valiliği İl Merkez Proje Ofisi

AVRUPA BİRLİĞİ
BAKANLIĞI
ARDAHAN VALİLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE
PROGRAMLARI
3-5 Ekim 2012
Oktay ERCAN
Ünsal GENÇ
Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
AB İşleri Uzman Yardımcıları
Proje Uygulama Başkanlığı
Sunum İçeriği
Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının Kapsamı
Nedir?
Geçmiş Dönemde Uygulanan AB Destekli Projeler
Birlik Programları
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB MALİ YARDIMLARI
KAPSAMINDA SAĞLANAN
DESTEKLER
Proje Uygulama Başkanlığı
Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları
AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır:
Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)
Topluluk Programları
* Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
* Kültür Programı
* Progress Programı
* 7. Çerçeve Programı
* Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı
Avrupa Yatırım Bankası
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
KATILIM ÖNCESİ
AB MALİ YARDIMI
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
I.
Mali Protokoller Dönemi (1963-1996) : 3.ülke
II.
MEDA Programı (1996-2001) : 3.ülke
III. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006) : Aday Ülke
IV. IPA (2007-2013) : Aday Ülke
Adaylık Dönemi ile sadece programların adı değişmedi:
Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler,
uygulama mekanizmaları da değişti…
Proje Uygulama Başkanlığı
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları
Ulusal Koordinatör (NIPAC)
Avrupa Birliği Bakanlığı
Kurumsal
Yapılanma
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Sınırötesi İşbirliği
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Bölgesel Kalkınma
İnsan Kaynakları
Çevre Operasyonel Programı
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Ulaştırma Operasyonel Programı
(Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı)
Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı)
Proje Uygulama Başkanlığı
İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi O.P
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Kırsal Kalkınma
Kırsal Kalkınma
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
IPA Kapsamında
Türkiye’ye Sağlanan Destek
Milyon Avro
Öncelik Alanları
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Geçiş Dönemi Desteği
ve Kurumsal Yapılanma
252,2
250,2
232,2
211,3
230,6
250,9
238,3
Sınırötesi İşbirliği
6,6
8,8
9,4
9,6
9,7
9,9
10,1
Bölgesel Kalkınma
167,5
173,8
182,7
238,1
291,4
350,8
378
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
50,2
52,9
55,6
63,4
77,6
89,9
96
Kırsal Kalkınma
20,7
53,0
85,5
131,3
172,5
197,8
213
Toplam
497,2
538,7
566,4
653,7
781,9
899,5
935,5
Genel Toplam
Proje Uygulama Başkanlığı
4,9 Milyar €
Katılım Öncesi Mali Yardım
(IPA)’nın Sektörel Dağılımı
Proje Uygulama Başkanlığı
Katılım Öncesi Mali Yardım
(IPA)’nın Yıllara Göre Dağılımı
Proje Uygulama Başkanlığı
IPA Kapsamında
Sağlanan Destekler
AB Mali Yardımlarından yerel düzeyde 2 farklı şekilde
faydalanılabilir
1.
Merkezi düzeydeki Kamu
Kurum
ve
Kuruluşlarınca
(Bakanlık, Müsteşarlık vb)
yürütülen
projelerin
pilot uygulamaları
Hibe
Programları
2. Hibe Programları
Proje Uygulama Başkanlığı
Pilot
Uygulamalar
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
MERKEZİ DÜZEYDEKİ
KURULUŞLAR TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN PROJELER
Proje Uygulama Başkanlığı
MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel
Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi
Proje Amacı:
•
•
•
AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği
düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde
Marmara
Bölgesi'nde
uygulamayı
amaçlamaktadır.
Proje kapsamında 11 ilde 39 adet hava kalitesi
ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuvarının
kurulaması
Çevre
izleme
ağının
yönetiminde
ve
operasyonunda görev alacak 30 uzmanın
eğitilmesi hedeflenmektedir.
Uygulama Yeri: İstanbul, Balıkesir, Bilecik,
Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdağ, Yalova
Proje Bütçesi: 7 Milyon €
Proje Uygulama Başkanlığı
MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
Karayolları Genel Müdürlüğü
Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi
Proje Amacı:
•
•
•
•
•
•
Türkiye'de trafik kazalarından dolayı meydana
gelen ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılması
hedeflenmiştir.
Proje kapsamında karayollarında güvenliği
sağlayan:
otokorkuluk tesisleri
tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb
iyileştirmeleri
köprü ve tırmanma şeritleri
belirlenen kavşaklardaki sinyalizasyon tesisi
işleri gerçekleştirilmiştir.
Uygulama Yeri: .İstanbul, Ankara, Samsun,
Elazığ, Trabzon, Bursa, Kastamonu ve Sivas
Proje Bütçesi: 27,3 Milyon €
Proje Uygulama Başkanlığı
MERKEZİ DÜZEYDEKİ KURULUŞLAR
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)
Proje Amacı:
•
•
Ulusal Yeterlilik Sisteminde rol alan bütün
paydaşların sisteme ilişkin bilgi ve
farkındalık düzeylerinin artırılması
Kamu ve özel sektör temsilcileri, işçi ve
işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve
eğitim kurumlarının ulusal yeterlilik
sistemine yönelik katkılarda bulunmalarını
hedeflemektedir.
Uygulama Yeri: .İstanbul, Adana, Ankara,
Antalya, Bursa,İzmir, Gaziantep, Kayseri,
Karabük, Konya,
Proje Bütçesi: 10,9 Milyon €
Proje Uygulama Başkanlığı
Hibe Programları Kapsamında
Destekler Nasıl Sağlanır?
Yerel Düzeydeki projeler Hibe Programları
aracılığıyla desteklenmektedir.
Merkezi Finans
ve
İhale Birimi
HİBE PROGRAMI
Hibe Programının Hedef
Kitlesindeki Kuruluşlar
-STK’lar
-Belediyeler
-Yerel Yönetimler
Proje Uygulama Başkanlığı
2002-2012 döneminde
58 farklı hibe programı
uygulanmıştır…
Hibe Programları
kapsamında
toplam 3093
mikro projeye
386 Milyon Avro
finansman
sağlanmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ
HİBE PROGRAMLARI
Proje Uygulama Başkanlığı
Hibe Programları Kapsamında
Destekler Nasıl Sağlanır?
Milli Eğitim
Bakanlığı
Program Yılı:
2007
Özellikle Kız Çocuklarının
Okullaşma Oranının
Artırılması
HİBE
Hibe PROGRAMI
Programı
Uygulama Yılı:
2009-2010
Toplam Proje
Bütçesi:
10 Milyon €
Hibe Pr. Bütçesi
9.8 Milyon €
Proje Sayısı
89 Proje
Yerel Yönetimler
Eğitim Kurumları
Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası Kuruluşlar
KOBİ-Temsilci Kuruluşları
Proje Uygulama Başkanlığı
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma
Oranının Artırılması Hibe Programı
Çıldır’da Liseye Geçen Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının
Artırılması Projesi
Çıldır Belediye Başkanlığı
HİBE: 93.000 Avro
• Çıldır Lisesinde ilkokuldan sonra okula devam
etmeyen en az 150 kız ile Çıldır merkezdeki en az
100 ilköğretim öğrencisine okullarına devam
konusunda bilinçlendirme ile kariyer rehberlik
hizmetleri sunumu,
• Okullarını terk etmiş en az 150 kız çocuk ve ailelerine
yönelik kızların okullarına geri dönmelerini teşvik
edici bilinçlendirme kampanyası,
• Proje sonunda Ardahan merkezdeki meslek liseleri
ile Çıldır’daki liselerde kız öğrenciler arasındaki
okullaşma oranı en az %5 artış gözlenmiştir.
Proje Uygulama Başkanlığı
Hibe Programları Kapsamında
Destekler Nasıl Sağlanır?
Kadın İstihdamının
Desteklenmesi
İŞKUR
Hibe
Programının
Bütçesi
24,5 Milyon €
Program Yılı:
2007
HİBE
HibePROGRAMI
Programı
Proje Sayısı
135 Proje
Uygulama Yılı:
2009-2010
•
•
•
•
•
Sivil Toplum Kuruluşları
Sanayi ve Ticaret Odaları
Esnaf ve Sanatkar Odaları
Meslek Örgütleri
Üniversiteler, Halk Eğitim Merkezleri
Proje Uygulama Başkanlığı
Kadın İstihdamının
Desteklenmesi Hibe Programı
Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ekolojik Oyuncak ve Eğitim Malzemesi Üretim Merkezi
Projesi
Proje Amacı:
• Kadın
istihdamının
desteklenmesi hibe programı
çerçevesinde yapılan “ekolojik
oyuncak projesi” Ardahan ilinde
18
işsiz
kadının
meslek
edinmesine yardım etmiştir.
Uygulama Yeri: Ardahan
Proje Bütçesi: 170.000 €
Proje Uygulama Başkanlığı
Genç İstihdamının
Desteklenmesi Hibe Programı
Genç İstihdamının
Desteklenmesi
İŞKUR
Program Yılı:
2007
HİBE PROGRAMI
Uygulama Yılı:
2009-2011
Hibe Pr. Bütçesi
24,4 Milyon €
Proje Sayısı
128 Proje
(3 Köylere
Hizmet Götürme
Birliği Projesi)
•
•
•
•
Yerel Yönetimler
Sivil Toplum Kuruluşları
Eğitim ve Öğretim Kurumları
Kar amacı olmayan
kooperetifler
Proje Uygulama Başkanlığı
Genç İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Programı
Gezici Mesleki Eğitim Merkezi Projesi
Afşin İlçesi Köylere Hizmet
Götürme Birliği
HİBE: 192.000 Avro
• Proje kapsamında 86 kursiyer 40
gün boyunca argon kaynakçılığı ve
sıhhi tesis kursu görmüştür.
• Proje bölgedeki gençlerin istihdam
edilebilirliklerine katkıda
bulunmuştur.
•
Proje, bölgedeki ara eleman
ihtiyacının karşılanmasına katkıda
bulunmuştur.
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
HİBE
PROGRAMLARINA
NASIL
BAŞVURULUR ?
Proje Uygulama Başkanlığı
Hibe Programlarına
Nasıl Başvurulur ?
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr)
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
(www.avrupa.info.tr )
Hibe Programı Sahibi Kuruluş
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Başvuruları
Hibe Programlarına
Nasıl Başvurulur ?
1. Aşama : Ön Teklif
3. Aşama : Değerlendirme
Başvuru Dokümanları
1.
2.
3.
4.
Ön Teklif (5 sf.)
Ön Teklif Kontrol Rehberi
Başvuru Sahibinin Beyanı
Kontrol Listesi
2. Aşama : Başvuru
Başvuru Dokümanları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tam Başvuru Formu (20-30 sf.)
Bütçe Tablosu
Mantıksal Çerçeve Tablosu
Projede Çalışacak Kişilerin
Özgeçmişleri
Başvuru Sahibinin Beyanı
Kontrol Listesi
MERKEZİ FİNANS VE
İHALE BİRİMİ
(www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
(www.csgb.gov.tr )
4. Aşama : Finansman Kararı
Proje Uygulama Başkanlığı
Hibe Programlarının Dağılımı
(Faydalanıcı Kuruluşlara Göre)
SIRASI
KURULUŞ
SÖZLEŞME
ADEDİ
1
Belediyeler
364
11,77
99.765.029,24
25,80
2
3
4
KOBİ'ler
Dernekler
Odalar
654
580
336
21,14
18,75
10,86
47.767.998,55
44.161.650,27
36.891.101,88
12,35
11,42
9,54
5
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
90
2,91
22.874.141,23
5,92
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vakıflar
İl Özel İdareleri
Üniversiteler
Birlikler
Diğerleri
Sendikalar
Meslek Liseleri
Kooperatifler
Çiftçi Grupları
211
73
113
128
98
53
64
73
65
6,82
2,36
3,65
4,14
3,17
1,71
2,07
2,36
2,10
22.593.405,84
19.039.921,35
17.643.210,36
14.402.005,32
12.333.730,11
8.409.791,70
8.232.220,82
6.098.974,65
5.311.118,70
5,84
4,92
4,56
3,72
3,19
2,17
2,13
1,58
1,37
15
Muhtarlıklar
36
1,16
5.083.083,56
1,31
16
Yüksek Okullar
45
1,45
4.587.626,82
1,19
17
Kamu Kurumları
27
0,87
4.007.726,44
1,04
18
İlköğretim Okulları
49
1,58
3.866.033,68
1,00
19
Halk Eğitim Merkezleri
20
0,65
2.227.831,80
0,58
20
Liseler
6
0,19
780.420,08
0,20
21
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
4
0,13
314.857,43
0,08
22
Anaokulu
4
0,13
276.081,67
0,07
YÜZDESİ
HİBE
TUTARI(€)
YÜZDESİ
27
Hibe Programlarının Dağılımı
(Faydalanıcı Kuruluşlara Göre)
SIRASI
KURULUŞ
PROJE
ADEDİ
HİBE
TUTARI(€)
1
İstanbul
182
22.344.334,37
2
3
4
5
11
14
22
24
27
33
Ankara
Kayseri
Van
Konya
Malatya
Diyarbakır
Erzurum
Çankırı
Ordu
İzmir
190
147
201
176
51
48
80
27
46
42
22.039.590,40
20.365.924,12
19.986.564,89
17.469.725,9
8.672.535,84
8.127.171,42
6.268.282,34
5.632.984,89
5.194.681,95
4.480.755,15
Ardahan
20
3.962.531,15
Kocaeli
Edirne
Eskişehir
Çanakkale
Karabük
22
28
15
5
3
2.487.164,00
1.485.926,62
1.027.741,93
467.093,37
180.697,52
3093
Yaklaşık 386 Milyon
Avro
38
47
52
59
72
75
TOPLAM
Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi
28
IPA Kapsamında
Sağlanan Destekler
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
BİRLİK PROGRAMLARI
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ
BAKANLIĞI
TÜRKİYE'NİN KATILIM SAĞLADIĞI BAZI BİRLİK
PROGRAMLARI:
Hayatboyu Öğrenme
Gençlik Programı
Kültür Programı
7. Çerçeve Programı
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik
Programı
Progress Programı
Proje Uygulama Başkanlığı
AB BİRLİK
PROGRAMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
AB BİRLİK
PROGRAMLARI
Avrupa Birliği Eğitim Programları
Hayatboyu Öğrenme Programı
Comenius (Okul Eğitimi)
Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim)
Gençlik Programları
Toplam 31 ülkeyi
kapsıyor.
Toplam bütçesi 8 Milyar
Avro
Erasmus (Yüksek Öğretim)
Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)
Türkiye’de Eğitim Programlarının koordinasyon
görevini ULUSAL AJANS (www.ua.gov.tr)
yürütmektedir.
LEONARDO DA VINCI
PROGRAMI
KİMLER YARARLANABİLİR?
Mesleki Eğitim Kuruluşları
KOBİ’ler
Yerel Yönetimler
Kamu Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları
Amaçları:
Mesleki Eğitim’de
• Beceri ve Yeterliliklerin
Artırılması
• Faydalı Metotların
Yaygınlaştırılması
• İstihdamın Artırılması
LEONARDO DA VINCI
PROGRAMI
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri
IVT
PLM
VETPRO
Hareketlilik (Mobility) Nedir?
Meslekî eğitim almakta olanların veya Meslekî
eğitimden sorumlu olan kişilerin, sağlanan hibeleri
kullanarak,
belirlenen
mesleki
amaçlar
doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim
kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde
gönderilmesidir.
*IVT: Temel mesleki eğitim almakta olanlar
*PLM: İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe
yeni başlayanlar, iş arayanlar
*VETPRO: Mesleki eğitimden sorumlu kişiler
Son Başvuru Tarihi: 1 Şubat 2013 !
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri
Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim
Erdoğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
“Sağlık Eğitimi ve Genç Çalışanlar”
• "Sağlık Eğitimi ve Genç Çalışanlar"
projesi kapsamında 11 hemşirelik
öğrencilerinden 11 kişi yaz stajlarının
3/2 sini ALMANYA da geçirecektir.
• Ortaklar:
- Almanya
http://www.ardahansml.k12.tr
Proje Uygulama Başkanlığı
IVT
BÜTÇE: 47.952 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri
İŞ HAYATINDAKİ KİŞİLER (PLM)
• Proje yararlanıcılarının seçilen
mesleki konularla ilgili olarak,
AB’ye üye bir ülkede yer alan
kurum/kuruluş ya da işletmede
aldığı eğitim/staj ya da katıldığı
çalışma tecrübesinin artırılmasıdır
Amacı Nedir?
Kimler
Yararlanabilir?
• Çalışma
hayatındaki
kişiler (yeni mezunlar,
çalışanlar, işsizler vb.)
• Mesleki
eğitim
ve
öğretim alanında faaliyet
gösteren
kurum,
kuruluş, STK’lar okullar,
yerel
ve
merkezi
kuruluşlar ve işletmeler
özellikle işletmeler ve
diğer tüzel kişilikler
Kimler Başvuru
Yapabilir?
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri
Mesleki Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Derneği
Otomotiv Yan Sanayi Üretiminde İhtiyaç
Duyulan Teknik Elemanların İş Deneyimlerinin
Arttırılması Projesi
Proje kapsamında otomotiv, elektrikelektronik, metal ve makine üzerine
eğitim almış veya bu konularda yeni
işe başlamış 36 kişi Belçika’nın Gent
ve
Almanya’nın
Recklinghausen
şehrinde 4 hafta süreyle kendi meslek
alanlarında staj yapmışlardır.
PLM
BÜTÇE: 72.556 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri
MESLEKİ EĞİTİMDEN SORUMLU KİŞİLER(VETPRO)
• VETPRO türü projelerin temel amacı,
mesleki eğitim alanındaki metot ve
uygulamaların veya yeterliklerin
gözlemlenmesi, transferi ve bilgi
değişimidir.
Amacı Nedir?
Kimler
Yararlanabilir?
• Yöneticiler, mesleki eğitim
programı planlayıcıları, insan
kaynakları
yöneticileri,
eğitimciler
ve
mesleki
rehberlik uzmanları vb.
• Mesleki
eğitim
kuruluşları,
işletmeler,
kamu kurumları, sivil
toplum örgütleri vb.
Kimler Başvuru
Yapabilir?
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri
Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi
Müdürlüğü
“Damızlık Bal Arısı İşletmelerinde Kullanılan
Seleksiyon ve Islah Programlarının İncelenmesi ”
•
Yapay tohumlama gibi biyoteknolojik
çalışmaları ve ıslah konusunda yetişkin
mesleki eğitim metodolojisini yerinde
inceleyerek
uygulanabilir
ve
uyarlanabilir olanları ülkemize entegre
etmek
•
12 kişilik ekip Haziran 2013’te
İspanya’nın
Andulucia
(Endülüs)
Eyaleti’ne
çalışma
ziyareti
gerçekleştirecektir.
VETPRO
BÜTÇE: 16.740 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Yenilik Transferi Projeleri
Amacı Nedir?
Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha
önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje
sonuçlarının/çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer
edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.
Kimler yararlanabilir?
Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla
yapılmaktadır.
Kimler başvurabilir?
Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel
kuruluşlar , sivil toplum örgütleri vb
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2013 !
Proje Uygulama Başkanlığı
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Yenilik Transferi Projeleri
Bursa Elektronikçiler Odası
“Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri
Oluşturulması için Girişimde Yenilik”
BÜTÇE: 387.546 Avro
• İspanya’da
hazırlanan
ve
halen
okullarda
başarıyla
uygulanmakta olan Girişimciliği Öğrenmek adlı interaktif öğrenme
setinin Türkiye’de uygulanmasını sağlamak
• Ortaklar:
- İspanya
- Portekiz
- İngiltere
- Yunanistan
- Polonya
- Slovakya
Proje Uygulama Başkanlığı
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Yenilik Transferi Projeleri
YENİLİK TRANSFERİ (TOI)
Gençlerin Başarılı bir Kariyer Sahibi Olabilmeleri ve İstihdam
Şanslarını Arttırmak Amacıyla Bir Sistem Geliştirilmesi
CPS sistemini uygulayan gençlerin;
• Kariyer
yönetimi
konusunda
eğitilmeleri
• Özgeçmiş hazırlama, iş arama
teknikleri, iletişim gibi pek çok
konuda
bilgi
ve
deneyim
kazanmalarının
sağlanması
hedeflenmiştir.
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Ortaklık Projeleri
Amacı Nedir?
 Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında
gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanmış çok ortaklı
projelerdir.
Kimler Yararlanabilir?
Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla
yapılmaktadır
Kimler Başvurabilir?
Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel
kuruluşlar , sivil toplum örgütleri vb
Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2013 !
Proje Uygulama Başkanlığı
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Grundtvig Projeleri
GRUNDTVİG (YETİŞKİN EĞİTİMİ)
• Yetişkin eğitimi veren kurum ve
kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu
kişilerin eğitimiyle ilgili kişilerin,
hayatboyu
eğitim
kalitesinin
artırılmasını desteklemek amacıyla,
çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6
haftaya kadar eğitim almalarını
sağlamaktır.
Amacı Nedir?
Kimler
Yararlanabilir?
• Grundtvig Programının bu mali
desteğinden örgün veya yaygın
olarak
yetişkin
eğitiminin
herhangi bir alanında tam
zamanlı ya da yarı zamanlı
çalışan personel yararlanabilir
• Yaygın eğitim kurumları başta
olmak üzere STK’lar, araştırma
merkezleri,
bilgi/iletişim
kuruluşları ile özel kuruluşlar,
yüksek öğrenim kurumları vs.
ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa
projeleri ve ağlar kurarak
birlikte çalışabilirler.
Kimler Başvuru
Yapabilir?
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Grundtvig Projeleri
Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Gönüllü Pasaportu Projesi
• Projenin hedefi, aktif vatandaşlık
kavramının bir sonucu olarak
gönüllü eğitimi konularında
katılımcıların farkındalıklarını
artırmaktır.
• Proje kapsamında Romanya’ya
bir çalışma ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz İçin Teşekkürler…
İletişim:
Ünsal GENÇ
Oktay ERCAN
Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
AB İşleri Uzman Yardımcıları
Tel: 0 312 218 13 34
E-posta: [email protected]; [email protected]