Transcript Slayt 1

PROJE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK
MERKEZİ
18/12/2013
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve
Danışmanlık Merkezi
1
SUNUM İÇERİĞİ:
 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
tanımı, işlevleri,
 Proje nedir? Proje Döngüsü Yönetimi nedir?
 Proje fikirleri nasıl başlar?
 Hibe Programları
- Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı
 Başarı Öyküsü
(Ulusal Ajans)
- Trakya Kalkınma Ajansı destek programları
- IPA BG-TR Sınırötesi Programı
-TUBİTAK
- Horizon 2020
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
2
PROJE KOORDİNASYON VE
DANIŞMANLIK MERKEZİ
• Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28 Eylül
2012 tarih ve 42375 sayılı yazı uyarınca Trakya
Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyete
başlamıştır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
3
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık
Merkezi Görevleri?
Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarını
uluslararası ve ulusal mali destek programları
hakkında bilgilendirmek,
 Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek
programlarının duyurularını yapmak,
 Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesi’ne
ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
4
 Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje
yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum
dışı resmi yazışmaları yapmak,
 Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan
projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını
tutmak ve durumlarını takip etmek olarak
belirlenmiştir.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
5
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık
Merkezi Ekibi
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Selin
KÜÇÜKKANCABAŞ
Uzman: Burcu ÖZER
Proje sorumlusu : Bilg. İşletmeni Emine ATEŞ
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
6
5
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
7
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
8
Proje nedir?
Proje;
• Belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak
tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak
planlanan faaliyetler bütünüdür.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
9
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
10
ULUSAL HİBE
PROGRAMLARI
Hibe
Programları
- Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
Programı (Ulusal Ajans) (ERASMUS+)
- Trakya Kalkınma Ajansı destek
programları
-TUBİTAK
AB PROJELERİ
- IPA BG-TR Sınırötesi Programı
- Horizon 2020
21.07.2015
l
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
11
HAYAT BOYU ÖĞRENME ve
GENÇLİK PROGRAMLARI
(ERASMUS+)
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
12
ERASMUS +
Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları
2014-2020 yılları arasında yeni bir adla ve
yenilenerek ERASMUS+ olarak karşımıza
çıkıyor.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
13
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin
mesleki
eğitime
yönelik
politikalarını
desteklemek
ve
geliştirmek
amacıyla
kurulmuş olan Leonardo da Vinci Programı;
kurumlara Avrupa çapında ortaklarla birlikte
çalışma, yenilikçi metot ve uygulamaları
paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve
uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
14
Program, ülkeler arası iş birliği yoluyla, mesleki
eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin
geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve
yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik
edilmesini hedeflemektedir.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
15
Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri
Hareketlilik
Yenilik
Transferi
Leonardo
da Vinci
Ortaklık
Hazırlık
Ziyaretleri
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
16
• Hareketlilik (Mobility) Projeleri
Mesleki eğitimle ilgili bir proje kapsamında;
- mesleki eğitimle ilgili kişilerin,
- sağlanan hibe ile,
- belirli bir süre için,
- AB üyesi bir ülkedeki kuruluşa gönderilmesidir.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
17
Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
18
• Ortaklık Projeleri
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren
kurumlar arasında işbirliğini teşvik eden, buna
katkı
sağlayan
bir
faaliyet
türüdür.
Proje süresi: 24 aydır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
19
• Ortaklık Projeleri
- Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma
- İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin
ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi
- Hareketlilik
- En az üç ortak
- Proje tabanlı bir faaliyet ...
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
20
• Yenilik Transferi (TOI)
AB ortaklığı yoluyla:
İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması
Başka bir ifade ile “Farklı içeriklerde geliştirilmiş”
Yeni ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal
düzeyde
Dil,
Yerel ihtiyaçlar,
Kültürel
durum
açılarından
adaptasyonudur.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
uyarlanması,
21
Örnek Leonardo da Vinci projeleri:
- Pamukkale Üniversitesi : ‘TURKISH DELIGHTS’
projesi
-
Harran Halk Eğitim Merkezi: : ‘ÇOCUK
GELİŞİMİ,
ELEKTRONİK,
GİYİM
VE
MUHASEBE
ALANLARINDA
AVRUPA’DA
PRATİK YAPMAK’ projesi
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
22
• Hazırlık Ziyaretleri
Hayatboyu Öğrenme Programı alt faaliyetlerinden olan
Hazırlık Ziyaretleri, Leonardo Programı kapsamında
sunulacak projelere (Hareketlilik, Yenilik Transferi ve
Ortaklık Projeleri) hazırlık yapmak amacıyla
kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından
tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru
formu ile diğer gerekli dokümanları birlikte
doldurmaları
için
sağlanan
bir
imkandır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
23
• Hazırlık Ziyaretleri
Bu sayede ortaklar başvuru öncesinde, projenin amaç,
hedef ve metodolojisini daha ayrıntılı olarak
tanımlamak, proje içindeki ortakların rollerini ve
görevlerini belirlemek için bir araya gelebilirler.
En fazla 5 gün süreli toplantılardır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
24
• İrtibat Seminerleri
İrtibat Seminerleri (Contact Seminars) Hayatboyu
Öğrenme Programı (LLP) Leonardo programı
kapsamında sunulacak projelere (Hareketlilik, Yenilik
Transferi ve Ortaklık Projeleri) ortak bulma
araçlarından biridir.
İrtibat Seminerleri, her ülkeden gelen katılımcılar ile
toplamda 50-100 kişinin katılımı ile ve genelde çalıştay
şeklinde gerçekleşir.
En
21.07.2015
fazla
5
gün
süreli
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
toplantılardır.
25
GRUNDTVİG PROGRAMI
Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri
Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri, yetişkin
eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar
arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleridir.
Öğrenme Ortaklıkları projeleri, sürece odaklanır ve
kendi eğitim faaliyetlerine Avrupa işbirliğini katmak
isteyen kuruluşların katılımını genişletmeyi amaçlar.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
26
Örnek Projeler:
• Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi :
‘Avrupa’da Sosyal Dahil Etmede İşbirliği’ projesi
• Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi:
‘Göçmen Eğitimi ile ilgili Çözümler’ konulu proje
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
27
Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Programı
• Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti, hayatboyu
eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek
amacıyla yetişkin eğitimi veren kurum ve
kuruluşlarda çalışan veya hizmet-içi eğitimiyle
ilgili kişilerin, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede
6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamayı
amaçlamaktadır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
28
• Bu sayede katılımcıların, pratik öğretmenlik,
çalıştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik becerileri
gibi yeteneklerini geliştirmek ve Avrupa'daki
hayatboyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi
edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
29
Örnek projeler:
• Burcu ÖZER: Bournemouth/ İngiltere
Intensive English Language – 2.600,00 Euro
• Serdar ÖZER: Namık Kemal Üniversitesi
CLIL - Content and Language Integrate Learning
for Teachers of Other Subjects- Dublin/İrlanda
2.673,00 Euro
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
30
TRAKYA KALKINMA AJANSI
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
31
MALİ DESTEKLER
MALİ DESTEK
PROGRAMI
21.07.2015
TEKNİK
DESTEK
PROGRAMI
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
DOĞRUDAN
FAALİYET
DESTEĞİ
32
MALİ DESTEK PROGRAMI
İKTİSADİ KALKINMA
MALİ DESTEK
PROGRAMI
SOSYO-EKONOMİK
KALKINMA MALİ
DESTEK PROGRAMI
Özel Kesim
Kamu
STK
Üniversite
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
ALTYAPI MALİ DESTEK
PROGRAMI
Kamu
Üniversite
33
Örnek projeler:
• Edirne İl Özel İdaresi- Trakya Üniversitesi
ortaklığı
ile:
‘Edirne'nin
Kültürel
bir
Destinasyonu olarak Tanıtılması ve Turizm
Bilincinin Geliştirilmesi’ projesi , bütçe: 160.000
TL
• Pınarhisar
Kaymakamlığı:
‘ISTRANCA
BÖLGESİ
KÜLTÜR
VE
TURİZMLE
GELİŞİYOR’ projesi,
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
34
Teknik Destek Programı:
Aşağıdaki belirtilen konuları içeren başvurular
uygun başvurulardır:
Kurumun insan kaynakları kapasitesinin
geliştirilmesi
Kurumun hizmet kalitesinin geliştirilmesi
Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının
transferine yönelik eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
35
Örnek proje:
• Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek
Yüksekokulu: Akademisyenlerimiz İçin
Makale Yazma Eğitimi
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
36
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı:
Öncelikler aşağıda verilmektedir:
1. Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesini
geliştirmeye yönelik projelere ilişkin fizibilite
çalışmaları
2. Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının
geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin fizibilite
çalışmaları
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
37
3. Bölgede enerji verimliliğini arttırmaya
yönelik
projelere
ilişkin
fizibilite
çalışmaları
4. Bölgenin kültür ve turizm altyapısını
geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve,
restitüsyon projeleri ile fizibilite çalışmaları
5. Afet acil yardım faaliyetlerine ilişkin
planlama ve araştırmalar
6. Kentsel kimlik ve tasarım fizibiliteleri
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
38
Örnek proje:
• Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
‘Tarihi Kocahıdır İlkokulu Binasının Eğitim
ve Kültür Merkezine Dönüşümü için
Restorasyon
Projesinin
Hazırlanması’
projesi
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
39
BULGARİSTAN-TÜRKİYE IPA
SINIRÖTESİ PROGRAMI
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
40
Türkiye:
Edirne- Kırklareli
Bulgaristan:
Haskovo- Yambol,
Burgaz
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
41
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi
Programı 3. Teklif Çağrısı
• Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği
Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan ve
Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin
geliştirilmesine
yönelik
proje
tekliflerinin
verilmesi çağrısında bulunmaktadır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
42
Proje teklifleri aşağıdaki öncelik alanlarından birini
hedeflemelidir:
• Müdahale Alanı 1.1: Sosyal
kalkınmanın
ve
sosyal
ÖNCELİK EKSENİ 1:
uyumun geliştirilmesi
Alanı 1.2: İktisadi
SÜRDÜRÜLEBİLİR • Müdahale
rekabet
edebilirliğin
SOSYAL VE
arttırılması:
• Müdahale Alanı 1.3: İşbirliği
İKTİSADİ
alanındaki
iktisadi
KALKINMA
potansiyelin
geliştirilmesi
için
altyapısal
destek
verilmesi;
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
43
Örnek projeler:
• Edirne Genç İş Adamları Derneği : ‘Kültürel
Network’ projesi, bütçe: 138.715,79 €
• Burgaz Sualtı Arkeoloji Merkezi, Bulgaristan:
‘Arkeolojik Miraslar ile Sınırötesi İşbirliği
Kapasitesinin Arttırılması’ projesi,
Bütçe: 127.309,77 €
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
44
TÜBİTAK
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
45
TÜBİTAK
FON SAĞLAYAN BİRİMLER
AKADEMIK
ARAŞTIRMA
DESTEKLEME
BİLİM
İNSANI
DESTEKLEME
(ARDEB)
BAĞLI
KURULUŞLAR
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
MAM, SAGE,
UZAY, TUSSİDE
UME, ULAKBİM,
BUTAL, TUG
(BİDEB)
BAŞKANLIK
BİLİM POLİTİKALARI
TEKNOLOJİ YENİLİK
DEĞERLENDİRME
(TEYDEB)
ÖDÜLLER
ULUSLAR
ARASI
İLİŞKİLER
(UİDB)
BİLİM
TOPLUM
TÜBİTAK Başkanlık
Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere
/ANKARA
TEL: 468 53 00
www.tubitak.gov.tr
AKADEMİK ARAŞTIRMA
DESTEKLEME BAŞKANLIĞI
(ARDEB)
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
47
Akademisyenlere Yönelik Destekler
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Kurma Girişimi Destekleme
Programı (İŞBAB)
3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
(Kariyer Programı)
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
48
1001 Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projeleri
Yeni bilgiler üretilmesi
Teknolojik problemlerin çözümlenmesi
Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet
gücünün artırılması
İleri teknoloji uygulamalarına yönelik olması
yönünde projeler 120.000 TL/yıl, en fazla 3 yıl
süreli
Başvurular 2 dönem de kabul edilir. (Mart ve
Eylül )
Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
49
1002 Hızlı Destek Programı
Üniversitelerde
Araştırma hastanelerinde
Araştırma Enstitülerinde yürütülmesi planlanan
Acil
Kısa süreli (1 Yıl)
Küçük bütçeli (30.000 TL)
Başvuru süresi için bir sınırlama yok
Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
50
1003 Öncelikli alanlar AR-GE
PROJELERİ
Amacı:
BTYK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda
sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili
bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve
yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve
bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır,
Küçük Ölçekli projeler :500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler
:500.000 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler
:1.000.00 - 2.500.000 TL
Aşamalı çağrılı projeler
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
51
1011 Uluslar arası Bilimsel Araştırma
Projelerine Katılma Programı
Amacı:
Diğer uluslar tarafından yürütülen projelere
ülkemiz araştırmacılarının katılmasını teşvik
etmek.
Proje süresi: En fazla 36 aydır.
Destek miktarı değişir.
Başvurular iki dönemde kabul ediliyor. (Mart,
Eylül)
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
52
3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer
Geliştirme Programı (Kariyer Programı)
Amacı: Kariyerlerine yeni başlamış doktoralı genç bilim
insanlarını desteklemek
Doktorasını halen çalışmakta kurumun dışında
yapmış olmak,
Başvuru sırasında doktora derecesi alış tarihi
üzerinden beş yıl geçmemiş olması,
Daha önce TÜBİTAK’tan kariyer desteği almamış
olmak, şartları aranır.
Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi
(PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir.
Projelere yabancı bilim insanı davet edilebilir.
Başvurular 2 dönemde kabul ediliyor.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
53
BİLİM TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
54
5001 Akademik e-Kitap Çağrısı
Amacı: Üniversitelerinde okutulan lisans derslerine
yönelik Türkçe kaynakları artırmak amacıyla ders
materyali havuzu oluşturmak,
• Lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayarak kolayca
ulaşabilecekleri kaynaklar üretmek,
• Akademisyenleri Türkçe eser yazma konusunda teşvik
etmek,
• Akademik kitapların çeşitlilik ve niteliğini artırmak,
• Akademik kitapların daha zengin içeriğe (özgün çizim,
animasyon, simülasyon, video, etkileşimli uygulama vb.)
sahip olmasını sağlamaktır.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
55
Çağrıya Başvurabilecek Kişiler :
• T.C. vatandaşı olmak
• En az doktora derecesine sahip olmak
• Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü
düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmak.
Son Başvuru Tarihi : 14.03.2014
Proje Süresi: 24 ay
Destek üst limiti: 120.000 TL
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
56
BİLİM İNSANI DESTEKLEME
DAİRE BAŞKANLIĞI
(BİDEB)
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
57
ARAŞTIRMA
BURSLARI
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
58
TÜBİTAK
2218 Programı
Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Program
Amacı :Doktora veya tıpta uzmanlık derecesine
sahip genç araştırmacılara, yurt içi çalışmalarını
başka bir ilde sürdürebilmeleri için destek vermek
Burs Süresi
: 24 ay (en çok)
Başvuru Dönemleri : 2 dönem
Burs Miktarı
: Çalışmayan 2250 TL
Çalışan 1000 TL
Detaylı Bilgi
: www.tubitak.gov.tr/bideb/2218
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
59
TÜBİTAK
2219 Programı
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Program
Amacı: Yurt dışında araştırmalar yapacak olan doktora veya
tıpta uzmanlık derecesine sahip bilim insanlarını
desteklemek
Burs Süresi
Başvuru Dönemleri
Burs miktarı
: 12 ay (en çok)
: 2 dönem
: 2500$ avrupa ülk. için 1900 Euro
Ayrıca bursiyerin eşi varsa ve birlikte yurt dışına gidilecekse
eşi içinde uçak bileti desteği verilecektir.
Detaylı Bilgi
21.07.2015
: www.tubitak.gov.tr/bideb/2219
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
60
TÜBİTAK
2221 Programı
Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı
Destekleme Programı
Program kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya
araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık
alanlarında
seçkin
bilim
insanlarının/araştırmacıların
Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum ve
kuruluşlarında araştırma yapma, labaratuvarda çalışma, ürün
geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme,
ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge
faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.
Burs Süresi
: en az 3 ay, en fazla 12 ay
Başvuru Dönemleri : Her ay
Burs miktarı
: Yrd. Doçentler için 2.500$ karşılığı TL
Doçentler için
3.000$ karşılığı TL
Profesörler için
3.500$ karşılığı TL destek
Detaylı Bilgi
: www.tubitak.gov.tr/bideb/2221
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
61
BİLİMSEL
ETKİNLİK
DESTEKLERİ
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
62
ETKİNLİK DÜZENLEME
DESTEKLERİ
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
63
TÜBİTAK
2223/B Programı
Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
Amacı :Yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve
uluslararası nitelikli bilimsel etkinliklere kısmi destek vermek
Desteklenen Etkinlikler
: Kongre, Sempozyum
Kapsam Dışı Etkinlikler
: Kurumsal/Kişisel Toplantı
Destek Kapsamı
: Katılımcı/Organizasyon desteği
Başvuru Dönemleri
: 20 Aralık 2013 ( 6 dönem )
Ulusal/uluslararası etkinlikler :15.000 TL /25.000 TL
Detaylı Bilgi
21.07.2015
:www.tubitak.gov.tr/bideb/2223
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
64
TÜBİTAK
2223/D Programı
İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği
2014 Türk-Alman Bilim Yılı Etkinlik Desteği
“2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini
geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde
ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve
üniversiteler tarafından yurt içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası
çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından destek
verilecektir.
Başvuru Dönemleri
: 20 Kasım- 20 Aralık 2013
(Programa başvurular 2 dönem halinde yapılacaktır.)
Destek Üst sınırı
:50.000 TL
Detaylı Bilgi
:www.tubitak.gov.tr/bideb/2223
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
65
TÜBİTAK
2237 Programı
Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Amacı: Belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini
almış doktora öğrencilerine ya da araştırmacılara yönelik
teorik ve pratik uygulamaları içeren proje önerisi
hazırlama teknik ve yöntemlerinin öğretilmesini
desteklemek.
Destek Miktarı
: 50.000 TL
Detaylı Bilgi
: www.tubitak.gov.tr/bideb/2237
Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
66
ETKİNLİKLERE KATILMA
DESTEKLERİ
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
67
TÜBİTAK
2224 Programı
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Amacı :Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile
doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına yurt
dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek
sağlamak.
Başvuru Dönemleri
: Her ay başvuru alınır
Başvuru Kriterleri
Kongre/Konferans Dest. : En az 10 dakikalık sözlü sunum
Yaz Okulu Desteği
:Lisansüstü
eğitim
görüyor
olmak
Detaylı Bilgi
www.tubitak.gov.tr/bideb/2224
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
68
ULUSAL AKADEMİK AĞ VE
BİLGİ MERKEZİ
(ULAKBİM)
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
69
TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel
Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
• UBYT Programına başvuru yapabilmek için
ULAKBİM'e üye olmak gerekmektedir.
ULAKBİM üyeliği bulunan kullanıcılarımız aynı
üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapabilirler.
• Detaylı bilgi:
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
70
HORIZON 2020
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
71
H2020 Programı’ndaki Yenilikler
• Üç farklı program/girişimin
birleştirilmesi
- Çerçeve Program (ÇP)
tek
programda
- Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and
Innovation Programme (CIP))
- Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
• Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan
ticarileştirmeye
• AB’nin
toplumsal
sorunlarına
yoğunlaşılması
e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
• Basitleştirilmiş katılım kuralları
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
72
Tüm Horizon 2020 bileşen ve alt programlarında
gözetilmeye çalışılacak konular:
KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi,
Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması,
Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin planlamalara yer
verilmesi,
Sosyo-ekonomik ve beşeri bilimlerin farklı bileşenler
dahilinde gözetilmesi,
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
73
 Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası
yenilik,
 Mükemmeliyeti sağlamak amacıyla katılımın genişletilmesi,
 Yaratıcı fikirler için daha fazla «tabandan yukarı» yaklaşım,
 Gelişmekte olan bölge ve aktörlerin yenilik ve ar-ge
potansiyellerinin artırılması, Uyum Politikası ile daha güçlü
bağ,
 Avrupa Araştırma Alanı önceliklerine destek – beyin
dolaşımı, kariyer gelişimi, altyapılar, eşleşme, bilgi transferi,
politikalar,
 Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim
konularına vurgu.
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
74
Ayrıntılı ve güncel bilgi için:
www.mfa.gov.tr
www.ua.gov.tr
www.trakyaka.org.tr
http://www.ipacbc-bgtr.eu/
www.tubitak.gov.tr
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
75
TEŞEKKÜRLER
İletişim:
e-mail : [email protected]
Tel
: +90 284 236 42 60
Fax
: +90 284 236 42 05
Uzman Burcu ÖZER
21.07.2015
Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi
76