ETAPES EN L*EVOLUCIÓ D`UN GRUP

Download Report

Transcript ETAPES EN L*EVOLUCIÓ D`UN GRUP

ETAPES DE L’EVOLUCIÓ D'UN
GRUP
Fase de
constitució
Fase de
conflicte
Fase de
normalització
Fase
d'execució
1) Fase de constitució
En aquesta primera fase les persones es troben per primera
vegada. Com a conjunt , encara no “senten que formen part d’un
grup”. L'activitat principal d'aquesta fase consisteix a descobrir
qui són els altres membres del grup, i ho fan de la manera
següent:
Intenten conèixer les actituds i el passat dels altres (qui són
i d’on vénen).
Intenten determinar quins comportaments interpersonals
són acceptables o inacceptables.
Demostren les seves identitats personals a la resta dels
membres i estableixen una primera impressió dels altres.
Davant d'una situació de treball, en aquesta fase els membres del
grup determinen la tasca que es durà a terme, i quins mètodes i
normes seran apropiats.
2) Fase de conflicte
En aquesta segona fase de desenvolupament del grup trobarem un
nivell considerable de conflicte, per la qual cosa pot ser un període
incòmode per als membres del grup.
Aquests conflictes normalment s’originen perquè els membres del
grup intenten establir el seu propi lloc dins del grup i influir en el
desenvolupament de les seves normes de funcionament. Amb tot això,
els objectius i els interessos personals de cada membre es fan
evidents. Les hostilitats apareixen quan es fan patents les diferències
entre objectius individuals.
En aquesta fase, les relacions que es van establir en un principi poden
veure's trencades o reorganitzades. Els temes que cal discutir es
presenten de manera més oberta i es fan esforços per aclarir els
objectius del grup.
3) Fase de normalització
Amb el temps, els membres del grup desenvolupen maneres de
treballar, dirigint qüestions referents a qui farà què i com ho farà.
S'estableixen, doncs, regles de treball i operació a partir de:
Normes de comportament acceptable i no acceptable per a tots
els membres del grup.
Atribució de diferents rols a cada membre.
En aquesta fase es comença a percebre un sentit d'identitat, de ser
únics i diferents respecte a altres grups.
4) Fase d'execució
No tots els grups aconsegueixen arribar a aquesta etapa. Es
caracteritza per la unió total del grup i perquè els grans dilemes
s'han resolt, com ara les relacions interpersonals, els rols, la
comunicació i el lideratge.
En aquesta fase, els membres del grup coneixen a la perfecció la
seva posició i el seu paper dins del grup i, per tant, poden dedicar
tota la seva atenció a la feina o tasca que cal dur a terme, així com a
complir els objectius que s’havien proposat. Es considera que el
grup que arriba a aquesta fase de desenvolupament és un grup
madur, concentrat en el seu rendiment.
Fase de
constitució
Fase de
conflicte
Fase de
normalització
Fase
d'execució