tema 2. aspectes epistemològics i normatius de l`organització

Download Report

Transcript tema 2. aspectes epistemològics i normatius de l`organització

Profesorado:
Antonio Giner Gomis
(coordinador)
Vicente Carrasco Embuena
José Antonio Corral Fuentes
Aurora Fourcade López
Marcos Jesús Iglesias Martínez
Cristina Lapeña Pérez
Inés Lozano Cabezas
María Ángeles Martínez Ruiz
Francisco Pastor Verdú
Joaquín Ripoll Ferrándiz
Pilar Tormo Jordá
TEMA 6.
EL CENTRE COM UNITAT
ORGANITZATIVA
Organització i gestió en centres educatius d'Educació Infantil
i Educació Primària
Continguts
•
•
Estructura orgànica i àrees organitzatives
Funcions directives i gestió pedagògica
Idees
SISTEMA EDUCATIU
Finalitats
Funcions
Concreció espai-temporal
CENTRE EDUCATIU
Estructura organitzada amb:
• fins
• organització
• recursos
Tipus d’organitzacions
Segons procés-producte
PRODUCTORES DE BÉNS
Interessa el producte
(El procés es sols un mitjà per
aconseguir el producte)
PRODUCTORES DE SERVEIS
Interessen igualment el procés i el
producte
FINALITAT ÚNICA
Aconseguir beneficis i incrementar la rendibilitat
Estructura organitzativa del centre
educatiu.
ELEMENTS MATERIALS
Espais
Recursos
ELEMENTS PERSONALS
Professors
Famílies
Alumnes
PAS
ELEMENTS AUXILIARS
I COMPLEMENTARIS
Activitats extraescolars
Serveis complementaris
Serveis de suport escolar
Relacions centre-comunitat
ELEMENTS FORMALS I FUNCIONALS
Sistema escolar
Planificació
Equips de treball
Òrgans de govern i participació
Clima escolar
Horaris
Avaluació
Relacions personals
Estructura orgànica d’un centre
educatiu.
GOVERN (Equip directiu)
Director C.Estudis Secretari
ÒRGANS
DE COORDINACIÓ
DOCENT
ÒRGANS DE GOVERN i
DE PARTICIPACIÓ
DE PARTICIPACIÓ
EN EL CONTROL I GESTIÓ
Consell Escolar
Equips de Cicle
Tutors
Claustre
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ
ASSOCIACIONS
PARES
Organigrama orgànic
Organigrama académic
EDUCACIÓ
INFANTIL
3 ANYS
GRUP A
20 alumnes
Mª Ángeles PA
GRUP B:
20 alumnes
Manuela SC
4 ANYS
GRUP A
25 alumnes
Mª José GT
GRUP B
25 alumnes
Mª Bibiana GZ
5 ANYS
GRUP A
GRUP B
25 alumnes
23 alumnes
Mª Carmen RA Mª Manuela GF
Organigrama académic
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
1º
GRUP A
25 alumnes
Juan Manuel SM
2º
GRUP B
24 alumnes
Moisés CA
GRUP A
25 alumnes
Josefa PL
3º
RUP B
25 alumnes
Mª Rosa AL
GRUP A
26 alumnes
Andrés FB
GRUP B
24 alumnes
Encarnació SH
Organigrama académic
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
4º
GRUP A
27 alumnes
Mª
Clemencia
CCs
GRUP B
GRUP A
27 alumnes 27 alumnes
Encarnación Mª Engracia
GR
ME
5º
6º
GRUP B
GRUP A
GRUP B
26 alumnes 26 alumnes
25 alumnes
Francisco SC Mª Asunción
Teresa FM
GS
Competències consell escolar
(art. 127 LOE)
a) Aprovar i avaluar el PEC, el Projecte e) Promoure la conservació i renovació
de gestió, les Normes d’organització i de les instal·lacions i equip escolar.
funcionament del centre i la PGA.
b) Elaborar informes, a petició de f) Proposar directrius per a la
l'Administració competent, sobre el col·laboració amb altres centres, entitats
funcionament del centre.
i organismes.
c) Decidir sobre l’admissió d'alumnes g) Analitzar i valorar el funcionament
d’acord amb el que estableixen les general del centre, l'evolució del
normes
rendiment escolar i els resultats de
l'avaluació
d)Conèixer la resolució de conflictes h) Proposar mesures i iniciatives que
disciplinaris i la imposició de sancions
afavoreixen la convivència en el centre.
Consell Escolar dels centres
privats concertats
Esta constituït per :
•
•
•
•
•
•
Tres representants de la titularitat del centre.
Un regidor o representant de l'Ajuntament.
Quatre representants del professorat.
Quatre representants dels pares, mares o tutors de l'alumnat,
elegits per i entre ells.
Dos representants de l'alumnat elegits per i entre ells, a partir del
primer curs d'educació secundària.
Un representant del personal d'administració i serveis.
Direcció dels centres
Article 131(LOE). L’equip directiu
1. L’equip directiu, òrgan executiu de govern dels centres públics,
estarà integrat pel director, el cap d’estudis, el secretari i
quants determinen les Administracions educatives.
2. L’equip directiu treballarà de forma coordinada en el
desplegament de les seues funcions, conforme a les
instruccions del director i les funcions específiques legalment
establertes.
COMPETÈNCIES DIRECTOR
(art. 132 LOE)
Garantir el compliment de les
lleis
Dirigir i coordinar totes les
activitats del centre
Representar al centre
Exercir la prefectura de tot el
personal del centre
Exercir la direcció pedagògica, promoure la
innovació educativa i impulsar plans per a la
consecució dels objectius del PEC
Afavorir la convivència, garantir la mediació
en la resolució dels conflictes e imposar les
sancions que corresponen segons la normativa
Competències del director
Impulsar la col·laboració amb les famílies, institucions i organismes que faciliten
la relació del centre amb l’entorn
Impulsar les avaluacions internes i col·laborar en les avaluacions externes i en
l’avaluació del professorat
Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions dels òrgans col·legiats
Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments i ordenar els
pagaments
Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels
membres de l’equip directiu
Claustre de professors
Article 128 (LOE). Composició.
1. El Claustre de professors es el òrgan propi de
participació dels professors en el govern del centre i
té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar
i, si de cas, decidir sobre tots els aspectes educatius
del centre.
2. El Claustre és presidit pel director i està
integrat per la totalitat dels professors que presten
servei al centre.
Competències claustre de
professors (art. 129 LOE)
a) Formular a l’Equip Directiu i al
Consell Escolar propostes per a
l’elaboració dels projectes de centre i
de la PGA
e) Elegir els seus representants en el
Consell escolar i participar en la
selecció del director
b) Aprovar i avaluar la concreció del
currículum i tots els aspectes educatius
del projectes i PGA
f) Informar les normes d’organització i
funcionament del centre
c)Fixar els criteris referents a
l’orientació, la tutoria, l’avaluació i la
recuperació dels alumnes
g) Analitzar i valorar el funcionament
general del centre, l'evolució del
rendiment escolar i els resultats de
l'avaluació
d)Promoure iniciatives en l’àmbit de
l’experimentació i la innovació
pedagògica
h) Proposar mesures i iniciatives que
afavoreixen la convivència al centre
Equips de cicle (art.
78 ROF)
Agrupen tot el professorat que imparteix docència en el
cicle
FUNCIONS:
1. Realitzar propostes per a
l'elaboració
del
projecte
curricular
3. Realitzar les ACIS per a
l'alumnat amb nee, després de
l'avaluació pel SPE/Gabinet
2. Organitzar i desenvolupar
els ensenyaments del cicle,
analitzar
els
objectius
aconseguits
i
proposar
mesures de millora.
4. Proposar activitats escolars
complementàries
i
extraescolars.
5. Vetllar per la coherència i la continuïtat de les accions
educatives al llarg de l'Educació Infantil i l'Educació Primària,
segons corresponga.
Comissió cordinació
pedagògica (art. 82 ROF)
COMPOSICIÓ:
• Director
• Cap d‘Estudis,
• Coordinadors de cicle
• Especialista de l’SPE
• Un mestre de PT, si n'hi ha
Funcions :
1. Analitzar el context cultural i sociolingüístic del
centre a fi de proposar a l'equip directiu el
disseny particular dels programes d'educació
bilingüe (DPPEB) i el pla de normalització
lingüística (PNL) per a la inclusió en el PEC.
2. Coordinar l'elaboració dels projectes
curriculars (PCC), així com les modificacions, i
responsabilitzar-se de la seua redacció.
3. Elaborar la proposta d'organització de
l'orientació educativa i del pla d'acció tutorial
(PAT) per a la inclusió en els projectes
curriculars.
4. Elaborar la proposta dels criteris i dels
procediments previstos per a realitzar les ACI a
l'alumnat amb nee, per a la inclusió en els
projectes curriculars.
5. Assegurar la coherència entre el PEC, els PCE
i la PGA.
6. Vetlar pel compliment i la posterior
avaluació dels PCE.
7. Proposar al claustre la planificació de les
sessions d'avaluació
8. Coordinar les activitats d'orientació dirigides
a l'alumnat del centre.
9. Promoure les activitats de perfeccionament
del professorat.
TUTORS (art. 85 ROF)
FUNCIONS:
1. Dur a terme el PAT aprovat pel claustre.
2. Coordinar el procés d'avaluació de
l'alumnat del seu grup i decidir sobre la
promoció.
3. Adoptar amb els professors del cicle les
mesures educatives complementàries o
d'adaptació curricular necessàries.
4. Facilitar la integració dels alumnes en
el grup i fomentar actituds participatives.
5. Orientar l'alumnat en els processos
d'aprenentatge.
6. Col·laborar amb el SPE per a la
consecució dels objectius del PAT.
7. Desenvolupar amb el psicopedagog i amb
el mestre de PT les ACIS.
8. Informar els pares i mares, professorat i
alumnat del grup de tot allò en relació amb el
procés d‘E-A dels alumnes.
9. Fomentar la cooperació educativa entre el
professorat i els pares i mares.
10. Atendre i curar els alumnes en els períodes
d'esplai i en altres activitats no lectives.
BIBLIOGRAFÍA
CANTÓN MAYO, I. (1996) Manual de Organización de centros educativos. Barcelona: Oikos-Tau. .
CARBONELL FERNANDEZ, J. L. (1993). Legislación y organización básica de la educación infantil y
primaria. Madrid: Escuela Española.
DELGADO AGUDO, J (1993). Centro escolar y acción directiva. Madrid: MEC.
GAIRIN SALLAN, J (Coord.) (1995) .Organización y gestión de Centros educativos. Barcelona:
Praxis.
GARCIA REQUENA, F. (1997) .Organización Escolar y Gestión de. Centros Educativos. Archidona:
Aljibe.
GENTO PALACIOS, S. (1994) Participación en la gestión educativa. Madrid: Santillana.
BIBLIOGRAFÍA
LODE (1985) Ley Orgánica del Derecho a la Educación.
LOPEGCE (1995) Ley Orgánica de la Participación la Evaluación y el Gobierno de los
Centros Educativos.
LOE (2006) Ley Orgánica de Educación
LORENZO DELGADO, M.(coord.) (1993). Organización Escolar. Una perspectiva ecológica.
Alcoi: Marfil.
– (1995) Organización Escolar. La construcción de la escuela como ecosistema. Madrid:
Ediciones Pedagógicas
– (1997) La organización y gestión del centro educativo: Análisis de casos prácticos. Madrid:
Universitas.
RAMO TRAVER, Z. y RODRÍGUEZ-CARREÑO, M. (1997) .Guía de organización de los colegios
de Primaria y de las escuelas infantiles. Madrid: Escuela Española.