Marc horari dilluns dimarts dimecres dijous 8 a 9h. 9 a 10h. 10 a 11h. 11 a 11:30h. 11:30 a 12:30h. 12:30 a 13:30h. 13:30 a 14:30h. esbarjo esbarjo esbarjo divendres.

Download Report

Transcript Marc horari dilluns dimarts dimecres dijous 8 a 9h. 9 a 10h. 10 a 11h. 11 a 11:30h. 11:30 a 12:30h. 12:30 a 13:30h. 13:30 a 14:30h. esbarjo esbarjo esbarjo divendres.

Marc horari
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
8 a 9h.
9 a 10h.
10 a 11h.
11 a 11:30h.
11:30 a 12:30h.
12:30 a 13:30h.
13:30 a
14:30h.
esbarjo
esbarjo
esbarjo
divendres
Tutors/es:
3r A
3r B
3r C
3r D
3r E
Aran
Prades
Anna
Ribé
José Mª
Ortiz
Dolores
Ortiz
Marta
Pérez
22 alumnes
30 alumnes
28 alumnes
29 alumnes
28 alumnes
MATÈRIES COMUNES
Hores setmanals
Llengua catalana i literatura
3
Llengua castellana i literatura
3
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
3
4
F/Q 2
(F/Q ; B/G)
Educació Física
Educació Visual i Plàstica
B/G 2
2
2
Tecnologia
Ciències Socials
2
3
Optativa
2
Ètica / Religió
1
Tutoria
1
Les optatives de francès, alemany i cultura clàssica en anglès
són anuals, la resta són quadrimestral i tothom farà dues
optatives.
Revista i premsa actual
Alemany
Francès
Cultura clàssica en anglès
Artètic
Taller de escritura
Mediació
Emprenedoria
El canvi de matèria optativa es fa el 1 de febrer.
DESDOBLAMENTS
3r A
3r B
3r C
3r D
3r E
3r A’
3r B’
3r C’
3r D’
3r E’
ANGLÈS
TECNOLOGIA
CC NATURALS
3r és l’últim curs amb gairebé tot obligatori. A quart
d’ESO han de triar tres matèries optatives d’un
grup de vuit. S’han de decantar al llarg del curs.
EQUIP DOCENT
Tutor/a
3A
3B
3C
3D
3E
Maite Massana
Anna Ribé
José Mª Ortiz
Dolores Ortiz
Marta Pérez
Roser Garrofé
José Mª Ortiz
Carmen Pérez
Carmen Pérez
Pilar Ruiz
Pilar Ruiz
Maite Llamas
Maite Llamas
Roser Garrofé
José Mª Ortiz
Pilar Ruiz
Pura Pereira
Anna Ribé
Josep Mas
Berta Mas
Pura Pereira
Anna Ribé
Anna Ribé
Anna Ribé
Núria Pratdesaba
Fina Autonell
Maite Massana
Fina Autonell
Maite Massana
Bernat Ancochea
Fina Autonell
Bernat Ancochea
Begoña Guillemí
Wolfgang Simon
Wolfgang Simon
Wolfgang Simon
Wolfgang Simon
Wolfgang Simon
Pep Cabalelria
Montse Casas
Montse Casas
Teresa Aragó
Teresa Aragó
Inma Santiago
Inma Santiago
Inma Santiago
Dolores Ortiz
Dolores Ortiz
Marta Pérez
Marta Pérez
Marta Pérez
Marta Pérez
Marta Pérez
Tecnologia
Bladimiro Díaz
Bladimiro Díaz
Joan Alcolea
Joan Alcolea
Joan Alcolea
EVP
Maite Massana
Maite Massana
Montse Bolaño
Montse Bolaño
Montse Bolaño
Ètica
Mª Consuelo
Casanova
Franc Sellers
Mª Consuelo
Casanovas
Mª Consuelo
Casanovas
Ramón Esquirol
Religió
Pau Sanfeliu
Pau Sanfeliu
Pau Sanfeliu
Pau Sanfeliu
Pau Sanfeliu
A. Acollida
Andreu Porta
Andreu Porta
Andreu Porta
Andreu Porta
Andreu Porta
Anglès
Castellà
Català
Matem.
Ed. Física
Biologia i
Geologia
Física i
Química
Geografia
i Història
OPTATIVES
2h/setmanals
Francès III
Alemany III
Revista
Emprenedoria
Mª Mercedes
Font
Margarita
Caballé
Núria
Pratdesaba
Lluís
Abad
Cultura
Clàssica
Artètic
Cultura de
mediació
Taller de
escritura
Aida
López
Montse Bolaño
Rafel
Seguí
Mª Consuelo
Casanovas
Avaluacions
Hi ha 2 tipus d’informes
Preavaluació
Són les notes de “tota la vida”.
Hi ha 3 avaluacions que donen lloc a
una avaluació final.
S’acostumen a lliurar abans dels
períodes vacacionals. El primer el 22
de desembre.
Els butlletins s’han de retornar
signats.
Proves extraordinàries: Setembre
En cas de tenir tres o més matèries
suspeses s’ha de repetir curs.
Si es tenen dues assignatures
suspeses que siguin Matemàtiques,
Llengua
Catalana
o
Llengua
Castellana també s’ha de repetir.
Representa una visió orientativa
de com va el trimestre.
No te un valor acadèmic oficial.
Només orientatiu.
Hi ha una preavaluació a la
meitat del 1r trimestre: 26
d’octubre.
La preavaluació s’ha de retornar
signada.
Els alumnes estan informats dels criteris d’avaluació
de cada matèria.
Si una matèria està suspesa hi ha mecanismes de
recuperació al llarg del curs o a final de curs depenent
de la matèria.
El professorat actual sap els alumnes que tenen alguna
àrea pendent i els explicarà als alumnes amb matèries
pendents com podrà recuperar la matèria/ies en funció
de les directrius de cada departament.
AGENDA VIRTUAL
Alumne/a del grup responsable
d’anotar-hi els deures
Cada alumne tindrà en breu:
- un nom d’usuari/ària
- una contrasenya
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:
MEDIACIÓ
GRÀCIES PER LA
VOSTRA ASSISTÈNCIA