Presentació grup de millora

Download Report

Transcript Presentació grup de millora

La diversitat a la FP de Grau Mitjà
Institut Castellarnau (Sabadell), 30 de maig de 2013
http://xtec.cat/dtvallesocc/documents/anual/documents.htm
Presentació
Introducció
Dijous 8 novembre 2012, es van presentar resultats estudi “Rendiment i
Fidelització” dels centres públics del Vallès Occidental que imparteixen CCFF de
F.P.
Centres assistents van proposar buscar respostes a la situació manifestada
sobre tot al grau mitjà.
Es va crear una comissió de treball formada per professorat i inspectors de FP.
S’ha treballat tot el curs i ara es presenta una possible proposta oberta d’atenció
a la diversitat als CFGM.
2
Presentació
Introducció
Els membres del grup de treball són:
Professorat del grup de treball:
Institut Castellarnau: Josep Mellado; Institut Badia del Vallès: Albert Pahíssa;
Institut Terrassa: Antoni Peidro; Institut Nicolau Copèrnic: Carles Ros i Núria
Montolio; Institut La Ferreria: Maite Fons i Aurora González; Institut Leonardo da
Vinci: Alexandra Subirats.
Inspecció:
Josep Plancheria; Eduard Galceran; Assumpció Serrano; Fernando Garcia; JoanLluís Espinós.
3
Presentació
Introducció
La proposta presentada està estructurada en tres parts:
• Avaluació diagnòstica de l’alumnat que arriba al primer curs.
• Acció Tutorial específica com a suport a la formació.
• Oferta curricular adaptada.
Cada part és independent de la resta i juntes comporten una possible resposta
global.
No es pretén a aportar una solució única, poden haver-hi altres propostes
diferents.
4
Model d’acció tutorial específica
Situació actual
FP és més complexa
• Orientació
Més
• Atenció individualitzada
• Acció tutorial
5
Model d’acció tutorial específica
Situació Actual
Tutoria grupal no atén les necessitats perquè:
• No es preveu la recollida de dades de l'historial de l’alumnat prèvies a la
confecció de grups o itineraris.
• No recullen un consens de les accions tutorials individuals.
• No s’estructuren ni s’avaluen les actuacions de les tutories individuals.
6
Model d’acció tutorial específica
Situació Actual
També cal considerar que en la Formació Professional, d’entre altres, hi ha
factors que dificulten les possibles actuacions:
•
El professorat no rep formació especialitzada en orientació
psicopedagògica.
•
L’alumnat d’un cicle té entre 3 o 4 professors/es màxim.
•
El Departaments d’atenció i orientació psicopedagògica dels Instituts es
centren a l’ESO.
7
Model d’acció tutorial específica
Possibles actuacions generals dins del pla d’acció tutorial
Existència de programacions que pautin tant el que s’ha de fer com la manera
de realitzar-ho.
Una coordinació estable i continuada dels tutors de cada nivell.
Ampliació del Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’Institut a l’alumnat
de CFGM.
Un pla de formació dels tutors de grup que garanteixi el compliment del
programa.
8
Model d’acció tutorial específica
Possibles actuacions generals dins del pla d’acció tutorial
Recollida de dades prèvies de l'alumnat que en el moment de la matrícula ja
es preveu que pot necessitar una atenció més especialitzada.
Establir itineraris per UF més pràctiques i professionalitzadores als alumnes
que presentin més dificultats.
Formació d’un Servei d’Orientació Professional destinat a persones que, en
qualsevol moment de la seva vida, optin per millorar la seva qualificació i a les
empreses que vulguin millorar la qualificació dels seus treballadors.
Establir itineraris per competències professionals per aquell alumnat que
només vol formar-se en un aspecte de la professió i que per dedicació o nivell
formatiu presenta més dificultat per accedir a la titulació completa.
9
Avaluació diagnòstica
Objectius:
Conèixer el nivell acadèmic de l’alumnat del primer curs dels CCFFGM.
Obtenir grups homogenis en base als diferents criteris establerts pel centre
• Un grup
• Més d’un grup
Disposar d’una valoració de l’alumnat que permeti actuacions de l’equip
docent pel tractament de la diversitat.
10
Avaluació diagnòstica
Calendari:
Mes de juliol i setembre, una vegada formalitzada la matrícula.
Contingut:
Informació documental del centre de procedència, aportada per l’alumne en el
procés de matriculació.
Prova:
Àmbit instrumental: Catalana i castellana , matemàtiques i tècniques d’estudi.
Àmbit d’orientació: Enquesta. Saber la situació de l’alumne (Sap l’alumne on
va? Sap que vol? Està orientat? Tenen experiència?)
Entrevista:
A partir dels resultats de la prova.
11
Avaluació diagnòstica
Què ens hauria de permetre l’avaluació diagnòstica:
Identificar l’ alumnat amb risc de no superar el cicle.
Identificar l’alumnat que, superant la prova, podria haver triat un cicle
equivocat, per desinformació o per falses expectatives.
Establir mesures planificadores, organitzatives, metodològiques i curriculars
adequades a l’alumnat que cursa el cicle.
12
Avaluació diagnòstica
Informació addicional:
Es pot demanar informació addicional en el moment de formalitzar la
matricula. Per exemple l’informe final d’etapa, certificat de notes o altres
segons els estudis de procedència.
O, una vegada feta la prova, en base als resultats, determinar de quins
alumnes es demana informació complementària.
13
Avaluació diagnòstica
Primera fase de l’avaluació:
Conclou al juliol o al setembre
S’elaboren les llistes provisionals dels grups.
Es concreta l’alumnat a qui es farà l’entrevista per obtenir informació
complementària.
La informació de l’avaluació permet planificar les actuacions per al tractament
de la diversitat.
14
Avaluació diagnòstica
Segona fase de l’avaluació:
Mes de setembre.
Priorització d’entrevistes (sobretot de l’alumnat que podria haver triat un cicle
equivocat i el de baix nivell).
Anàlisi de la informació complementària de l’alumnat, si no s’ha fet al juliol
(informes d’etapa, etc.).
Concretar les propostes organitzatives de centre per al tractament de la
diversitat.
15
Avaluació diagnòstica
Recursos per fer l’avaluació diagnòstica:
Recursos humans
Professorat del cicle per passar la prova i fer la correcció.
Recursos materials
Disseny de proves, aplicatiu informàtic si cal, aula informàtica, sala d’actes,
aules. Durada de la prova: 2 hores.
Recursos funcionals (programació)
Calendari, criteris de correcció de les proves i de l’entrevista, criteris per a
l’elaboració dels grups.
16
Avaluació diagnòstica
Recursos per a l’alumnat matriculat al setembre:
Reproduir el procés d’avaluació diagnòstica i incorporar-los als grups en base
al resultats.
17
Model d’acció tutorial específica
Propostes per reforçar les tutories als cicles formatius de grau
mitjà:
La cotutoria d’acció personalitzada.
El mentor.
18
Model d’acció tutorial específica: la cotutoria
La cotutoria d’acció personalitzada:
Dirigida a l'alumnat en situació de risc escolar (fracàs i/o abandó escolar,
absentisme, problemes de conducta, etc).
És una estratègia basada en la intervenció continuada mitjançant tècniques
d'orientació personal, familiar, social i acadèmica.
La Cotutoria és un model d’intervenció de suport al tutor ordinari basat en la
tutorització individual.
El professor cotutor complementarà l'atenció tutorial ordinària, ocupant-se d'un
seguiment més intensiu i regular quant a l’ atenció personal, familiar i escolar.
19
Model d’acció tutorial específica: la cotutoria
Objectius generals:
Millorar la convivència a l'aula.
Prevenir i tractar els problemes d'abandonament escolar, desmotivació escolar,
de conducta, absentisme des de la prevenció i gestió educativa del problema,
més que des de mesures punitives.
Promoure la reflexió i la implicació sobre la necessitat d'un treball col·laboratiu
de tot el professorat.
Beneficiar el grup classe a partir de la millora de la dinàmica d'aula positiva que
genera.
Implicar les famílies.
20
Model d’acció tutorial específica: la cotutoria
Perfil de l’alumnat:
Alumnes amb desmotivació.
Alumnes amb dificultats d'atenció.
Alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
Alumnes amb disrupcions freqüents en el grup classe.
Alumnes absentistes o en risc d'absentisme.
Estar en un grup on conflueixin diversos alumnes d'aquestes característiques.
Alumnes amb un baix nivell de formació bàsica que augmenta la seva
desmotivació.
El professor cotutor
El cotutor hauria de ser un professor
del cicle amb una hora lectiva de
reducció, si és possible.
21
Model d’acció tutorial específica: el mentor
El mentor:
El mentor és un conseller o guia d'una altra persona, que pertany a la mateixa
institució i basa la seva acció a ser una persona amb més experiència.
Desenvolupa un suport tutoria que es caracteritza més pel coneixement personal
que per les tècniques ensenyades. És comprensiu i motivador i les seves
relacions són fonamentalment d'ajuda i suport.
La gran potència del mentor sorgeix del seu coneixement del medi on l’alumne
estudia. L'alumne, així, guanyarà confiança en si mateix en sentir-se recolzat i
motivat. Perquè tota la relació sigui eficaç és imprescindible que les relacions
estiguin enquadrades en unes regles de compromís ètic reconegut per ambdues
parts.
22
Model d’acció tutorial específica: el mentor
Objectius generals:
Oferir als alumnes de nou ingrés en el centre l'orientació i l’assessorament
necessaris per facilitar la seva integració acadèmica i social i per aconseguir l'èxit
en els seus estudis de formació professional.
Desenvolupar un servei d’orientació i suport als estudiants de primer curs de
formació professional que millori la seva qualitat de vida en el centre.
Disminuir l'abandonament i fracàs en la formació professional.
Millorar la qualitat educativa en el centre.
23
Model d’acció tutorial específica: el mentor
Objectius per als alumnes usuaris:
Facilitar la transició a la Formació professional de l'alumnat de nou ingrés.
Promoure
el
desenvolupament
d'actituds
i
valors
de
compromís,
responsabilitat, respecte i solidaritat.
Fomentar la participació en la vida del centre i en l'ús dels seus serveis.
Proporcionar reforços acadèmics i ajudar-los a superar les exigències
acadèmiques.
Orientar l'aprenentatge anticipant-se a les dificultats.
24
Model d’acció tutorial específica: el mentor
Perfil de l’alumnat:
Alumnat provinent del món laboral que ha estat temps fora del sistema
educatiu i s’incorporen a un cicle formatiu.
Alumnat del sistema educatiu sense dificultats d’aprenentatge i amb
necessitats puntuals d’orientació.
Perfil del mentor:
El mentor pot ser un alumne de segon curs d’un cicle superior de la mateixa
família professional degudament format per aquesta tasca.
25
Oferta curricular adaptada
Model d’intervenció:
Proposta de línies de treball:
En el primer any: Currículum adaptat:
o Currículum en 3 cursos per tot el grup.
o Adaptació individual o en petit grup del currículum.
A partir del segon any: Matrícula itinerada.
26
Oferta curricular adaptada: Currículum en 3 cursos
Introducció:
Desplegar el currículum de grau mitjà en 3 cursos, complementar el currículum
amb hores dedicades a matèries instrumentals.
Previsió d'alumnat amb aquesta necessitat : un mínim de 12 alumnes per
poder fer el grup.
Model curricular:
Es dissenya un currículum adaptat amb formació bàsica dins els mòduls
ordinaris incorporant elements motivadors.
Es proposa un currículum on les 1650 hores lectives es reparteixen en 3
cursos i es complementa (en la mida del que sigui possible) amb altres hores.
27
Oferta curricular adaptada: Currículum en 3 cursos
Avantatges per l'alumne:
Grups més reduïts: El grup hauria de ser d'entre 10 i 15 alumnes.
Currículum adaptat organitzat amb dificultat progressiva.
Horari adaptat (menys càrrega horària, més compacte, ...).
Formació en Centre de Treball el tercer curs en horari ordinari.
28
Oferta curricular adaptada: Currículum en 3 cursos
Recursos de centre:
Professorat
Aquestes hores poden variar depenent de la disponibilitat del professorat
(possibilitat de treure algun desdoblament).
Espais
Quan el cicle està totalment implantat serà necessària una aula/taller més.
Grups
El grup amb el currículum adaptat serà de 10 a 15 alumnes.
Material
És necessari un material per treballar les eines instrumentals de l'alumne
(comprensió lectora, eines matemàtiques, ...) dins dels propis mòduls.
29
Oferta curricular adaptada: Adaptació individual
Introducció/ context
La diversitat a primer curs afecta al rendiment acadèmic i a la fidelització de
l’alumnat
En centres amb un sol grup, les actuacions han de ser individualitzades o en
petits grups
Objectius de les actuacions:
Millorar el rendiment acadèmic.
Incrementar la fidelització de l’alumnat
Incidir en l’acollida, en el seguiment personalitzat i en els reforços tècnics i
instrumentals.
Millorar la satisfacció del servei ensenyament aprenentatge.
30
Oferta curricular adaptada: Adaptació individual
Estratègies de la intervenció:
Pla d’acció tutorial
Tot i no estar previst, es considera molt important seguir un PAT grupal i
personalitzat
El Tutor personal
Es proposa que tots els alumnes tinguin un tutor personal que reforci la
tasca del tutor grupal amb les següents funcions:
• Assessorament de l’adaptació del currículum, informant-lo i motivant-lo
• Seguiment acadèmic.
• Entrevista i informe a les famílies
31
Oferta curricular adaptada: Adaptació individual
Tutories tècniques. Per l’alumne que no cursa totes les uf d’un curs
•
Hores que no està a classe
•
Reforça les matèries del cicle amb activitats de classe i/o
complementàries
•
Afecta tot el professorat del cicle. (1 o 2 h/ setmana)
Tutories per reforç de matèries instrumentals.
•
Hores que no està a classe
•
Seguiment d’un dossier de matemàtiques/llengües
•
Supervisat pel professorat de cicles i amb full de seguiment
32
Oferta curricular adaptada: Adaptació individual
Recursos de centre:
Espais
Una aula i/o biblioteca per fer reforços de matèries tècniques i per fer reforços de
matèries instrumentals
Material
Exercicis de reforç de les unitats formatives. Dossier de matemàtiques i llengües.
Humans
Professorat del cicle:
• Una hora setmanal pel seguiment com tutor
• Una hora de reforç tècnic per les Uf del cicle que imparteix
• Reforç de les matèries instrumentals
33
Oferta curricular adaptada: Matrícula itinerada
Introducció:
Ideat pel pas dels alumnes de primer a segon curs.
Es creen horaris de manera que hi hagi mòduls de primer incompatibles amb
mòduls de segon.
Horari:
Dissenyar un currículum amb incompatibilitats entre mòduls de primer i segon.
Un alumne que té suspès un 30% del mòdul de primer no pot matricular-se al
de segon.
34
Oferta curricular adaptada: Matrícula itinerada
Avantatges:
Es poden distribuir UF d'un mateix mòdul entre diferents professors (només cal
que no s'ocupin el mateix bloc-horari).
Distribució horària homogènia: tothom té classes a la primera franja, a la
segona i a la última (ideal per fer propostes de semipresencialitat).
És més fàcil quadrar les hores per poder fer el mòdul de síntesi les darreres
setmanes.
Es poden desdoblar grups on tenim molts alumnes (per exemple alumnes que
tenen un mòdul o UF pendent).
Si hi ha una aula compartida que l'han d'utilitzar diferents professors (p.e.
laboratori), cal que aquests blocs-mòduls estiguin en diferents blocs-horaris.
35
Oferta curricular adaptada: Matrícula itinerada
Exemple:
36
www.gencat.cat
Documents de la sessió:
http://xtec.cat/dtvallesocc/documents/anual/documents.htm