UNESCO ASP Latvijā 2012-2015

download report

Transcript UNESCO ASP Latvijā 2012-2015

UNESCO Asociēto skolu
projekts Latvijā 2012-2015
Dalībskolu izsludināšana
Rīga, 17.oktobris
UNESCO Asociēto skolu (UNESCO ASP)
projekts pasaulē un Latvijā
• Pirmais skolu tīkls pasaulē, izveidots 1953.
gadā
• UNESCO ASP darbojas 7900 izglītības iestādes
no 176 valstīm
• Latvija UNESCO ASP iesaistījusies kopš 1990.
gadu sākuma
21. gadsimta izglītības pīlāri
UNESCO ASP darbība Latvijā
• Projektā piedalās skolas no visiem Latvijas reģioniem dažādās
izglītības pakāpēs - no bērnudārziem līdz vidējās izglītības iestādēm
– un formās
• Skolas ir ne tikai projekta īstenotājas, bet arī “inovāciju centri”
projekta ideju un labās prakses piemēru izplatīšanai
• 2012.-2015. gadā UNESCO ASP skolas aicinātas darboties trīs
virzienos: mantojuma izglītība, cilvēktiesības un vērtībizglītība
un izglītība ilgtspējīgai attīstībai
UNESCO ASP darbības virzieni (1)
• Mantojuma izglītība
(materiālais, nemateriālais un
dokumentārais mantojums)
• Vietējās tradīcijas, arodi, prasmes un
zināšanas, mācīšanās no
stāstniekiem, rokdarbniekiem,
amatniekiem, UNESCO pasaules
mantojuma saraksts, UNESCO
“Pasaules atmiņa” reģistrs
UNESCO ASP darbības virzieni (2)
• Cilvēktiesības un
vērtībizglītība
• Globālā kustība “Izglītība visiem”,
iekļaujoša, kvalitatīva, mērķtiecīga un
vērtīborientēta izglītība, atbilstoša
dažādajām indivīdu spējām un
nepieciešamībām, “jaunais
humānisms”
UNESCO ASP darbības virzieni (3)
• Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
• ANO Dekāde “Izglītība
ilgtspējīgai attīstībai (20052014), holistiska,
starpdisciplināra pieeja
sabiedrības, vides,
ekonomikas un kultūras tēmām
izglītībā, dabas un
cilvēkresursu ierobežotības
apzināšana un lietderīga
izmantošana ilgtspējīgai
attīstībai
Sabiedrība
Vide
Ekonomika
Kultūra
UNESCO ASP dalībskolas 2012-2015 (1)
• Kopumā saņemts 61 pieteikums no visiem Latvijas
reģioniem
• Lielākā interese darboties virzienā “Izglītība ilgtspējīgai
attīstībai”
• Konkursa kārtībā uzņemtas 20 dalībskolas 2012.-2015.
gadam
UNESCO ASP dalībskolas 2012-2015 (2)
Mantojuma izglītība:
• Ādažu Brīvā Valdorfa skola
• Daugavpils Valsts ģimnāzija
• Jaunsilavas pamatskola
• Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
• Riebiņu vidusskola
• Rīgas Klasiskā ģimnāzija
• VSIA Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola
UNESCO ASP dalībskolas 2012-2015 (3)
Cilvēktiesības un vērtībizglītība:
• Brocēnu vidusskola
• Daugavpils Vienības pamatskola
• Jēkabpils pamatskola
• Rīgas 74. vidusskola
• Sabiles vidusskola
• Valmieras sākumskola
UNESCO ASP dalībskolas 2012-2015 (4)
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai:
•
•
•
•
BJVIC Rīgas Dabaszinību skola
Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde
Jelgavas Amatu vidusskola
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā
vidusskola
• Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestāde
• Talsu Valsts ģimnāzija
• Valmieras Valsts ģimnāzija
Sirsnīgi pateicamies visām skolām,
kas pieteicās UNESCO ASP,
un sveicam jaunās
dalībskolas!