Transcript PR_07

Kalkulační systém
a jeho využití v řízení
Využití kalkulací
Využití kalkulací v podniku je mnohostranné. Kalkulace nákladů finálních
výkonů, polotovarů, činností a operací jsou informačním nástrojem:
– Podklad pro rozhodování o optimálním sortimentním složení
prodávaných výkonů,
– Ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi útvary
a ovlivnit chování pracovníků útvarů,
– Nástroj řízení hospodárnosti jednicových a ostatních variabilních
nákladů,
– Nástroj pro cenová rozhodování,
– Podklad pro tvorbu plánů nákladů, výnosů a zisku,
– Nástroj ocenění stavu a změny stavu zásob vlastní výroby a jiných
aktivovaných výkonů.
Kalkulační systém
Všechny v podniku sestavované kalkulace a vazby mezi nimi tvoří často velmi rozsáhlý a variantní
kalkulační systém
jeho jednotlivé prvky - kalkulace – se pak liší metodami a zobrazením a podle doby sestavení
kalkulace a svým vztahem k časovému horizontu
ceny
kalkulace
výsledná
nákladů
propočtová
předběžná
operativní
normová
plánová
Kalkulační systém
• Účinnost kalkulačního systému je ovlivněna
vazbami mezi jeho jednotlivými prvky,
umožňují porovnávat jednotlivé kalkulace,
kombinovat jejich údaje a využívat pro různé
účely.
Kalkulační systém
U každé kalkulace, kterou máme sestavit nebo se kterou
máme pracovat, bychom si měli položit následující
otázky:
• V jaké fázi řídicího procesu je kalkulace sestavena ?
• Jaké je využití kalkulace pro řízení a rozhodování ?
• Jaká je vhodná struktura kalkulace, které položky
obsahuje kalkulační vzorec ?
• Z jakých informační zdrojů vycházíme při sestavení ?
Propočtová kalkulace
• patří mezi předběžné kalkulace,
• sestavuje se u nových výrobků v době, kdy ještě není
výrobek zcela technicky vyjasněn a kdy tedy není
zpracována podrobná konstrukční a technologická
dokumentace,
• podkladem pro stanovení se proto stávají náčrtky,
kalkulace, vzorky, ceny, hmotnosti, parametry,…
stejných či podobných našich i zahraničních výrobků,
• slouží jako podklad pro předběžné posouzení
efektivnosti, pro návrh ceny
• východisko: cena je daná trhem, co je ovlivnitelné
jsou naše náklady
Propočtová kalkulace
• v hromadné a sériové výrobě
 ve fázi výzkumu a vývoje nového výkonu
 účel: posouzení účinnosti nového výrobku
ve srovnání s cenou
 je limitem pro útvary technické přípravy
výroby
Propočtová kalkulace
• při zakázkové činnosti
 ve fázi přípravy zakázky
 účel: zpracování cenové nabídky a jednání
o ceně se zákazníkem
 je výchozí úrovní nákladové náročnosti pro
útvary zajišťující přípravu a realizaci zakázky
Příklad
• Účetní jednotka zvažuje možnost vstoupit na
trh s novým typem elektromotoru. Na základě
jednání s potenciálními odběrateli byla
zpracován předběžný propočet nákladů (viz
následující tabulka),
• Na základě jednání se předpokládá prodejní
cena 2500 Kč.
Propočtová kalkulace výrobku
Kalkulační položka
Kč
Podklady pro výpočet
Přímý (jednicový)
materiál
830
Použita dokumentace
typově podobného již
vyráběného výrobku –
upraveno pro nový výrobek
Přímé (jednicové) mzdy
450
Použity výkonové normy
srovnatelného výrobku,
přepočítány dle
předpokládaného
technologického postupu
Přímé (jednicové)
odbytové náklady
100
Propočet odvozen od
obdobných výrobků
Plánová kalkulace
• má význam pro výkony, jejichž výroba se bude
opakovat v průběhu delšího časového intervalu
(alespoň 1 rok).
• Sestavuje se po podrobné konstrukční a technologické
přípravě, jejíž součástí jsou i technicko-hospodářské
normy. Plánovaná kalkulace je v podstatě váženým
aritmetickým průměrem jednotlivých úrovní předem
stanovených nákladů.
• Plánová kalkulace se mění na základě změn podmínek
uvnitř podniku, a to i v průběhu období pro které je
sestavena.
Plánová kalkulace
•
ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které by mělo být v
průběhu rozpočtového období dosaženo
 má význam u výkonů, jejichž tvorba se opakuje v průběhu období
• účel: plánování hodnotových veličin na středních a vyšších úrovních řízení →
podklad pro hlavní podnikový rozpočet, nástroj řízení hospodárnosti
– rozpočet nákladů v rozpočtové výsledovce
– rozpočet výdajů v rozpočtu peněžních toků
– rozpočet zásob vlastní výroby v rozpočtové rozvaze
•
•
je úkolem pro útvary technické přípravy výroby
při sestavování se vychází z existujících podmínek a uvažovaných změn
– kalkulace dílčího období – váže na předpokládaný průběh změn
– kalkulace celého rozpočtového období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným
objemem výkonů
•
sestavuje se na úrovni jednicových nákladů, případně vč. variabilní režie
Příklad
• Pro zpracování spotřebních a výkonových norem nového výrobku
byly využity stávající normy součástek, které jsou použity jako u
předchozího modelu, pro nově použité součástky jsou zpracovány
konstrukční rozpisky a technologické postupy. Pro přepočet
naturálně vyjádřených norem do peněžní podoby byly použity:
– Skladové ceny materiálu, který podnik již nakupuje,
– Tržní ceny zvýšené o vedlejší náklady pořízení pro nově
nakupované položky.
• Pro propočet jednicových mezd byly použity podklady z
technologické přípravy.
• Na základě propočtů byla sestavena výchozí operativní kalkulace.
Výchozí operativní kalkulace
Kalkulační položka
Kč
Přímý materiál
840
Přímé mzdy
440
Přímé odbytové náklady
100
Plán finální výroby a výrobní opatření
• Ve vazbě na požadavky odběratelů byla sestavena první
varianta plánu finální výroby – předpoklad prodeje 760 ks.
• V průběhu prvního roku se předpokládá realizace nových
opatření směřujících ke snížení nákladů :
– Od 1. dubna se očekává snížení odpadu při spotřebě materiálu o 5 Kč
na kus,
– Od 1. dubna úspora přímých jednicových mezd 7 Kč na 1 ks,
– Od 1. července nové výrobní zařízení – úspora přímých mezd 8 Kč na
kus, odpis zařízení do konce roku 2100 Kč (jednoúčelové zařízení)
– Od 1. října nové balicí zařízení - snížení odbytových nákladů o 15 Kč na
kus, čtvrtletní odpis zařízení 5760 Kč, na balení nového výrobku se
bude podílet 25% kapacity.
Upravený plán finální výroby
• Upravený plán byl zpracován za základě smluv
uzavřených s odběrateli, předpokládá se
výroba 780 ks. Předpokládá se výroba a
prodej:
– 1. čtvrtletí 150 ks
– 2. čtvrtletí 210 ks
– 3. čtvrtletí 180 ks
– 4. čtvrtletí 240ks
Plánová kalkulace výrobku
Položka
I/Q
II/Q
III/Q
IV/Q
rok
Plán výkonů (ks)
150
210
180
240
780
Přímý materiál
840
835
835
835
835,96
Přímé mzdy
440
433
425
425
430,04
Přímé odbytové
náklady
100
100
100
85
95,38
Jednicové náklady
1380
1368
1360
1345
1361,38
5,83
4,38
Odpis výr. zařízení
Odpis balicího
zařízení
6
Legenda k plánové kalkulaci
I. Čtvrtletí: výchozí operativní kalkulace je plánovou kalkulací pro 1.
čtvrtletí,
II. Čtvrtletí: spotřeba jednicového materiálu: 840-5=835
jednicové mzdy: 450-7=443
III. Čtvrtletí: jednicové mzdy: 443-8=425
odpisy zařízení: 2100 za pololetí (2100:2=1050),
1050:180=5,83
IV. čtvrtletí: jednicové odbytové náklady: 100-15=85
odpisy výrobního zařízení: 1050:240=4,38
odpisy balicího zařízení: 5760.4=1440
1440:240=6
Roční plánová kalkulace se stanoví jako vážený aritmetický průměr,
jako váhy vystupují počty vyrobených výrobků v jednotlivých
čtvrtletích.
Operativní kalkulace
•
ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů, které by mělo být při stávajících
technologických a konstrukčních podmínkách dosaženo
 ve vazbě na plán. kalkulaci zpřesňuje předem stanovenou výši nákladů
• účel: posouzení dodržení úkolu útvary zajišťujícími podmínky tvorby výkonu (→
technická příprava výroby)
• je úkolem pro útvary zajišťující tvorbu výkonů
• při sestavování se vychází z konkrétních konstrukčních a technologických podmínek
činnosti
– kalkulace dílčího období – odráží skutečný průběh změn podmínek činnosti
– kalkulace celého sledovaného období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným či
skutečným objemem výkonů
•
sestavuje se na úrovni jednicových nákladů na základě aktuálních norem (→ norma
* předem stanovená cena)
Příklad
V porovnání s plánem , došlo ve sledovaném období k následujícím změnám:
• Přechod na technicky zdůvodněné normy se podařil o měsíc dříve, položka
přímého jednicového materiálu – 834 Kč, přímé jednicové mzdy 435 Kč,
• Od 1. května používá odbyt obalový materiál, který zvyšuje odbytové
náklady o 2 Kč/ks.
• Dodávka jednoúčelového zařízení se uskutečnila o dříve, zařízení
používáno od 1. června, šetří však pouze 6 Kč mezd na jednom výrobku,
skutečný měsíční odpis je 350 Kč,
• Od 1. srpna došlo ke zvýšení cen materiálu, kalkulace jednicového
materiálu je 835 Kč,
• Instalace balicího zařízení je až od 1. listopadu, snížení odbytových nákladů
je o 16 Kč/ks. Měsíční odpis je 1900 a na balení nového výrobku se podílí
25%.
Úkol: stanovit operativní kalkulaci.
Operativní kalkulace výrobku
Položka
1.1.
1.3.
1.5.
1.6.
1.8.
1.11.
Přímý materiál
840
834
834
834
835
835
Přímé mzdy
440
435
435
429
429
429
Přímé odbyt.
náklady
100
100
102
102
102
86
Jednicové
náklady
1380
1369
1371
1365
1366 1350
Odpis zařízení
Odpis balicího
zařízení
5
5,83
4,38
5,94
Operativní kalkulace
• vyjadřují vždy úroveň předem stanovených nákladů, které
odpovídají dosaženým konkrétním podmínkám, za
kterých se výroba uskutečňuje,
• Sestavují se v položkách přímých jednicových nákladů, na
základě operativních norem (mění se se změnami
podmínek),
• Využívají se při zadávaní úkolu výrobním útvarů, při
kontrole jejich plnění – pro uplatnění rozdílových metod,
• Porovnáním s plánovou kalkulací se kontroluje zajištěnost
ročního plánu nákladů podniku (rozdíl je nástroj řízení
útvarů, které odpovídají za přípravu výroby).
Základní kalkulace
• Slouží ke zjišťování přínosu jednotlivých útvarů
ke snížení nákladové náročnosti, může být
stanovena na úrovni:
– Propočtové kalkulace nového výkonu,
– Operativní kalkulace platné k prvnímu dni
hodnoceného období,
– cílové kalkulace, která vyjadřuje žádoucí výši
nákladů výkonu, které by měl výrobce dosáhnout
při optimálním průběhu výrobního procesu.
Význam základní kalkulace pro řízení
• Vzájemné porovnání základní, operativní a
výsledné kalkulace umožňuje:
– Průběžně sledovat vývoj nákladové náročnosti
výkonu,
– Kvantifikovat a odpovědnostně oddělit zásluhy za
úspory (resp. Překročení) nákladů mezi útvary,
které zajišťují podmínky výroby a mezi výkonné
útvary, které odpovídají za vlastní výrobu (více
metoda standardních nákladů, normová metoda)
Výsledná kalkulace
•
•
•
v průběhu či po skončení tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které ve
skutečnosti či v průměru byly vynaloženy na jednotku výkonu vyrobenou v určitém
období či dávce
účel: různé využití na jednotlivých úrovních řízení
významné pro kontrolu hospodárnosti
– nápravná opatření (→ při výrobách s dalším cyklem)
– analýza příčin a odpovědnosti za vznik odchylek (→ ve výrobách s kratším cyklem)
•
podle potřeby se sestavuje v různém obsahu i struktuře položek (od jednicových
nákladů po plné náklady)
Význam výsledné kalkulace ve vazbě
na délku výrobního cyklu
• Dlouhý výrobní cyklus a zakázková výroba: vysoký
význam výsledné kalkulace – nejistota při
stanovení nákladového úkolu, doba provádění
umožňuje upravovat skutečný průběh nákladů.
Výsledná kalkulace – podklady pro řízení
• Hromadná a sériová výroba: nižší význam
výsledné kalkulace – řízení výroby je zde založeno
na jiných principech, význam technologické a
ekonomické přípravy výroby, řízení je orientováno
na analýzu odchylek od předem stanovených
nákladů.
Příklad
• V prosinci sledovaného roku byly vynaloženy
následující náklady, které se vztahují k 80ks
vyrobených výrobků.
• Úkol: sestavit výslednou kalkulaci na 1 ks
výrobku vyrobeného v prosinci.
Podklady pro výslednou kalkulaci
Položka
Kč
Jednicové náklady
Přímý materiál
67000
Přímé mzdy
34320
Odbytové náklady
6900
Fixní náklady
Odpis jednoúčelového zařízení
350
Fixní náklady skupiny výrobků
Odpis balicího zařízení
Náklady celkem
475
93845
Řešení
Položka
Kč
Jednicové náklady
Přímý materiál
Přímé mzdy
Odbytové náklady
837,5
429
86,25
Fixní náklady
Odpis jednoúčelového zařízení
4,38
Fixní náklady skupiny výrobků
Odpis balicího zařízení
Náklady celkem
5,94
1363,07
Kalkulace ceny
• Relativně samostatná oblast.
• Liší se jak obsahem, tak přístupen ke kalkulaci,
• Zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a
zisk.
• Využívají se v činnostech s individuálně
nabízenými výkony (stavebnictví, audit,
informační systémy)
Kalkulační systém v užším pojetí
Cíl : řízení hospodárnosti po linii výkonů zejména u
jednicových nákladů.
Subsystémy:
» subsystém zajišťování výkonů v jejich přípravné a
prováděcí fázi
» subsystém periodického ukládání nákladového úkolu
Kalkulační systém v širším pojetí
Cíl: zajištění informací pro rozhodování o vstupu nového
výkonu na trh, zda vložené náklady budou uhrazeny
realizační cenou. (do systému vstupuje i kalkulace
ceny). Důležitá role: kalkulace ceny, propočtová
kalkulace
souvislost s cenou a přiměřeným ziskem
» hodnocení přiměřenosti zisku při dané ceně a nákladech
(hodnocení rentability)
» hodnocení přiměřenosti výrobkových nákladů při dané
cen (od ceny se odečítá žádoucí úroveň zisku – získá
přiměřená výše výrobkových nákladů)