Výsledky študentskej vedeckej konferencie 2012

Download Report

Transcript Výsledky študentskej vedeckej konferencie 2012

Výsledky
14. študentskej vedeckej konferencie
Sekcia 1
Anorganická
chémia
Sekcia 2
Fyzikálna
chémia
Sekcia 3
Analytická
chémia
Sekcia 4
Bioanalytická
chémia
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Lukáš Pogány
FCHPT STU
STU
Syntéza, štruktúra a magnetické vlastnosti jednojadrových komplexov železa a kobaltu
2.
Bc.
Petra Masárová
FCHPT STU
Príprava, štruktúra a magnetické vlastnosti jednojadrových a viacjadrových komplexov Fe(III)
3.
Bc.
Lukáš Petra
PriF UK
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Zuzana Grňová
FCHPT STU
Stanovenie difúznych koeficientov metódou DOSY NMR
2.
Bc.
Andrea Čaklóšová
FCHPT STU
Photodegradation reactions of N-heterocyclic compounds
3.
Bc.
Ľudmila Paľková
FCHPT STU
Transesterifikácia triacylglycerolov metanolom v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Andrea Spevak
FCHPT STU
Charakterizácia a použitie polymérov s odtlačkami molekúl ako sorbentov pre SPE kumarínov z rastlinných vzoriek
2.
Bc.
Romana Jarošová
UK Praha
3.
Bc.
Renáta Jandová
VŠCHT Praha
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Jakub Moravčík
FCHPT STU
HPLC separácia enantiomérov nederivatizovaných aminokyselín s využitím cyklofruktánových chirálnych stacionárnych fáz
2.
Bc.
Eliška Humlová
VŠCHT Praha
Patrícia Porubänová
FCHPT STU
Monitorovanie antioxidantov vo víne a v ďalších extraktoch rastlín metódou HPLC s využitím ECD a UV – VIS detektora
3.
Zmena sorpčných vlastností Cu-montmorillonitu vplyvom zahrievania
Voltametrické a amperometrické stanovení pesticidu carboxinu na uhlíkové pastové elektrodě
Aplikace hmotnostní spektrometrie při analýze per- a polyfluorovaných sloučenin
Metabolomika jako nástroj autentikace živočišných tuků
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Jakub Druga
FCHPT STU
Impregnovaný anodizovaný oxid hlinitý pre letecký priemysel
2.
Bc.
Marián Bobok
FCHPT STU
Príprava dusičnanu draselného z dusičnanu vápenatého a síranu draselného
2.
Bc.
Petr Kosár
VUT Brno
Mechanické vlastnosti Ni-P vrstev na hořčíkové slitině
Sekcia 6
Technológia
keramiky, skla a
cementu
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Ondřej Koutný
VUT Brno
Použití metakaolinu v technologii pórobetonu
2.
Bc.
Petr Lepcio
VUT Brno
Adheze a-SiOC:H vrstev určených pro skleněná vlákna
3.
Bc.
Jiří Kratochvíl
VUT Brno
Vliv bóru a jeho sloučenin na tuhnutí portlandského cementu
Sekcia 7
Technológia
organických
látok
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Pavol Karas
FCHPT STU
Selektívne katalyzátory pre oxidáciu cyklohexanónu
2.
Bc.
Monika Oriešková
FCHPT STU
Katalytická premena polyalkoholov na glykoly v prítomnosti fosfidových katalyzátorov
3.
Bc.
Marek Kamocsai
FCHPT STU
Priama oxidácia metánu na formaldehyd na nanoštrukturovaných Cu-Fe-P-O katalyzátoroch nanesených na silike
Sekcia 8
Technológia
ropy a
petrochémia
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Veronika Ledecká
FCHPT STU
Odsírenie kvapalných produktov z pyrolýzy ojazdených pneumatík
2.
Bc.
Eduard Manek
FCHPT STU
Kinetika krakovania ropných frakcií
3.
Bc.
Marián Rosevák
FCHPT STU
Analýza vzoriek kyslých smôl
Sekcia 9
Drevo, papier,
polygrafia a
fotochémia
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Zuzana Štromajer
FCHPT STU
Spektrálne vlastnosti farbív použitých v kolorovanej fotografii
2.
Bc.,Bc.
Stanislava Černochová, Katarína Čížová
FCHPT STU
Materiálová analýza zbierkového predmetu obsahujúceho prírodné vosky
3.
Bc.
Andrea Škulcová
FCHPT STU
Olej z rias ako zdroj alternatívnych kvapalných palív pre dopravu
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Jana Andoková
FCHPT STU
Modelovanie a optimalizácia sieťového systému na dopravu kvapaliny
2.
Bc.
Ján Pačesa
FCHPT STU
Optimalizácia sieťových systémov
3.
Bc.
Matej Štefánik
FCHPT STU
Použitie PID regulátora pre riadenie sústavy zásobníkov kvapaliny
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
Rudolf Halás, Pavol Ďurina
FCHPT STU
Remote Laboratory Plant Control
Sekcia 5
Anorganická
technológia
Sekcia 10
Riadenie
procesov
Sekcia 11
Informačné
technológie
1.
2.
Bc.
Katarína Bugárová
FCHPT STU
Virtuálne laboratórium modelov procesov chemickej technológie
3.
Bc.
Juraj Malinič
FCHPT STU
Parsovanie informácií z AIS
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Zuzana Ježíková
FCHPT STU
Využitie anaeróbnych mikromycét v predúprave substrátov pre produkciu metánu
2.
Bc.
Martina Cocuľová
FCHPT STU
Funkčná analýza syntáz polyketidov Trichoderma atroviride
3.
Bc.
Tomáš Pagáč
FCHPT STU
Izolácia a identifikácia anaeróbnych vláknitých mikromycét
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Ivana Slezáková
FCHPT STU
Biokatalýza s využitím monooxygenáz
2.
Bc.
Ľubica Vicenová
FCHPT STU
Adsorpcia polyfenolov na bunkovú stenu kvasiniek
3.
Bc.
Matúš Hornáček
FCHPT STU
Charakterizácia senzorického profilu vína Tramín červený
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Andrea Slemenská
FCHPT STU
Enzymatická produkcia galaktooligosacharidov pomocou komerčných preparátov beta-galaktozidázy
2.
Bc.
Miroslav Janák
FCHPT STU
Anaeróbna produkcia metabolitov z obnoviteľných zdrojov uhlíka
3.
Bc.
Magdaléna Borová
FCHPT STU
Využitie FAD – dependentných enzýmov v biotransformáciách
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Simona Černohorská
VŠCHT Praha
2.
Bc.,Bc.
Eva Gugová; Erika Jamrišková
FCHPT STU
Optimalizácia receptúry prípravy pekárskych výrobkov
3.
Bc.
Martina Beranková
FCHPT STU
Chemické a mechanické vplyvy porušujúce integritu kože človeka
Sekcia 16
Bioaktívne
látky v
potravinách
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Michaela Škopíková
VŠCHT Praha
2.
Bc.
Karin Lukovicsová
FCHPT STU
Cyklizácia esterov kyseliny adipovej
3.
Bc.
Szabolcs Szalai
FCHPT STU
Fytochemikálie v tmavo sfarbených odrodách pseudocereálie quinoa
Sekcia 17
Zdravotné,
mikrobiologické a
technologické
aspekty potravín
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Alena Zachariášová
VŠCHT Praha
2.
Bc.
Martina Macáková
FCHPT STU
Sledovanie dynamiky rastu izolátov rodu Geotrichum v UHT mlieku
3.
Bc.
Kristína Nagyová
FCHPT STU
Vplyv vegetariánstva na zastúpenie baktérií mliečneho kysnutia v črevnom trakte človeka
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Václav Chytil
VUT Brno
Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy
2.
Bc.
Michaela Staňková
VUT Brno
Zhodnocení přínosu rekonstrukce spalovny SAKO Brno ve vztahu k životnímu prostředí
3.
Bc.
Ronald Zakhar
FCHPT STU
Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.
Lukáš Hrdlička
FCHPT STU
Oxidačná degradácia farbiva Ostazine Yellow H-R s využitím systému ZVAl/H+, ZVAl/H+/Fe3+ a ZVI/H2O2/H+
2.
Bc.
Marcela Laštůvková
VUT Brno
Eva Florková
UCM Trnava
Sekcia 12
Biochémia a
mikrobiológia
Sekcia 13
Biochemické
technológie
Sekcia 14
Fermentačné
Technológie a
biotransfromácie
Sekcia 15
Potravinárska a
kozmetická
technológia
Sekcia 18
Environmentálne
inžinierstvo
Sekcia 19
Chemické
aspekty životného
prostredia
Sekcia 20
Ekonomika a
manažment
3.
Změny obsahu esterů 3-MCPD v rostlinných tucích a olejích během smažení
Studium faktoru ovlivňujících hladiny biologicky aktívních látek v sóji
Ovoce a zelenina druhé jakosti z pohledu výskytu mykotoxinů
Návrh a testování metody studia prostupu kapalných humátů skrz rostlinné kutituly
Sorpcia Tioflavínu T zeolitmi pripravenými z elektrárenského popolčeka
Umiestnenie
Titul
Autor
Univerzita
Názov práce
1.
Bc.,Bc.
Simon Somsedík, Ján Bucko
FCHPT STU
Daňový systém a jeho konsolidácia v čase hospodárskej krízy
2.
Ivana Kubínová, Lenka Káziková
FCHPT STU
Papiernictvo Garda printer
3.
Ivan Komžík
FCHPT STU
Inflácia vers. deflácia – čo je lepšie pre ekonomiku?