Priorities for US Footwear Brands and Retailers in

download report

Transcript Priorities for US Footwear Brands and Retailers in

Priorities for US Footwear Brands &
Retailers in the
TRANS-PACIFIC
PARTNERSHIP AGREEMENT
Các ưu tiên của Mỹ đối với các nhãn hiệu và các
nhà bán lẻ giầy dép trong
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH
DƯƠNG
June 19, 2011
•
Ho Chi Minh City
•
Vietnam
Về FDRA
About FDRA
•
•
FDRA is the premier footwear association,
accounting for approximately 80% of all footwear
sales in the U.S. It represents the industry’s
leading retailers, brands, buying agents and
factories through lobbying and advocacy for
industry causes, educational programs and trade
publications.
Our members include:
•
FDRA là hiệp hội giầy dép hàng đầu, chiếm gần
80% doanh thu bán hàng giầy dép ở Mỹ. FDRA đại
diện cho các nhà bán lẻ, các nhãn hiệu, đại lý mua
và các nhà máy hàng đầu của ngành thông qua vận
động hành lang cho ngành, các chương trình giáo
dục và các ấn phẩm thương mại
•
Các thành viên của chúng tôi gồm:
Wolverine World Wide
JCPenney
Sears/Kmart
Foot Locker
Collective Brands
Brown Shoe Company
Nike
Asics
K-Swiss
Walmart
Clarks Companies
G.H. Bass
Shoe Carnival
Steve Madden
PUMA
Skechers
Zappos
The Topline Corporation
TPP Negotiations
2
Thị trường giày dép Hoa Kỳ
The U.S. Footwear Market
•
•
•
U.S. production only 1% of market and
•
limited to niche products
China accounts for the largest share of
the U.S. Market (some shoe-types
•
nearly 100%)
Vietnam is a significant and growing
supplier of footwear to American
•
consumers
2010 Share of U.S. Footwear Market
China
Sản xuất của Mỹ chỉ chiếm 1% thị
trường và hạn chế ở một số loại sản
phẩm
Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất ở
thị trường Mỹ (một số loại giầy gần
100%)
Việt Nam là nhà cung cấp giầy dép
quan trọng và ngày càng lớn cho người
tiêu dùng Mỹ
Vietnam
Italy
Indonesia
Brazil
US
Others
TPP Negotiations
3
Vietnam has become an Important
Source for the U.S. Footwear Market
Việt Nam đã trở thành nguồn quan
trọng cho thị trường giầy dép Mỹ
Growth of Vietnam Footwear Exports to U.S. (2000-2010)
Data in Million US$
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TPP Negotiations
4
Vietnam has become an Important
Source for the U.S. Footwear Market
Việt Nam đã trở thành nguồn quan
trọng cho thị trường giầy dép Mỹ
TPP Negotiations
5
Hàng nhập khẩu hỗ trợ việc
làm ở thị trường Mỹ
Imports Support Jobs in the
U.S. Market
•
•
•
•
Research, design and distribution jobs are
important to the U.S. economy
Every $1 billion of footwear imports
supports over 18,000 U.S. jobs
Elimination of U.S. duties will help
companies lower costs, offset inflation
and provide greater value and innovation
to U.S. consumers
U.S. Footwear imports also support U.S.
exports of pigskin, other leathers and
fabrics
•
•
•
•
Công việc nghiên cứu, thiết kế và phân
phối rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ
Cứ mỗi 1 tỷ USD hàng giầy dép nhập khẩu
hỗ trợ trên 18,000 việc làm
Loại bỏ các loại thuế ở Hoa Kỳ sẽ giúp các
công ty giảm chi phí, bù trừ lạm phát và
đem lại giá trị lớn hơn và sự mới mẻ đối
với người tiêu dùng Mỹ
Giầy dép nhập khẩu Hoa Kỳ cũng hỗ trợ
Mỹ xuất khẩu da lợn, các loại da khác và
sợi
TPP Negotiations
6
Footwear Supply Chain Challenges: Các thách thức đối với chuỗi cung
Inflation + Volatility
ứng giầy dép: lạm phát + tính bất ổn
•
•
•
•
•
•
Unpredictable consumer demand, sluggish
consumer spending
High inflation across the supply chain – energy
and raw material costs
Labor shortages in China and pressure on
value of the RMB
Infrastructure heavily concentrated in China,
not easy to relocate
Increased focus on speed to multiple markets
Globally constrained production capacities
have struggled to recover from surging
demand in Asia
•
•
•
•
•
•
Cung của người tiêu dùng không thể dự đoán
trước, chi tiêu tiêu dùng tăng chậm
Lạm phát cao trong chuỗi cung ứng – chi phí
năng lượng và nguyên liệu thô
Thiếu hụt lao động ở Trung Quốc và áp lực
đối với giá trị đồng nhân dân tệ
Cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung ở Trung
Quốc, không dễ di chuyển
Sự tập trung ngày càng tăng vào tốc độ ở
nhiều thị trường
Năng lực sản xuất toàn cầu hạn chế đã hồi
phục từ nhu cầu tăng ở châu Á
TPP Negotiations
7
Managing Global Supply Chain Risks
US Origin Hide Price
Rubber Price
$55.
$45.
$35.
$25.
$1.80
Cost Per Pound, (US$)
Cost Per Hide, (US$)
$65.
Cotton Price
$2.00
$85.
$75.
Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
134% Increase in US
Hide Prices
Tăng 135% ở Mỹ
146% Increase in the price
of rubber
Giá cao su tăng 146%
93% Increase in
Cotton Prices
Giá bông tăng 93%
TPP Negotiations
8
Key Goals of TPP Negotiations for
FDRA members include:
•
•
•
•
•
Predictability, predictability, predictability
Immediate tariff phase out in all markets
Tariff shift rule-of-origin - allow for the use
of imported components
If there are any value-based rules of origin,
allow value of U.S. hides to be included
Mechanism to quickly modify TPP based
on changes in the market
Mục tiêu chính của các cuộc đàm
phán TPP cho các thành viên FDRA:
•
•
•
•
•
Có thể dự đoán được
Loại bỏ thuế quan ngay lập tức ở tất
cả các thị trường
Quy tắc xuất xứ chuyển thuế quan –
cho phép sử dụng các thành phần
nhập khẩu
Nếu có bất cứ quy tắc xuất xứ dựa
trên giá trị nào, cho phép bao gồm
giá trị da của Mỹ
Cơ chế nhanh chóng sửa đổi TPP dựa
trên những thay đổi của thị trường
TPP Negotiations
9
Mục tiêu chính (tiếp)
Key Goals (cont)
•
•
•
•
Ensure open distribution rights and
allow for 100% foreign ownership
of retail stores of all sizes
Strong and enforceable IPR
protection
Ensure exports from TPP countries
are treated fairly and in a WTOconsistent manner in nonparticipating countries
Harmonized customs procedures
and expedited border clearance
•
•
•
•
Đảm bảo mở rộng quyền phân
phối và cho phép sở hữu nước
ngoài 100% các cửa hàng bán lẻ
các loại
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mạnh
mẽ và có khả năng thực thi
Đảm bảo hàng xuất khẩu từ các
nước TPP được đối xử công bằng
và phù hợp với WTO ở các nước
không là thành viên TPP
Quy trình thuế quan hài hòa
TPP Negotiations
10
Thank you!
Xin cảm ơn!
Matt Priest
President
[email protected]
June 19, 2011
•
Ho Chi Minh City
•
Vietnam
11