Roar Juul - DRGforum

Download Report

Transcript Roar Juul - DRGforum

NCSP/NCMP/NCRP
og koding.
Roar Juul, MD PhD
St.Olavs Hospital,Trondheim
Helsedir okt 2011
• 2008 Riksrev: Omfanget av feil koding i ISF
grunnlaget fortsatt stort.
• 4000 døgnopphold tilfeldige.
• 80.5% samsvar
• 9,6% ikke journaldok dialyse/normale fødsler
• 4,2% htilstand var bitilstand
• 5,6% ktr var avvik h-tilstand
• 50% LIS leger usikre 30% overlegene
Konklusjon
•
•
•
•
•
•
Forskjeller internt og mellom HF
Mangelfull opplæring
Lite skriftlige rutiner og prosedyrer
Manglende motivasjon og tid
Gode holdninger, lite uriktighet
Komplisert regelverk
Sykehus faktorer
• 900 leger Les Kodeveil Kurs kvitterte
• Talegjenkjenning, sentral skrivetjeneste red 1/3.
% uleselig dokumentasjon % <f
• Kodeansvarlig, sekr kurs el intr controller
jnl kontrollere, kval.
• GAMLE KURS.
• Sverd stjernekoder
• Årsakskoding 20% 30% 50%
TRENDER SAMDATA 2011
•
•
•
•
•
•
•
ØKN ANTALL POLIKLINISKE KONSULT
HSØ 410, HV 415, HMN 404, HN 289
ØKNING i POL.KIRURGI
Andre media/analyser
BEHOV FOR INTENSIVKAPASITET
ENDOVASKULÆR BEH ØKENDE
INTERVENSJONSRADIOLOGI ØKENDE
Diabetes og Multi Karsykdom
Bypass eller PCI med stent?
•
•
•
•
•
•
•
1900 pasienter ( gjsn 63 år, 70% menn)
Diabetes og >70% stenose 2+ cor.
Mortalitet,infarkt,hjerneslag.
5 års utkomme PCI (27%) vs Bp (19%)
Mortalitet PCI (16%) vs Bp (11%)
Infarkt PCI (14%) vs Bp (6%)
Hjerneslag PCI (5%) vs Bp (2%) NEJM
nov 12 Journal WATCH
Konkurranseevne
• World Economic Forum, Michael Porter
Sveits, Finl, Sverige, NL, Tysk, US, UK, JP, Danmark,
Norge 15. plass
Clusterdannelse
Pillarer:Faktor1-4,Effektiv5-10, Innovasjon 11-12
1. Institusjoner
2. Infrastruktur
3.Makroøkonomi
4. Helse primær utdannelse
5.Høyere utd
6. Varemarked eff
7. Arbeidsmarked 8. Finansmarked
9. Teknologi nivå 10. Markedsstørrelse
11.Forr. Sofistiker 12. Innovasjon
Negative faktorer
Restrictive labor regulations ...............................................14.2
Inadequate supply of infrastructure ....................................13.3
Access to financing ...........................................................11.4
Insufficient capacity to innovate .........................................11.3
Inefficient government bureaucracy ...................................10.8
Tax rates ............................................................................10.6
Tax regulations ....................................................................9.1
Inadequately educated workforce ........................................6.7
Foreign currency regulations ................................................3.9
Poor work ethic in national labor force ................................3.0
Policy instability ...................................................................2.6
Inflation ................................................................................1.2
Pasientfokusert
•
•
•
•
•
•
Risikovurdering blir vi 100?
Hjerte/kar kreft, Overvekt
Metabolske syndrom diabetes røyking
Alkohol, infeksjoner
Forebyggende vs behandlende
Innlagt vs dag/ poliklinikk 1:200 vs 1:700
Roar Juul, NTNU
8 T MR Imaging in stroke
Novak et al. Magnetic Resonance Imaging: 23, 539-48,2005
Note more detail, more lesions found, more vessels, more pathology
NCRP (NCSP og NCMP)
Registreres via kliniske avd
INTERVENSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Kateterbehandling: Coilinger (Eks AA)
Trombolyse intravenøst: I69x 1XX01
Intraarteriell cerebral lyse: AAL10
Mekanisk trombektomi: AAL99.
Endookklusjon til intrakran tumor: AAL40
Tilleggskoder ZPAxx
OBS: Biopsier, tappinger,dren,
Rtg.UL,CTveiledet
”Perifert”
•
•
•
•
•
•
•
•
Injeksjon ter subst aortabue eller grener:
Stenter, coiling okklusjoner. PATxx
Overeks: PBTxx,
Mave PCTxx,
<nyre PDT
Lårart:PETxx,
Legg: PFTxx,
Vener: PHTxx
MINDRE PROS: T koder vs KIR
•
•
•
•
•
•
•
Eks: Proteinuri N39.1 (AML). S.opphold 1d
Kodet: KAB 00 Biopsi av nyre
Utført på røntgen. Ultralydveiledet
REF: DRG- 1.7poeng
FEIL!!! Riktig kodet:
N39.1 Pros: TKA 00 (nålebiopsi) ZXM 00
(Ul. veiledet) REF: 0,397.
Sårskift
• Skal kun registreres hvor prosedyre,
oppdekning frakk og steril dekke.
• LES KODEVERKTØYET NØYE
Kir/Ort/Nev/ØNH/Kjeve/Øye
• Vanlig feil: Inngrepets nivå/dybde
fascie/hinne bein/struktur N vs Q (lipomer i
columna).Hd/b T ICD10 diagn/kompl.
• Incisjon ved infeksjoner dypere
nivå.T82.6/7 T83,5,6. T84,5,6.
T85.7(andre)
• Ortopedi: NASxx etc
Eks:Ukomplisert vs komplisert
Lårhalsbrudd 19 dagers liggetid. Tbc op
tidligere, restriktiv vent.innskrenkning. Post
op respirasjonssvikt. Bipap, Cpap.
• Ubk: kodet: S720 NFJ01,61= 1.5
• S720 bi J961+ NFJx= 2.5
Kir/Ort/ØNH/nkir/Øye
• T80-88 Komplikasjoner til inngrep.
• T kode først el sist? T814 vs T810
• Eksempel Tonsillectomi: Reoperasjon
Infeksjon overfl/dyp EWB00/EWC00
• Reoperasjon Blødning overfl/dyp
EWD00/EWE00:
• ØNH reblødninger ved Tonsillectomier
• Hemostase er kirurgi.
Gallesten
• K80x galleblæresten vs K56.3 (fastkilt i
tarm)
• ERCP vs incisjon ostium stenfjerning
• Pancreascancer
• Obstruksjon vs diagnose vs bidiagnose.
• Stent vs drenasje
Komplekse kasus
• Eksempel Ca. pancreasbehandlet uten kir
• Annet sykehus. Nu gyn probl cyster met
på eggstokk. Prosedyre
• 477 ved formell koding.
• Oppholdet gjaldt her metastasen.
• Gen.problem. Spesialavd behandler.
Eksempel
•
•
•
•
M171 kneleddsartrose
Acc51 medianus = 1.1 DRG vekt
M171 kneleddsartrose
NGB40= implantasjon kneprotese med
sement = 3.7 DRG vekt
• Obs Mal. C786 TJA10
Aktuelle problemer:
•
•
•
•
•
•
Medisinske (kir) pasienter til dren/biopsi
Røntgenprosedyrer (invasive)
GAA96 vs GAA10 dren vs TGA30
Ascitestapping, biopsi lever, nyre osv,
URO, perkutant kat, Ellikskyll, blødninger,
Reoperasjoner, infeksjoner hematomer
osv.
• Nivå ortopedi, lokalisasjon av lipomer.
Generelle forbedringer
• Sofistikering i registrering (eks traumer),
registrering av bidiagnoser,
• OBS: Kun relevante koder.
• F koder øhj 20 % alk.
• Sverd stjernekoding.
• Registrering av komplikasjoner
• Organsvikt som bidiagnoser?
• ICF funksjonsregistrering
(samhandlingsreformen)
Bedre logistikk
Finne frem Kodeverktøy, Veiledning,
UTDANNE
SØK dokumenter CTR F (høyrekl) ENTER
ENHETLIG REGISTER. Hvordan nytte de
26 registre vi har for rapportering til NPR
ATC koder, årsakskoder (2006) WHO ICD11
Kvalitetsparametre, Global Trigger Tool
WHO ICF 70 land (NYTTIG for utkomme og
samhandlingsref), ressurssentre
Eks: Kompliserende bidiagnoser
• KOLS J449, Atrieflimmer I48, Hjertesvikt
I509, Demens F03
• Uvi N390, hematuri R31,urinretensjon r33.
• E86 dehydrering, el. Forstyrr.
Underernæring E441, 440
• Obs Alkohol F100, røyk F173 (abstinens)
• Obs Sår, skader, infeksjoner, T 80-88.
T814. Spesifiser så godt som mulig.
• SIRS.
Sepsis/Systemisk Immun Respons
Syndrom (Bet reaksjon kroppen)
•
•
•
•
SIRS- Tp >38, 2 eller < 36.
Respfrekvens >20/min el PaCO2< 4.3 kPa
Leuk>12 el <3.2x10 n9/l
Takycardi>100 slag/min.
• 2 kriterier oppfylt: R65,0,1,9 uspes
• Organsvikt? bidiagnoser
Sverd Stjerne 2 hoveddiagn
• Stjernekoden spesifiserer.
• Eksempel pleuraeffusjon ved andre
tilstander.
• Anemi transfusjon ved ca.
• Endokarditt eks sepsiskapitlet.
• A692 Borreliose
• G01 Meningitt ved bakt. AAF02 Drenasje
Palliasjon
85% ønsker å dø hjemme
12% får anledning til dette.
Journal of Clinical Oncology 2010
Kodeveiledning
•
•
•
•
•
•
•
Controllers points. Nøkkeltall.
Canada, Sverige.
Standardisering.
Årsaksregistrering
Avviksregistrering, Programvare.
Bruk av sverd/stjerne. FINN KODE
Reoperasjoner, blødninger, infeksjoner
ICD 11 og ICHI
•
•
•
•
•
•
Kommer i 2015?
Sverd stjerne forsvinner
Sen implementasjon US (historikk)
Preget av ICD 9
Mulig å gi inputs enda
WHO hjemmesider, GOOGLE,
Kodestruktur NCSP
•
•
•
•
Anatomi (A-H, J-N,P-Q)
Egne koder for infeksjoner, blødninger,
reoperasjoner W. Endoskopi U,
Us relatert til kir. X,
Uttak av organer transpl Y (noe NCMP
koder)
Z Tilleggskoder, Plastikk, bildeveiledet,mm
Kodestruktur NCMP
• RE GG 05 Transfusjon av aut. Erytr
• Lok tiltak løpesiffer
• Inndeling:
– A Intensivtiltak D. Bildeus E. Endoskopi
F. Diatester G. Klin tiltak O. Onkologi
P. Intervensjon R. Rehab S kir X.Adm
NCSP
•
•
•
•
X i pos2 betegner uspes anatomisk region.
XXW betegner annet inngrep.
Siffer 9 i pos. 4 betegner andre inngrep.
Siste siffer i pos. 5 i kap: F hjerte,G bryst J
mage,K urinv.L gyn,M Fødsel: 0,3,6 betyr
åpen tilgang inkl blind perkutan. 1,4,7
betyr endoskopisk inkl snitt.
• 2,5,8 Transluminal (kroppsåpning) obs
hjerte. Z spesifiserer (skal ikke stå alene)