Til aksjonærene i Sverd Private Equity AS 19

Download Report

Transcript Til aksjonærene i Sverd Private Equity AS 19

Til aksjonærene i Sverd Private Equity AS
19. juni 2013
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SVERD PRIVATE EQUITY AS (ORG.NR 995 906 554)
Aksjeeierne i Sverd Private Equity AS innkalles til ordinær generalforsamling
torsdag 27. juni 2013 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos
NRP Business Management AS i Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, 7. etg.
Styret har fastsatt forslag til følgende dagsorden:
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Åpning av møtet ved styrets leder Jørgen Mørkved og opptak av fortegnelse
over møtende/representerte aksjeeiere
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning
Godkjennelse av styrets honorar for 2012 (det er utbetalt kr 40 000 i
styrehonorar for regnskapsåret 2012).
Godkjennelse av styrehonorar for 2013. Det er foreslått et honorar på kr
30 000 til styrets leder og kr 10 000 til styremedlem. For daglig leder (som er
styremedlem) er det foreslått en avlønning som daglig leder, se pkt 7.(dvs ingen
styrehonorar for året 2013).
Godkjennelse av avtale om årlig honorar til daglig leder ( kr 40 000) fra og
med 2012, samt godkjenning av utbetaling for regnskapsåret 2012 (kr 80
000).Se vedlagte avtale.
Godkjennelse av honorar til selskapets revisor, honorar til revisor foreslås
dekket etter regning
* * * * *
Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og returnere
vedlagte møteseddel innen tirsdag 25. juni 2013, jf. vedlegg 1.
Saksdokumenter
er
gjort
www.forvaltningshuset.no.
Med vennlig hilsen
Styret i Sverd Private Equity AS
Jørgen Mørkved (SIGN.)
Styrets leder
tilgjengelig
på
Forvaltningshuset
sine
hjemmesider
2/2
VEDLEGG 1 – Møteseddel / Fullmaktskjema
MØTESEDDEL / FULLMAKTSKJEMA
Aksjeeiere som vil møte i ordinær generalforsamling oppfordres til å fylle ut og undertegne
møteseddelen nedenfor og returnere denne innen tirsdag 25. juni 2013.
Undertegnede melder seg herved på til ordinær generalforsamling i Sverd Private Equity
AS torsdag 27. juni 2013 kl 10.00 i Haakon VIIs gate 1 i Oslo.
Nei, jeg/vi kan ikke delta på ordinær generalforsamling i Sverd Private Equity AS og gir
herved FULLMAKT til forretningsfører Sharpe Financial Services AS v/Alina Hategan
eller den hun måtte utpeke, eller ……...........….…………………. til å møte på
våre/mine vegne.
____ ______
Sted/Dato
_________________
Underskrift
__________
___________________________________________________
(gjentas m/blokkbokstaver)
FAKS
E-POST
POST
RETUR
22 00 81 91
[email protected]
Sverd Private Equity AS
c/o NRP Business Management AS
v/ Alina Hategan
Postboks 1358 Vika
0113 OSLO