Prosedyrebeskrivelser for ikke-kirurgiske fag og organisering av arbeidet med prosedyrebeskrivelser v/Hroar Piene

Download Report

Transcript Prosedyrebeskrivelser for ikke-kirurgiske fag og organisering av arbeidet med prosedyrebeskrivelser v/Hroar Piene

11. juni 2003 Hroar Piene

Hovedmålsetninger med nye prosedyrebeskrivelser:

1.

Å lage fornuftig statistikk over virksomheten og kunne se denne i sammenheng med inneliggende pasienter 2.

Skape medisinsk og ressursmessig homogene grupper som egner seg for finansiering av poliklinikktjenester.

3.

Skape et bedre grunnlag for å prisfastsette spesialisttjenester utenfor sykehus.

11. juni 2003 Hroar Piene

DRG-O(ambulant) for ikke-kirurgiske aktiviteter

Diagnose

+

Besøkskategori

+

Prosedyre/Tiltak  Produktgrupper (”DRG-er”) som er medisinsk og ressursmessig homogene

11. juni 2003 Hroar Piene

Besøkskategorier, ca 10 stk

• • • • • • • • •

1.

SUMMARISK/BEGRENSET UNDERSØKELSE

Varighet: 5- 15 minutter Brukes ved enkle undersøkelser eller øyeblikkelig hjelp. Omfatter kortvarig vurdering med tanke videre formidling til rett nivå i behandlingssystemet.

2.

FULLSTENDIG UNDERSØKELSE

Varighet: 15 - 40 minutter Omfatter full ambulant undersøkelse med tilbakemelding til pasientens fastlege/henvisende lege.

3.

OMFATTENDE UNDERSØKELSE

Varighet: 40 – 60 minutter Omfatter full anamnese og opptak av status presens, bestilling og iverksetting av nødvendige diagnostiske tiltak samt initial behandling etter vurdering.

11. juni 2003 Hroar Piene

Besøkskategorier, forts

• • • •

4.

SVÆRT OMFATTENDE UNDERSØKELSE

Varighet: Over 60 minutter Omfatter særskilt tidkrevende samtaler/undersøkelser, for eksempel full utredning ved epilepsi, demens, kompliserte nevromuskulære sykdommer og lignende

.

5. KONSULTASJON PER TELEFON

Omfatter alle typer telefonkonsultasjoner. Unntak: Beskjeder, meldinger av administrativ art.

6. GRUPPEUNDERVISNING

Omfatter leges medvirkning ved svangerskapskurs, diabetikerundervisning, rygg-gruppe, og lignende

7. FLERFAGLIG UNDERSØKELSE/INTERVJU

Omfatter undersøkelse/intervju/behandling av lege med nærvær av annet fagpersonell (lege med annen spesialitet, fysioterapeut, ergoterapeut; sosionom, logoped, sykepleier, m.fl.)

11. juni 2003 Hroar Piene

Besøkskategorier, eks. fra nevro gruppen

• •

8. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED LEGE

Omfatter

leges

opplæring, instruksjon og oppfølging av pasienter og/eller pårørende i teknikker for undersøkelse eller behandling

9. INSTRUKSJON/OPPLÆRING AV PASIENT VED ANNET FAGPERSONELL

Omfatter samme ved

sykeleier, fysioterapeut m fl

.

UTFORDRING: HVOR FINMASKET??

11. juni 2003 Hroar Piene

BAKGRUNNSMATERIALE FOR NYE PROSEDYREKODER

• • • Sverige: KMÅ-101 (”Klinisk medisinska åtgärder”) USA: CPT 4 (”Physicians Current Procedure Terminology”) Danmark: Behandlings- og plejeklassifikation • Annet: RTV-taksthefte, NCSP (NOMESCO Classification of Surgical Procedures), annet

11. juni 2003 Hroar Piene

Vurdering av bakgrunnsmateriale

• • • CPT: for detaljert Dansk: For lite innrettet mot medisinske tiltak Svensk (KMÅ-101): Brukbart, men må oppdateres  Arbeidsgruppene får prosedyrelister basert på KMÅ-101 (oversatt) samt tilleggskoder fra NCSP. CPT osv vil bli brukt innad i KTH for sjekk av mangler, formuleringer osv.

11. juni 2003 Hroar Piene

Organkapittelinndeling i kodeverket (tilsvarende som i NCSP)

A

Nervesystemet

B

Endokrine organer

C

Øyet og øyeregionen

D

Øre, nese, bihuler og strupehode

E

Tenner, kjever, munn og farynx

F

Hjerte og de store kar

G

Brystvegg, plevra mm

J

Fordøyelsesorganer og milt

K

Urinorganer, mannlige genitalia mm

L

Kvinnelige kjønnsorganer

M

Fødselshjelp

P

Perifere kar og lymfesystemet

N

Bevegelsesapparatet

R

Blod, bloddannende organ

Q

Hud

W

Annet, systembehandling

11. juni 2003 Hroar Piene

Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket

• • • • • • • • •

ORGANKAPITTEL X.XXXXX

A. Klinisk undersøkelse (utelatt) B. Psykisk utredning (utelates?) C. Endoskopier (utelatt) D. Bildediagnostikk (utelatt) E. Målinger/Registreringer F. Andre funksjonelle fysiologiske undersøkelser G. Klinisk laboratoriediagnostikk (utelatt) H. Andre utredninger

11. juni 2003 Hroar Piene

Generell oppbygging av kapitlene i kodeverket, forts.

• • • • • • • • • •

K. Invasiv behandling L. Ikke-Invasiv behandling (somatisk) M. Radioterapi P. Behandling med legemiddel R. Pleie- og omsorgstiltak (kapittel W. Annet, systemtiltak) S. Fysioterapitiltak (kan forkomme utenfor kapittel W) T. Arbeidsterapeutiske tiltak (kapittel W) U. Forebyggende/rådgivning (kapittel W) V. Administrative tiltak (kapittel W)

++ Prosedyrer fra NCSP (nasjonale tilleggsprosedyrer)

11. juni 2003 Hroar Piene

Vurdering av signifikans ved tiltak/prosedyrer

• • • • tiltaket er ikke rutinetiltak som normalt faller inn under besøket og en tilhørende klinisk somatisk undersøkelse tiltaket krever at pasienten må befinne seg i et undersøkelses- eller behandlingsrom, og/eller tiltaket krever bruk av medisinsk teknisk utstyr og/eller tiltaket krever normalt 15-30 minutter av legens/annen fagarbeiders tid

11. juni 2003 Hroar Piene

Vurdering av signifikans, forts

• • Eksempler på ikke-signifikante tiltak: Blodtrykksundersøkelse, ordinær Vanlig nevrologisk refleks og kraftundersøkelse i ekstremiteter • Eksempel på tvilsomt signifikant tiltak Trykkmåling i øyne • Eksempel på utvilsomt signifikant tiltak: EEG undersøkelse

11. juni 2003 Hroar Piene

Eksempler på detaljeringsnivå (fra ØNH kapitlet)

• • • • • • • • • • • • • Rhinomanometri Tympanometri Rhinometri, akustisk Søvnapnéutredning Polysomnografi BRA-audiogram (

kommentar: akronymer bør unngås

) Høreapparatutprøving Taleaudiogram Toneaudiogram Prosedyrer fra NCSP:

Elektrisk respons audiometri Elektrocochleografi Registrering av otoakustiske emisjoner XD0 85 XD0 86 XD0 87

11. juni 2003 Hroar Piene

Tilleggskode

• • • I mange tilfelle er det ønskelig å angi Flere samtidige like us, eller Predefinerte tidsbolker, eller Mislykket us Tilleggskode kan løse dette problemet:

11. juni 2003

Eksempel: TK13

tre etterfølgende us vellykket Hroar Piene

Produktønske

• • • • Posedyretekst Hva prosedyren går ut på – kort forklaring Eksisterende NCSP-kode (om den finnes) Tilsvarende kode fra RTV-takstheftet (det skal ikke finnes noe i RTV-heftet som ikke kan kodes etter nytt system!)

11. juni 2003 Hroar Piene

Ønsket produkt - prosedyrelister; eksempler

• • • • • • • • •

P.beskrivelse:

Standard EEG (inklusive evt. foto- og hyperventilasjonsstimulering)

Forklaring: EEG= elektroencefalografi

Tilleggskode* for:

Bare taking, bare tyding; full us;

RTV-takst:

702c

NCSP-kode: ---

P.beskrivelse:

Lumbalpunksjon

Forklaring: RTV-takst:

J04a (inngår i større utredning)

NCSP-kode:

TAB00

11. juni 2003 Hroar Piene

Arbeidsgrupper - faggrupper

• • • • • • Alle spesialforeningene som er berørt, inkluder evt. tett koplet laboratoriespesialitet 3- 4 personer i hver faggruppe, helst med erfaringer fra tilsvarende arbeid tidligere Etableres før sommeren, leveringsfrist 15.9 ??

3 4 møter skal være tilstrekkelig Skriftlig møterapportering til KITH for oppfølging KITH-bistand ved behov

11. juni 2003 Hroar Piene

Materiale fra KITH

• • • Underlagsmateriale i form av lister til å rette, fylle ut/komplettere. Papir og på diskett. Prosedyreutkast (KMÅ-101, norsk versjon) som vedrører faggruppen særskilt og hele listen for alle organgrupper vil bli sendt ut.

Retur fortrinnsvis elektronisk (diskett)

11. juni 2003 Hroar Piene

Videre bearbeiding i KITH

• • • • • • Gjennomgang av materialet; renskriving i forhold til enhetlig struktur Kodifisering Utarbeide prosedyresamling Høring Etterbehandling etter høring Utsending og uttesting

11. juni 2003 Hroar Piene

VIDERE BEHANDLING

• • • • Forsøksperiode med RTV-takster sammen med nye prosedyrekoder Utvikling av produktgrupper for ambulant virksomhet, ikke medisinske fag (DRG-O 900-serien) Avvikling av RTV takstene, innføring av komplett DRG-O system Videre utvikling av DRG for inneliggende pasienter, psykiatri, rehab, intensivmedisin mm

11. juni 2003 Hroar Piene