TQA Supachai

Download Report

Transcript TQA Supachai

Org. Excellence
Model
การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์ MBNQA
(Malcolm Baldrige National Quality Award)
Organizational Excellence Model
TQA , PMQA , SEPA , HA , HPH , PCA
ั
ศุภชย
เมืองรักษ์
ผู ้อานวยการฝ่ ายปรึกษาแนะนาด ้านการจัดการองค์กร
สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ
Org. Excellence
Model
หัวข ้อการบรรยาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TQA
Management
Concept
Core values
Key Factors
Criteria
Assessment
Improvement
TQA Document
Q&A
Org. Excellence
Model
0
0
Organization Problem
Org. Excellence
Model
Question
ปัญหาสาค ัญ
ขององค์กร
ท่านคิดว่าอะไร
เป็นอุปสรรค
ทีส
่ าค ัญบ้าง
1
2
3
Org. Excellence
Model
1
1
Management
Organizational Management
Org. Excellence
Model
System
&
Process
System Management :
Process Management :
Org. Excellence
Model
Quality & Strategic Management
ปัจจ ัยภายนอก
การ
เปลีย
่ น
แปลง
เป้าหมาย
ั ัศน์
วิสยท
พ ันธกิจ
• เศรษฐกิจ
ั
• สงคม
• การเมือง
• ธรรมชาติ
ี
• ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
ปัจจ ัยภายใน
Firm Infrastructure ( Fin. Plan..)
Human Resource Management
Technology Development
Procurement
MARGIN
Inbound
Logistics
Operations
(Manufacturing)
Outbound
Logistics
Marketing
and Sales
After Sale
Service
Org. Excellence
Model
External Factor Model
Stakeholder
PEST Model
Stakeholder Model
Org. Excellence
Model
Value Chain : SIPOC Model
Supplier
Input
Process
1
Partners
คูค
่ วามร่วมมือคือใคร
3
4
ปัจจ ัยนาเข้าของกระบวนการคืออะไร
5
Suppliers
Customers
ิ ค้าหรือบริการคืออะไร
สน
กระบวนการทีเ่ หมาะสมคืออย่างไร
6
Customer of
Customer
Output Customer
ิ ค้าหรือบริการคือใคร
ผูร้ ับสน
7
่ มอบปัจจ ัยคือใคร
ผูส
้ ง
8
Outputs
Outcome
ความต้องการคืออะไร
Process
Inputs
2
องค์กร
ของเรา
Org. Excellence
Model
Business Model : Key factors
Customer Value Proposition
• Offering perception
• Satisfaction
• Impact
Outcome
•
Output offering
• Job to be done
• Efficiency & Effectiveness
• Productivity
Key Stakeholder
• Customer
•
•
•
•
Partner
Supplier
Competitor
Other Stakeholder
Stakeholder
Output & Specification
Output
•
•
•
•
•
•
•
Key Resources
People, Man
Technology, machine
Information, need, condition, law
Partnerships
Method
Material, Money, other resource
Direction, Strategic, Work system
Input
•
Key Processes
Process & Step
• Metric
• Requirement
Process
Value Chain : SIPOC Model
Org. Excellence
Model
Partner
Supplier
Input Process Output
Customer
Org. Excellence
Model
Value Chain Management
Performance Measures Should Help Us Decide:
Are We Doing Things Right?
Are We Doing The Right Things?
(How?)
(What?)
Input
Process
Output
Outcome
Performance
Measures
Input : Resources, including cost and workforce
Process : Activities, efforts, workflow
Output : Products and services produced
Outcome : Results, accomplishments, impacts
Org. Excellence
Model
Strategic Management
MISSION
VISION
PROCESS
CUSTOMER
EXPECTATIONS
ORGANIZATION
CULTURE /
CORE VALUES
Strategy
A strategy should
be congruent with
an organizations
most important
values, practices
and beliefs
(culture).
Org. Excellence
Model
Fusion Management
7S MBNQA TQA PMQA
Quality 0f Management
Management
Frameworks
TQM
หลักธรรมต่างๆ
(TQA Assessment Tool)
5S BM BSC KM SS
ISO HA GMP
TPM CRM Six Sigma
HACCP
Management &
Improvement
Tools
Quality
Systems &
Standards
Management 0f Quality
Org. Excellence
Model
2
2
Concept
Excellence Framework:
TQM
Total Quality Management
MBNQA
Malcolm Baldrige National Quality Award
TQA
Thailand Quality Award
PMQA
Public Sector Management Quality Award
SEPA
State Enterprise Performance Appraisal
LQM
Local Quality Management
HA
Hospital Accredit
HPH
Health Promotion Hospital
PCA
Primary Care Accredit
สกอ.
MBNQA Education Criteria
สพฐ.
คูม
่ อ
ื การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (รร.มาตรฐานสากล)
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
Management Solution
Mission
Vision
Vision
Mission
Alignment
The Baldrige Framework
The Criteria for Performance
Excellence emphasize
• Continuous performance
improvement
• Innovation
• Integration
• Results
• Sustainability
Org. Excellence
Model
The Criteria for Performance
Excellence focus on common
requirements and are
• Non prescriptive
• Holistic
• Inclusive
• Adaptable
• Integrative
Org. Excellence
Model
TQA Management System Design
1.
Design Principles
(11 Core values)
4.
Path to Performance
Excellence
(6 Maturity level-scoring
& Self assessment )
Management
System Design
2.
Key Organization Factors
(P1-P2)
3.
Organization System
(Criteria 1-7)
Org. Excellence
Model
Organizational Excellence Model
: TQA
P
Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges
5
2
Human Resource
Focus
Strategic
Planning
1
7
Leadership
Business
Results
3
6
Customer and
Market Focus
Process
Management
4
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Org. Excellence
Model
3
1.
Design Principles
(11 Core values)
3
Core Values
Org. Excellence
Model
TQA : 11 Core Values
Good Organization
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Directive Leadership
Product/Service-Driven
Meet Standards or
“status quo”
Suppliers and Unions as Adversaries
Respond in Time Allotted
Focus on Next Quarter’s Results
Employees Follow Procedures
Management by Intuition
Compliance with
Regulation
Focus on $ “bottom-line” Exclusively
Functional Perspective
Great Organization
1.
2.
3.
Visionary Leadership
Customer-Focused Excellence
Organizational & Personal
Learning
4. Valuing Staff & Partners
5. Agility
6. Focus on the Future
7. Managing for Innovation
8. Management by Fact
9. Social Responsibility and
Community Health
10. Focus on Results & Creating Value
11. Systems Perspective
Org. Excellence
Model
TQA : 11 Core Values
1
การนาองค์การ
ั ัศน์
อย่างมีวส
ิ ยท
5
2
ความร ับผิดชอบ
ั
ต่อสงคม
6
การมุง
่ เน้นอนาคต
ความคล่องต ัว
3การให้ความสาค ัญก ับ
7การเรียนรูข้ ององค์การ
พน ักงานและคูค
่ า้
และแต่ละบุคคล
4
ความเป็นเลิศ
ทีม
่ ง
ุ่ เน้นทีล
่ ก
ู ค้า
8
การจ ัดการเพือ
่
นว ัตกรรม
9
10
การจ ัดการโดยใช ้
ข้อมูลจริง
การมุง
่ เน้นทีผ
่ ลล ัพธ์
และการสร้างคุณค่า
11
มุมมองเชงิ ระบบ
Org. Excellence
Model
TQA : 11 Core Values
1
2
การนาองค์การ
ั ัศน์
อย่างมีวส
ิ ยท
ความร ับผิดชอบ
ั
ต่อสงคม
3
การให้ความสาค ัญก ับ
พน ักงานและคูค
่ า้
4
ความเป็นเลิศ
ทีม
่ ง
ุ่ เน้นทีล
่ ก
ู ค้า
•
•
•
•
•
กาหนดทิศทาง มุง่ เน ้นลูกค ้า สมดุลความต ้องการ
กากับการสร ้างกลยุทธ์ ระบบงาน
กระตุ ้น นวัตกรรม สร ้างความรู ้
สร ้างแรงบันดาลใจ การมีสว่ นร่วม รับการเปลีย
่ นแปลง
รับผิดชอบการกระทา แบบอย่างทีด
่ ี จริยธรรม
• รับผิดชอบ จริยธรรม ประโยชน์สงั คมภาพใหญ่
้
• ใชหลากหลายวิ
ธก
ี าร
• ตัววัดทีเ่ หมาะสมสะท ้อนความรับผิดชอบผู ้นา
• บุคลากร สร ้าง มุง่ มัน
่ พอใจ ผูกพัน พัฒนา ผาสุก
• หน่วยงาน ร่วมมือ ข ้ามสายงาน โครงสร ้าง
ื่ สาร ปรับเปลีย
• นอกองค์กร ร่วมมือ เงือ
่ นไข สอ
่ น
• ตอบสนองความต ้องการ
• ทาให ้แตกต่างจากคูแ
่ ข่ง
• คล่องตัว คาดการณ์ความเปลีย
่ นแปลง
Org. Excellence
Model
TQA : 11 Core Values
5
การมุง
่ เน้นอนาคต
6
ความคล่องต ัว
•
•
•
•
•
ั ้ ระยะยาว
เข ้าใจปั จจัย ระยะสน
ี
สร ้างพันธะระยะยาวกับผู ้มีสว่ นได ้เสย
คาดการณ์ ปั จจัยล่วงหน ้า
ื ทอด
รองรับด ้วย พัฒนาผู ้นา บุคลากร ผู ้สง่ มอบ สบ
โอกาสนวัตกรรม
• เปลีย
่ นฉั บไว ยืดหยุน
่ บูรณาการ
• ปรับระบบงาน โครงสร ้าง กระบวนการ
• เพิม
่ ทักษะ กระจายอานาจ วัดผลด ้านเวลา
7
การเรียนรูข
้ ององค์การ
และแต่ละบุคคล
8
การจ ัดการเพือ
่
นว ัตกรรม
• ระดับองค์กร ปรับปรุง สร ้างนวัตกรรม แลกเปลีย
่ นทุกระดับ
ึ ษา อบรม สอนงาน
• ระดับบุคคล ศก
• เปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญต่อการสร ้างคุณค่าใหม่
ี้ าวัฒนธรรมเรียนรู ้ บูรณาการงานประจา ระบบปรับปรุง
• ชน
้
• ระบบสร ้างนวัตกรรมทั่วทัง้ องค์กร เผยแพร่ ใชประโยชน์
Org. Excellence
Model
TQA : 11 Core Values
9
10
การจ ัดการโดยใช ้
ข้อมูลจริง
การมุง
่ เน้นทีผ
่ ลล ัพธ์
และการสร้างคุณค่า
11
มุมมองเชงิ ระบบ
•
•
•
•
ื่ สาร
วัดผลจากความต ้องการ ทิศทางองค์กร สอ
ระบบทีค
่ รอบคลุม
ิ ใจ
วิเคราะห์ กลัน
่ กรอง ชว่ ยตัดสน
่ ลงานทีด
ื่ มโยง ทันกาล
ตัววัด สะท ้อนปั จจัยสูผ
่ ข
ี น
ึ้ เชอ
•
•
•
•
ผลทีส
่ ร ้างคุณค่า รักษาสมดุล
ี ชด
ั เจน
ระบุความต ้องการ ผู ้มีสว่ นได ้เสย
ใชตั้ ววัดนา ตัววัดตาม
่ รับปรุง
ติดตามผลสูป
• สงั เคราะห์ มองภาพรวมระบบ ปั จจัย
ื่ มโยงระหว่างข ้อกาหนด
• สอดคล ้อง เชอ
่ ลลัพธ์องค์กร
• บูณาการ ต่อยอดสูผ
Org. Excellence
Model
4
2.
Key Organization Factors
(P1-P2)
4
Business Model :
Key Factors
Org. Excellence
Model
TQA Criteria
P. โครงร่างองค์กร
P1. ลักษณะ องค์กร
ก. สภาพแวดล ้อมองค์กร
ั พันธ์
ข. ความสม
ระดับองค์กร
1 ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
และกลไกในการส่งมอบให ้ลูกค ้า
6 โครงสร ้างองค์กรและระบบ
ธรรมาภิบาล
2 ทิศทางองค์กร
2.1 วัฒนธรรม
2.2 จุดปรสงค์
ั ทัศน์
2.3 วิสย
2.4 พันธกิจ
2.5 ค่านิยม
7 กลุม
่ ลูกค ้าและกลุม
่ ผู ้มีสว่ นได ้
ส่วนเสียและส่วนตลาดทีส
่ าคัญ
3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
9 ความสัมพันธ์และกลไกการ
่ สารระหว่างกัน
สือ
4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี
และอุปกรณ์
5 การดาเนินการภายใต ้
สภาพแวดล ้อมด ้านกฎระเบียบ
ข ้อบังคับ
8 ประเภทผู ้ส่งมอบ คูค
่ ้า คูค
่ วาม
ร่วมมือและตัวแทนจาหน่ายที่
สาคัญ
P2. ความท ้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพแวดล ้อม
ด ้านการแข่งขัน
10 สภาพการแข่งขัน
11 ปั จจัยหลักของ
ความสาเร็จในการแข่งขัน
12 แหล่งข ้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ
ข. บริบท
เชงิ กลยุทธ์
13 ความท ้าทายและความ
ได ้เปรียบเชิงกลยุทธ์
• ด ้านธุรกิจ
• ด ้านปฏิบต
ั ก
ิ าร
• ด ้านบุคลากร
ค. ระบบการปรับปรุง
ผลการดาเนินการ
14 ระบบการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ การประเมินผล
และกระบวนการเรียนรู ้
ORGANIZATIONAL PROFILE
Examines Organizational Environment
Key Working Relationships
Organizational Challenges
Performance Improvement System
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY P
ORGANIZATIONAL PROFILE
P1
P2
Organizational
Description
Organizational
Challenges
• Main products and services
• Purpose, Vision, Mission, Core
Values , Core competency
• Workforce Profiles, Segments
• Major facilities, technologies,
regulations
• Organizational structure
• Governance system
• Key Customer & Stakeholder
• Competitive environment
• Principle factors , Key
changes
• Strategic challenges &
advantages
• Organizational sustainability
• Performance improvement
system
• Learning & Innovation
processes
Org. Excellence
Model
5
3.
Organization System
(Criteria 1-7)
5
Criteria 1-7
Org. Excellence
Model
Characteristics of Excellence
1.
Visionary Leadership
2.
Strategic Planning
3.
Customer Focus
4.
Effective Information
5.
Engaging People
6.
Improving Processes
7.
Sustaining Results
Continuous
Learning &
Innovation
Org. Excellence
Model
Organizational Characteristic
4
How good we are?
4.Path to Performance Excellence
-The Process Maturity
-The Result Maturity
What we do and
how we do it?
3
1.Key Organization Factors
-Organization Description
a. Organizational Environment
b. Organizational Relationship
-Organizational Challenges
a. Competitive Environment
b. Strategic Challenges
c. Performance Improvement System
Organizational
Characteristic
3.Organization System
-Innovation Management Processes
-Production Management Processes
-Customer Management Processes
-Regulatory and Social Management
Processes
1
Who we are?
2.Organizational Culture
-Organization Concept
-Organizational Value
What do we
believe in ?
2
Org. Excellence
Model
Organizational Excellence Model
: TQA
P
Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges
5
2
Human Resource
Focus
Strategic
Planning
1
7
Leadership
Business
Results
3
6
Customer and
Market Focus
Process
Management
4
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Org. Excellence
Model
TQA Framework & Value Chain
Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges
Business
model
1
Leadership
2
Strategi
c
Planning
3
Customer and
Market Focus
5
Human Resource
Focus
7
Business
Results
TQA :
Process Approach Model
(Assessment Tool)
6
Process
Management
4
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Result
Firm Infrastructure ( Fin. Plan..)
Human Resource Management
Process
Technology Development
Procurement
MARGIN
Inbound Operations Outbound
Logistics(Manufacturing)Logistics
Marketing
and Sales
After Sale
Service
Value chain :
Process Approach Model
(Quality & Strategic
Management)
CATEGORY 1
LEADERSHIP
Examines Senior Leaders’ Roles,
Organization’s Governance &
Ethical, Legal & Community
Responsibilities
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY 1
LEADERSHIP
1.2
1.1
Governance
& Social
Responsibilities
Senior
Leadership
•
•
•
•
•
•
•
Vision & Values
Legal & Ethical Behavior
Sustainability
Communication
Focus on Action
Performance Improvement
Value for Customers &
Stakeholders
•
•
•
•
Accountability
Transparency
Independent Audits
Protection of Stakeholder
Interest
• Legal & Ethical Behavior
• Support of Key
Communities
CATEGORY 2
STRATEGIC PLANNING
Examines Development &
Deployment of Strategic Objectives
& Action Plans & Measurement of
Progress
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY 2
STRATEGIC PLANNING
2.1
2.2
Strategy
Development
Strategy
Deployment
• Strategy Development Process
• Planning Time Horizons
• Action Plan Development &
Deployment
• Key Planning Factors
• Resource Allocation
• Sustainability
• Modification of plans
• Ability to Execute Plan
• Key HR Plans
• Strategic Objectives
• Performance Measures/Indicators
• Performance Projection
CATEGORY 3
CUSTOMER/MARKET FOCUS
Examines How an Organization
Determines Customer & Market
Requirements &
Builds Relationships
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY 3
CUSTOMER/MARKET FOCUS
3.1
3.2
Customer & Market
Knowledge
Customer
Relationships
& Satisfaction
• Customer Identification &
Segmentation
• Voice of the Customer
• Listening & Learning Methods
• Marketplace Changes
• Keeping Methods Current
•
•
•
•
•
•
•
Customer Relationship Building
Key Access Mechanisms
Complaint Management Process
Customer Satisfaction Determination
Customer Follow Up Methods
Competitive Performance
Keeping Approaches Current
CATEGORY 4
MEASUREMENT, ANALYSIS &
KNOWLEDGE MANAGEMENT
Examines & Analyzes
Management of Data,
Information &
Knowledge Assets, Information
Technology & Reviews
Performance
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY 4
MEASUREMENT, ANALYSIS &
KNOWLEDGE MANAGEMENT
4.1
Measurement,
Analysis & Review
of Organizational
Performance
• Selection and Integration of
Measures/Indicators
• Comparative Data & Information
• Keeping Current with Changing
Needs
• Organizational Performance
Review
• Translation of Findings for
Improvement & Innovation
4.2
Information,
IT & Knowledge
Management
• Data & Information Quality &
Availability
• Reliability of Hardware & Software
• Organizational Knowledge
Management
• Data Accuracy, Integrity, Timeliness
& Security
CATEGORY 5
WORKFORCE FOCUS
Examines Workforce
Engagement &
Management to Support
High Performance
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY 5
WORKFORCE FOCUS
5.2
Workforce
Environment
5.1
Workforce
Engagement
•
•
•
•
•
Workforce Enrichment
Communication & Skill Sharing
Empowerment & Innovation
Diversity
Workforce Performance
Management
• Career Progression
• Development & Learning System
•
•
•
•
•
Workplace Capability & Capacity
Recruitment, Hiring & Retention
Workforce Organization
Health, Safety & Security
Services & Benefits
CATEGORY 6
PROCESS MANAGEMENT
Examines Product, Service &
Organizational Processes &
Management of a Work
System to Achieve
Organizational Success
Org. Excellence
Model
CATEGORY 6
PROCESS MANAGEMENT
6.1
Work Systems
Design
•
•
•
•
•
•
•
•
Core Competencies
Work Process Design
Innovation
Agility
Customer Value
Profitability
Sustainability
Emergency Readiness
Org. Excellence
Model
6.2
Work Process Mgt.
& Improvement
• Work Process Management
• Key Performance Measures
• Minimize Costs—defects, errors,
rework, warranty costs
• Work Process Improvement
• Reduce variability
• Keep Processes Current
• Learning & Innovation
CATEGORY 7
RESULTS
How are we doing ?
How are we been doing ?
How are they been doing ?
Org. Excellence
Model
Org. Excellence
Model
CATEGORY 7
RESULTS
7.1
7.2
Product & Service
Outcomes
Customer-Focused
Outcomes
• Key Product & Service
Performance Outcomes
• Segment by Groups
•
•
•
•
•
Key Customer-Focused Results
Customer Satisfaction
Customer-Perceived Value
Customer Loyalty
Segment by Groups
Org. Excellence
Model
CATEGORY 7
RESULTS
7.3
7.4
Financial & Market
Outcomes
Workforce-Focused
Outcomes
• Key Measures of Financial &
Marketplace Performance
• Financial Return, Financial
Viability or Budget Performance
• Key Results for Workforce
Engagement & Environment
• Satisfaction
• Development of Workforce
• Capability & Capacity
• Health, Safety, Security, Services
& Benefits
Org. Excellence
Model
CATEGORY 7
RESULTS
7.5
7.6
Process
Effectiveness
Outcomes
Leadership
Outcomes
• Key Operational Performance
Results
• Work System Readiness for
Emergencies
• Segment by Products & Services
• Measures of Process
Effectiveness, Efficiency &
Innovation
• Key Governance & Senior
Leadership Results
• Ethical Behavior
• Fiscal Accountability
• Legal Compliance
• Social Responsibility
• Support of Key Communities
Org. Excellence
Model
6
4.
Path to Performance
Excellence
(6 Maturity level-scoring)
6
Assessment system
Org. Excellence
Model
PDCA (ADLI) : Process Approach
Plan
Vision
Mission
Do
Core
Values
Process
What do we
believe in ?
Who we are ?
What we do ?
Practices
Check
Act
Learn
Improve
How we do it ?
How good
we are ?
How to do it
better ?
Org. Excellence
Model
1-6 Process Assessment : ADLI
Integration
I
PDCA Alignment
Learning
L
Result
Check/Share/Act
Deployment
D
Do
Approach
A
Plan
Org. Excellence
Model
7- Result Assessment : LeTCI
Level
Le
Integration
I
Goal
KRA
KPI
Trend
T
Linkage /
Key Measure
Compare
C
Benchmark
Trend
Mature Process Approach
Org. Excellence
Model
ระดับ
(Level)
คะแนน
(Score)
1
0% , 5%
กระบวนการ
(Approach-Deployment-Learning-Integration)




ไม่ มีแนวทางอย่ างเป็ นระบบ; มีข้อมูลหรือสารสนเทศน้ อยหรือไม่ ชัดเจน
ไม่ มีหรือมีการนาแนวทางไปสู่การปฏิบัตเิ พียงเล็กน้ อย
ไม่ มีหลักฐานแสดงถึงการกาหนดแนวทางการปรับปรุ ง; การปรับปรุงเกิดขึน้ เพื่อตอบสนองปั ญหาเฉพาะหน้ า
ไม่ มีการมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับองค์ กร; แต่ ละสายงานปฏิบัตงิ านโดยอิสระจากกัน
Org. Excellence
Criteria
Model
1-6
เริ่มมีแนวทางที่เป็ นระบบตอบสนองวัตถุประสงค์ ขัน้ พืน้ ฐานของข้ อกาหนด
 เป็ นระยะเริ่มต้ นของการถ่ ายทอด/นาแผน/แนวทางไปสู่สายงานเป็ นส่ วนใหญ่
 เป็ นระยะเริ่มต้ นของการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าไปสู่การกาหนดแนวทางในการปรั บปรุ งที่ท่ ว
ั ถึง
 แนวทางมุ่งไปทิศทางเดียวกับสายงานอื่นๆอันเป็ นผลมาจากการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าร่ วมกันเป็ นหลัก
2
10%,
15%, 20%
หรือ 25%

3
30%,
35%,
40% หรือ
45%

4
50%,
55%, 60%
หรือ 65%

5
70%,
75%, 80%
หรือ 85%

6
90%, 95%
หรือ 100%

มีแนวทางที่เป็ นระบบและได้ ผลเพื่อสนองวัตถุประสงค์ ขัน้ พืน้ ฐานของข้ อกาหนด
 มีการถ่ ายทอด/นาแผนสู่การปฏิบัติ มีเพียงบางสายงานจะอยู่ในระยะเริ่มต้ นเท่ านัน
้
 เริ่มมีแนวทางที่เป็ นระบบเพื่อประเมินผลและปรั บปรุ งกระบวนการหลัก
 เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้ องกับความต้ องการพืน
้ ฐานขององค์ กรที่ระบุไว้ ในเกณฑ์ หมวดอื่นๆ
มีการนาระบบมาใช้ อย่ างได้ ผลสนองค่ อข้ อกาหนดโดยรวม
 มีการถ่ ายทอด/นาแผนไปสู่การปฏิบัตเิ ป็ นอย่ างดี แต่ มีส่วนน้ อยที่ยังคลาดเคลื่อน
 มีระบบการประเมินและปรั บปรุ งกระบวนการโดยใช้ ฐานข้ อมูลที่เป็ นจริง และเกิดความรู้ หรื อทักษะบางอย่ างที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปรั บปรุ ง
กระบวนการหลักได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 มีระบบที่สอดคล้ องกันกับความต้ องการพืน
้ ฐานขององค์ การที่กาหนดไว้ ในเกณฑ์ ข้ ออื่นๆ
มีการนาระบบมาใช้ อย่ างได้ ผลในการตอบสนองต่ อวัตถุประสงค์ ต่างๆขององค์ การทัง้ ในสภาพปั จจุบันและตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
มีการกระจายแผนสู่การปฏิบัตเิ ป็ นอย่ างดี โดยไม่ มีข้อบกพร่ องที่เด่ นชัด
 ใช้ ระบบการประเมิน ปรั บปรุ ง และการเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือหลักในการบริหารจัดการองค์ กร; มีหลักฐานเด่ นชัดที่แสดงถึงนวัตกรรมอันเป็ น
 ผลมาจากการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันในระดับขององค์ กร
 มีระบบที่สอดคล้ องประสานกันอย่ างดีกับความต้ องการพืน
้ ฐานขององค์ การ ที่กาหนดไว้ แล้ วในเกณฑ์ ข้ออื่นๆ

มีการนาระบบมาใช้ อย่ างได้ ผลดีย่งิ ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ ทุกประการขององค์ กรทัง้ ในปั จจุบันและตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 มีการกระจายแผนสู่การปฏิบัตอ
ิ ย่ างมีประสิทธิภาพในทุกหน่ วยขององค์ กร
 ใช้ ระบบการประเมิน ปรั บปรุ งและการเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือบริหารจัดการทั่วทัง้ องค์ กร; เกิดนวัตกรรมที่ได้ จากการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
 เรี ยนรู้ ร่วมกันอย่ างเห็นได้ ชัดทั่วทัง้ องค์ กร
 มีระบบที่สอดคล้ องประสานกันอย่ างสมบูรณ์ กับความต้ องการพืน
้ ฐานขององค์ การที่มีการกาหนดไว้ แล้ วในเกณฑ์ ข้ออื่นๆ
ระดับ
(Level)
คะแนน
คะแนน
(Score)
1
0% , 5%
2
10%,
15%, 20%
หรือ 25%
3
30%,
35%,
40% หรือ
45%
ผลล ัพธ์ ผลลัพธ์
(Result) (Result)
Org. Excellence
Criteria
7
Model
 ไม่มีผลลัพธ์
หรื อ มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี ในกระบวนการที่รายงาน
 ไม่มีรายงานแนวโน้ ม หรื อ มีแต่แสดงผลของแนวโน้ มในทางลบ
 ไม่มีรายงานข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
 ไม่แสดงผลลัพธ์ ในส่วนที่มีความสาคัญกับข้ อกาหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร
 มีผลลัพธ์ เพียงบางอย่างในกระบวนการที่รายงานที่แสดงถึงการปรับปรุ งในบางส่วนและ/หรื อแสดงอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้ างดีใน 2-3 กระบวนการ
 ไม่มีหรื อมีรายงานแนวโน้ มเพียงเล็กน้ อย
 ไม่มีหรื อมีรายงานข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบเพียงเล็กน้ อย
 มีแสดงผลลัพธ์ เพียง 2 – 3 กระบวนการที่สาคัญที่ความสาคัญกับข้ อกาหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร
 มีการรายงานการปรับปรุ งและ/หรื อระดับผลการดาเนินงานในขันดี
้ ในหลายส่วนที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด
 มีหลักฐานขันต้
้ นที่แสดงถึงแนวโน้ มการพัฒนา
 มีหลักฐานขันต้
้ นที่แสดงถึงการรวบรวมข้ อมูลข่าวสารเชิงเปรี ยบเทียบ
 มีรายงานผลลัพธ์ ของกระบวนการหลักหลายกระบวนการที่มีความสาคัญกับข้ อกนาหนดหลักๆทางธุรกิจขององค์กร
4
50%,
55%, 60%
หรือ 65%
 มีการรายงานที่แสดงถึงแนวโน้ มการปรับปรุ งและ/หรื อระดับผลการดาเนินงานในขันดี
้ ตามข้ อกาหนดสาคัญเป็ นส่วนใหญ่
 ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงระดับผลการดาเนินงานที่ไม่ดีหรื อระดับแนวโน้ มในทางลบในหลายกระบวนการหลักของหน่วยงาน
 หน่วยงานมีแนวโน้ มและ/หรื อระดับผลการดาเนินงานในปั จจุบน
ั ที่ถกู ประเมินโดยการเทียบเคียง และ/หรื อ การ Benchmark ที่แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการ
ที่เป็ นจุดแข็งของหน่วยงาน และ/หรื อ ระดับผลการดาเนินงานที่ดีถึงดีมาก
 มีรายงานผลลัพธ์ ทางธุรกิจกล่าวถึงข้ อบังคับหลักของลูกค้ า ตลาด และกระบวนการ
5
70%,
75%, 80%
หรือ 85%
 ผลการดาเนินงานในปั จจุบน
ั อยูใ่ นระดับดีถึงเป็ นเลิศตามข้ อกาหนดที่สาคัญเป็ นส่วนใหญ่
 แสดงถึงการรักษาระดับผลการดาเนินงานในปั จจุบน
ั และ/หรื อแนวโน้ มที่แสดงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 หน่วยงานมีแนวโน้ ม และ/หรื อ ระดับผลการดาเนินงานในปั จจุบน
ั ที่ถกู ประเมินโดยการเทียบเคียง และ/หรื อ การ Benchmark ที่แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการ
ที่มีความเป็ นผู้นา และ/หรื อ ระดับผลการดาเนินงานที่ดีมาก
 มีรายงานผลลัพธ์ ทางธุรกิจกล่าวถึงทุกส่วนของข้ อบังคับหลักของ ลูกค้ า ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบต
ั ิงาน
6
90%, 95%
หรือ 100%
 ผลการดาเนินงานในปั จจุบน
ั อยูใ่ นระดับเป็ นเลิศตามข้ อกาหนดที่สาคัญเป็ นส่วนใหญ่
 มีการรายงานแนวโน้ มที่แสดงถึงการปรับปรุ งที่เป็ นเลิศ และ /หรื อ ระดับผลการดาเนินงานที่เป็ นเลิศที่ทาอย่างต่อเนื่องตามข้ อ กาหนดที่สาคัญเป็ นส่วนใหญ่
 มีหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมและความเป็ นผู้นาในการ Benchmark ในหลายกระบวนการ
 มีรายงานผลลัพธ์ ทางธุรกิจกล่าวถึงอย่างชัดเจนในเรื่ องข้ อบังคับหลักของ ลูกค้ า ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบต
ั ิงาน
Org. Excellence
Model
7
7
Improvement
Org. Excellence
Model
Organizational Excellence Model
: TQA
P
Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges
5
2
Human Resource
Focus
Strategic
Planning
1
7
Leadership
Business
Results
3
6
Customer and
Market Focus
Process
Management
4
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Org. Excellence
Model
Organizational Excellence Model
TQM Concept
TQA Framework
Quality & Strategic
Management
Concept
Criteria / Score
(Assessment Tool)
Strategic Planning
(SWOT/Map/Card)
Assessment Report
(SW)
Improvement Plan
(Tools & Standards)
Org. Excellence
Model
Fusion Management
7S MBNQA TQA PMQA
Quality 0f Management
Management
Frameworks
TQM
หลักธรรมต่างๆ
(TQA Assessment Tool)
5S BM BSC KM SS
ISO HA GMP
TPM CRM Six Sigma
HACCP
Management &
Improvement
Tools
Quality
Systems &
Standards
Management 0f Quality
Org. Excellence
Model
9 Steps Improvement
หาความต้องการ
่ นได้เสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว
1
ปร ับปรุงงาน
อย่างต่อเนือ
่ ง
9
2
กระตุน
้ ให้เกิด
การปร ับปรุง
ว ัดและประเมินผล
การดาเนินงาน
8
3
ประเมินสภาพ
องค์กรในปัจจุบ ัน
ปฏิบ ัติตามแผน
ปฎิบ ัติการ
7
4
วางแผนกลยุทธ์
ั้
ระยะสนและยาว
6
ั
เสริมศกยภาพ
ภายในองค์การ
5
วางแผนปฏิบ ัติ
การประจาปี
Path to Competitiveness
Org. Excellence
Model
Roadmap for Business Excellence
Source: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte Ltd – Innovation
Excellence Award 2008
Org. Excellence
Model
Productivity Improvement
Tools & Standards
Thailand Quality Award
(TQM
&
TQA/PMQA/SEPA
Strategic Planning
KPI & Balanced Scorecard
ระดับบริหาร
Benchmarking
Supply Chain Management
Business Process Improvement (BPI)
Cross-functional Management
ระดับจัดการ
Activity-based Management (ABM)
JIT
TPM
Activity-based Costing (ABC)
IE
PM/SM
7 Waste
OEE
Cost of Quality (COQ)
ระดับปฏิบัตก
ิ าร
Six Sigma
Design of Experiment (DOE)
Statistical Quality Control (SQC)
ISO 9000 / ISO 16949 / HACCP / GMP / ISO 14000 / SA 8000
Problem Solving
Waste Assessment
5S / Suggestion Scheme / Visual Control
Organizational Excellence Model : TOOL / STD
Org. Excellence
Model
•Value chain
•Business Model
•Benchmarking BP
•Strategic Plan
P : บริบทของรัฐวิสาหกิจ
สภาพแวดล้อม ความสั มพันธ์ และความท้าทาย
•Leadership style
•Communication
•Vision Mission Value
•EIA HIA GG CSR
1. การนา
องค์ กร
•VOC VOS
•Segmentation
•CRM
•Customer satisfaction
•Strategic Plan
•SWOT analysis BSC
•Risk management
•Policy deployment
2. การวางแผน
รัฐวิสาหกิจ
5. การมุ่งเน้ น
ทรัพยากรบุคคล
•Process analysis
•Process design
•Process improvement 6S
•Lean ISO 5S QC SS
3. การมุ่งเน้ น
ลูกค้ าและผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
•MIS & ERP
•KM & Benchmarking
•HW SW
•Innovation
•HRM
•HRD
•Culture
•Engagement
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
•Result base management
•BSC KRA KPI
•Benchmarking
•Prediction
Org. Excellence
Model
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
Efficiency
TQA,PMQA,SEPA
HA,HPH,PCA
Effectiveness
Output (a)
Output (p)
Input (p)
Input (a)
พอประมาณ
Productivity
Output (p)(a)
Input (p)(a)
มีเหตุผล
มีความรู ้
มีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
มีคณ
ุ ธรรม
Org. Excellence
Model
8
8
Q&A
Org. Excellence
Model
Thank you
ฝ่ ายปรึกษาแนะนาด ้านการจัดการองค์กร
สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ
WWW.FTPI.OR.TH
Tel. 0-2619-5500 Fax. 0-2619-8092