Transcript Slide 1

‫متغیرها‬
‫فكر كنید‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعریف متغیر چیست؟‬
‫انواع متغیرها کدامند؟‬
‫نقش های متغیر چیست؟‬
‫تعریف متغیر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫متغیر مشخصه و فاکتوری است که قابليت تغيیر داشته و مي تواند مقادير‬
‫مختلفي را بپذيرد‪.‬‬
‫متغير هاي تحقيق از کجا مي آ يند؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اهداف اختصاص ي‬
‫با توجه به تعريف واژه ها‬
‫با مراجعه به پيشينه تحقيق‬
‫تعداد کافي و بر اساس امکانات‪ .‬ا گر خيلي زياد باشند تحقيق را مشکل‬
‫کند‪.‬‬
‫نكته مهم‪ :‬متغير هر مطالعه باید منطبق با اهداف آن مطالعه باشد‪.‬‬
‫مي‬
‫تعریف متغیر‬
‫‪ ‬متغیر فاكتوري است كه در يك مطالعه مي تواند تغيیر نمايد‪.‬‬
‫‪ ‬یعنی از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر می کند‪.‬‬
‫‪ ‬مثال‬
‫بررس ی شیوع کم شنوایی مادرزادی در نوزادان استان بوشهرطی سالهای ‪1385-1392‬‬
‫‪ ‬تولد در استان بوشهر قطعا متغير نیست‪.‬‬
‫‪ ‬اما زمان تولد طی این ‪ 7‬سال متغير است‪.‬‬
‫‪ ‬جنس‪ ،‬شدت کم شنوایی‬
‫اهمیت متغیرها در تحقیق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بعد از تعیين اهداف؛ و نوشتن فرضیات و سواالت‪،‬‬
‫متغيرهای تحقیق تبیين می شوند‪ .‬اندازه گيری متغيرها برای رسیدن به‬
‫اهداف تحقیق الزامی است‪.‬‬
‫به عبارت دیگر بررس ی فرضیات و سواالت تحقیق فقط در صورت اندازه‬
‫گيری دقیق متغيرها مهیا می شود‪.‬‬
‫بعد از تعیين متغيرها باید مشخصات آنها را نيز به دقت بیان نماییم‪ .‬این‬
‫مشخصات شامل‪ ،‬نوع‪ ،‬نقش‪ ،‬مقیاس‪ ،‬واحد‪ ،‬تعریف علمی و تعریف‬
‫عملیاتی(کاربردی) می باشد‪.‬‬
‫انواع متغیر‬
‫‪‬‬
‫كمي ‪quantitative‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گسسته‬
‫پیوسته‬
‫‪‬‬
‫نسبتي (‪ :)ratio‬صفر واقعی دارند و فواصل بين مقادیر برابر است مانند قد و وزن‪ ،‬درآمد‬
‫‪‬‬
‫فاصله اي (‪ :)interval‬صفر قراردادی دارند و لذا مقدار منفی نيز می پذیرند ولی فاصله بين‬
‫مقادیر برابر نیست مانند درجه حرارت به سانتیگراد و ارتفاع از سطح دریا‬
‫انواع متغیر‬
‫‪‬‬
‫كيفي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪qualitative‬‬
‫اسمی‬
‫‪‬‬
‫دو حالته (‪ :)binary‬مانند جنس‪ ،‬زنده ماندن و یا فوت نمودن‬
‫‪‬‬
‫چند حالته (‪ :)nominal‬مانند گروه خونی و ملیت‬
‫رتبه اي (‪ :)ordinal‬مانند گروه سنی (کودک‪ ،‬نوجوان‪ ،‬جوان‪ ،‬میانسال‬
‫و پير)‪ ،‬سطح تحصیالت‪ ،‬سطح اجتماعی‪ -‬اقتصادی‪ ،‬عدد درد(‪)VAS‬‬
‫تقسیم بندي بر اساس نقش‬
‫متغیر در تحقیق‬
‫‪‬‬
‫متغير مستقل(توصیفی‪ :‬اصلی)‬
‫‪‬‬
‫متغير وابسته‬
‫‪‬‬
‫متغير زمينه اي‬
‫‪‬‬
‫متغير مداخله گر يا مخدوش كننده‬
‫نقش متغیر‬
‫‪ ‬مطالعات توصيفي (تعیین شیوع کم شنوایی در بوشهر)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اصلي‪ :‬برای پاسخ به اهداف جزیی چه متغيرهایی باید سنجیده‬
‫شود؟ ابتل به کم شنوایی‬
‫زمينه اي‪ :‬برای پاسخ به اهداف فرعی چه متغيرهای اضافه ای‬
‫باید سنجیده شود؟ جنس و یا گروه سنی افراد‬
‫نقش متغیر‬
‫‪‬‬
‫مطالعات تحليلي (رابطه بین مصرف مواد لبنی پروبیوتیک و بهبودی اسهال در کودکان)‬
‫‪‬‬
‫مستقل(‪ :)independent‬متغير(هایی) که تاثيرگذار است؛‬
‫مصرف مواد لبنی‬
‫پروبیوتیک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫متغير(هایی) که تاثير می پذیرد؛ بهبودی اسهال‬
‫وابسته (‪:)dependent‬‬
‫زمينه اي (‪ :)demographic‬متغيرهایی که برای پاسخ به اهداف‬
‫فرعی باید مورد سنجش قرار گيرند؛ سن‪ ،‬جنس و یا نوع ماده لبنی‬
‫مخدوش كننده (‪ :)confounder‬متغيرهایی که رابطه بين متغير‬
‫مستقل و وابسته را به هم می زنند؛ وضعیت اقتصادی‪-‬اجتماعی و یا نوع تغذیه (شیر‬
‫خشک‪ ،‬شیر مادر)که می توانند شدت ارتباط بین مصرف مواد لبنی پروبیوتیک و بهبودی اسهال در‬
‫کودکان را تحت تاثیر قرار دهند‪.‬‬
‫تعریف متغیر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا‬
‫تعريف علمي‪ :‬از زاویه علمی متغير چه تعریفی دارد‪ ،‬مثال جنس یعنی ژنوتیپ‬
‫افراد از نظر دارا بودن کروموزم ‪ ،y‬و یا فشار خون سیستولیک یعنی حداکثر‬
‫فشار وارد بر جدار شریانها در زمان انقباض بطن چپ‬
‫ا‬
‫تعريف عملي‪ :‬یعنی متغير مورد نظر چگونه سنجیده می شود مثال برای جنس‬
‫ممکن است نوشته شود برداشت مشاهده گر‪ ،‬یا گفته فرد‪ ،‬یا جنس نوشته‬
‫شده در شناسنامه که در صورت ارایه این تعریف عملی باید شناسنامه همه‬
‫افراد در تحقیق دیده شود‪.‬‬
‫ارایه تعریف عملیاتی برای همه متغيرها الزامی است و باید به دقت شرح داده شوند‪ .‬در این‬
‫قسمت حتی می توان به رفرانسها اشاره و یا به صورت ضمیمه توضیحاتی نوشت‪.‬‬
‫واحد متغیر‬
‫‪ ‬یعنی مقدار هر متغير برای هر نمونه با چه واحدی آورده می شود‪.‬‬
‫به عنوان مثال واحد جنسیت زن و مرد است و واحد سن سال شمس ی‬
‫واحد بعض ی متغيرها مانند پاسخ به درمان ممکن است به شکل کامل‪،‬‬
‫ناقص و یا عدم پاسخ ثبت شود‪.‬‬
‫نحوه نوشتن متغیرها در‬
‫پروپوزال‬
‫‪‬‬
‫در يك طرح تحقيقاتي بايد متغيرها در پروپوزال طرح براي خواننده‬
‫معرفي شوند‪ .‬براي معرفي متغيرها از جدول بعد استفاده مي شود‪.‬‬
‫عنوان‪:‬بررسی شیوع کم شنوایی مادرزادی‬
‫در نوزادان استان بوشهرطی سالهای ‪-1392‬‬
‫‪1385‬‬
‫نام متغیر‬
‫نقش متغیر‬
‫نوع متغیر‪ /‬مقیاس‬
‫متغیر‬
‫تعريف( علمي‪ -‬عملیاتی)‬
‫واحد متغیر‬
‫جنس‬
‫مستقل‬
‫کیفی‪ /‬اسمی‬
‫تظاهر فتوتيپي بيماراز نظر جنس ي برداشت فرد پرسشگر‬
‫دختر‪ /‬پسر‬
‫سال تولد‬
‫زمینه ای‬
‫کیفی‪ /‬اسمی‬
‫سال شمس ی که نوزاد در آن به دنیا آمده است‪.‬‬
‫سال شمس ی‬
‫شدت کم شنوایی‬
‫وابسته‬
‫کیفی‪ /‬رتبه ای‬
‫شدت کم شنوایی بر اساس نتیجه ‪ ABR‬و تعداد گوش‬
‫درگير‬
‫ناشنوا‪ /‬کم شنوا‬
‫یک طرفه‪ /‬دوطرفه‬
‫سابقه در خانواده‬
‫مستقل‬
‫کیفی‪ /‬اسمی‬
‫وجود فرد دیگری با تشخیص ناشنوایی مادرزادی در فامیل‬
‫درجه اول (پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬برادر)‬
‫دارد‪ /‬ندارد‬
‫سن مادر‬
‫مستقل‬
‫کمی‪ /‬پیوسته‬
‫فاصله زماني بين تولد مادر تا زمان تولد نوزاد به گفته مادر‬
‫سال شمس ی‬
‫سن حاملگی‬
‫( ‪gestational‬‬
‫‪)age‬‬
‫مستقل‬
‫کمی‪ /‬پیوسته‬
‫فاصله زمانی بين اولين روز آخرین قاعدگی مادر تا زمان تولد‬
‫هفته و روز‬
‫کنید‬
‫فکر‬
‫لطفا جدول یر ا تکمیل کنید‬
‫ز ر‬
‫عنوان‪ :‬بررس ی رابطه بین مصرف مواد لبنی پروبیوتیک با میزان بهبودی از اسهال در کودکان‬
‫نام متغیر‬
‫نقش متغیر‬
‫نوع متغیر‪/‬‬
‫مقیاس متغیر‬
‫تعريف( علمي‪ -‬عملیاتی)‬
‫واحد متغیر‬