Αναστολείς της 5α ρεδουκτάσης και α

Download Report

Transcript Αναστολείς της 5α ρεδουκτάσης και α

Εαρινή Μακεδονική Συνάντηση
2 Απριλίου 2011
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Ο συνδυασμός α-blockers και
5α-reductase inhibitors
προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη
στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ;
Α.Ταχματζόπουλος
LUTS vs ΚΥΠ
γήρας
 ανοξία
 νυκτερινή διούρηση
 διαβήτης, ν.Parkinson, ΑΕΕ
 TCC
 ορμονικές διαταραχές
 υποκυστική απόφραξη

Συστάσεις EAU
IPSS
 0-8 ήπια ενοχλήματα:
› παρακολούθηση

9-18 μέτρια ενοχλήματα:
› φαρμακευτική αγωγή

19-35 έντονα ενοχλήματα:
› φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική θεραπεία
α-blockers
(+) ταχεία έναρξη δράσης
(+) IPSS ↓ 35-40%, Qmax ↑20-25%
(-) επίσχεση ούρων, χειρουργική επέμβαση
Roehrborn et al, BJU Int 2006 (ALTESS)
5α-reductase inhibitors (5ARI)
(-) αποτέλεσμα σε 6-12 μήνες
(+) IPSS ↓ 15-30%, Vprost ↓ 15-25%
(+) επίσχεση ούρων, χειρουργική επέμβαση
επίσχεση ούρων
χειρουργική επέμβαση
McConnell et al, N Eng J Med 1998 (PLESS)
Τα θέλουμε (πάντα) όλα δικά μας
Συνδυασμός, γιατί όχι;
α-αποκλειστής+ αναστολέας 5α αναγωγάσης
προσδοκώμενη συνεργική δράση
›και ταχεία βελτίωση συμπτωμάτων
›και πρόληψη προόδου νόσου
Παράγοντες κινδύνου
ηλικία>70 έτη
 έντονα (αποφρακτικά) συμπτώματα
 χαμηλό Qmax
 μεγάλος όγκος προστάτη
 μεγάλη ενδοκυστική προβολή
 υψηλό PSA

› πολλαπλοί παράγοντες-πολλαπλάσιος κίνδυνος
EAU Vienna 2011
Πρόοδος της νόσου
επιδείνωση IPSS≥4
 επίσχεση ούρων
 ακράτεια ούρων
 υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, σήψη
 νεφρική ανεπάρκεια

Φαρμακευτικά σκευάσματα
Κλινικές μελέτες

φιναστερίδη+
›

›
αλφουζοσίνη
δοξαζοσίνη
›
τεραζοσίνη
Debruyne 1998
Kirby 2003
McConnell 2003, MTOPS
Lepor 1996
ντουταστερίδη+
›
ταμσουλοσίνη
Roehrborn 2010, CombΑΤ
διάρκεια μελέτης >1 έτος
MTOPS-CombAT:χαρακτηριστικά
AUA Guidelines 2010
MTOPS
επίσχεση ούρων
-81%
επεμβατική θεραπεία
-67%
McConnell et al, New Eng J Med 2003
MTOPS-πρόοδος της νόσου
RRR
-66%
McConnell et al, New Eng J Med 2003
μεταβολή Qmax
CombAT-μεταβολή Qmax
συνδυασμός +2,4ml/sec
ντουταστερίδη +2,0ml/sec
ταμσουλοσίνη +0,7ml/sec
μήνες
Roehrborn et al, Eur Urol 2010
μεταβολή IPSS
CombAT-μεταβολή IPSS
ταμσουλοσίνη -3,8
ντουταστερίδη -5,3
συνδυασμός -6,3
μήνες
Roehrborn et al, Eur Urol 2010
συνδυασμός
ντουταστερίδη
ταμσουλοσίνη
CombAT-πρόοδος της νόσου
Roehrborn et al, Eur Urol 2010
Ανεπιθύμητες ενέργειες
CombAT, MTOPS
 συνδυασμός: ↑ ανεπιθύμητες ενέργειες
 τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες
 σπάνιες οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
 παρόμοια ποσοστά αποχώρησης των
ασθενών που έλαβαν το συνδυασμό
McConnell et al, New Eng J Med 2003
Roehrborn et al, Eur Urol 2010
Διακοπή α-blocker: SMART-1
αφαίρεση ταμσουλοσίνης μετά από 6 μήνες
 η πλειοψηφία των ασθενών δεν ανέφερε
επιδείνωση των συμπτωμάτων
 εξαίρεση οι ασθενείς με έντονα ενοχλήματα
(IPSS≥20)

Διακοπή 5-ARI
...διακοπή του 5ARI κατά τη συνδυαστική
θεραπεία συνεπάγεται αύξηση του μεγέθους
του προστάτη και επιδείνωση των
συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΚΥΠ...
→ δια βίου χορήγηση των 5ARI για την
πρόληψη της προόδου της ΚΥΠ
Jeong et al, Urology 2009
Συστάσεις EAU

Συνδυασμός α-blocker+5a-reductase
inhibitor συνιστάται σε ασθενείς που
πιθανώς θα εμφανίσουν πρόοδο της νόσου
› μέτρια ως σοβαρά LUTS
› διόγκωση προστάτη
› μειωμένο Qmax

Ο συνδυασμός δε συνιστάται για
βραχυχρόνια (<1 έτος) θεραπεία
L.E. 1b, Gr. A
EAU Guidelines 2010
Συστάσεις AUA
"Επιλογή: Ο συνδυασμός ενός α-blocker και
ενός 5ARI (συνδυαστική θεραπεία) είναι μια
κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
για ασθενείς με LUTS και αποδεδειγμένη
διόγκωση του προστάτη βασισμένη σε
μέτρηση του όγκου, επίπεδα PSA ως
υποκατάστατο της μέτρησης του όγκου και/ή
διόγκωση στη δακτυλική εξέταση"
AUA Guidelines 2010
Εαρινή Μακεδονική Συνάντηση
2 Απριλίου 2011
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Ο συνδυασμός α-blockers και
5α-reductase inhibitors
προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη
στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ;
α-blocker
+5ARI
NAI σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους ασθενείς