Διάγνωση

Download Report

Transcript Διάγνωση

Σπάνια κάκωση χειρός
Ορθοπαιδική κλινική Ν. Παναγία
Διευθυντής: Dr. Καραθανάσης Αλέξανδρος
Γκέκας Χ. Χρήστος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής
Τσάτσος Απόστολος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής
Dr. Βρεττάκος Αριστείδης , διευθυντής ορθοπαιδικής
Άνδρας, 33 ετών παρουσιάστηκε
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
με αναφερόμενη κάκωση δεξιάς
χειρός προ 21 ημερών.
Παραμόρφωση στην ραχιαία
επιφάνεια ωλένια.
Η κάκωση αντιμετωπίστηκε αρχικά
σε άλλο νοσοκομείο με τοποθέτηση
ραχιαίου ΠΧΚ νάρθηκα για 10
ημέρες.
Επανέλεγχος στο ίδιο νοσοκομείο
και αφαίρεση του νάρθηκα.
Μηχανισμός κάκωσης: Πτώση με προτεταμένη
την άκρα χείρα. Αντικείμενο στο χέρι.
αρχική α/α
21 ημέρες
Διάγνωση


Ραχιαίο εξάρθρημα
4ης – 5ης κάρπο-μετακάρπιας
Αποσπαστικό # αγκιστρωτού
Θεραπευτικές επιλογές:
α) κλειστή ανάταξη + ακινητοποίηση
β) κλειστή ανάταξη + βελόνες Kirschner +
ακινητοποίηση
γ) ανοικτή ανάταξη + βελόνες Kirschner +
ακινητοποίηση
δ) αρθρόδεση
ανοικτή ανάταξη, βελόνες Kirschner, ακινητοποίηση
Μετεγχειρητικές α/α
Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Ραχιαίος ΠΧΚ νάρθηκας

Αφαίρεση βελονών σε 6 εβδομάδες

Διατήρηση νάρθηκα για άλλες 2 εβδομάδες
4 μήνες μετεγχειρητικά

άλγος

υπεξάρθρημα
Γιατί?



καθυστέρηση στην αρχική διάγνωσηαντιμετώπιση
βαριά χειρωνακτική εργασία
μη συγκράτηση III – IV MTK
ου
ου
και τώρα?



συντηρητική θεραπεία (νάρθηκες, ΜΣΑΦ) ?
προσπάθεια ανοικτής ανάταξης ?
αρθρόδεση ?
αρθρόδεση IVου-Vου ΜΤΚ, αγκιστρωτού
αρθρόδεση IVου-Vου ΜΤΚ, αγκιστρωτού
α/α 8 εβδομάδες
Ακτινολογική εικόνα
«Μ» γραμμές
Κατ’ εφαπτομένη γραμμή
Γραμμές μετακαρπίων
Λήψη σε 60ο υπτιασμό από τη θέση του πλήρους πρηνισμού (profile)
Λήψη σε 120ο υπτιασμό από τη θέση του πλήρους πρηνισμού (face)
Γενικά



Τα εξαρθρήματα της κάρπο-μετακάρπιας
άρθρωσης είναι σπάνιες κακώσεις. Η συχνότητά
τους είναι μικρότερη από το 1% των κακώσεων της
άκρας χείρας.(1)
Σε ποσοστό έως και 70% διαφεύγουν της αρχικής
διάγνωσης. (2)
Το εξάρθρημα της 4ης και 5ης κάρπο-μετακάρπιας
άρθρωσης είναι το δεύτερο συχνότερο από αυτά
αλλά και αυτό το οποίο διαφεύγει της αρχικής
διάγνωσης συχνότερα (3)
Γενικά


Η παρουσία παραμόρφωσης με συνοδό ωλένια
απόκλιση του μικρού δακτύλου πρέπει να θέτει
την υποψία της σπάνιας αυτής κάκωσης.
Ο σωστός ακτινολογικός έλεγχος θα αναδείξει
την βλάβη. Η λοξή α/α θα αναδείξει την
διαταραχή της παραλληλότητας , ενώ η πρόσθιοοπίσθια λήψη την διαταραχή της αρθρικής
γραμμής. (4)
Γενικά



Οι επιλογές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την
κλειστή ανάταξη και τοποθέτηση γύψου ή
σταθεροποίηση με βελόνες Kirschner ή την ανοιχτή
ανάταξη και σταθεροποίηση με βελόνες Kirschner
σε περιπτώσεις στις οποίες η διάγνωση έχει
καθυστερήσει πάνω από 3 εβδομάδες.
Αν η διάγνωση καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες
θεραπεία εκλογής είναι η αρθρόδεση. (5).
Οι βελόνες παραμένουν για 6 εβδομάδες έως 3
μήνες (6)
Βιβλιογραφία
1) Gurland M. Carpometacarpal joint injuries of the fingers.
Hand Clin 1992;8:733—44.
2)Woon C, Chong K, Low C. : Carpometacarpal joint dislocations of the index
to small finger: Three cases anda review of the literature. Injury Extra
(2006) 37, 466-472
3)Fisher MR,Lee R, Ronaid H:Systematic approach to identifying fourth and
fifth carpometacarpal joint dislocations. AJR, 1983 vol. 140 no. 2 319324
4)Henderson J, Arafa M,:Carpometacarplal dislocationan easily missed
diagnosis.JBJS Vol. 69-B, No. 2, 212-214 1987
5) Junnila J. Multiple carpometacarpal joint dislocation. Am J
Emerg Med 2002;20:264—5.
6) Gurland M. Carpometacarpal joint injuries of the fingers.
Hand Clin 1992;8:733—44.
Σας ευχαριστώ