คำแนะนำการใช้ Smartphone จาก FBI ให้ปลอดภัย

Download Report

Transcript คำแนะนำการใช้ Smartphone จาก FBI ให้ปลอดภัย

คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
The Evolution of Phones (1910 2030) The Evolution of Phones
(1910 - 2030)
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
1. รูจั
้ กกำร Factory settings คือกำรทำให้
เครือ
่ งของคุณกลับไปสู่กำรตัง้ คำเหมื
อนทีอ
่ อก
่
จำกโรงงำนได้ นั่นก็คอ
ื เหลำคนใช
่
้ Android
จั
ตองรู
้ กกำร Factory reset และคนใช้ iOS
้
ตองรู
จั
้
้ กกำร Restore เป็ นตนนั
้ ่นเอง
เพรำะวำถ
่ ังอยูใน
่ ำคุ
้ ณติดพวกมัลแวรที
์ ฝ
่
ตัวเครือ
่ งแลว
ำให้เครือ
่ งช้ำลงหรือ
้ ไมว่ ำจะท
่
รวนอะไรก็ตำม หำกคุณทำสิ่ งนี้เป็ น ก็จะทำ
ให้เครือ
่ งของคุณกลับมำเหมือนใหมได
่ อี
้ กครัง้
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
2. เลือกมือถือทีส
่ ำมำรถตัง้ รหัสได้ หรือตัง้
password ไดนั
้ ่นเอง ซึง่ Smartphone
ในตอนนี้เทำที
บ
่ เ่ ห็น ก็ทำไดทั
้ ง้ หมดแลวนะครั
้
่ งของคุณโดยเจำะ
กำรตัง้ รหัสจะช่วยให้เครือ
ขอมู
้ นั่นเอง ไมว่ ำจะท
ำเครือ
่ งหำย
้ ลยำกขึน
่
หรืออะไรก็ตำม มันช่วยเรำไดมำก
!
้
LAB1 : กำรตัง้ Screen Lock บน
มือถือ
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
3. อำน
Review apps ทีค
่ ุณตองกำรก
อนจะ
่
้
่
ติดตัง้ ลงบนเครือ
่ ง เพรำะวำกำรอ
ำนรี
ววิ จะ
่
่
ช่วยให้คุณรูได
ค
่ ุณจะลงไปในเครือ
่ ง
้ ว
้ ำแอพฯที
่
ถำยิ
นั้นมันดีหรือไมดี
้ ง่ เป็ นแอพฯทีไ่ ม่
่
่ อยำงไร
มีรวี วิ แลว
ำกำรโหลด
้ ควรเช็คให้ดีกอนท
่
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
4. หำกคุณใช้มือถือ Android แลวท
้ ำกำรติดตัง้
แอพฯผำนไฟล
่
์ .APK แน่นอนวำมั
่ นไมได
่ ้
ผำน
Google Play (Play Store) จึงเป็ นกำร
่
่ งของคุณติดมัลแวรได
เสี่ ยงทำให้เครือ
์ ้ หำก
จำเป็ นตองโหลดจริ
งๆ ควรดูให้ดีวำมั
้
่ นมีแอพ
ฯนี้บน Google Play ดวยหรื
อเปลำ่
้
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
5. ลงโปรแกรม Antivirus ไวบนมือถือของคุณ
้
ดวย
ไมว่ ำมั
่ งของคุณอืดลง
้
่ นจะทำให้เครือ
หรือไมก็
่ ตำม แตก็
่ ยงั ดีกวำข
่ อมู
้ ลเรำหำย
หรือโดนมัลแวรจริ
์ งไหมครับ
– แนะนำแอพฯ Antivirus บน Android
• Lookout Security & Antivirus
• VIRUSfighter Android
• BullGuard Mobile Security
– ส่วนบน iOS นั้นยังไม่น่ำเป็ นห่วง เพรำะระบบ
ของ App Store นั้นเป็ นระบบปิ ด ใครจะทำแอพฯ
บน iOS ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบก่อน ถึงจะขึน
้ ให้
โหลดบน App Store ได้ ซึง่ ต่ำงจำกบน
LAB2 : กำรติดตัง้ Antivirus บน
Smartphone
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
6. กำรเปิ ดแอพฯเพือ
่ ดึงพิกด
ั บนเครือ
่ งของคุณนั้น
เป็ นอันตรำย เคยสั งเกตไหมครับวำเวลำเรำ
่
ติดตัง้ แอพฯเสร็จ พอกดเขำใช
้
้งำน บำงแอพ
ฯมันจะถำมให้ยืนยันตำแหน่งของคุณหรือเปลำ่
ถำแอพฯนั
้นๆทีค
่ ุณโหลดไปมันติดมัลแวรไป
้
์
ดวย
ก็จะทำให้ Hacker รูทั
้
้ นทีวำคุ
่ ณอยูที
่ ่
ไหน ขอแนะน
ำคือวำควรเปิ
ดใช้ในยำม
้
่
จำเป็ น และปิ ดเมือ
่ เลิกใช้งำนแอพฯนั้นๆแลว
้
จะดีทส
ี่ ุด หรือเลือกเปิ ดเฉพำะแอพฯทีด
่ งั ๆและ
เป็ นทีว่ ำงใจแลวเท
้ ำนั
่ ้น
LAB3 : ทดสอบกำรทำงำนของ
App ทีผ
่ ู้อืน
่ สำมำรถรูต
่ ยู่
้ ำแหน่งทีอ
ของเรำได้
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
7. หำกเครือ
่ งของคุณไดท
้ ำกำร Root หรือ
Jailbreak คุณควรจะรูช
ำงำน
้ ่ องโหวของกำรท
่
มันดีพอ เพรำะมันอำจจะเป็ นเหตุให้ Hacker
่ งเหลำนี
เป็ นได้ เครือ
เจำะระบบเขำมำก็
่ ้เหมือน
้
เป็ นกำรแหกคุกหรือควำมปลอดภัยของเครือ
่ ง
แลวนั
องกำร
Hack
้ ่นเอง ยิง่ ทำให้งำยต
่
้
ขอมู
่ ี ถำคุ
้ ล ทำงทีด
้ ณทำกำร root หรือ
Jailbreak แลวนั
้ ้นก็ควรระมัดระวังในกำรใช้
เครือ
่ งมำกขึน
้ ดวย
้
ควำมหมำยของ Jailbreak
• Jailbreak คือขัน
้ ตอนกำรแฮกตัว iOS เพือ
่ ให้สำมำรถยัดตัว
โปรแกรม Cydia เขำไปได
ง่ root
้
้ รวมไปถึงกำรไดมำซึ
้
user เพือ
่ ชิงเอำสิ ทธิใ์ นกำรรัน App ตำง
ๆ ในเครือ
่ งเรำ
่
นั่นเองครับ นั่นคือกำร Jailbreak... ไมเกี
่ วของใด
ๆ กับ
่ ย
้
กำรลง App ฟรี ๆ จำก AppStore ไดโดยที
ไ่ มเสี
้
่ ยเงิน
ทัง้ สิ้ น หน้ำทีข
่ อง Cydia คือ เป็ นตัวจัดกำร กำรลง App ที่
อยูนอกเหนื
อควำมสำมำรถทีท
่ ำง Apple จะอนุ ญำตให้
่
ผู้ใช้งำนทำได้
• กำร Jailbreak บน iOS ก็คอ
ื กำรทำให้ไดมำซึ
ง่ สิ ทธิของ
้
Super User เช่นเดียวกับ กำร Root บน Android ครับ
ทำให้หลังจำกทีเ่ รำทำกำร Jailbreak บน iOS แลวเรำจะ
้
สำมำรถแกไขส
เช
้
่ วนตำงๆของระบบได
่
้ ่ นเดียวกับ Android ที่
ทำกำร Root พูดงำยๆก็
คอ
ื Jailbreak(iOS) =
่
Root(Android) นั่นเอง แตทว
่ ำ่ Android นั้นเค้ำไมได
่ ล
้ อค
้
ควำมหมำยของกำร Root
• Root ในภำษำของคนใช้ Linux ทัว่ ไป มัน
คือ Default Super User นั่นเองครับ
หลังจำกเรำลง Linux หรือญำติของ Linux
ตัวอืน
่ ๆอยำง
Ubuntu, FreeBSD และ
่
Fedora มันจะมี User ทีข
่ อ
ื่ วำ่ Root เป็ น
Super User ทีส
่ ำมำรถแกไขไฟล
และตั
ง้ คำ่
้
์
ระบบตำงๆในเครื
อ
่ งได้ ถำจะพู
ดกันให้เขำใจ
่
้
้
แบบบำนๆกั
บคนใช้ Windows บอยๆ
Super
้
่
User ก็คอ
ื Adminstrator นั่นละครั
บ
่
• เพรำะฉะนั้นขอนิยำมกำร Root บน Android
็
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
8. อยำไว
ใจ
Wifi ทีใ่ ห้ใช้ฟรีๆ เพรำะพวก
่
้
Hacker จะทำ Wifi hotspot ขึน
้ มำ แลว
้
ปลอยให
ณไปตอ
่
้เป็ น free Wifi ซึง่ ถำหำกคุ
้
่
Wifi ฟรีเหลำนั
้ ก็จะโดน Hack ขอมู
่ ้นแลว
้ ล
ไดนั
้ ่นเอง
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
9. หำกคุณขำยโทรศัพทมื
์ อถือของคุณเป็ นมือสอง
แลวนั
้ ้น คุณควรลบทุกอยำงให
่
้หมดเลยกอน
่
ทำกำรขำย ลำงเครื
อ
่ งให้หมดจด หำกมือถือ
้
ของคุณมี Micro SD Card ก็อยำลื
่ มถอดออก
ดวยนะครั
บ
้
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
10.แอพฯทีอ
่ ยูบนเครื
อ
่ งของคุณ หรือรวมไปถึง
่
OS ทีค
่ ุณใช้งำนอยู่ มีกำรอัพเดต คุณควรจะ
อัพเดดทันที เพรำะมันจะยิง่ ช่วยให้แอพฯหรือ
ึ้ และปลอดภัย
เครือ
่ งของคุณใช้งำนไดดี
้ ขน
มำกขึน
้ ดวย
้
คำแนะนำกำรใช้ Smartphone จำก
FBI ให้ปลอดภัย
หลักกำรใช้งำน Smartphone ให้ปลอดภัย
จะเห็ นไดว
้ ำคนใช
่
้งำน Android จะตอง
้
ระวังมำกหน่อย เพรำะดวยเป็
นระบบเปิ ด
้
จึงทำให้ใครก็สำมำรถทำอะไรมันก็ไดง้ ำย
่
กวำบน
iOS แตทั
่
่ ง้ นี้ทง้ั นั้น คนใช้
ำ
Smartphone ทุกคนก็ควรทำตำมขอแนะน
้
ไว้ เพือ
่ ประโยชนของตั
วทำนเอง
่
์