1320323360_1385 - Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

Download Report

Transcript 1320323360_1385 - Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

Kardiyovasküler Hastalıklara
Yaklaşım-1
Doç.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Ölüm nedenleri
10
Ölüm/milyon
8
Erkek
Kadın
8.6
8.0
6
4.0
4
3.4
1.8
2
0
3.2
1.7
1.5
1.7
1.3
0.4
A
B
A
B
C
C
D
E
F
Kardiyovasküler hastalıkl.
Kanser
Kazalar
A
D
E
F
B
C
D
0.5
E
Solunum yolu hast
HIV/AIDS
Diabet
WHO. Global Burden of Disease Estimate 2001.
F
• Türkiye’ de yaklaşık 2.8 milyon koroner kalp hastasının
bulunduğu ve yılda 170 bin yurttaşımızın koroner kalp
hastalığından hayatını kaybettiği sanılmaktadır.
• Türkiye verilerine bakıldığında, önümüzdeki 10 yıl içinde,
koroner kalp hastası sayısının 2,8 milyondan, tam ikiye
katlanarak 5,6 milyona yükselmesi beklenmektedir.
• Ülkemizde nüfusun artması ve yaşlanmasına bağlı olarak,
kardiyovasküler hastalıklara eğilimi artıracak bir biyolojik
neden olmasa bile, koroner kalp hastası sayısının her yıl
%4,7 oranında artması öngörülmektedir.
Onat A (ed). TEKHARF - Türk erişkinlerinde kalp sağlığı: halkımıza ilişkin temel veri üretiminden evrensel tıbba
katkıya. Argos, 2005, İstanbul.
Hipertansiyon
Sigara
Diyabet
Endotel Disfonksiyonu
Hiperkolesterolemi
Endotel Disfonksiyonu ve Kardiyovasküler Hastalık
KB
Dislipidemi
Hipoksi/ iskemi
reperfüzyon
Diyabet
Sigara
Oksidatif stres
Endotel disfonksiyonu
 NO
PAI-1
Tromboz
 Lokal
mediyatörler  doku ACE
VCAM - ICAM sitokinler
İnflamasyon
Endotelin
Vazokonstriksiyon
Klinik sekel
 Anjiyotensin II
Büyüme faktörleri
Vasküler lezyon
ve remodeling
Proteoliz
Plak rüptürü
Sağlıklı ve Hasta Endotel
•
•
•
•
•
Vazodilatasyon
Büyüme inhibisyonu
Antitrombotik etki
Anti-inflamatuvar etki
Antioksidan etki
•
•
•
•
•
Vazokonstriksiyon
Büyüme uyarılması
Protrombotik etki
Proinflamatuvar etki
Pro-oksidan etki
Ateroskleroz,
Kronik İnflamatuvar Bir Süreçtir
Başlangıç fazı
Endotel
disfonksiyonu ve
hiperlipidemi
aterosklerotik plak
gelişimini başlatır.
İlerleme fazı
Okside LDL kolesterol
inflamatuvar süreci
başlatır.
Komplikasyon fazı
Unstabil plak rüptürü, Mİ,
kararsız angina, inme ve
PAH’na neden olabilir.
Stabil plak gelişimi, kararlı
angina, Mİ, inme ve böbrek
fonksiyon bozukluğuna neden
olabilir.
Aterosklerotik progresyon:
vasküler remodeling:
Ateroskleroz progresyonu ve
vasküler remodeling
Progresyon
Kompansatris genişleme
sabit lümen alanı sağlar
Normal
damar
Minimal
KA
Orta derecede
KA
Lümende daralma
İleri derecede KA
Glagov S, et al. N Engl J Med. 1987;316:1371-1375.
Koroner ateroskleroz prevalansı (%)
Ateroskleroz ne zaman başlıyor ?
100
85%
80
71%
60%
60
37%
40
20
0
17%
13–19
20–29
30–39
40–49
≥50
Yaş
262 kalp transplantı alıcısında; intima kalınlığı ≥0.05 mm olması ateroskleroz
Tuzcu EM, et al. Circulation. 2001;103:2705-2710.
Koroner stenoz (%)
Hangi lezyonlar MI a yol açıyor?
100
100
80
80
18%
60
60
68%
40
40
20
20
0
0
Ambrose
1988
Little
1988
<50%
Nobuyoshi
1991
Giroud
1992
50%-70%
14%
4 çalışma
>70%
Falk E, et al. Circulation. 1995;92:657-671.
Erkeklerin çoğunda KAH MI ile başlar
Erkek
62% (552/895 )
Kadın
45% (305/67)
0
10
20
30
40
50
60
70
Patients who experienced an MI (%)
Murabito JM, et al. Circulation. 1993;88:2548-2555.
majör risk faktörleri
 Sigara içme
 Hipertansiyon
Kan basıncı 140/90 mmHg veya antihipertansif ilaç
kullanımı
 HDL-K düşüklüğü
40 mg/dl, HDL-K
 60 mg/dl olması negatif risk faktörüdür ve varlığı bir
risk faktörünü ekarte ettirir
 Ailede erken yaşta koroner kalp hastalığı bulunması
Birinci derece erkek akrabada 55 yaş öncesi KAH
Birinci derece kadın akrabada 65 yaş öncesi KAH
 Yaş
Erkek45 yaş
Kadın55 yaş
Koroner kalp hastalığı risk
eşdeğerleri
• Aterosklerozun diğer klinik formları
-Periferik damar hastalığı
-Abdominal aort anevrizması
-Semptomatik karotis arter hastalığı
• Diabetes mellitus
• Majör kardiyak olay için 10 yıllık riski %20
nin üzerine çıkan multipl risk (>2)
faktörlerinin varlığı
DM ne kadar riskli?
7-yıl süreli fatal veya nonfatal
Mİ insidansı
Mİ geçirmemiş diyabet hastalarının Mİ riski, diyabet
hastalığı olmayan Mİ hastaları kadar yüksektir.
60
50
40
Diyabet (+) Mİ (+); n=169
Diyabeti (-), Mİ (+); n=69
Diyabet (+), Mİ (-); n=890
Diyabet (-), Mİ (-); n=1304
30
20
10
0
Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, et al. N Engl J Med. 1998;339:229-234.
Kardinal Semptom
• Göğüs ağrısı kalp hastalığının kardinal
bulgularından birisidir. Ancak, bu ağrı sadece
kardiyak yapılardan değil; nonkardiyak
intratorasik yapılardan,, örneğin aorta, pulmoner
arter, bronkopulmoner yapılar, plevra, mediasten,
özefagus ve diyafram, boyun ve torasik duvara ait
yapılardan da kaynaklanabilir.
• Angina; Amerikan Kardiyoloji
Cemiyeti/Amerikan Kalp Birliği tanımlamasıyla
göğüs, çene, omuz, sırt ve kolda rahatsızlık
hissiyle karakterize bir klinik sendromdur.
• “Ağrı dokunun anoksik feryadıdır”
AKUT KORONER SENDROM(AKS)
ST ELEVASYONU YOK
NSTEMI
ST ELEVASYONU VAR
MİYOKARD İ NFARKTÜSÜ
UNSTABLE ANGİNA
NQMI
ACC/AHA Guidelines for the management of patients with unstable angina.
J.Am.Coll.Cardiol. 36:970-1062,2000
QwMI
•
TEMEL İNCELEMELER
ELEKTROKARDİYOGRAM
Anginası olan hastalarda ,genellikle elektrokardiyografi
(EKG) incelemesi yapılmakta ya da talep edilmektedir. Ancak
EKG, bir tanı testi değildir. Örneğin , yapılan gözlemlere göre
, EKG kaydı sırasında angina atağı geçirmekte olan hastada ,
iskemiye ilişkin anlamlı değişikliklerin saptanma olasılığı,
sadece % 50 dir. Ancak iskemide istirahat durumundaki
değişiklikler (altta yatan ağır bir hastalık , daha önce
farkedilmemiş MI yada sol ventrikül hipertrofisi belirtisini
düşündürür) gibi önemli bilğiler sağlayabildiğinden EKG nin
yararlı bir inceleme olmasına karşın normal bir trase elde
edilmesinin angina tanısını dışlamamasıdır.
MUAYENE
• Anginası olan bir hastanın muayenesi, bu vakalara
yaklaşımda büyük önem taşımasına rağmen , genellikle
açıklayıcı sonuç vermemektedir; bununla birlikte ,
anginayı presipite eden , şiddetlendiren ya da açığa çıkaran
birkaç patolojik durum , klinik olarak saptanabilmektedir.
• Anginalı hastaya yaklaşımda temel nokta dikkatli anamnez
almak, başka bir ifadeyle, hastayı dinlemektir.
Hastanın anginası var mı?
• Kılavuzlar göğüs ağrısının klinik sınıflamasını şu şekilde
yapmaktadır:
• Tipik angina (kesin): 1) tipik süre ve özellikte olmak
kaydıyla substernal yerleşimli göğüs ağrısı, 2) egzersiz
veya emosyonel stres ile indüklenebilen göğüs ağrısı, 3)
istirahat veya nitrat tedavisi ile iyileşen göğüs ağrısı
kriterlerinin hepsinin varlığında ;
• Atipik angina (olası): bu kriterlerin yalnız ikisinin
varlığında
• Nonkardiyak göğüs ağrısı: yalnızca bir tane kriterin olması
veya hiç birinin olmaması durumunda.
Bu vakada KAH olasılığı nedir?
•
•
•
•
%25
%50
%75
%90
TABLO: SEMPTOMATİK HASTALARDA YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE KORONER ARTER
HASTALIĞI OLASILIĞI
NONANGINAL CHEST
PAIN
AGE (yr)
Men
Women
ATYPICAL ANGINA
TYPICAL ANGINA
Men
Men
Women
Women
30–39
4
2
34
12
76
26
40–49
13
3
51
22
87
55
50–59
20
7
65
31
93
73
60–69
27
14
72
51
94
86
*Değerler kateterizasyon sonrası ciddi koroner arter hastalığı olan hastaların yüzdesini ifade
etmektedir (combined data from Diamond and Forrester56 and Chaitman et al. 59).
From Gibbons RJ, Chatterjee K, Daley J, et al: ACC/AHA/ACP-ASIM guidelines for the management of patients with chronic stable
angina: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on
Management of Patients with Chronic Stable Angina). J Am Coll Cardiol 33:2092, 1999. By permission of The American College of
Cardiology and The American Heart Association.
• Kararlı angina pektoriste tanı-tedavi
algoritmasında temel öneriler
KAP tedavi hedefi
KAP (palyatif) tedavi seçenekleri
KAP tedavi algoritması
• Lipidleri neden-nasıl tedavi edelim?
O’Keefe JH et al. J Am Coll Cardiol 2004;43:2142–6
Lipid düşürücü tedavinin
koroner olaylara etkisi
25
Koroner olay (%)
Sekonder
koruma
4S-P
Primer
Koruma
20
4S-S
Simvastatin
LIPID-P
15
CARE-P
HPS-P
LIPID-S
10
CARE-S
5
Pravastatin
Lovastatin
WOSCOPS-P
Atorvastatin
WOSCOPS-S
HPS-S
ASCOT-P*
ASCOT-S*
AFCAPS-P
AFCAPS-S
0
90
110
130
150
170
190
210
LDL-C (mg/dL)
Kastelein JJP. Atherosclerosis. 1999;143(Suppl 1): S17-S21.
When LDL-lowering drug therapy
is employed in high-risk or
moderately high risk patients,
intensity of therapy should be
sufficient to achieve a 30–40%
reduction in LDL-C levels.
Sekonder Koruma Lipid Profiline Göre tedavi
LDL100
TG<200
LDL100
TG 200-400
Statin+
1.Reçine
2.Niasin
Statin+
1.Niasin
2.Fibrat
HDL<40
TG<400
TG>400
LDL<100
Niasin+ Fibrat+
1.Fibrat 1.Niasin
2.Statin
2.Statin
Birimler mg/dl cinsindendir.
44
Piyasadaki statinler
• Simvastatin(80mg)
(10-20-40 mg)
• Fluvastatin(80mg)
(80mg)
• Atorvastatin(80mg)
(10-20-40-80 mg)
• Pravastatin(40mg)
(10-20-40 mg)
•Rosuvastatin (40
mg) (10-20-40 mg)
45
simvastatin 10 mg
lovastatin 20 mg
pravastatin 20 mg
fluvastatin 40 mg
atorvastatin 5 mg
rosuvastatin 2.5 mg
HDL’de dozdan bağımsız
yaklaşık %7 artış
T. Koles..... %22
LDL Koles....%27
Doz 2x
Ek olarak
T. Koles......%5
LDL koles....%7
46
Roberts WC. Am J Cardio
CyP450 izoenzimleri ve statinler
Lovastatin
Simvastatin
Atorvastatin
Cerivastatin
Fluvastatin
Rosuvastatin
Cerivastatin
Pravastatin
CyP45
3A4
CyP450
2C9
Çeşitli
metabolitler
CyP450
2C8
Belirli bir
47
metabolizma yolu
yok
Statinlerin yan etkileri
Yan etkiye bağlı ilaç kesimi: %1.0-4.8
1-KC
2-Kas
3-Diğer
48
• Semptom takibi yap, Semptom oluşursa CK
bak
• CK>10 kat tespit edilirse, en kısa sürede
tetkik tekrarı
• Asemptomatik <10 kat CK yükselmesi
varsa, statinlere azaltılmış dozlarda devam
edilebilir, statin değiştirilebilir.
Statin tedavisinde izlem
1. KCFT
– Bazal, 6.hafta ve 3.ay
– normal ise her 6-12 ayda tekrarlanmalı.
2. CPK
– Sadece niasin, fibrat, siklosporin veya antibiyotik alındığında
ölçülmeli,
– Rutin ölçüm önerilmiyor,
– Miyalji gelişirse ölçülmeli,
– Statine bağlı miyopatide 10 kat artış görülür.
3. Niasin, siklosporin veya antibiyotik kullanırken miyopati riskini
azaltmak için statin dozu maksimum dozun %25 ile sınırlandırılmalı.
4. Tedavinin kesilmesi ve uzman görüşü alınması:
CPK> 10x NÜS veya KCFT> 3x NÜS
58
Zor durumlarda ne yapalım
• Statin tedavisine cevapsızlık ya da başlangıç
çok yüksek LDL (>190 mg/dl)
• Eşlik eden HDL düşüklüğü ve/veya TG
yüksekliği
• KCFT anormallikleri ya da yan etki varlığı
KVH tedavisinde en önemli
ilaçlar
1-Aspirin: 75-150 mg dozda ömür boyu
2-Statin: Başlangıç değeri >100 mg/dl ise
ömür boyu (AKS geçirenlerde kan
düzeyinden bağımsız ömür boyu)
3-Eşlik eden hastalıklar ya da zorlayıcı
endikasyonlar varsa özgül tedaviler, beta
bloker, RAS blokajı (ACE inb-ARB vs)
ömür boyu
Yaşam tarzı değişikliği olmadan
kardiyovasküler tedavi olmaz!
64