فهرست بخش ها و فصول HS

download report

Transcript فهرست بخش ها و فصول HS

‫بنام خدا‬
‫نام درس ‪:‬‬
‫• قوانین و مقررات گمرکی‬
‫مرسوالت پستی‬
‫سرفصل و ریز محتوا‬
‫زمان یادگیری(ساعت)‬
‫‪-1‬آشنایی با اهمیت ‪،‬نقش و وظایف نایبان گمرک در شرکت پست‬
‫‪-2‬قوانین و مقررات گمرک‬
‫‪-3‬نحوه تعیین ارزش گمرکی کاال‬
‫‪-4‬نحوه طبقه بندی کاالها (‪) H.S‬‬
‫‪-5‬قاچاق و تخلفات گمرکی‬
‫‪-6‬آشنایی با نحوه شناخت و کشف و جاسازی مواد مخدر‬
‫‪-7‬آشنایی با آثار عتیقه و میراث فرهنگی‬
‫‪-8‬شناخت انواع فرش دستباف‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫منبع درس ی ‪:‬‬
‫گمرک جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬مجموعه قوانین و مقررات گمرکی – ناشر ‪ :‬گمرک ‪1385‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫تاریخچه گمرک در ایران‬
‫• تشکیالت گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد ‪ .‬در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میالد )‬
‫سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر‬
‫مخصوص ی ثبت و حقوق معینی دریافت می کردند ‪ .‬در این دوره صادرات از پرداخت حقوق‬
‫گمرک معاف بوده است ‪.‬‬
‫• در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میالدی ) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش‬
‫یا مقدار از واردات دریافت می شده است ‪.‬‬
‫تاریخچه گمرک در ایران‬
‫• با ورود اسالم به ایران این رویه در سایر ممالک اسالمی رایج گردید‪ .‬در دوره صفویه‬
‫عوارض گمرکی کاالها با توجه به بهای آن تعیین می شد ‪ .‬از سال ‪ 1053‬هجری شمس ی‬
‫(‪ 1674‬میالدی) گمرک به صورت اجاره ای اداره می شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه‬
‫داشته است‪.‬‬
‫• در سال ‪ 1336‬هجری شمس ی (‪ 1957‬میالدی ) گمرک به وزارت منظم و از ‪ 1345‬هجری‬
‫شمس ی (‪ 1966‬میالدی ) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد ‪ .‬هم اکنون‬
‫گمرک ایران از سازمان های وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است‪.‬‬
‫تعریف گمرک‬
‫• واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیس ی ‪ CUSTOMS‬و در زبان فرانسه‬
‫‪ DOUANE‬می باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ‪ ،‬مشتق از کلمه‬
‫التین ‪ COMMERCIUM‬به معنی تجارت و مبادله کاال بوده که خود این کلمه‬
‫مشتق از ریشه یونانی ‪( CUMMERX‬کومرکس ) به معنی حقوق متعلق به کاال و‬
‫مال التجاره می باشد ‪.‬‬
‫• و در زبان ترکی به شکل واژه ‪( KUMRUK‬کومروک) یا ‪ GUMRUK‬رواج‬
‫یافته است ‪.‬‬
‫• این واژه ها بعدها در دوران صفویه به واسطه همجواری ایران با ترکیه در کشورما‬
‫نیز متداول شده است ‪.‬‬
‫تعریف گمرک به عنوان یک اصطالح بین المللی‬
‫• شورای همکاری گمرکی * ‪ ،‬گمرک را چنین تعریف نموده است ‪.‬‬
‫• ((گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و‬
‫وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات ‪،‬‬
‫ترانزیت و صادرات کاال می باشد‪)).‬‬
‫تعریف گمرک به عنوان یک اصطالح بین المللی‬
‫• این اصطالح به هر یک از قسمت های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز‬
‫اطالق می شود مثال در مورد مامورین گمرک ‪ ،‬حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل‬
‫واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می رود‬
‫مثل ‪ :‬مامور گمرک ‪ ،‬حقوق گمرکی ‪ ،‬اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی ‪.‬‬
‫• با توجه به تعاریف بعمل آمده می توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از‬
‫دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‬
‫ها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است ‪.‬‬
‫آرم گمرك جمهوري اسالمي ایران‬
‫•‬
‫• آرم گمرك جمهوري اسالمي ايران نمادي از واژه گمرك و در بردارنده مفاهيمي به شرح زير است‪:‬‬
‫‪ -1‬درآرم فوق به مفهوم واژه گمرك به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادي كشور توجه شده‪.‬‬
‫‪ -2‬نوار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد كاال است‪.‬‬
‫‪ -3‬نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و كنترل شده كاالست‪.‬‬
‫‪ -4‬نوار سبز و قرمز با فضاي سفيد بین آنها نشانگر پرچم جمهوري اسالمي ايران است‪.‬‬
‫‪ -5‬دو نوار سياه در دوزاويه آرم‪ ،‬چهارچوب دروازه و بيانگر كنترل گمركي و اعمال قانون است‪.‬‬
‫‪ -6‬خطوط تشكيل دهنده آرم نمادي از حروف مقطع واژه گمرك ميباشد‪.‬‬
‫چارت سازمانی گمرک‬
‫نقش و وظایف گمرک‬
‫‪ -1‬اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات مسافري و تحويل كاالها و‬
‫نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركي و نظارت بر تحويل و تحول‬
‫كاالهاي مزبور تا انجام تشريفات قانوني و ترخيص آن توسط صاحب كاال يا‬
‫نماينده قانوني وي‪.‬‬
‫‪ -2‬اجراي قانون مقررات صادرات و واردات‪ ،‬آئین نامهها و بخشنامه هاي آن و‬
‫تشخيص و اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و واريز آن به حساب‬
‫سازمانهاي ذيربط‪.‬‬
‫‪ -3‬تعيین ارزش و تعرفه كاالهاي وارداتي و صادراتي‬
‫‪ -4‬كنترل و نظارت برامر ترانزيت كاال از قلمرو كشور‬
‫نقش و وظایف گمرک‬
‫‪ -5‬مبارزه با قاچاق كاال و تخلفات گمركي از طريق اعمال مقررات مربوطه‬
‫‪ -6‬جمعآوري و پردازش و انتشار آمار بازرگاني خارجي (واردات‪ ،‬صادرات)‬
‫‪ -7‬رسيدگي و حل اختالفات ناش ي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابین گمرك و صاحب‬
‫كاال‪.‬‬
‫‪ -8‬بازبيني اظهار نامه هاي وارداتي و صادراتي و اسناد ترخيص كاال مطابقت آنها با قوانین و‬
‫مقررات جاري كشور به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا‬
‫استرداد اضافه پرداختيهاي احتمالي‪.‬‬
‫‪ -9‬بازرس ي از گمركات و نظارت بر عملكرد آنها‬
‫نقش و وظایف گمرک‬
‫‪ -10‬برنامه ريزي در راستاي سياستهاي اقتصادي دولت در جهت اجراي كامل‬
‫قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمركي و آئین نامه اجرائي‬
‫مربوطه‪.‬‬
‫‪ -11‬گسترش ارتباطات بین املللي و گمركي با كشورهاي عضو اكو و كنفرانس‬
‫اسالمي جهت تبادل تجربيات و همكاريهاي فيمابین‪.‬‬
‫‪ -12‬انجام تشريفات گمركي واردات موقت‪ ،‬صادرات موقت‪ ،‬كابوتاژ‪ ،‬ترانزيت‬
‫داخلي‪ ،‬ترانزيت خارجي و انتقالي‬
‫‪ -13‬اعمال مقررات گمركي در مورد فري شاپ‪ ،‬بسته ها و پيكهاي سياس ي و پست‬
‫بین املللي‬
‫نقش و وظایف گمرک‬
‫‪ -14‬تشخيص و تحويل كاالهاي متروكه به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و … طبق‬
‫مقررات مربوطه‬
‫‪ -15‬انجام امور مربوط به حقالعملكاران در گمركات كشور‬
‫‪ -16‬بررس ي و انجام امور به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك‪.‬‬
‫تعریف صادرات ‪:‬‬
‫صادرات در لغت به معناي انتقال كاال يا ارسال و فرستادن كاال از جايي‬
‫به جاي ديگر چه در داخل كشور و يا از داخل به خارج كشور‪ ،‬كه‬
‫در اين مجموعه منظور از صادرات خروج كاال از قلمرو گمركي كشور‬
‫موردنظر است‪.‬‬
‫صادرات كننده ‪:‬‬
‫به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني و يا مجوز‬
‫وزارت بازرگاني بوده و اقدام به صدور كاال نمايد صادركننده‬
‫اطالق ميشود‪.‬‬
‫* صادرات از نظر خروج كاال از كشور ‪:‬‬
‫صادرات از نظر خروج كاال از كشور به دو دسته تقسيم ميشود ‪:‬‬
‫‪-1‬صادرات قطعي‬
‫‪-2‬صادرات موقت‬
‫صادرات قطعي ‪:‬‬
‫صادرات قطعي عبارتست از ارسال كاال به خارج از قلمرو گمركي‬
‫كشور به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارجي ‪،‬‬
‫صادرات قطعي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و‬
‫عوارض و ماليات معاف مي باشد وليكن مشمول هزينه هاي‬
‫گمركي است‪.‬‬
‫صادرات موقت ‪:‬‬
‫كاالهاييكه براي انجام منظوري‪ ،‬موقتي به خارج از كشور ارسال و پس‬
‫از انجام منظور مورد نظر اعاده ميشود‪ ،‬صادرات موقت ناميده‬
‫ميشود‪.‬‬
‫هزینه هاي گمركي ‪:‬‬
‫هزينه هاي گمركي وجوهي است كه میزان و شرايط آن با تصويب هيئت وزيران‬
‫براي تخليه و بارگیري ‪ ،‬انبارداري ‪ ،‬آزمايش و تعرفه بندي ‪ ،‬بدرقه كاال و‬
‫خدمات فوق العاده تعيین ميشود‪.‬‬
‫كارت بازرگاني ‪:‬‬
‫مبادرت به امر صادرات بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني‬
‫است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن صادر و به تأييد‬
‫وزارت بازرگاني مي رسد‪ .‬كارت بازرگاني سندي است كه به موجب‬
‫آن مي توان اقدام به صادرات و واردات كاال نمود و بنام‬
‫متقاضيان اعم از اشخاص ي حقيقي (ايراني و غیرايراني) ‪،‬‬
‫اشخاص حقوقي صادرمي گردد‪.‬‬
‫مالك تجاري بودن كاال ‪:‬‬
‫كاالهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش‪ ،‬وارد يا صادر مي‬
‫گردند‪ ،‬اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات‬
‫(توليدي‪ ،‬تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند تجاري تلقي‬
‫خواهند شد‪.‬‬
‫صدور كاال از طریق پست ‪:‬‬
‫ارسال كاال از طريق پست با جنبه غیرتجاري به استثناي كاالهايي كه‬
‫شرعأ يا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت‬
‫بازرگاني ومجوز صدور به هر میزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير‬
‫مقررات مجاز است‪ .‬چنانچه خروج برخي كاالها از اين طريق‬
‫بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست‬
‫كاالهاي مذكور را براي جلوگیري از خروج آنها به گمرك اعالم‬
‫نمايد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬سقف میزان كاالي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر ‪ 80‬دالر‬
‫براي هر نفر خواهد بود‪.‬‬
‫نظارت و بررسي گمركي مراسالت ارسالي به خارج از كشور ‪‌:‬‬
‫كليه مراسالت ارسالي به خارج از مشمول بررسيهاي گمركي هستند بايد فرمهاي‬
‫مربوطه براي امانات كه توسط فرستندگان تكميل ميشود ‪،‬همراه باشد‪.‬‬
‫فرمهاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسوالت پستي تلقي و بررس ي‬
‫گمركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پست در اختيار فرستندگان‬
‫قرار داده ميشود‪ .‬در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل شده است نمايندگان‬
‫گمرك در باجه هاي پستي مرسوالت پستي مشمول مقررات گمركي‬
‫را نظارت مي كنند واين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك تهيه شده‬
‫بر روي مرسوالت پست اعمال و مشخص ميشود‪ .‬در نقاطي كه واحد گمركي‬
‫وجود ندارد مأموران پست به نيابت از طرف گمرك مراسالت و امانات را‬
‫قبول و به دفاتر پست ارسال مي دارند‪.‬‬
‫تجدید ارزیابي امانات و مراسالت پستي ‪:‬‬
‫نمايندگان گمرك مرسوالت قبول شده را با توجه به فرمهاي مربوطه‬
‫همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن مي توانند بازكردن‬
‫آنها را جهت تطبيق محتوي بسته با فرم همراه مرسوله را از‬
‫مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خالف مي‬
‫توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن‬
‫ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمايند‪.‬‬
‫كاالي همراه مسافر خروجي ‪‌:‬‬
‫مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي ‪ ،‬مي توانند عالوه‬
‫بر وسايل سفر و لوازم شخص ي ‪ ،‬كاالهاي ايراني به هر میزان و‬
‫كاالي غیرايراني تا سقف مقرر در آيین نامه مسافران ورودي (‪80‬‬
‫دالر) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كاال جنبه تجاري‬
‫پيدا نكند‪.‬‬
‫كاالي همراه مسافر خروجي ‪‌:‬‬
‫تبصره ‪ – 1‬خروج اشياء عتيقه وكتب خطي ممنوع است‪.‬‬
‫تبصره ‪ – 2‬خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيالت‬
‫حوزوي يا دانشگاهي اتشغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‬
‫توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت‬
‫بازرگاني از كشور خارج نمايند‪.‬‬
‫واردكننده كاال‪:‬‬
‫وارد كننده كاال شخص ي حقيقي يا حقوقي ميباشد كه نسبت به ورود‬
‫كاالهاي مورد مصرف در داخل كشور طبق مجوزهاي مربوطه‬
‫اقدام مينمايد و ميبايست از مقررات وقانون تجارت كشور خود‬
‫بطور كامل و از مقررات و قانون تجارت كشور فروشنده نیز مطلع‬
‫باشد ‪ .‬براي واردات داشتن كارت بازرگاني ‪ ،‬كد اقتصادي و‬
‫چنانچه واحد توليدي باشد ‪ ،‬داشتن پروانه بهره برداري يا پروانه‬
‫توليد الزامي است ‪.‬‬
‫روشهاي خرید كاال‬
‫‪ EXW‬تحویل کاال در محل کار ( ‪) EX WORKS‬‬
‫‪ FOB‬تحویل کاال روی عرشه کشتی یا روی کامیون ( ‪) FREE ON BOARD‬‬
‫‪ FAS‬تحویل کاال کنار کشتی ( ‪) FREE ALONGSIDE SHIP‬‬
‫‪ FCA‬یه صورت تحویل در محل مقرر به حمل کننده ( ‪) FREE CARRIER‬‬
‫‪ CFR‬قیمت کاال و کرایه تا بندر مقصد ( ‪) COST AND FREIGHT‬‬
‫‪ CIF‬قیمت کاال و کرایه و بیمه تا بندرمقصد ‪COST,INSURANCE AND FREIGHT‬‬
‫‪ CPT‬پرداخت کرایه حمل تا مقصد ( ‪) CARRIAGE PAID TO‬‬
‫‪ DAF‬تحویل کاال در مرز ( ‪) DELIVERED AT FRONTIER‬‬
‫روشهاي خرید كاال‬
‫‪ DES‬تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد (‪) DELIVERED EX SHIP‬‬
‫‪ DEQ‬تحویل کاال روی اسکله در بندر مقصد (‪) DELIVERED EX QUAY‬‬
‫‪ DDU‬تحویل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‬
‫( ‪)DELIVERED DUTY UNPAID‬‬
‫‪ DDP‬تحویل کاال در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‬
‫) ‪)DELIVERED DUTY PAID‬‬
‫واردات‬
‫واردات كاال به دو منظور صورت ميپذيرد كه عبارت است از ‪:‬‬
‫الف – ورود قطعي‬
‫ب – ورود موقت‬
‫الف )‌واردات قطعي‬
‫منظور از واردات قطعي ‪ ،‬كاالهائي هستند كه براي مصرف يافروش‬
‫سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشريفات قطعي گمركي‬
‫ترخيص ميشوند ‪.‬‬
‫• انواع واردات عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ – 1‬واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتي غیرنفتي)‬
‫‪ – 2‬واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي)‬
‫‪ – 3‬واردات به صورت بدون انتقال ارز‬
‫‪ – 4‬واردات از مناطق آزاد تجاري ‪ ،‬صنعتي‬
‫الف )‌واردات قطعي‬
‫‪ – 5‬واردات مبادالت مرزي (تعاوني مرزنشینان)‬
‫‪ – 6‬واردات مبادالت پیلهوري‬
‫‪– 7‬واردات از بازارچههاي مرزي‬
‫‪ – 8‬واردات كاال از طریق پست‬
‫‪ – 8‬واردات از طریق پست ‪:‬‬
‫طبق ماده ‪ 39‬آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال ‪ 1379‬از‬
‫طريق پست ميتوان كاالهائي را كه ورود آنها شرعا يا قانونا ممنوع نباشد و‬
‫جنبه تجاري پيدا نكند تا پنجاه هزار ريال بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق‬
‫گمركي و سود بازرگاني ‪ ،‬بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در‬
‫جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص نمود ‪ .‬در صورتيكه ورود‬
‫كاال از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكالت ديگري را‬
‫براي كشور ايجاد كند ‪ ،‬وزارت بازرگاني ميتواند با هماهنگي وزارت پست و‬
‫تلگراف و تلفن فهرست كاالهاي مذكور را براي جلوگیري از ترخيص به‬
‫گمرك اعالم نمايد ‪ .‬ورود كاالهاي موضوع ماده ‪ 38‬آئيننامه اجرائي قانون‬
‫مقررا ت صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نیز امكان پذير‬
‫ميباشد ‪.‬‬
‫ب ‪‌:‬واردات موقت ‪:‬‬
‫ورود موقت رويه گمركي است كه به موجب آن ميتوان كاالي خاص ي‬
‫را براي منظور خاص ي در مدت معین وارد كشور و سپس خارج‬
‫كرد ‪ .‬ورود كاالي مجاز و مشروط و غیرمجاز با موافقت گمرك‬
‫ايران و ورود كاالهاي ممنوعالورود موكول به مصوبه هيئت دولت‬
‫ميباشد ‪.‬‬
‫• ورود موقت به منظورهاي ذيل انجام ميپذيرد ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ورود موقت مواد اوليه ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ورود موقت كاالهاي خارجي براي شركت در نمايشگاههاي بیناملللي‬
‫‪.‬‬
‫ب ‪‌:‬واردات موقت ‪:‬‬
‫‪ – 3‬ورود موقت كاال براي تكميل و تعمیر ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ورود موقت دستگاههاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوائي و‬
‫مطالعات علمي و فني و غیره ‪.‬‬
‫‪– 5‬ورود موقت وسائط نقليه ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ورود موقت دام كه به منظور تعليف موقتا وارد كشور ميشوند ‪.‬‬
‫‪ – 7‬ورود موقت محفظههاي مخصوص حمل كاال (كانتينر) ‪.‬‬
‫‪ – 8‬ورود موقت كاالهائي كه طبق كنوانسيون گمركي به صورت موقت‬
‫وارد ميشوند ‪.‬‬
‫ج ‪‌:‬كاالهاي مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)‌‪:‬‬
‫كاالهاي مرجوعي كاالهايي هستند كه ‪:‬‬
‫‪ – 1‬بدليل ممنوعيت و يا غیرمجاز بودن و يا عدم تطبيق با مجوزهاي‬
‫مربوطه قابل ترخيص نميباشند‪.‬‬
‫‪ – 2‬بعنوان ورود موقت قبال به كشور وارد شدهاند و در پايان مهلت‬
‫مربوطه براي اعاده به خارج از كشور اظهار مرجوع ميشوند ‪.‬‬
‫راههاي واردات كاال‬
‫‪ – 1‬واردات از طریق دریائي‬
‫‪ – 2‬واردات از طریق هوائي‬
‫‪ – 3‬واردات از طریق زمیني (جادهاي) و یا راهآهن‬
‫كابوتاژ‬
‫كابوتاژ عبارت است از حمل كاال از يك نقطه گمركخانه به نقطه ديگر‬
‫كشور از راه دريا و يا رودخانههاي مرزي‬
‫كاالي متروكه‬
‫كاالي متروكه مطابق ماده ‪ 22‬قانون امور گمركي ‪ ،‬كاالهايي است كه‬
‫صاحب آن به هر دليل جهت ترخيص آن به گمرك مراجعه نكرده‬
‫باشد و يا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد و مداركي كه الزم‬
‫است تاخیر كرده باشد و يا به علت عدم ارائه مجوزهاي خاص‬
‫موردنياز ‪ ،‬كاال متروكه شده باشد ‪.‬‬
‫كاالي متروكه‬
‫در فرودگاههاي كشور پس از دو ماه و در ساير اماكن گمركي پس از چهارماه توقف‬
‫از تاريخ صدور اولین قبض انبار ‪ ،‬كاال متروكه ميگردد ‪ .‬بعد از اين مدت با‬
‫موافقت گمرك تا چهارماه ديگر (در گمركات زميني و دريائي) و تا ‪ 2‬ماه ديگر‬
‫در گمركات فرودگاهي قابل تمديد ميباشد ‪ .‬همچنین با توجه به ماده ‪389‬‬
‫آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي هرگاه كااليي اظهار و سند ترخيص صادر‬
‫و تا چهار ماه از گمرك خارج نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)‬
‫كاال متروكه شده و تحويل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي‬
‫ميگردد و گمرك هيچگونه دخل و تصرفي در آن ندارد ‪.‬‬
‫كاالهاي ضبطي در گمرك (ماده ‪ 31‬قانون امور گمركي)‬
‫ضبط كاال در گمرك اصوال در مواردي است كه كاال ممنوعالورود يا غیرمجاز بوده‬
‫و با نام مشخصات صحيح اظهار شده باشد كه گمرك نسبت به ضبط آن‬
‫اقدام مينمايد و سه ماه به صاحب كاال فرصت داده ميشود كه كاالي‬
‫وارده را از كشور اعاده نمايد ‪ .‬ولي صاحب آن در اين مورد اقدامي ننموده ‪،‬‬
‫در اين صورت بعد از انقضاي مهلت مذكور كاال اصطالحا ضبط ميشود ‪.‬‬
‫پس از ضبط كاال ‪ ،‬به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده ميشود ‪ .‬پس از‬
‫ضبط كاال ‪ ،‬به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده ميشود كه اگر شكايتي‬
‫دارد به مراجع قضايي تسليم نمايد ‪ ،‬در غیر اينصورت و گذشت مدت دو‬
‫ماه فوق اصطالحا كاال ضبط قطعي ميگردد يعني به مالكيت دولت‬
‫درميآيد ‪.‬‬
‫انواع كاال از لحاظ شرایط ورود‬
‫الف – كاالهاي مجاز ‪ :‬عبارتند از كاالهايي كه ورود آنها نياز به انجام شرط‬
‫نباشد‪.‬‬
‫• ب – كاالهاي مشروط ‪ :‬كاالهايي هستند كه ورود آنها نياز به انجام شرط‬
‫شده باشد كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات ساالنه يا در‬
‫مندرجات ذيل يادداشتهاي فصل تعرفه پيشبيني ميگردد ‪.‬‬
‫• ج – كاالهاي ممنوع الورود ‪ :‬كاالهايي ميباشند كه ورود آنها به موجب‬
‫قوانین خاص و تصويب مجلس شوراي اسالمي و يا در چارچوب قانون‬
‫شرع مقدس اسالم منع گرديده باشد ‪.‬‬
‫حقوق گمركي‬
‫حقوق گمركي كه خود يك نوع ماليات غیرمستقيم محسوب ميگردد‬
‫عبارت است از وجوهي كه به موجب جدول تعرفه گمركي از‬
‫كاالهاي ورودي دريافت ميگردد و براي توسعه اقتصادي و‬
‫حمايت از صنايع داخلي ميباشد كه توسط مصوبه هيئت دولت‬
‫به مجلس پيشنهاد و قوه مقننه آنرا تعيین مينمايد ‪.‬‬
‫سود بازرگاني‬
‫سود بازرگاني يك نوع ماليات غیر مستقيم است و عبارت است از‬
‫وجوهي كه طبق تصويبنامه هيئت وزيران به استناد قانون تجارت‬
‫خارجي ‪ ،‬قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از‬
‫برخي كاالهاي وارداتي اخذ ميگردد و هرگاه دولت الزم بداند به‬
‫منظور حمايت از توليدات صنايع كشور میزان آن را تغيیر ميدهد‬
‫‪.‬‬
‫هزینههاي گمركي‬
‫هزينههاي گمركي وجوهي هستند كه میزان و چگونگي وصول آنها با‬
‫تصويب هيئت وزيران براي تخليه ‪ ،‬باربري ‪ ،‬صفافي (بارچيني) ‪،‬‬
‫بارگیري ‪ ،‬انبارداري ‪ ،‬آزمايش ‪ ،‬تعرفهبندي كاال‪ ،‬كارشناس ي ‪،‬‬
‫بدرقه كاال ‪ ،‬خدمات فوقالعاده و نظاير آن‪ ،‬توسط گمرك وصول‬
‫ميشود ‪.‬‬
‫عوارض دریافتي‬
‫عوارض شامل وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك‬
‫قرار گرفته است و عبارتند از‪ :‬عوارض شهرداري ‪ ،‬عوارض هالل‬
‫احمر ‪ ،‬عوارض هوائي‪ ،‬عوارض شهرداري محل (تعاون) ‪ ،‬عوارض‬
‫بندري ‪،‬عوارض بهداري ‪،‬يك درصد عوارض ويژه ‪،‬تضمین‬
‫صادرات ‪،‬حق ثبت سفارش‪.‬‬
‫كاالهاي وارده به گمرك امانات پستي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كاالهاي وارده به گمرك امانات پستي به سه منظور وارد ميگردد ‪:‬‬
‫الف ‪ :‬هديه و سوغات‬
‫ب ‪ :‬كاالهاي مسافري‬
‫•‬
‫ج ‪ :‬كاالهاي نمونه و لوازم يدكي براي واحدهاي توليدي‪.‬‬
‫كاالهاي وارده به گمرك امانات پستي‬
‫الف ‪ :‬به صورت هديه و سوغات براي اشخاص حقيقي ‪ ،‬در حال حاضر طبق‬
‫ماده ‪ 39‬آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات سال ‪ 1379‬براي‬
‫هر نفر تا مبلغ پنجاه هزار ريال بشرط نداشتن جنبه تجاري و منع شرعي و‬
‫قانوني و غیرمستعمل بودن (در مورد البسه) با معافيت از پرداخت حقوق و‬
‫سود و عوارض مربوطه قابل ترخيص و براي مازاد آن بمیزاني كه در‬
‫مقررات مربوطه تعيین ميشود با توجه به نكات فوق با اخذ حقوق و‬
‫عوارض مربوطه طبق جدول مقررات صادرات و واردات با صدور پته‬
‫گمركي قابل ترخيص ميباشد ‪.‬‬
‫ب ‪ :‬به صورت لوازم و كاالهاي مسافري ‪ :‬كه مقررات مربوطه در بخش مسافري‬
‫اين كتاب بيان شده است ‪.‬‬
‫ج ‪ :‬به صورت نمونه كاال و لوازم يدكي براي واحدهاي توليدي تحقيقاتي و‬
‫آموزش ي و كاتالوگ و بوروشور و غیره‬
‫نحوه ارزیابي و ترخیص كاالهاي وارده به گمرك‬
‫امانات پستي‬
‫‪– 1‬بستههاي وارده ابتدا در بخش غيابي بدون حضور صاحب بسته در حضور‬
‫نماينده پست مورد ارزيابي قرار ميگیرند كه با در نظر گرفتن نوع كاال و‬
‫غیرمستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرعي و قانوني و‬
‫غیرتجاري بودن تا مبلغ پنجاه هزار ريال بدون اخذ حقوق و سود و عوارض‬
‫ترخيص و تحويل نماينده پست ميگردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و‬
‫مازاد بر آن طبق شرايط بند الف فوقالذكر ترخيص ميگردد ‪ .‬كاالهاي‬
‫ترخيص شده همراه نسخهاي از پته گمركي مذكور توسط نماينده پست‬
‫براي آنها ارسال تا پس از پرداختن وجه پته كاال را تحويل گیرند ‪.‬‬
‫نحوه ارزیابي و ترخیص كاالهاي وارده به گمرك‬
‫امانات پستي‬
‫‪ – 2‬تعدادي از بستههائي كه احتياج به بررس ي بيشتر دارد به صورت‬
‫حضوري با حضور صاحب بسته و در حضور نماينده پست ارزيابي‬
‫ميگردد ‪ .‬در اين قسمت پس از تعيین میزان حقوق و سود و عوارض‬
‫مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحويل صاحب كاال ميگردد كه به‬
‫موجب آن بسته خود را تحويل گرفته و از گمرك ترخيص نمايد ‪.‬‬
‫• نكته ‪ :‬هرگونه كسري و خسارت ديدن بستهها و محتويات آنها و عدم‬
‫تحويل به موقع به صاحب بسته بعهده شركت پست كه آورنده و‬
‫نگهدارنده بسته است ‪ ،‬ميباشد و در اين زمينه گمرك هيچ مسئوليتي‬
‫ندارد ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫جهت صاحب بسته كه قبال از طريق شركت پست دعوتنامه‬
‫ارسال شده است شخصا با داشتن كارت شناسائي به گمرك‬
‫مراجعه مينمايد ‪ ،‬افرادي كه بعنوان نماينده صاحب بسته براي‬
‫ترخيص مراجعه مينمايند ميبايست داراي وكالتنامه رسمي يا‬
‫معرفينامه از طرف صاحب بسته باشند و به شرح زير براي‬
‫ترخيص بسته اقدام نمايند ‪.‬‬
‫‪ – 1‬اخذ شماره نوبت از گمرك ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ – 2‬مراجعه به قسمت احراز هويت پست (در اين قسمت پس از‬
‫احراز هويت ‪ ،‬صاحب بسته يا نماينده وي ‪ ،‬شماره نوبت اخذ‬
‫شده از گمرك درظهر اعالميه پستي نامبرده منعكس و جهت بیرون‬
‫آوردن بسته از انبار براي ارزيابي به قسمت ثبت دفتر انبار تحويل‬
‫ميگردد ‪).‬‬
‫‪ – 3‬ثبت شماره اعالميه پستي و شماره نوبت اخذ شده در دفتر‬
‫انبار ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ – 4‬تحويل اعالميه پستي به كارشناسان بخش تجاري و غیرتجاري‬
‫گمرك جهت تعيین ارزياب ‪.‬‬
‫‪ – 5‬بیرون آوردن بسته از انبار و تحويل به ارزياب مربوطه جهت‬
‫ارزيابي ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ارزيابي بستهها با توجه به اولويت شماره نوبت اخذ شده در‬
‫حضور نماينده پست شروع ميشود و میزان معافيت و حقوق و‬
‫عوارض مربوطه تعيین ميگردد ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫در اين قسمت ميبايست مجوز ترخيص كاالهايي كه به موجب‬
‫جدول مقررات صادرات و واردات بعهده سازمان يا وزارتخانه‬
‫بخصوص ي است كه در بند ‪ 7‬ذكر گرديده ‪ ،‬كسب گردد ‪ .‬بعض ي‬
‫از نمايندگان سازمانها يا وزارتخانه هاي مذكور در گمرك مستقر‬
‫هستند كه نظريه خود را اعالم ميدارند ‪ ،‬ولي بعض ي ديگر از‬
‫نمايندگان مذكور در گمرك مستقر نميباشند‪ .‬بنابراين براي آن‬
‫دسته از كاالهايي كه نياز به كسب نظر سازمان خاص ي دارد قبض‬
‫نگهداري صادر ميگردد تا پس از ارائه موافقت ترخيص گردد ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ – 7‬نظر نماينده اداره ارتباطات راديوئي درباره ‪ :‬راديو ‪ ،‬تلفنهاي‬
‫بيسيم ‪ ،‬تلفن همراه (موبايل) ‪ ،‬بردهاي الكترونيكي ‪( IC ،‬آي –‬
‫س ي) ‪ ،‬دزدگیر ‪ ،‬آيفون تصويري ‪ ،‬كنترل دستگاههاي راديوئي ‪،‬‬
‫تلويزيوني و كنترل ماشينهاي اسباب بازي و غیره ‪.‬‬
‫نظر نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره كتب ‪ ،‬نشريات‬
‫‪ ،‬مجالت ‪ ،‬كاتالوگ ‪ ،‬بروشور ‪ ،‬روزنامه و بعض ي مدلهاي گيتار و‬
‫ارگ ‪ ،‬نوار ويدئو ‪ ،‬نوار كاست ‪ ،‬ديسكتهاي موسيقي ‪ ،‬فالپي‬
‫ديسكتها و غیره ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نظر نماينده وزارت بهداشت ‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي (معاونت امور‬
‫داروئي در ارتباط با داروها ‪ ،‬سموم و حشره كشهاي خانگي و مواد خوراكي‬
‫‪ ،‬آشاميدني ‪ ،‬آرايش ي ‪ ،‬بهداشتي) و ( معاونت تجهیزات در ارتباط با لوازم و‬
‫تجهیزات پزشكي)‬
‫نظر نماينده وزارت علوم ‪ ،‬تحقيقات و فناوري درباره كتب علمي و آموزش ي‬
‫و غیره ‪.‬‬
‫نظر نماينده قرنطينه نباتي درباره بذر ‪ ،‬گل ‪ ،‬نهال ‪ ،‬كود ‪ ،‬سموم دفع آفات‬
‫نباتي ‪.‬‬
‫نظر نماينده سازمان انرژي اتمي ايران درباره مايكروويو (غذا گرمكن) و‬
‫كليه دستگاههاي پرتوزا و مواد تشعشع زا و غیره ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نظر نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نیروهاي مسلح در رابطه با كاالهاي‬
‫تحتنظر از جمله فشفشه ‪ ،‬ترقه ‪ ،‬طپانچه ‪ ،‬اسلحه و مهمات و غیره ‪.‬‬
‫نظر نماينده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي درباره كاالهاي مشمول‬
‫استاندارد اجباري و تعيین نوع كاالي شيميائي و غیره از نظر نوع مواد‬
‫متشكله ‪.‬‬
‫‪ - 8‬امضاي اعالميه پستي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه ‪.‬‬
‫‪ - 9‬مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيین شده بابت حقوق و عوارض‬
‫گمركي توسط ارزياب در متن اعالميه پستي ‪.‬‬
‫‪ - 10‬مراجعه به قسمت صدور پته گمركي ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوري‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ - 11‬مراجعه به صندوق گمرك ‪.‬‬
‫‪ - 12‬مراجعه به كارشناس مربوطه جهت امضاء و مهر پته گمركي ‪.‬‬
‫‪ - 13‬مراجعه به قسمت دفتر كل انبارها ‪.‬‬
‫‪ - 14‬مراجعه به پست جهت پرداخت وجهي كه بعنوان عوارض پست دريافت ميدارند ‪.‬‬
‫‪ - 15‬مراجعه به دفتر خروج پست (ثبت رديف اعالميه پستي و شماره پته مربوطه و‬
‫امضاي صاحب كاال) ‪.‬‬
‫‪ - 16‬تحويل بسته از پست ‪.‬‬
‫‪ - 17‬مراجعه به درب خروج گمرك ‪ ،‬در اين قسمت ضمن ارزيابي اجمالي مجدد و ثبت‬
‫پته در دفتر درب خروج و ثبت رديف دفتر مربوطه در ظهر پته و امضا و ممهور نمودن آن‬
‫به مهر درب خروج‪ ،‬بسته تحويل صاحب آن شده از گمرك ترخيص ميشود ‪.‬‬
‫نحوه ترخیص بستههاي تجاري‬
‫•‬
‫ارزيابي بستههاي واحدهاي توليدي ‪،‬آموزش ي و تحقيقاتي جدا از‬
‫بخش غیرتجاري انجام ميپذيرد كه خود باعث تسريع در روند‬
‫ترخيص كاالهاي وارده به اين گمرك ميباشد ‪ .‬اين بستهها بيشتر‬
‫به صورت پته ترخيص ميگردند و براي اين كار فتوكپي كارت‬
‫بازرگاني ‪ ،‬كد اقتصادي ‪ ،‬پروانه بهره برداري و پروانه توليدي‬
‫ضميمه اعالميه پستي مربوطه ميشود ‪.‬‬
‫حق العملكار گمرك )‪(Customs Broker‬‬
‫•‬
‫حقالعملكار در گمرك به شخص ي (اعم از حقيقي يا حقوقي)‬
‫اطالق ميشود كه تشريفات گمركي كاالي متعلق به شخص‬
‫ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام ميدهد ‪.‬‬
‫براي اين منظور ميبايست قبال طبق مقررات مربوطه پروانه‬
‫مخصوص اين شغل را از گمرك ايران دريافت نموده باشد ‪.‬‬
‫• قاچاق و تخلفات گمرکی‬
‫اسناد نادرست‬
‫اسناد یا سیاهه نادرست ‪ ،‬اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات کاال به طور صحیح‬
‫و کامل و دقیق قید نشده است و هدف صاحب کاال از ارائه این اسناد عدم پرداخت‬
‫حقوق ورودی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض به زیان دولت است (تبصره ‪ 1‬ماده ‪269‬‬
‫آئین نامه )‬
‫اسناد خالف واقع‬
‫منظور از اسناد خالف واقع ‪ ،‬اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات و‬
‫مشخصات کاالیی ذکر شود که با نوع جنس و خصوصیات و ویژگی های کاالی‬
‫اظهار شده منطبق نباشد ‪( .‬تبصره ‪ 2‬بند ج ماده ‪ 268‬آیین نامه )‬
‫تخلفات گمرکی‬
‫اگر در اظهارنامه ارائه شده به گمرک تحت هر عنوان (ورود قطعی ‪ ،‬ورود موقت ‪ ،‬مرجوعی ‪،‬‬
‫ترانزیت خارجی ‪ ،‬ترانزیت داخلی ) هر گونه اظهار خالف واقع از جمله‪:‬‬
‫‪-1‬در رابطه با اعالم مشخصات کاال‬
‫‪-2‬در رابطه با تعرفه کاال‬
‫‪-3‬در رابطه با ارزش کاال‬
‫‪-4‬در رابطه با محاسبات گمرکی‬
‫و به طور کلی در رابطه با هر نوع اظهار خالف واقع که متضمن اخذ تفاوت حقوق ورودی و‬
‫هزینه های گمرکی و عوارض باشد ‪ ،‬یک تخلف گمرکی صورت گرفته است‬
‫جریمه تخلفات گمرکی‬
‫به استناد ماده ‪ 27‬قانون امور گمرکی ‪ ،‬گمرک ضمن دریافت مابه التفاوت از صاحب‬
‫کاال ‪ ،‬وی را باید جریمه کند ‪ .‬میزان این جریمه حداقل ‪ %10‬و حداکثر ‪ %100‬مابه‬
‫التفاوت است ‪.‬‬
‫به استناد ماده ‪ 269‬آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ‪ ،‬چنانچه تخلفات گمرکی توام‬
‫با ارائه اسناد یا سیاهه (فاکتور ) نادرست به عمل آید ‪ ،‬گمرک عالوه بر دریافت‬
‫اصل مابه التفاوت ‪ ،‬صاحب کاال را حداقل به میزان ‪ %50‬تا حداکثر ‪ %100‬مابه‬
‫التفاوت جریمه خواهد نمود ‪.‬‬
‫نکته‬
‫• اگر تخلف گمرکی متضمن زیان مالی دولت نباشد و کشف آن مستلزم اخذ‬
‫متفاوت نباشد ‪ ،‬گمرک از ذی نفع فقط جریمه انتظامی دریافت نموده و‬
‫اجازه اصالح اظهارنامه را خواهد داد ‪( .‬ماده ‪ 267‬آیین نامه اجرایی )‬
‫• میزان این جریمه حداقل ‪ 12500‬ریال و حداکثر ‪ 62500‬ریال‬
‫می باشد ‪( .‬مصوبه سال ‪ 1384‬هیئت دولت )‬
‫قاچاق گمرکی‬
‫• کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و‬
‫مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فرار دادن مال ‪ ،‬خواه‬
‫آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج ‪ ،‬تولید و نقل و انتقال و خرید و‬
‫فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ‪ ،‬ممنوع و غیر مجاز گردیده باشد ‪.‬‬
‫• در اصطالح گمرک و سایر دستگاه های وصولی دولت ‪ ،‬منظور از قاچاق ‪ ،‬گریزاندن کاال از‬
‫پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کاال از شمول مقررات دولیتی و‬
‫نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیر مجاز و ممنوع است ‪.‬‬
‫موارد قاچاق گمرکی‬
‫• (ماده ‪ 29‬قانون امور گمرکی )‬
‫‪ -1‬وارد کردن کاال به کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتیب غیر مجاز‬
‫آیا می دانید ‪:‬‬
‫منظور از ترتیب غیر مجاز هم شامل راه های غیر مجاز که گمرک در آن حضور ندارد و هم شامل روش‬
‫های غیر مجاز (اختفا یا جاسازی کاال یا جعل اسناد ) می باشد ‪.‬‬
‫‪-2‬خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کاالیی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده با‬
‫ارائه اسناد خالف واقع مبنی بر خروج آنها‬
‫‪-3‬بیرون بردن کاالی تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه خواه عمل در حین خروج‬
‫یا بعد از خروج از گمرک کشف شود‪.‬‬
‫‪-4‬تعویض کاالی ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن‬
‫‪-5‬اظهار کردن کاالی ممنوع الورود تحت عنوان کاالی مجاز یا مشروط با نام دیگر‬
‫‪-6‬وجود کاالی اظهار نشده ضمن کاالی اظهار شده به استثنای مواردی که کاالی مزبور‬
‫از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ‬
‫حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کاالی اظهارشده نباشد ‪ .‬کاالی اظهار نشده‬
‫ضمن کاالی ترانزیتی اعم از این که کاالی مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد‬
‫مشمول این بند خواهد بود‪.‬‬
‫‪-7‬خارج نکردن یا وارد نکردن کاالیی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ‪،‬‬
‫ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا‬
‫کابوتاژ (‪ ) Cabotage‬یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد ‪ ،‬جز در مواردی که‬
‫ثابت شود در عدم خروج یا ورود کاال سوء نیتی نبوده است ‪.‬‬
‫‪-8‬اظهار کاالی مجاز تحت عنوان کاالی مجاز دیگری که حقوق ورودی کمتری دارد با نام دیگر و‬
‫ارائه اسناد خالف واقع ‪.‬‬
‫‪-9‬واگذاری کاالی معاف ماده ‪ 37‬قانون امور گمرکی به هر عنوان به دیگران بر خالف مقررات‬
‫‪-10‬بیرون بردن کاال از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف واقع یا‬
‫اسناد خالف واقع‬
‫‪-11‬توقف وسایط نقلیه حامل کاال (دریایی ‪ ،‬زمینی ‪ ،‬هوایی ) در اسکله ها ‪،‬‬
‫فرودگاه ها و راه های غیر مجاز ‪ ،‬شروع به قاچاق تلقی شده و مرتکبین به‬
‫مجازات قاچاق کاال محکوم خواهند شد (تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 262‬آیین نامه )‬
‫‪-12‬تخلیه کاال در اسکله ها و فرودگاه های مجاز بدون اجازه گمرک و رعایت‬
‫ً‬
‫ضوابط مربوطه قاچاق تلقی می گردد ‪ ،‬مگر ثابت شود این عمل اضطرارا‬
‫صو رت گرفته است (ماده ‪ 263‬آیین نامه )‬
‫مجازات قاچاق گمرکی‬
‫الف ) مجازات مرتکبین قاچاق کاالهای ورودی‬
‫‪-1‬جریمه قاچاق مشروبات الکلی‬
‫جریمه هر لیتر مشروبات الکلی قاچاق ‪ 10‬برابر قیمت جهانی هر لیتر آن تعیین شده است به‬
‫عالوه مصادره کلیه اماکن و وسایط نقلیه مرتبط با حمل و نگهداری و توزیع و فروش آن و‬
‫انهدام مشروبات الکلی ‪.‬‬
‫نکته ‪:‬‬
‫حداقل قیمت هر لیتر مشروبات الکلی ‪ 300000‬ریال برای اخذ جریمه‬
‫تعیین شده است‪.‬‬
‫‪-2‬جریمه قاچاق کاالهای مورد نیاز و ضروری‬
‫‪-1‬ضبط عین کاالی قاچاق‬
‫‪-2‬جریمه معادل ‪ 2‬برابر ارزش کاالی قاچاق‬
‫‪-3‬جریمه قاچاق کاالهای غیر ضروری‬
‫‪-1‬ضبط عین کاالی قاچاق‬
‫‪-2‬جریمه معادل ‪ 5‬برابر ارزش کاالی قاچاق‬
‫‪-4‬جریمه قاچاق کاالهای غیر مجاز و ممنوعه‬
‫‪-1‬ضبط عین کاالی قاچاق یا انهدام آن‬
‫‪-2‬جریمه معادل ‪ 10‬برابر ارزش کاالی قاچاق‬
‫ب)مجازات قاچاق کاالهای خروجی‬
‫‪-1‬جریمه قاچاق کاالهای عمومی‬
‫‪-1‬ضبط عین کاالی قاچاق‬
‫‪-2‬جریمه معادل ‪ 2‬برابر ارزش کاالی قاچاق‬
‫‪-2‬جریمه قاچاق کاالهای یارانه ای یا تولید شده از‬
‫مواد اولیه یارانه ای‬
‫‪-1‬ضبط عین کاالی قاچاق‬
‫‪-2‬جریمه معادل ‪ 5‬برابر ارزش کاالی قاچاق‬
‫نکته ‪:‬‬
‫در صورت پرداخت جریمه ‪ ،‬گمرک ‪ ،‬از تعقیب کیفری متهم قاچاق خودداری می کند‪.‬‬
‫در صورت عدم پرداخت جریمه ‪ ،‬گمرک پرونده را به دادگاه ارسال خواهد کرد‪.‬‬
‫مرجع رسیدگی به پرونده قاچاق‬
‫مرجع رسیدگی به پرونده قاچاق ‪ ،‬دادگاه انقالب است ‪ .‬در شهرهایی که دادگاه‬
‫انقالب وجود ندارد ‪ ،‬مرجع رسیدگی دادگاه های عمومی می باشد ‪.‬‬
‫در صورتی که دادگاه ظرف مدت یک ماه تکلیف پرونده قاچاق را تعیین نکند ‪،‬‬
‫گمرک می تواند پرونده را از دادگاه مسترد نموده و جهت رسیدگی به تعزیرات‬
‫حکومتی ارسال کند ‪.‬‬
‫مجازات متهم قاچاق گمرکی در دادگاه‬
‫در صورت محکم شدن متهم در دادگاه انقالب ‪ ،‬مجازات به شرح زیر است ‪:‬‬
‫‪-1‬ضبط عین کاالی قاچاق‬
‫‪-2‬جریمه کاالی قاچاق‬
‫‪-3‬حبس‬
‫نکته ‪:‬‬
‫چنانچه ارزش کاالی قاچاق معادل ‪ 10‬میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کاالی‬
‫قاچاق اکتفا می شود‬
‫حمل کاالی قاچاق‬
‫حمل کاالی قاچاق جرم محسوب می شود ‪.‬‬
‫در صورت وجود قرائنی از قبیل جاسازی و نظایر آن که حاکی از اطالع‬
‫حامل از حمل کاالی قاچاق باشد حامل نیز به مجازات محکوم‬
‫خواهد شد ‪.‬‬
‫جریمه حمل کاالی قاچاق تا دو برابر قیمت کاال و توقیف وسیله نقلیه‬
‫است ‪.‬‬
‫چنانچه ظرف دو ماه جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه‬
‫جریمه برداشت می شود‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالی قاچاق‬
‫• الف) ارزش کاالی قاچاق ورودی‬
‫عبارت است از ارزش ‪ CIF‬کاال ‪ +‬حقوق ورودی کاال (در زمان کشف‬
‫کاال)‬
‫ب) ارزش کاالی قاچاق خروجی‬
‫‪-1‬کاالهای عمومی‬
‫عبارت است از قیمت عمده فروش کاال در نزدیک ترین بازار داخلی (در‬
‫زمان کشف کاال)‬
‫‪-2‬کاالهای یارانه ای‬
‫متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین املللی‬
‫(به پیشنهاد سازمان مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با‬
‫قاچاق کاال و ارز )‬
‫اسناد مثبته گمرکی‬
‫اسناد مثبته گمرکی اسنادی هستند که با ارائه آنها به مراجع ذیصالح‬
‫می توان کاال را از ظن قاچاق خارج نمود ‪ ،‬مشروط بر آنکه کاال از‬
‫نظر مشخصات و مارک و عالمت و تعداد و سایر مشخصات با‬
‫اسناد ارائه شده به تشخیص گمرک مطابقت داشته باشد ‪.‬‬
‫اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن‬
‫استناد نمود عبارت است از ‪:‬‬
‫‪-1‬پروانه سبز گمرکی‬
‫‪-2‬پته مسافری‬
‫‪-3‬قبض سپرده که به موجب آن کاال ترخیص گردیده است‬
‫‪-4‬قبض خرید کاال از سازمان اموال تملیکی‬
‫‪-5‬پته عبور داخلی‬
‫‪-6‬پروانه ترانزیت خارجی‬
‫‪-7‬پروانه کابوتاژ‬
‫‪-8‬پروانه کاالی مرجوعی‬
‫‪-9‬پروانه ورود موقت‬
‫‪-10‬پروانه صدور موقت (ماده ‪ 280‬آئین نامه )‬
‫نحوه تعیین ارزش گمرکی کاال‬
‫سود بازرگانی )‪(Customs benefit taxes‬‬
‫وجوهی است که گمرک از واردات کاال بنا بر تصویب دولت اخذ می‬
‫کند ‪ .‬نرخ سود بازرگانی متغیر است و بستگی به نوع کاال و سیاست‬
‫های دولت دارد‪.‬‬
‫نکته ‪:‬‬
‫دولت می تواند سود بازرگانی هر یک از کاالها را با توجه به سیاست‬
‫های خود هر زمان که الزم بداند اضافه نموده یا کم کند ‪.‬‬
‫حقوق پایه گمرکی )‪(Base customs duty‬‬
‫وجوهی است که گمرک از واردات کاال بنا به قانون (تصویب مجلس )‬
‫اخذ می کند ‪ .‬از تاریخ ‪ 1382/1/1‬به موجب قانون تجمیع عوارض ‪،‬‬
‫واژه حقوق پایه گمرکی وارد فرهنگ بازرگانی و گمرکی کشور شده‬
‫است که جمع حقوق گمرکی و عوارض تجمیع شده است ‪ .‬به‬
‫موجب قانون مذکور حقوق پایه کلیه کاالها بدون استثناء ‪%4‬‬
‫ارزش ورودی آنهاست‪.‬‬
‫تعریف ارزش )‪(Value‬‬
‫کل مطلوبیت حاصل از یک ش یء را ارزش گویند‬
‫ارزش کاالها در گمرک‬
‫• تعرف ارزش گمرکی‬
‫در ماده ‪ 10‬قانون امور گمرکی ارزش کاالهای ورود در گمرک به شرح زیر تعریف شده است ‪:‬‬
‫” ارزش کاالی ورود در گمرک در همه موارد عبارت است از ‪:‬‬
‫‪-1‬بهای سیف (بهای خرید کاال در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی )‬
‫‪-2‬کلیه هزینه های مربوط به افتتاح یا واریز بروات‬
‫‪-3‬حق استفاده از نقشه ‪ ،‬مدل و عالمت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کاال‬
‫‪-4‬سایر هزینه هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد ; که از روی‬
‫سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های‬
‫اعالم شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود‪” .‬‬
‫نکته ‪‌:‬‬
‫برای اعالم ارزش کاال به گمرک باید کلیه هزینه های فوق را‬
‫با هم جمع نمود و سپس به گمرک اظهار کرد ‪.‬‬
‫نحوه محاسبه ارزش در گمرک‬
‫مثال ‪:‬‬
‫اگر ارزش خرید کاالیی با احتساب حق استفاده از نقشه ‪ ،‬مدل ‪ ،‬عالمت بازرگانی و ‪ ...‬سرجمع‬
‫‪ ( cost ) C‬و حق بیمه پرداختی ‪ (Insurance) I‬و کرایه حمل و باربندی‬
‫‪ (Freight) F‬باشد و سایر هزینه ها از جمله هزینه ثبت ‪ ،‬سفارش و گشایش اعتبار ‪D‬‬
‫باشد ‪ ،‬ارزش گمرکی ) ‪ ( customs value‬از رابطه زیر بدست می آید ‪.‬‬
‫‪CV= (C+I+F)+D‬‬
‫‪CV= (CIF) +D‬‬
‫مالکیت فکری و معنوی شامل موارد زیر می باشد ‪:‬‬
‫سازمان جهانی تجارت برای حفظ حقوق پدید آورندگان آثار علمی ‪ ,‬هنری و مخترعین و ابداع‬
‫کنندگان و طراحان کاالهای صنعتی و مارک های تجاری با تاسیس سازمان مالکیت معنوی‬
‫امور مربوطه را مدیریت می کند‪.‬لذا ارزش اعالم شده از طرف فروشنده به خریدار اینگونه‬
‫تلقی می شود که شامل موارد فوق نیز می باشد‬
‫‪-1‬حق االمتیاز ‪-2‬حق چاپ و تکثیر ‪-3‬مارک تجاری ‪-4‬طرح های صنعتی‬
‫‪-5‬نقشه های آی س ی ها‪- 6‬اطالعات فاش نشده ‪-7‬عبارات و نقشه های جغرافیایی‬
‫اصول تعیین ارزش بروکسل‬
‫اصول نه گانه ای که توسط گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا اساس تعریف‬
‫“ارزش“ بروکسل قرار گرفت و مورد قبول برای اتحادیه گمرکی در شرف‬
‫تاسیس مورد نظر بود عبارت بودند از ‪:‬‬
‫اصل اول ‪ :‬ارزش گذاری کاال در گمرک باید ضمن ساده بودن ‪ ،‬منصفانه باشد و‬
‫سد و مانعی در برابر تجارت به وجود نیاورد ‪.‬‬
‫اصل دوم ‪ :‬مفهوم ارزش در گمرک باید هم برای ارباب رجوع و هم برای ادارات‬
‫گمرک به سادگی قابل فهم باشد ‪.‬‬
‫اصل سوم ‪ :‬نظام تعیین ارزش نبایستی مانعی برای ترخیص سریع کاال به وجود‬
‫آورد‬
‫اصول تعیین ارزش بروکسل‬
‫اصل چهارم ‪ :‬سیستم ارزشیابی باید طوری تنظیم شود که وارد کننده بتواند با‬
‫اطمینان کافی و پیشاپیش ‪ ،‬ارزش کاالی خود را در گمرک بداند ‪.‬‬
‫اصل پنجم ‪ :‬نظام تعیین ارزش بایستی وارد کنندگان صحیح العمل را در مقابل‬
‫رقابت های نامشروع دیگران که با اظهار ارزش کمتر برای کاالی مشابه‬
‫صورت می گیرد ‪ ،‬حمایت کند ‪.‬‬
‫اصل ششم ‪ :‬در مواردی که ارزش اظهار شده مورد قبول گمرک نیست ‪ ،‬بررس ی‬
‫ارزش باید صحیح و دقیق باشد‬
‫اصول تعیین ارزش بروکسل‬
‫اصل هفتم ‪ :‬ارزشیابی حتی املقدور متکی به اسناد بازرگانی باشد ‪.‬‬
‫اصل هشتم ‪ :‬سیستم ارزشیابی باید تشریفات را به حداقل کاهش دهد ‪.‬‬
‫اصل نهم ‪ :‬اختالف بین گمرک و اظهارکننده باید طی تشریفاتی ساده ‪ ،‬سریع ‪،‬‬
‫منصفانه و بی طرفانه حل و فصل شود ‪.‬‬
‫روشهای تعیین ارزش‬
‫‪-1‬تعرفه مقداری‬
‫‪-2‬تعرفه ارزش ی‬
‫‪-3‬تعرفه مرکب‬
‫‪-4‬تعرفه مخلوط‬
‫تعرفه مقداری‬
‫در این روش یکی از مشخصات کمی کاال مانند وزن (گرم ‪ ،‬کیلو ‪ ،‬تن) ‪ ،‬تعداد‬
‫(وزن ‪ ،‬دستگاه ‪ ،‬و ‪ ، )...‬ابعاد (متر ‪ ،‬اینچ ‪ ،‬متر مربع و ‪ )...‬و یا گنجایش (لیتر ‪،‬‬
‫گالن) مد نظر قرار می گیرد و براساس آن مبلغ معینی حقوق ورودی وضع می‬
‫گردد ‪ .‬این نوع تعرفه در رابطه با کیفیت و ارزش کاالهای خاص نامتناسب و‬
‫غیر منطقی است ‪.‬‬
‫زیرا وقتی که از هر عدد کیس کامپیوتر وارداتی مبلغ ‪ 70000‬ریال حقوق ورودی‬
‫اخذ شود روشن است که بار و فشار این مبلغ نسبت به دو نوع کیس با مارک‬
‫های مختلف و وزن های متفاوت و ساخت های متفاوت یکسان نمی باشد ‪.‬‬
‫تعرفه مقداری‬
‫در این روش چون بعضا و غالبا معیار محاسبه حقوق ورودی وزن خالص کاال است مشکل‬
‫محاسبه وزن خالص کاال نیز وجود دارد ‪ .‬در مواردی بایستی به توزین های متعدد و یا باز‬
‫کردن و فله کردن کاال اقدام کرد که در این صورت ممکن است کاال از حالت مورد پذیرش‬
‫بازار خارج گردد و ضرر و زیان فراوانی به صاحبش وارد آید ‪ .‬به دلیل لفاف بندی مضاعف‬
‫و موارد مشابه دیگر‬
‫در ضمن تغییرات نرخ ارز و برابری ارزها در این روش بی اثر بوده و در حقوق ورودی بی تاثیر‬
‫خواهد بود ‪.‬‬
‫خالصه اینکه در تعرفه ثابت یا مقداری حقوق ورودی بر مبنای واحد ثابت کاال دریافت می‬
‫شود (تعرفه آهن هر کیلو ‪500‬ریال است)‬
‫تعرفه ارزشی‬
‫تعرفه ارزش ی به صورت درصد معینی از ارزش کاالست ‪ ،‬زیرا قیمت کاال حاوی بسیاری از نکات‬
‫و خصوصیات اقتصادی مربوط به کاالست (از جمله وضعیت عرضه و تقاضا و عوامل‬
‫دیگر که بر قیمت کاال را مورد نظر تاثیر دارند ) بنابراین حقوق ورودی مبتنی بر تعرفه‬
‫ارزش ی خود به خود با این اوضاع و شرایط ارتباط و وابستگی پیدا می کند ‪.‬‬
‫این تعرفه با فلسفه و هدف فعلی وضع حقوق ورودی و انتظارات و توقعاتی که از آن می رود‬
‫بیش تر هماهنگی و مطابقت دارد و در زمینه های تامین مالی هزینه های عمومی ‪ ،‬حمایت و‬
‫حراست از مصنوعات داخلی و توزیع عادالنه تر درآمد و ثروت ملی نتایج مطلوب تری را به‬
‫بار می آورد ‪.‬‬
‫تعرفه مرکب‬
‫ترکیبی از دو تعرفه ارزش ی و ثابت را تعرفه مرکب می گویند‪.‬مثل تعرفه الستیک خودرو ‪40‬‬
‫درصد ارزش بعالوه هر حلقه ‪ 70000‬ریال‬
‫تعرفه مخلوط‬
‫تعرفه ای است که عالوه بر تعرفه ارزش ی یک تعرفه ثابت نیز به عنوان حداقل تعرفه برای‬
‫آن تعیین شده است در صورتی که تعرفه ارزش ی از تعرفه ثابت کمتر شود تعرفه ثابت‬
‫دریافت خواهد شد‪ .‬تعرفه پیچ و مهره ‪ 45‬درصد ارزش یا ‪6000‬ریال ‪ ,‬هرکدام بیشتر باشد‪.‬‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫در مورد کاالیی که ‪:‬‬
‫‪-1‬بدون فاکتور به گمرک ارائه می شود و یا‬
‫‪-2‬ارزش اظهار شده به نظر گمرک نامتناسب باشد‬
‫گمرک خود باید براساس موازین قانونی که تعیین گردیده نسبت به تعیین ارزش کاال اقدام‬
‫کند‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫آیا می دانید ‪:‬‬
‫تشخیص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد باید مبتنی بر دلیل‬
‫موجه یا مستند به اسناد قابل قبول باشد (تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 121‬آئین نامه‬
‫اجرایی قانون امور گمرکی )‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫ضوابط تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫رویه ‪1‬‬
‫مراجعه به سوابق ارزش کاالهای مثل و مشابه ترخیص شده قبلی ‪ ،‬از همان‬
‫کشور و همزمان با تاریخ خرید آن (بند یک ماده ‪ 121‬آئین نامه اجرایی قانون‬
‫امور گمرکی )‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫آیا می دانید ‪:‬‬
‫منظور از «همزمان» زمانی است که در آن مدت ‪ ،‬بهای فروش کاال در کشور مبداء‬
‫ثابت بوده است (تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 121‬آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫رویه ‪2‬‬
‫استفاده از لیست قیمت های صادراتی کشور مبداء یا از روی فهرست قیمت های‬
‫کشور مبداء پس از کسر تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت های‬
‫مالیاتی و گمرکی (بند ‪ 2‬ماده ‪ 121‬آئین نامه) ‪.‬‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫آیا می دانید ‪:‬‬
‫میزان تخفیف قابل قبول گمرک از روی فهرست قیمت های عمده فروش ی داخلی‬
‫کشور صادر کننده حداکثر ‪ %20‬و خرده فروش ی حداکثر ‪ % 40‬می باشد‬
‫(تبصره ‪ 1‬بند ‪ 2‬ماده ‪ 121‬آئین نامه)‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫نکته ‪:‬‬
‫در مواردی که ارزش کاال براساس فهرست قیمت های صادراتی و یا از روی‬
‫فهرست مالیاتی و گمرکی تعیین می شود ‪ ،‬فهرست مورد استناد باید مستقیما‬
‫از طرف سازندگان کاال صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات‬
‫آن به وسیله مقامات صالحیت دار کشور مبداء گواهی و از طرف ماموران‬
‫کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق‬
‫امضاء شده باشد ‪( .‬بند ‪ 2‬تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 121‬آئین نامه)‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫رویه ‪3‬‬
‫استعالم قیمت کاالی مثل یا مشابه کاالی مورد اختالف از بازار داخلی بر مبنای‬
‫قیمت های عمده فروش ی و کسر سود عادالنه و کسر حقوق ورودی و عوارض‬
‫و سایر هزینه های مربوط پس از ورود کاال به کشور‬
‫چنانچه به قیمت عمده فروش ی دسترس ی نباشد ‪ ،‬قیمت خرده فروش ی در بازار‬
‫مبنای تعیین ارزش قرار می گیرد‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫نکته ‪:‬‬
‫حداکثر سود عمده فروش ی در داخل ‪ %15‬و حداکثر سود خرده فروش ی ‪ %20‬می‬
‫باشد ‪ ،‬که باید در تعیین قیمت کاال در داخل کشور مالک محاسبه قرار گیرد ‪.‬‬
‫ماده ‪-213‬ارزش کاالی صادراتی‬
‫“کاالی صادراتی در پس از تسلیم اظهارنامه از طرف ماموران گمرک مورد معاینه‬
‫و ارزیابی قرار می گیرد ‪.‬‬
‫ارزش کاالی صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده فروش ی در بازار داخلی‬
‫به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هائیکه به آن کاال‬
‫تا وصول به مرکز تعلق می گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارض ی که‬
‫به گمرک خروجی پرداخت می شود نیز به این بها عالوه می گردد و در مواردی‬
‫که طبق قانون واگذاری معامالت ارزی و آئین نامه اجرایی آن برای کاالی‬
‫صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات براساس‬
‫نرخ های تعیین شده خواهد بود”‬
‫نحوه تعیین ارزش کاالها در گمرک‬
‫اعتراض به ارزش تعیین شده توسط گمرک‬
‫براساس ماده دوازده قانون امور گمرکی ‪:‬‬
‫ارزش قطعی تعیین شده توسط گمرک ایران حداکثر ظرف مدت ‪ 30‬روز از تاریخ‬
‫ابالغ ارزش ‪ ،‬قابل اعتراض می باشد ‪ .‬این اعتراض در کمیسیونی به نام ”‬
‫کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی ” رسیدگی می گردد ‪.‬‬
‫رای کمیسیون نیز ‪ ،‬حداکثر ظرف مدت ‪ 20‬روز از تاریخ ابالغ ‪ ،‬قابل رسیدگی در‬
‫کمیسیون تجدید نظر می باشد ‪ .‬رای کمیسیون تجدید نظر قطعی و الزم‬
‫االجراست‬
)HS( ‫سیستم هماهنگ شده کد گذاری کاال‬
Harmonized Commodity Description &
Coding System
‫مقدمه‬
‫در گمرک برای دستیابی به کاال و اطالع از تعرفه آن (حقوق ورودی )‬
‫کاالها را با اصول خاص ی طبقه بندی و فهرست بندی کرده اند که آن‬
‫را نمانکالتور می نامند و معروفترین آنها نمانکالتور سیستم هماهنگ‬
‫شده و کد گذاری کاال است که به اختصار آن را سیستم هماهنگ‬
‫شده ‪ Hamonized System‬یا به صورت مخفف ” ‪ “HS‬می‬
‫نامند ‪ HS .‬از اول ژانویه ‪ 1988‬در سطح جهان به مورد اجرا‬
‫گذاشته شده است ‪.‬‬
‫خصوصیات بارز نمانکالتور‪‌:‬‬
‫نمانکالتور ‪ HS‬ثمره تالش یک قرن بوده و در حال حاضر در بیشتر کشورها مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد ‪ .‬در تدوین آن کوشش شده است ‪.‬‬
‫‪-1‬جنبه بین املللی و همچنین قابلیت تطبیق با نیازهای متنوع کشورهای مختلف در‬
‫نظر گرفته شده است ‪.‬‬
‫‪-2‬ساده و قابل اجرا در همه دنیا می باشد (قابل فهم و درک)‬
‫‪-3‬با شرایط متحول زمان و اختراعات جدید هماهنگ می باشد ‪ ،‬یعنی هر کاالیی‬
‫اعم از اینکه تولید آن به گذشته ‪ ،‬حال یا آینده تعلق داشته باشد مشخصا‬
‫بتواند در یکی از ردیف های جدول جایی پیدا بکند ‪.‬‬
‫الزام وجود تعرفه های گمرکی (نمانکالتورها)‬
‫‪-1‬ایجاد وحدت رویه در طبقه بندی کاالها و تعریف یکسان از آن‬
‫‪-2‬شناسایی سریع انواع کاالها به نحوی که از یک کد بخصوص ‪ ،‬کلیه طرف های‬
‫ذینفع یک مفهوم مشخص را استنباط کنند ‪.‬‬
‫‪-3‬اخذ حقوق ورودی متناسب با نوع کاال و جلوگیری از اختالف فی مابین گمرک و‬
‫بازرگانان از سوی دیگر‬
‫‪-4‬ایجاد زبان واحد بین املللی در زمینه سیاست بازرگانی و در هنگام عقد‬
‫قراردادهای بازرگانی‬
‫ساختار ‪HS‬‬
‫‪:‬‬
‫سیستم ‪ HS‬دارای ‪ 21‬قسمت و ‪ 99‬فصل می باشد ‪ .‬دو فصل ‪ 77‬و ‪ 99‬در حال‬
‫حاضر سفید و برای احتیاجات آینده در نظر گرفته شده است ‪ .‬در این سیستم‬
‫شماره های اصلی با ‪ 4‬رقم و کاالها با کدهای ‪ 6‬رقمی مشخص شده که به آن‬
‫کدهای ‪ HS‬می گویند‪.‬‬
‫نکته ‪:‬‬
‫در این سیستم ‪ ،‬دولت ها اجازه دارند که برای نیازهای داخلی خود دو رقم به‬
‫عنوان کد داخلی به کدهای ‪ HS‬اضافه نمایند‪.‬‬
‫در این سیستم ‪ ،‬دو شماره اول شماره فصل ‪ ،‬دو شماره دوم شماره ردیف در فصل‬
‫دو شماره سوم شماره فرعی در داخل شماره ردیف و دو شماره آخر شماره‬
‫داخلی کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک است که برای نیازهای خود می‬
‫توانند ایجاد کنند‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫شماره داخلی شماره فرعی‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫ردیف تعرفه‬
‫شماره فصل‬
‫مثال‪ :‬تعرفه ‪ 4‬رقمی و کد ‪ 6‬رقمی ‪ HS‬و شماره های داخلی‬
‫شماره تعرفه‬
‫نوع کاال‬
‫حقوق ورودی‬
‫‪SUQ‬‬
‫‪5902‬‬
‫پارچه استخوان بندی الستیک چرخ تهیه شده از نخ های نایلمن یا سایر پلی آمیدها ‪،‬‬
‫پلی استرها یا ریون و ویسکوز با مقاومت باال‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪590210‬‬
‫‪ -‬از نایلون یا از سایر پلی آمیدها‬
‫‪59021010‬‬
‫‪ ---‬از پلی آمید ‪ 6‬آغشته شده‬
‫‪30‬‬
‫‪59021020‬‬
‫‪ ---‬از پلی آمید ‪ 6‬آغشته نشده‬
‫‪25‬‬
‫‪59021030‬‬
‫‪ ---‬از پلی آمید ‪ 6‬و ‪ 6‬آغشته شده‬
‫‪30‬‬
‫‪59021040‬‬
‫‪ ---‬از پلی آمید ‪ 6‬و ‪ 6‬آغشته نشده‬
‫‪25‬‬
‫‪59021050‬‬
‫‪ ---‬شیفر ‪Chiefer‬‬
‫‪4‬‬
‫‪59021090‬‬
‫‪---‬سایر‬
‫‪4‬‬
‫‪590220‬‬
‫‪ -‬از پلی آسترها‬
‫‪59022010‬‬
‫‪ ---‬آغشته شده‬
‫‪4‬‬
‫‪59022020‬‬
‫‪ ---‬آغشته نشده‬
‫‪4‬‬
‫‪59029000‬‬
‫سایر‬
‫‪4‬‬
‫‪Kg‬‬
‫‪Kg‬‬
‫‪kg‬‬
‫تعرفه ‪ HS‬با کد ‪ 6‬رقمی ‪ ،‬بدون تقسیمات داخلی‬
‫شماره‬
‫تعرفه‬
‫نوع کاال‬
‫‪8521‬‬
‫دستگاه ضبط یا پخش ویدئو حتی توام شده با ویدئو‬
‫تیونر‬
‫حقوق‬
‫ورودی‬
‫‪SU‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪8521100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ -‬از نوع مغناطیسی‬
‫‪20‬‬
‫‪U‬‬
‫‪8521900‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ -‬سایر‬
‫‪20‬‬
‫‪U‬‬
‫تعرفه ‪ 4‬رقمی ‪ HS‬بدون کد ‪ 6‬رقمی و بدون تقسیمات داخلی‬
‫شماره‬
‫تعرفه‬
‫نوع کاال‬
‫حقوق‬
‫ورودی‬
‫‪SU‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪160100‬‬
‫‪00‬‬
‫سوسیس ‪ ،‬سوسیسون و محصوالت مشابه ‪ ،‬از‬
‫گوشت و ‪...‬‬
‫‪50‬‬
‫‪kg‬‬
‫اصول طبقه بندی کاال در نمانکالتور‬
‫‪-1‬هر فصل متعلق به اقالم کاالهای حاصل از یک ماده اولیه است‬
‫‪-2‬در هر فصل کاالها از ماده اولیه تا مواد ساخته شده و کار شده به ترتیب‬
‫تنظیم شده اند‬
‫ً‬
‫مثال فصل ‪ 39‬به مواد پالستیکی ‪ ،‬فصل ‪ 40‬مواد کائوچویی و فصل ‪ 44‬به چوب‬
‫اختصاص یافته است ‪ .‬در هر یک از این فصول ‪ ،‬اول ماده خام و به نسبت کار‬
‫شدگی روی کاال اشیاء حاصل از آن ماده طبقه بندی شده اند‪.‬‬
‫‪-3‬طبقه بندی بد بعض ی از فصول براساس یک رشته خاص صنعتی یا تولیدی یا‬
‫عملکرد صورت گرفته است‪.‬‬
‫نکته ‪‌:‬‬
‫علت عدول از قاعده کلی‬
‫کاالهای بسیاری وجود دارند که از جنس ها و مواد مختلف ساخته شده اند‬
‫(مثال کفش ‪ ،‬کاله ‪ ،‬ماشین آالت صنعتی ) که مربوط به یک رشته از صنعت می‬
‫باشند و یا در مورد بعض ی کاالهای مخلوط یا مرکب اند طبقه بندی براساس‬
‫نوع جنس کار را مشکل می کند ‪ .‬بنابراین این فصل ها براساس رشته صنعتی یا‬
‫خصوصیات خود کاال طبقه بندی شده است ‪ .‬مبل معموال از فلز ‪ ،‬چوب ‪،‬‬
‫پارچه و غیره درست می شود ولی اگر ضابطه نوع جنس رعایت شود امکان‬
‫طبقه بندی در فصول ‪( 73‬فلزات ) ‪ 440‬چوب و یا ‪( 11‬منسوجات ) وجود‬
‫خواهد داشت و انتخاب یکی از فصول برای طبقه بندی مبل کار مشکلی خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت اول‬
‫حیوانات زنده و محصوالت حیوانی‬
‫‪-1‬حیوانات زنده‬
‫‪-2‬گوشت و احشاء خوراکی‬
‫‪-3‬ماهی ها و قشرداران ‪ ،‬صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات‬
‫‪-4‬شیر و محصوالت لبنی ‪ ،‬تخم پرندگان ‪ ،‬عسل طبیعی ‪ ،‬محصوالت خوراکی که منشاء حیوانی‬
‫دارند‪.‬‬
‫‪-5‬سایر محصوالت حیوانی که در جای دیگر گفته نشده است‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت دوم‬
‫محصوالت نباتی‬
‫‪-6‬نباتات زنده و محصوالت گلکاری‬
‫‪-7‬سبزیجات ‪ ،‬نباتات ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی‬
‫‪-8‬میوه های خوراکی ‪ ،‬پوست مرکبات یا پوست خربزه‬
‫‪-9‬قهوه ‪ ،‬چای ‪ ،‬ماته و ادویه‬
‫‪-10‬غالت‬
‫‪-11‬محصوالت صنعت آرد سازی‬
‫‪-12‬دانه و میوه های روغندار‬
‫‪-13‬انگم ها ‪ ،‬رزین ها و سایر شیره ها و عصاره های نباتی‬
‫‪-14‬مواد قابل بافت‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت سوم‬
‫چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ‪ ،‬فرآورده های حاصل از تفکیک آنها ‪،‬‬
‫چربی های خوراکی آماده ‪ ،‬موم های حیوانی یا نباتی‬
‫‪-15‬چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت چهارم‬
‫محصوالت صنایع غذایی ‪ ،‬نوشابه ها ‪ ،‬آبگونه های الکلی و سرکه ها ‪ ،‬توتون و تنباکو و بدل‬
‫ساخته آنها‬
‫‪ -16‬فرآورده های گوشت ‪ ،‬ماهی ‪ ،‬قشرداران صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات‬
‫‪-17‬قند و شکر و شیرینی‬
‫‪-18‬کاکائو و فرآورده های آن‬
‫‪-19‬فرآورده های غالت ‪ ،‬آرد ‪ ،‬نشاسته ‪ ،‬فکول یا شیر ‪ ،‬نان های شیرینی‬
‫‪-20‬فرآورده ها از سبزیجات ‪ ،‬میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت چهارم‬
‫محصوالت صنایع غذایی ‪ ،‬نوشابه ها ‪ ،‬آبگونه های الکلی و سرکه ها ‪ ،‬توتون و تنباکو و بدل‬
‫ساخته آنها‬
‫‪-21‬فرآورده های خوراکی گوناگون‬
‫‪-22‬نوشابه ‪ ،‬آبگونه های الکلی و سرکه‬
‫‪-23‬آخال و تفاله صنایع خوراکی سازی ‪ ،‬خوراکی های آماده برای حیوانات‬
‫‪-24‬توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکو ساخته شده‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت پنجم‬
‫محصوالت معدنی‬
‫‪-25‬نمک ‪ ،‬گوگرد ‪ ،‬خاک و سنگ ‪ ،‬گچ ‪ ،‬آهک و سیمان‬
‫‪-26‬سنگ فلز ‪ ،‬جوش و خاکستر‬
‫‪-27‬سوخت های صنعتی ‪ ،‬روغن های معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها ‪ ،‬مواد قیری ‪ ،‬موم‬
‫های معدنی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت شش‬
‫محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن‬
‫‪-28‬محصوالت شیمیایی غیر آلی با ترکیبات عالی یا غیر عالی فلزات گرانبهاء ‪ ،‬عناصر رادیو اکتیو ‪ ،‬فلزات خاک های‬
‫کمیاب و ایزوتوپ ها‬
‫‪-29‬محصوالت شیمیایی آلی‬
‫‪-30‬محصوالت دارویی‬
‫‪-31‬کودها‬
‫‪-32‬عصاره های دباغی یا رنگرزی ‪ ،‬تانن ها و مشتقات آنها ‪ ،‬مواد رنگی ‪(Dyes) ،‬‬
‫‪-33‬روغن های اسانس ی و رزینوئیدها ‪ ،‬محصوالت عطر سازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده های آرایش ی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت شش‬
‫محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن‬
‫‪-34‬صابون ها ‪ ،‬مواد آلی تانسیو آکتیف ‪ ،‬فرآورده ها برای شستشو ‪ ،‬فرآورده های روان کننده ‪ ،‬موم های‬
‫مصنوعی ‪ ،‬موم های آماده ‪ ،‬محصوالت برای حفظ و نگهداری و صیقل دادن به اشیاء ‪ ،‬شمع و اشیاء همانند ‪،‬‬
‫خمیرهای قالب گیری ‪ ،‬موم دندانسازی و فرآورده های دندانسازی براساس گچ‬
‫‪-35‬مواد آلبومینوئید ‪ ،‬محصوالت براساس نشاسته یا فکول اصالح شده ‪ ،‬چسب ها ‪ ،‬آنزیم ها‬
‫‪-36‬باروت و مواد منفجره ‪ ،‬اشیاء فن آتش بازی ‪ ،‬کبریت ‪ ،‬آلیاژهای آتشزا و مواد قابل اشتعال‬
‫‪-37‬محصوالت عکاس ی و سینما توگرافی‬
‫‪-38‬محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت هفتم‬
‫مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ‪ ،‬کائوچو و اشیاء ساخته شده‬
‫از کائوچو‬
‫‪-39‬مواد پالستیکی‬
‫‪-40‬کائوچو‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت هشتم‬
‫پوست ‪ ،‬چرم ‪ ،‬پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد ‪ ،‬اشیاء زین و برگ سازی ‪،‬‬
‫لوازم سفر ‪ ،‬کیف های دستی و محفظه های همانند ‪ ،‬اشیاء ساخته شده از روده‬
‫‪-41‬پوست‬
‫‪-42‬اشیاء ساخته شده از چرم‬
‫‪-43‬پوست های نرم طبیعی پوست های نرم بدلی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت نهم‬
‫چوب و اشیاء چوبی ‪ ،‬زغال چوب ‪ ،‬چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای ‪،‬‬
‫مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی‬
‫‪-44‬چوب و اشیاء چوبی‬
‫‪-45‬چوب پنبه و اشیاء آن‬
‫‪-46‬مصنوعات حصیربافی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت دهم‬
‫خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی ‪ ،‬آخال و خرده ریز کاغذ یا مقوا ‪ ،‬کاغذ و مقوا و‬
‫اشیاء ساخته شده از آنها‬
‫‪-47‬خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی‬
‫‪-48‬کاغذ و مقوا‬
‫‪-49‬کتاب ‪ ،‬روزنامه و محصوالت صنعت چاپ و ‪...‬‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت یازدهم‬
‫مواد نسجی و مصنوعات از این مواد‬
‫‪-50‬ابریشم‬
‫‪-51‬پشم ‪ ،‬موی نرم (کرک) یا زبر حیوان ‪ ،‬نخ و پارچه های تار و پود‬
‫‪-52‬پنبه‬
‫‪-53‬سایر الیاف نسجی نباتی‬
‫‪-54‬رشته های سنتتیک یا مصنوعی )‪(MAN-MADE‬‬
‫‪-55‬الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره )‪(MAN-MADE STAPLE‬‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت یازدهم‬
‫مواد نسجی و مصنوعات از این مواد‬
‫‪-56‬اوات ‪ ،‬نمد و پارچه های نبافته ‪ ،‬نخ های ویژه‬
‫‪-57‬فرش و سایر کف پوش ها‬
‫‪-58‬پارچه های تار و پود باف مخصوص ‪ ،‬پارچه نسجی منگوله باف‬
‫‪-59‬پارچه های نسجی آغشته شده ‪ ،‬اندوده‬
‫‪-60‬پارچه های کشباف یا قالب باف‬
‫‪-61‬لباس و متفرعات لباس ‪ ،‬از کشباف یا قالب باف‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت یازدهم‬
‫مواد نسجی و مصنوعات از این مواد‬
‫‪-62‬لباس و متفرعات لباس ‪ ،‬غیر کشباف یا غیر قالب باف‬
‫‪-63‬سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت دوازدهم‬
‫کفش ‪ ،‬کاله ‪ ،‬چتر بارانی ‪ ،‬چتر آفتابی ‪ ،‬عصا ‪ ،‬عصای صندلی شو ‪ ،‬شالق و تازیانه ‪ ،‬تعلیمی و‬
‫اجزاء آنها ‪ ،‬پرآماده و اشیاء ساخته شده از پر با گل های مصنوعی ‪ ،‬اشیاء از موی انسان‬
‫‪-64‬کفش‬
‫‪-65‬کاله‬
‫‪-66‬چتر بارانی ‪ ،‬و‪...‬‬
‫‪-67‬پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از آن‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت سیزدهم‬
‫مصنوعات از سنگ ‪ ،‬گچ ‪ ،‬سیمان ‪ ،‬پنبه نسوز )‪ (Asbestos‬میکایا از مواد همانند ‪،‬‬
‫محصوالت سرامیک ‪ ،‬شیشه و مصنوعات از شیشه‬
‫‪-68‬مصنوعات از سنگ‬
‫‪-69‬محصوالت سرامیکی‬
‫‪-70‬شیشه و مصنوعات شیشه ای‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت چهاردهم‬
‫مروارید طبیعی یا پرورده ‪ ،‬سنگ های گرانبها یا سنگ های نیمه گرانبها ‪ ،‬فلزات گرانبها ‪،‬‬
‫فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد ‪ ،‬زیور‬
‫آالت بدلی )‪ ، (Fantaisie‬سکه‬
‫‪-71‬مروارید طبیعی یا پرورده ‪ ،‬سنگ های گرانبها یا سنگ های نیمه گرانبها ‪ ،‬فلزات گرانبها ‪،‬‬
‫فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد ‪ ،‬زیور آالت‬
‫بدلی )‪ ، (Fantaisie‬سکه‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت پانزدهم‬
‫فلزات معمولی و مصنوعات آنها‬
‫‪-72‬چدن ‪ ،‬آهن و فوالد‬
‫‪-73‬مصنوعات از چدن ‪ ،‬آهن یا فوالد‬
‫‪-74‬مس و مصنوعات آن‬
‫‪-75‬نیکل و مصنوعات آن‬
‫‪-76‬آلومینیوم و مصنوعات آن‬
‫‪(-77‬برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ شده در نظر گرفته شده )‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت پانزدهم‬
‫فلزات معمولی و مصنوعات آنها‬
‫‪-78‬سرب و مصنوعات آن‬
‫‪-79‬روی و مصنوعات آن‬
‫‪-80‬قلع و مصنوعات آن‬
‫‪-81‬سایر فلزات معمولی‬
‫‪-82‬ابزارها و ابزار آالت‬
‫‪-83‬مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت پانزدهم‬
‫فلزات معمولی و مصنوعات آنها‬
‫‪-78‬سرب و مصنوعات آن‬
‫‪-79‬روی و مصنوعات آن‬
‫‪-80‬قلع و مصنوعات آن‬
‫‪-81‬سایر فلزات معمولی‬
‫‪-82‬ابزارها و ابزار آالت‬
‫‪-83‬مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت شانزدهم‬
‫ماشین آالت و وسایل مکانیکی ‪ ،‬ادوات برقی ‪ ،‬اجزاء و قطعات آنها دستگاه های ضبط و پخش‬
‫صوت ‪ ،‬دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون ‪ ،‬و اجزاء و قطعات و‬
‫متفرعات این دستگاه ها‬
‫‪-84‬راکتورهای هسته ای ‪ ،‬دیگ بخار و آبگرم ‪ ،‬ماشین آالت و وسایل مکانیکی‬
‫‪-85‬ماشین آالت و دستگاه های برقی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت هفدهم‬
‫وسائط نقلیه زمینی ‪ ،‬هوایی ‪ ،‬آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها‬
‫‪-86‬لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای ‪ ،‬نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها‬
‫‪-87‬وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای‬
‫‪-88‬وسایط نقلیه هوایی ‪ ،‬فضایی‬
‫‪-89‬کشتی ها ‪ ،‬قایق ها و شناورها‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت هجدهم‬
‫آالت و دستگاه های اپتیک ‪ ،‬عکاس ی ‪ ،‬سینماتوگرافی ‪ ،‬سنجش ‪ ،‬کنترل ‪ ،‬دقت سنجی ‪ ،‬آالت و‬
‫دستگاه های طبی ‪ ،‬جراحی ‪ ،‬اشیاء صنعت ساعت سازی ‪ ،‬آالت موسیقی ‪ ،‬اجزاء و‬
‫قطعات و متفرعات آنها‬
‫‪-90‬آالت و دستگاه های اپتیک ‪ ،‬عکاس ی و ‪...‬‬
‫‪-91‬اشیاء صنعت ساعت سازی‬
‫‪-92‬آالت موسیقی‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت نوزدهم‬
‫اسلحه و مهمات ‪ ،‬اجزاء و قطعات و متفرعات آنها‬
‫‪-93‬اسلحه و مهمات‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت بیستم‬
‫کاالها و مصنوعات گوناگون‬
‫‪-94‬مبل ها و اسباب تختخواب ‪ ،‬چراغ های تبلیغاتی و تابلوهای نورانی‬
‫‪-95‬بازیچه و اسباب بازی ها و لوازم ورزش ی‬
‫‪-96‬مصنوعات گوناگون‬
‫فهرست بخش ها و فصول ‪: HS‬‬
‫قسمت بیستم و یکم‬
‫اشیاء هنری ‪ ،‬اشیاء کلکسیون یا عتیقه‬
‫‪-97‬اشیاء هنری ‪ ،‬کلکسیون یا عتیقه‬
‫‪-98‬برای برخی از کاربردهای ویژه توسط طرف های متعاهد در نظر گرفته شده‬
‫‪( -99‬برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ شده در نظر گرفته شده )‬