vekaletname-yetki belgesi uygulamalar ve yorumu

Download Report

Transcript vekaletname-yetki belgesi uygulamalar ve yorumu

VEKALETNAME, YETKİ
BELGESİ
UYGULAMALAR
YORUMU VE
KAPSAMLARI
Ahmet ÖZÇELİK
Trabzon Bölge Müdürlüğü
Şube Müdürü
Aralık-2013
Vekaletname
Tanımı:Şekli koşullara bağlı,karşılıklı güvene dayalı
,yapılacak işlemin niteliğini ve içeriğini açıkça
tanımlamış,hukuki tasarrufları yerine getirme
yetkisini içeren, duraksamaya ve kuşkuya yer
vermeyecek şekilde tanzim edilen bir akittir.
Bir başka ifadeyle, Vekaletname, bir kimseye
vekil olma yetkisi veren noterce onaylanmış
belge vekaletname düzenlemeye yetkili kurum
ülkemizde noterler,yurtdışında Türk Elçilik ve
Konsolosluklardır. Bunların dışında yabancı
devletler tarafından kendi hukuklarına göre yetkili
makamlarınca vekaletname verebilmektedirler.
Ayrıca 1111 sayılı kanunun 61. maddesinde belirtilen
mercilerce düzenlenen belgeler terhisten sonra 2
ay süreyle sınırlı olmak üzere vekaletname olarak
kabul edilmektedir.
Vekaletnamelerde
Aranacak Hususlar
*Düzenleme şeklinde yapılmış olmalı.
*Düzenleyen noterin veya konsolosun
-Adı
-İmza ve Mührü
-Adresi
-Düzenleme Yeri
-Tarihi ve Yevmiye numarası yazılı bulunmalıdır.
*Vekalet verenin kimliği,Nüfus hüviyet cüzdanı,Avukat ise
Avukatlık kimlik belgesi veya pasaport’ a göre T.C kimlik
numarasını da içerecek şekilde ve adresi de belirtilmek üzere
tanzim edilmelidir.
*Vekalet verenin son halini belirtir biçimde,yeni
çekilmiş ve kimlik teşhisine elverişli,vesikalık
fotoğrafı yapıştırılarak mühürlenmiş olmalıdır.
*Sadece tel zımba ile tutturulmuş fotoğraflar
yapıştırılmamışsa kabul edilmemelidir.
*Tüzel kişileri temsilen verilen
vekaletnamelerde fotoğraf yapıştırılması
zorunlu değildir.
*Vekaletnamelerde düzeltme ve
çıkıntılar şeklinde yapılacak
düzenlemeler,düzenleyen makam
tarafından mühürle onanarak
imzalanmalıdır.
*Tevkilen verilen vekaletnamelerde asıl
vekaletin tüm sayfaları sonradan
verilen vekaletnameye okunacak
şekilde çoğaltılarak eklenmeli.
*Vekaletnamelerde kullanılan mühürün 1984
tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan mühür yönetmeliğine göre
tanzim edilmiş olmalı,plastik mühürlü
vekaletnameler kabul edilmemelidir.
*Herhangi bir Tapu veya Kadastro Müdürlüğü
tarafından işleme esas kullanılan vekaletin
sureti ilgili müdürlükçe tüm sayfalarının
yetkili kişinin ismi,ünvanı, onay tarihi ve
dosyalandığı parsel sayfası da belirtilmek
suretiyle diğer müdürlüklerce
kullanılabilmektedir.
Yabancı Ülkelerde Düzenlenecek
Vekaletnamelerde Aranacak
Özellikler
*Kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak
tanzim edilen vekaletnamelerin 5 Ekim
1961 tarihli Lahey Sözleşmesi gereğince
Fransız’ca olarak <APOSTİLLE>
(Convention de la Haye du Octobre 1961)
yazısının bulunması durumunda bu tür
vekaletname ve belgeler ayrıca o yerde
bulunan Türk Konsolosluğunca onaya tabi
olmadan kabul edilmelidir.
*Lahey Sözleşmesi ‘ne tabi olmayan
yabancı ülke noterlerinin mevzuatlarına
uygun olarak tanzim ettikleri
vekaletnamelerdeki noterin imzasının
bağlı bulunduğu makam tarafından bu
merciin imza ve mührünün o yerdeki
Türk Konsolosluğunca onaylanması
durumunda kabul edilmelidir.
*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
noterliklerince tanzim edilmiş bulunan
vekaletnamelerin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ‘nde bulunan
konsolosluğumuzca onaylanması
aranmamalıdır.
*Yabancı ülkelerde tanzim edilmiş olan
vekaletnamelerde şekil şartları
aranmaz.
*Gerek yurtdışında, gerek ülkemiz noterlerince düzenlenen
vekaletnamelerin tanzim şekli , içeriği ,yetkililerin imza ve
mührünün doğruluğu yönünden tereddüt edilecek bir hususun
bulunması halinde ve kanaate varılmaması durumunda tanzim
edilen yerden teknolojik tüm imkanlardan da faydalanarak
tereddütü gidermeye yönelik teyidin alınması ve kanaat
oluştuktan sonra hazine sorumluluğunun önlenmesi
bakımından irdelenmesi kurumumuz açısından büyük önem
taşımaktadır.
Yeterli kanaat oluşmaması halinde işlem reddedilmelidir.
Vekaletnamede Yetkinin
İrdelenmesi
*Borçlar Kanunu’nun vekaletnameyi düzenleyen ilgili maddesinde
vekalet konusu ana işlemin yapılabilmesi için ondan önce
yapılması gereken İşlemler varsa bu işlemler için ayrı bir
yetki aramadan yapılabileceği belirtilmektedir.
* Bu durumda:vekaletnamede sahibi bulunduğum taşınmazlarımı
dilediği bedel ve şartlarla dilediğine dilediği şekilde satmaya
ibaresi yazılı bulunması halinde satıştan önce varsa isim ve
soyisim yanlışlıkları, yazım hataları ve intikali vs gibi satışa
esas altlık oluşturacak işlemleri de yapabilmektedir.
*Bunun gibi vekaletnamede satış,bağış ve ipotek gibi
geniş yetkili vekaletnameler kadastral işlemleri de
kapsamaktadır.
*Vekaletnamelerde <sahibi bulunduğum taşınmaz
malları satmaya >diye başlayan bir yetkide
müvekkilin vekalet verdiği tarih itibariyle adına
kayıtlı olan tüm taşınmazları vekil
satabilmektedir.
*Vekalet veriliş tarihinde tescilsiz edinilmiş
taşınmaz varsa yukarıdaki yetki tescilsiz
iktisapları da kapsar.
*Yine vekaletnamede
<adıma kayıtlı olan taşınmazları satmaya> ibaresi mevcut ise
vekaletin veriliş tarihinden sonra edinilen taşınmazları
kapsamaz.
*Uygulayıcı vekaletnamedeki yetkiyle taşınmazın edinim tarihi
arasındaki ilişkiyi ve ilişkilendirmeyi irdelemelidir.Mutlaka
evveliyatıyla irtibatlandırılmalıdır.
*Vekaletnamelerdeki yetki sarih,net ve anlaşılır
olmalıdır.Müvekkil vekalet verdiği vekilinin teminata yönelik
yapacağı ipotek işlemlerinde kendisi için alacağı borç için
düzenlenmişse bunun dışında bir rehne konu edilmesi
düşünülemez.Üçüncü bir kişinin borcuna teminat olmak
üzere yapılacak bir işlem için ayrıca yetki aranmalıdır.
Avukatların Dava
Vekaletnameleriyle İşlem
Yaptırmaları
*Avukatlar hükmün infazına ilişkin kesinleşmiş
kararlarının Tapu veya Kadastro Müdürlüklerinde
tescil talepleri ,özel yetki ve fotoğraflı
vekaletname aranmadan dava vekaletnameleriyle
yapabilmektedir.
*Avukatlar Türkiye Barolar Birliği tarafından
bastırılan pulun yapıştırılmış olması durumunda
Avukatlık Kanunu ‘nun 56. maddesi gereği avukatın
onayladığı vekaletname örneğin ile akit ve tescil
işlemi yapabilmektedir.
VELAYET-VESAYET-TUTUKLULUK
HALLERİNDE VERİLEN
VEKALETNAMELER
*Medeni kanunun 336. maddesine göre evlilik
devam ettiği sürece ana ve baba velayeti
birlikte kullanarak vekalet
verebilmektedir.Farklı noterliklerden
verilmiş olması sonucu değiştirmez.
*Vasinin vesayeten verdiği vekaletname
azledilmediği sürece geçerlidir.Kısıtlıya
yeni vasi tayin edilmesi vekaleti
sonlandırmaz.Ancak bu durumda yeni
vasinin eski vasiyi azletmesi gerekir.
*Kısıtlının kısıtlık hali son bulursa vasinin verdiği
vekaletname kendiliğinden son bulur.
*Vekaletnamede müvekkilin hükümlü olduğu belirtilir ya
da bu yönde müdürlüğe ihbarda bulunulursa M.kanunun
407. mad. Gereği cumhuriyet savcılıklarından ilgilinin
1 yıl ve daha fazla süreli özgürlüğü kısıtlayıcı ceza alıp
almadığı ve kesinleşip kesinleşmediği yazılı olarak
sorulur.Bir yıldan fazla süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza
almışsa kendisine vasi tayin edilerek temsil
ettirilir.Dolayısıyla 1 yıldan az hüküm almışsa talebi
karşılanır.
VEKALETNAMENİN
SONA ERMESİ VE AZİL
-Vekalet Akdinin Sona Erme Nedenleri;
*Taraflardan birinin ölümü,
*Fiil ehliyetinin kaybedilmesi,
*Gaiplik hükmünün ilanı,
*İflas,
*İstifa,
*Azil,
*Süreyle sınırlandırılmışsa süre sonunda,
-Vekalet ilişkisinde taraflarca ölümden sonrada
vekaletnamenin geçerliliği kararlaştırılmışsa ve
buna ilişkin bir dava açılmamışsa vekaletname
geçerli kabul edilmelidir.
*Yukarıda sayılan vekaletnameyi sona
erdiren hususların dışında
vekaletnamenin uzun süre önce
düzenlenmiş olması geçersiz olduğu
anlamına gelmez.Bu tür
vekaletnameler mensuplarımızca kabul
edilmelidir.
VEKALETİN AZLi
-Öncelikle vekaletin azlinin bir şekle tabi
olmadığı, temsil yetkisinin sonlandırılması
müvekkil için çeşitli vasıtalarla
yapılabilmektedir.Bunlardan ;
*Noterler vasıtasıyla azilname düzenlemek,
*Dilekçe ile müraacat ederek,
*Mektupla azil,
*Belgegeçer ile azil yapılabildiği gibi
uygulamada çok yer bulmasa dahi teyit
edilmek kaydı ile telefonla azil müessesi
işletilebilmektedir.
Vekaletnamelerde Kullanılan
Mühürlerin Özellikleri
*Bilindiği üzere Türkiye ‘deki bütün resmi mühürler
darphane matbaasında basılır.Mühürler birkaç kez
dizayn edilmekle en son 1985 yılında şekil
değişikliğine gidilmiştir.1985 yılından önceki resmi
mühürlerin ay-yıldızları sola bakar.1985 yılından
sonra olanları ise sağa bakar.
Resmi mühürlerde T.C. Harfleri yanında iki de
nokta vardır.Ve yine bu harflerin yanında iki küçük
yıldız bulunmaktadır.Mühür ortasında bir küçük ay
yıldız olup mührün etrafı çift çizgilidir.
- T.C. İbaresi aynı yazı karakteri ile
yazılmıştır.
-’’T’’ harfinin uçlarında çıkıntılar vardır.
-Mühür çapı tümünde aynı büyüklükdedir.
-Resmi mühürlerin hepsi tam daire
oluşturur.Elips şeklinde olanlar sahtedir.
-T.C.’nin kuruluş tarihi olan 1923 tarihinin
rakamlarının mühürde bulunması gerekir.
YETKİ BELGESİ
-Tapu Kanunu’nun 2. maddesi gereği gayrimenkul tasarrufuna
izinli olduklarına dair hükmi şahısların ticaret sicil
memurluğundan alacakları belgeye yetki belgesi denir.
-Ticaret sicil tüzüğünün 104. maddesi gereği yetki belgesinde;
*Ticaret ünvanı,
*Merkezin adresi,şube tescillerinde şubenin adresiyle beraber
merkezin adresi de yazılır,
*Meşgale
*İşletme sahibinin hüvviyeti
*Belgenin düzenlendiği tarihte işletmeyi temsile yetkili olanlar
*Sicil memurluğunun adı,imza ve mührü,memurun sicil numarası
ve belgenin verildiği tarih yazılı bulunmalıdır
*Müdürlüklerimize ibraz edilen yetki belgesi işlem
yapılan yıla ait ise konuya ilişkin herhangi bir
sorgulama yapılmadan kabul edilmelidir.
*Veriliş tarihi itibariyle 1 yıllık geçerlilik süresini henüz
doldurmamış,ancak verildiği tarihten sonraki yılda
işlem yapılması talebi halinde yetki belgesinin verildiği
tarihten sonra olağanüstü genel kurulun yapılmadığı
yetki belgesinde yazılı yetki ve yetkili kişilerin
değişmediği hususunun belgenin boş bir yerine
yetkilinin kendi el yazısı ile yazarak imzalamasından
sonra kabul edilmelidir
*Bir yıllık geçerlilik süresi dolan yetki
belgesine <görülmüştür,değişiklik yoktur>
veya<görülmüştür,değişiklilerle
muteberdir.> sözü yazılarak sicil
memurunca mühürlenmek,tarih atılıp
imzalanmak suretiyle talepler
karşılanmalıdır.
*Yetki belgelerinde genel kurulca yetkililere
süre tanınmışsa sürelere dikkat edilmelidir.
• HİÇBİR YAĞMUR DAMLASI
KENDİSİNİ SELDEN SORUMLU
TUTMAZ.
HERKES İNSANLIĞI DEĞİŞTİRMEYİ
DÜŞÜNÜR,AMA KİMSE KENDİNDEN
BAŞLAMAZ.