OKRUGLI STOL: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u analitičkoj kemiji

Download Report

Transcript OKRUGLI STOL: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u analitičkoj kemiji

Hrvatsko laboratorijsko
nazivlje
Dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, professor
emeritus
Tradicija izgradnje hrvatskoga nazivlja
Faust Vrančić
(Šibenik, 1551. - Venecija,
1617.)
Rječnik pet najuglednijih
europskih jezika:
latinskoga, talijanskoga,
njemačkoga,
dalmatinskoga i
mađarskoga, Venecija
1595.
Pretisak: Novi Liber,
Zagreb 1992.)
Bartol Kašić
(Pag, 1575. - Rim, 1650.)
Institutionum linguae
Illirycae, Rim 1604.
Pretisak: Osnove ilirskoga
jezika, IHJJ, Zagreb
2002.
Ivan Belostenec
(Varaždin1593.Lepoglava 1675.)
Gazophylacium, Zagreb
1740.
Pretisak: Liber i Mladost,
Zagreb 1972. i Stari
Grad, Zagreb 1998.
Joakim Stulli
(Dubrovnik, 1730. Dubrovnik, 1817.)
 Lexicon latino-italicoillyricum (Budim 1801.)
 Rječosložje iliričkoitalijansko-latinsko
(Dubrovnik 1806.)
 Vocabolario italianoillyrico-latino (Dubrovnik
1810.).
Bogoslav Šulek
(Subotište u Slovačkoj,
1816 - Zagreb, 1895)
Hrvatsko-njemačkotalijanski rječnik
znanstvenog nazivlja:
osobito za srednja
učilišta, tiskom Narodne
tiskare dra Ljudevita
Gaja, Zagreb, 1874.1875.
Pretisak Globus, 1990.
Razdoblje unitarizma
NOVOSADSKI
DOGOVOR (1954.)
 narodni jezik Srba, Hrvata i




Crnogoraca jedan je jezik
neophodno je potrebna izrada
rečnika savremenog
srpskohrvatskog književnog
jezika
izraditi zajedničku
terminologiju za sve oblasti
ekonomskog, naučnog i uopšte
kulturnog života.
zajednički jezik treba da ima i
zajednički pravopis
zaključke će provesti univerziteti
u Beogradu, Zagrebu i
Sarajevu, akademije u Zagrebu
i Beogradu, Matica srpska i
Matica hrvatska.
Buđenje nacionalne svijesti
DEKLARACIJA O NAZIVU l
POLOŽAJU HRVATSKOG
KNJIŽEVNOG JEZIKA; Telegram,
Zagreb 1967.
 načelo nacionalnog suvereniteta
i potpune ravnopravnosti
obuhvaća i pravo naroda da
čuva (…) vlastito nacionalno
ime jezika kojim se hrvatski
narod služi, jer je neotuđivo
pravo svakoga naroda da svoj
jezik naziva vlastitim imenom,
 osigurati dosljednu primjenu
hrvatskoga književnog jezika
u školama, novinstvu, javnom i
političkom životu, na radiju i
televiziji.
Cijela naklada Pravopisa
samljevena je u tvornici
papira, a samo je 600
primjeraka uvezano - bez
Predgovora, Uvoda, Kratica i
Kazala - te označeno
sintagmom "samo za internu
upotrebu". U cijelosti
Hrvatski pravopis tiskan je
tek 1990., premda ga je u
Londonu Nova Hrvatska
izdala 1972. i 1984. Otuda
potječe i njegov popularni
naziv Londonac.
Rad na izgradnji laboratorijskoga
nazivlja
 Znanstveni projekt MZOŠ, 2007.-: Hrvatsko
nazivlje u analitičkoj kemiji (voditeljica M.
Kaštelan-Macan, suradnici V. Grdinić, Nj.
Radić, T. Portada, T. Stojanov, B. Bulat, M.
Zrnčić)-u tijeku
 Znanstveni projekt NZZ, 2009-10: Izgradnja
hrvatskoga kemijskog nazivlja u sklopu
projekta IHJJ STRUNA (voditeljica L. Varga
Defterdarović, suvoditeljica M. KaštelanMacan, suradnici Nj. Radić, T. Portada, V.
Stilinović, T. Stojanov, K. Lewis)-pri završetku
Laboratorijsko nazivlje
 uzorkovanje i priprava uzorka
 oprema, uređaji, sprave
 mjerne tehnike, metode i postupci
 osiguravanje kvalitete laboratorijskoga rada
 statistička obradba, kemometrika
Uzorkovanje i poduzorkovanje
 sampling-uzorkovanje
 subsampling –poduzorkovanje
 sample matrix-matica uzorka
 sample unit-jedinični uzorak (isto mjesto i vrijeme)
 increment-jednokratni uzorak (isto vrijeme i postupak)
 constituent-sastojak, sastavnica, sastojina
 quartering –četvrtanje
 wet ashing-mokro spaljivanje, upepeljenje
 digestion-razlaganje (mikrovalno)
 decomposition-raščinjavanje
Oprema, uređaji, sprave














equipment-oprema
aparatus, instrument -uređaj, instrument
device-sprava, naprava
detector-otkrivalo, detektor
indicator-pokazatelj, indikator
sensor-osjetilo, senzor
drying chamber-sušionik
sample injector-injektor, uštrcivač uzorka
pump-crpka
syringe pump-brizgalica
fraction collector-skupljač frakcija
ion-trap-hvatač iona, zamka za ione
electrochemical cell- elektrokemijski članak (ne ćelija)
reference electrode-referencijska elektroda (ne referentna)
Mjerne tehnike, metode i postupci












detection-otkrivanje, dokazivanje
liquid chromatography-tekućinska, kapljevinska kromatografija
column-stupac, kolona
derivatization-kemijska pretvorba, derivatizacija
mobile phase-pokretna faza
stationary phase- nepokretna faza
reverse phase- obratna (ne obrnuta) faza
gravimetry-gravimetrija
reprecipitation- ponovno taloženje (ne reprecipitacija)
coprecipitation- sutaloženje (ne koprecipitacija)
postprecipitation-naknadno taloženje (ne postprecipitacija)
in situ analysis- analiza in situ
Statistička obradba, kemometrika,
osiguravanje kvalitete











statistics-statistika
chemometrics-kemometrika, kemometrija
variance-varijancija (ne varijanca!)
confidential interval- interval (granice) pouzdanosti (povjerenja)
bias-pristranost, ukupna laboratorijska sustavna pogreška
recovery-iskoristivost
calibration curve- krivulja umjeravanja
intermediate precission- međupreciznost
reproducibility-obnovljivost (?)
cluster-grozd
control sample- nadzorni uzorak
Opći nazivi














analyte-analit
mesurand- mjerena veličina
information-priopćenje, obavijest, informacija
homogeneity-istorodnost, homogenost
heterogeneity- raznorodnost, heterogenost
affinity- afinitet, sklonost, privlačnost
viscosity- viskoznost ( ne viskozitet)
crystal-kristal, ledac
nucleation- jezgrenje
agglomeration- nakupljanje
occlusion- uklapanje, okluzija
resolution- razlučivost, razlučivanje
coagulation- zgrušavanje
interference- smetnja
Vrela 1: Rječnici i leksikoni
 Rječnik hrvatskoga jezika (ur. J. Šonje), LZ Miroslav




Krleža i Školska knjiga, Zagreb 2000.
Osmojezični enciklopedijski rječnik 1-7(ur. T. Ladan),
LZ Miroslav Krleža, Zagreb 1987-2008.
Međunarodni mjeriteljski rječnik. Osnovni i opći
pojmovi i pridruženi nazivi, DZM, Zagreb 2009.
V. Grdinić, R. Jurišić, I. Šugar, Enciklopedijski
englesko-hrvatski farmakognozijski rječnik
farmakopejskog nazivlja, HZKL, Zagreb 1999.
Tehnički leksikon (ur. Z. Jakobović), LZ Miroslav
Krleža, Zagreb 2007.)
Vrela 2: Znanstvene knjige i udžbenici
 P. Sabioncello, I. Filipović, Laboratorijski priručnik za





anorgansku tehničku kemijsku analizu, Nakladna knjižara „Juraj
Križanić“, Zagreb 1946.
M. Gyiketta- Ogrizek, Kvantitativna kemijska analiza, Sveučilište
u Zagrebu, Zagreb 1963.
I.Filipović, P. Sabioncello, Laboratorijski priručnik I. dio-knjiga
prva, Tehnička knjiga, Zagreb 1972.
M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete,
Školska knjiga, Zagreb 2003.
Z. Šoljić, Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 2006.
I. Piljac, Elektroanalitičke metode, RMC, Zagreb 1995.
Vrela 3: Hrvatske norme i farmakopeja
Hrvatske norme za sustave upravljanja:
 HRN EN ISO 9000 - upravljanje kvalitetom
 HRN EN ISO 10000 – upravljanje kvalitetom
 HRN EN ISO 14000 - upravljenje okolišem
 HRN EN ISO 17000 - akreditacija i certifikacija
 HRN EN ISO 22000- upravljenje sigurnošću hrane
 HRN EN ISO 45000 – normizacija, certifikacija i
akreditacija
Hrvatske norme za laboratorijsko stakleno i plastično
posuđe, klipne volumetrijske uređaje, digestore i sl.
Hrvatska farmakopeja 2007 s komentarima, HFD,
Zagreb 2007.
Vrela 4: Međunarodne preporuke
IUPAC
 Š. Cerjan i sur., Kromatografsko nazivlje, HDKI,
Zagreb 1999.
 V. Rapić, Nomenklatura organskih spojeva, Školska
knjiga 2004.
 J. Inczedy& al, Compendium of Analytical
Nomenclature, Blacwell Science 1998.
EURACHEM
 Guides and Documents
EUROLAB
 Technical Reports
 Workshop Presentations
Petar Preradović, Rodu o jeziku
O jeziku, rode, da ti pojem,
O jeziku milom tvom i mojem!
Po njemu te svijet poznaje živa,
Na njem ti se budućnost osniva.
Po jeziku dok te bude,
I glavom će tebe biti!
Ljub' si, rode, jezik iznad svega,
U njem živi, umiri za njega!
Bez njega si bez imena,
Bez djedova, bez unuka.
U prošasti sjena puka,
Ubuduće niti sjena!