Pavić i Špoljar - Recepcija rimskog prava [78,18 KiB]

download report

Transcript Pavić i Špoljar - Recepcija rimskog prava [78,18 KiB]

RECEPCIJA
RIMSKOG PRAVA
Marija Špoljar
Kate Pavić
UVOD
 Rimsko pravo nije propalo propašću
rimske države
 Recepcija rimskog prava
 3 OSNOVNA STUPA RIMSKOG PRAVA
a) neograničeno privatno vlasništvo
b) ugovorna sloboda
c) sloboda oporučnog raspolaganja
 Recipirano/opće/pandektno pravo
GLOSATORSKA PRAVNA ŠKOLA
Bologna 11-13. st
Imerius
EGZEGETSKA METODA (glossa
interlinearis/glossa marginalis)
RANA SKOLASTIKA (prvi pokušaj sinteze)
Justinijanovu kodifikaciju shvaćali su
DOGMATSKI
“QUATTUOR DOCTORES” (Martinus, Bulgarus,
Jacobus, Hugo)
ACCURSIUS!!!
glossa ordinaria
ŠKOLA POSTGLOSATORA
 Komentirali su glose prethodnika
 SKOLASTIČKA METODA (deduktivno
rašćlanjivanje pojmova)
 RIMSKO PRAVO + STATUTARNO PRAVO
sjeverno italskih gradova
 TRGOVINA
PREDSTAVNICI
 Cinus de Pistoia
 Baldus de Ubaldis
 Bartolus de Sassoferrato
 Najveći doprinos u stvaranju srednjovjekovnog općeg prava na bazi
rimskog
 TVORAC TEORIJE STATUTA
15. i 16. st RECEPCIJA
 OPĆE ILI PANDEKTNO PRAVO
 Postalo pozitivno pravo država srednje Europe
 RAZLOG RECEPCIJE
 Do recepcije je došlo običajnim putem (via facti)
 NJEMAČKA – Maksimilijan I. 1495. god
 Komorni sud – rimsko pravo kao opće pravo

15. i 16.st
FRANCUSKA
NJEMAČKA
pravo
NIZOZEMSKA
pravo
ŠKOTSKA
Recipirano rimsko
Glosirano Justinijanvo
ELEGANTNA PRAVNA ŠKOLA
 nastaje u Francuskoj u 16.st pod utjecajem
humanizma
 napuštaju se skolastičke metode i bavi se
historičko-kritičkim studijem rimskih pravnih vrela
 Najznačajniji predstavnici:
 Jacobus Cujacius-analitik i egzeget
 Hugo Donellus - prvi razvija sistematizaciju
 Antonius Faber - s Cujasom otkriva interpolacije u
Justinijanovoj kompilaciji
Dionysisus Gothofredus - prvi izdao cjelokupnu
Justinija novu kodifikaciju pod nazivom „Corpus iuris
civilis“
 Andreas Alciatus
 u Njemačkoj: Ulrich Zasius i Gregor Haloander
 Benedict Carpzov-usus modernus Pandectarum
ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

Hugo Grotius
racionalnim putem pronaći „prirodno pravo“
koje bilo nepromjenjivo te bi vrijedilo uvijek i
svugdje
Zakonici koji zamjenjuju rimsko pravo:
Codex Maximilianeus Bavaricus
civilis(1956,Bavarska)
Allgemeines Landrecht fur die prussischen
Staaten(1794,Pruska)
Code civil(1804,Francuska)
Opći građanski
zakonik(1811,Austrija)
1.1.1900. donesen Burgerliches
Gesetzbuch(njemački građanski
zakonik) te pandektno pravo
prestaje važiti u Europi
POVIJESNO PRAVNA ŠKOLA
 početkom 19.st.u Njemačkoj
 Gustav Hugo, Friedrich Savigny
 pravo je produkt nacionalne povijesti i
narodnog duha
 historijsko proučavanje prava i pravnih vrela
 T.Mommsen, G.Bruns, A.Pernice, O.Lenel,
M.Wlassak
sistematsko-dogmatski pravac
19.st. u Njemakoj-„Zlatno doba
pandektistike“
Wacher, Brinz, Arnds, Dernburg,
Windscheid
tek moderna romantistika škola može
primjeniti metode povijesne školepandektistika istisnuta u potpunosti
historičkom metodom,kritičkom analizom
istražuju se sva djela rimskog prava
područje istraživanja širi se na grčka pravna
vrela i na proučavanje grčko-egipatskih
papirusa te na pručavanje prava istočnih
naroda koji se se služili klinastim pismom