Hrvatsko pomorsko nazivlje: Tradicija i suvremena kretanja

Download Report

Transcript Hrvatsko pomorsko nazivlje: Tradicija i suvremena kretanja

„Hrvatsko pomorsko nazivlje:
tradicija i suvremena kretanja“
MARITERM
3. radionica
B. Pritchard
S. Runjaić
17. siječnja 2012.
3. radionica - teme
1. Ocjena recenzenata i rezultati nakon 1. polugodišta (BP)
2. Financijski plan i njegova provedba (BP)
3. Nova inačica programa e-struna i tehnička pitanja unosa i
uređivanja nazivlja u e-strunu (SR)
4. Kvalitativna analiza natuknica – nazivlja (BP – SR)
5. Ontološka pitanja – razvrstavanje (SR - BP)
6. Korpus i nova vrela (BP – ST)
7. Pripreme za prvu prezentaciju projekta - otvorena
radionica (BP)
1. Rezultati u I. polugodištu
• Nova verzija e-strune:
http://struna.ihjj.hr/v3/index.php
• Broj natuknica: 785
• Korpus – u fazi prikupljanja i uređivanja – na
raspolaganju svima krajem veljače
• <POMORSTVO> - pojmovi i podpojmovi –
ontološka pitanja
• Pozitivna ocjena vrednovatelja projekta
Ocjena periodičnog izvješća – elementi
ocjene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ostvareni ciljevi
Ostvareno vs planirano
Uključenost i opravdanost projektnog tima
Ostvarena suradjna
Doprinos izobrazbi hrvatskih stručnjaka
Usklađenost troškova s financijskim planom
Opravdanost troškova
Institucijska ulaganja i potpora
Prezentacija projekta
Prezentacija zaklade
Snage
•
•
•
•
•
•
Projekt potreban i opravdan
naglasak na suvremeno nazivlje
nazivi kroz povijest
“pomorstvo” u širem smislu
kompetencija voditelja
dobra koordinacija sa STRUNOM
Slabosti
• Potrebno više istraživača za tako široko zamišljen
projekt
• Bojazan da neće biti istraženo sveukupno nazivlje
• Upitna zainteresiranost i motiviranost nekih
suradnika
• Zbog toga bi nedovoljna suradnja i timski rad
mogli utjecati na ostvarenje ciljeva
• Osigurati bolje objektivne okolnosti za rad
suradnika
Komentari i preporuke recenzenata
• Požuriti s istraživanjima i suradnike potaknuti na
intenzivniji rad bez obzira na njihove ostale
obveze – rad intenziviran u siječnju 2012
• Radionice ne bi trebale služiti samo edukaciji
članova projekta – sljedeće radionice usmjerene
su kvalitativnoj analizi
• Voditelj bi se trebao energičnije postaviti prema
suradnicima – odjaviti suradnike ukoliko iz
objektivnih razloga nije moguć veći angažman
suradnika na projektu i naći nove suradnike odjavljen jedan i angažirana tri nova suradnika
Plan rada / hodogram I. i II. faza - ostvarenje
Naslov
projekta:
Hrvatsko pomorsko nazivlje – tradicija i
suvremena kretanja
Početak
projekta:
16. 05.2011.
I.
faza:
16.05.2011 – 16.12.2011.
II. faza:
Kraj
projekta:
17.12.2011 – 16.05.2012.
16.05. 2012.
Unesene natuknice (02.02.2012.)
Ukupan broj natuknica:
• BP
89
• DB
12
• HP
106
• IR
• LM
42
• RM
17
• MB
60
• RI
93
• ST
57
• SŽ
14
• VF
• ZM
0
• ĐM
-
795
169
26
106
35
42
18
127
190
67
14
1
0
0
Aktivnosti
Dužnosti
Treća radionica
Svi suradnici
jezikoslovne struke na
projektu
Pregled i analiza unesenih hrvatskih pomorskih
naziva i izradba abecednog popisa natuknica
Revizija naziva idefinicija
Voditelj
Svi suradnici
-Unos i korekcija unosa nazivlja u jedinstvenu
strukturiranu bazu podataka (IHJJ) prema zadanim
elementima terminološke natuknice
- Prvo javno predstavljanje projekta – javna
radionica sUdrugom kapetana trgovačke mornarice
- Revizija nazivlja i prezentacije naziva
Voditelj
Svi suradnici
NB: Sastanci projektne
skupine:
•svaka dva tjedna (svi
suradnici)
•svaki tjedan (jezični
suradnici)
Terminološki skup (okrugli stol): tema: Hrvatsko
pomorsko nazivlje – tradicija i suvremena kretanja
voditelj
Svi suradnici
Godišnje izvješće
voditelj
Vremenski plan
36 - 38 tjedan:
veljača 2012
39. – 42. tjedan:
ožujak 2012
43. i. 44. tjedan
Od 45. do 48. tjedan:
travanj—svibanj 2012
Kraj projekta: 52. tjedan
16.05.2012.
Rujan 2012:
52. tjedan
2. Financijski plan - realizacija
• Donesena Odluka o nastavku financiranja na temelju
prijedloga i preporuka vrednovatelja (20.12.2011.)
• Preneseno 40.000 kn za isplatu honorara u II. projektno
razdoblje i 5.000 za troškove putovanja
• Dostaviti zakladi “Pročišćeni tekst Financijskog plana”
• Isplata honorara – kriteriji iz prijave projekta
• Troškovi opreme i nabavke literature
• Troškovi prezentacije rezultata i radova na temelju
projekta
3. Nova inačica programa e-struna i tehnička
pitanja unosa i uređivanja nazivlja u e-strunu
IHJJ - Siniša Runjaić
Upute za rad u v4
•
•
•
•
http://struna.ihjj.hr/v4
Vaš profil (novost: promjena zaporke, izgled sučelja, potvrda
zatvaranja)
Početna (novost: aktivnosti na projektu; informacije: izvoz)
Nazivi:
1.
2.
3.
Unos
Pregled (pretraživanje prema: projektu, obrađivaču, fazi)
Vaš posao
•
Upute:
1.
2.
Upute za rad
O razredbi
v4.0: tzv. PRVA KARTICA
naziv (preporučeni) (ev. vrelo) – obvezno
jezična odrednica
definicija (ev. vrelo) – obvezno
polje s nizom sinonima/istoznačnica
(dopušteni naziv-nepreporučeni nazivzastarjeli naziv-žargonizam)
• razredba + potpodručje
• kontekst (s obveznim vrelom)
• istovrijednica/e (prijevodni ekvivalenti) na
stranome jeziku/stranim jezicima – obv. engl.
•
•
•
•
STRUNA
v4.0: tzv. DRUGA KARTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podređeni pojmovi
kratica na hrvatskome
kratica na stranome jeziku/stranim jezicima
napomena
suprotnica
simbol
jednadžba
formula
poveznica
slika
• dopisivanje
• faza obradbe
STRUNA
4. Kvalitativna analiza natuknica – nazivlja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izbor natuknica - vrela
Preporučeni vs ostali nazivi
Podnatuknice – nadređeni i podređeni pojmovi
Oblik natuknice / naziva
Homografija, polisemija unutar i izvan područja
Definicije
Kontekst
Ekvivalenti
Neobvezni elementi natuknice
Neverbalni elementi
Napomene
Odnos suvremeno i tradicionalno
Problemi komuniciranja sa
suradnicima: e-struna
• Obrađivač radi
• Obrađivač završio
– Daljnja komunikacija e-mailom; ispis natuknica
•
•
•
•
•
•
Urednik uređuje
Urednik vratio obrađivaču
Urednik pregledao
Terminolog pregledao
Savjetnik pregledao
Zaključen naziv
• Nužnost redovite rasprave među stručnjacima
i jezikoslovcima
• svaki petak 09:00 – 12:00
– svi
– po grupama
– po temama / podpodručjima
PREPORUČENI NAZIV
• e-Struna: preskriptivna terminološka baza temeljena na
standardima ISO i smjernicama TBX
• Term status
•
normativeAuthorization:
standardizedTerm / preferredTerm (poslije obradbe)
•
language-planningQualifier:
recommendedTerm
•
processStatus:
unprocessed (faze 15-40%)
provisionallyProcessed
(faze 50-90%)
finalized (faza100%) – standardized/preferred item
PREPORUČENI NAZIV
• preporučeni naziv kao standardni oblik u jednini (osim ako se prema
značenju i uporabi javlja isključivo u množini) (termType: fullForm)
• skraćeni oblik (termType: shortFormOfTerm)
• vrelo naziva – samo ako se zasigurno u tome vrelu prvi put spominje kao
termin!!!
• jednorječni naziv – potpun gramatički blok u polju jezična odrednica
• višerječni nazivi – zatvara se ostatak polja jezična odrednica
• autorski naziv – samo ako se prvi put pojavljuje uopće!!!
(normativeAuthorization: newTerm)
• strana jezična odrednica – ako je dio ili cijeli naziv samo na tome stranom
jeziku (pitanje grafije)
• imena međunarodnih ili domaćih tijela i organizacija nisu nazivi u užem
smislu već imena (jezična odrednica – ime termType: commonName)
STRUNA
Status podređenih pojmova
• Sve podređene pojmove nužno je obraditi i definirati kao
samostalne preporučene nazive!!!
• (dobar primjer: http://struna.ihjj.hr/search – stanje mora
http://struna.ihjj.hr/v4/edit-naziv.php?id=21632, zakovična glava - za
dovršeni projekt)
• (loš primjer: http://struna.ihjj.hr/search – morske mijene
http://struna.ihjj.hr/v4/edit-naziv.php?id=22228)
• Za raspravu za kraj radionice: čelik čela, spasilački, kobilica,
(polu)uzao ...
STRUNA
Status sinonima/istoznačnica
(termType: entryTerm synonym)
u polju se dodjeljuju normativne i deskriptivne
(sociolingvističke – zbog specifičnosti u hrvatskome jeziku)
odrednice sinonimima za preporučeni naziv:
• dopušteni naziv (normativeAuthorization: admitted term)
• žargonizam (normativeAuthorization: superseded term)
• zastarjelica (normativeAuthorization: superseded term)
• nepreporučeni naziv (normativeAuthorization: deprecated term)
• predloženi naziv – IHJJ – nakon faze 50%
(language-planningQualifier: proposedTerm)
STRUNA
Analiza – odabir preporučenih naziva
1. konop: 8 naziva preporučenih (tj. osam puta se
ponavlja u bazi, ali kao dio višerječnih naziva)
2. užad: 3 – u pravilu preporučen je oblik u jednini (uže)
3. uževlje: 1 (a i definicija počinje s užad!!!) – uževlje –
nepotrebno unositi u bazu
4. špag/a: 1 – žargonizam i dijalektizam: unijeti pod uže
Nužno: konceptualna i standardnojezična odluka, koje
bismo se trebali držati i dosljedno provoditi na razini
cjelokupnoga nazivlja
STRUNA
Analiza – odabir preporučenih naziva
• stabilnost:
– vezani pojmovi: uzdužna~ ; poprečna~ , statička~ ;
dinamička~
• stabilnost broda:
– moment statičke stabilnosti broda
– poluga stabilnosti
• stabilitet – unijeti pod stabilnost, kao dopušteni
naziv
• knjiga stabiliteta:
nužno: usklađivanje na razini cijele baze
Analiza – odabir preporučenih naziva
•
paluba: 1 nadređeni pojam + 5 preporučenih naziva vezano
uz pojam
•
palubica: nema definiran nadređeni pojam već samo njezin
podređeni palubica krmenog pika (a ni krmeni pik nije
definiran...) – unijeti u bazu samo palubica krmenog pika te
krmeni pik
•
Nužno: već smo na prošloj radionici zaključili kako je
definirati lakše ako prvo obradimo nadređeni pojam, a potom
nazive koji su uz njega ontološki vezani
Analiza – naizgled “različiti nazivi” (u samom
Maritermu)
• znanstveno-istraživački brod
• znanstvenoistraživački brod – preporučeni naziv
• jak olujni vjetar
• jaki olujni vjetar – u pravilu određeni pridjev
(slijediti nazive iz Beauf. ljestvice Hrv. Hidr.
instituta
• morska magla – pojava istog imena dvaput
• morska magla
Analiza – naizgled “različiti nazivi” (neki
drugi projekt i Mariterm)
• morske mijene (tides (pl.!) - periodično dizanje i spuštanje
razine mora koje nastaje pod utjecajem sile gravitacije
nebeskih tijela, a najviše Mjeseca i Sunca. (dopušteni: plima i
oseka) – MARITERM + pozor: podređeni nazivi isto u pl.!, ali
engl. u sg.! (mrtve ~ i žive ~) – popraviti u bazi (engl.oblik u pl.)
• morska mijena (tide (sg.!) - periodično dizanje i spuštanje
morske i oceanske površine na Zemlji prouzročeno
gravitacijskom silom kojom Mjesec i Sunce djeluju na vodene
mase i rotacijom Zemlje (dopušteni: plima i oseka) - FIZIKA
Analiza – obratni primjeri: istopisni za
potpuno različite pojmove
• teretnica (= bill of lading) - isprava kojom
brodar potvrđuje da je radi prijevoza na brod
primio teret te se obvezuje da će po završetku
putovanja teret predati ovlaštenom imaocu te
isprave (MARITERM)
• teretnica (= cargo runner) - čelično uže s
opremom kojim se premješta teret (HBN) –
preporučeni naziv podigač tereta, teretnica –
dopušteni naziv)
Analiza – konceptualni sustav
• razupora dvodna - element koji povezuje i
prenosi vertikalno opterećenje između
<uzdužnjaka> <oplate dna> i <pokrova dvodna>
• pokrov dvodna - nepropusno opločenje i
struktura gornjeg dijela <dvodna>
• nepropusna rebrenica - rebrenica izrađena od
limova bez otvora, koja dijeli tankove <dvodna>
ZAKLJ: provjeriti i/ili unijeti sve riječi iz definicija
koje predstavljaju nazive (uzdužnjak, oplata dna,
pokrov dvodna, dvodno, rebrenica)
Izbor natuknica
• reprezentativnost
• relevantnost vs suvišnost, prevelika detaljnost
(primjeri) –
• izvor i mjerilo za izbor natuknica / naziva:
– vrela u korpusu
– čestotni elementi iz korpusa kao mjerilo za izbor
– korpus (projektni i na webu)
– intuicija stručnjaka/suradnika (vs čestota)
Reprezentativnost natuknice
•
•
•
•
u pojmovniku pojedine struke (sadržaji i pojmovi kolegija u studiju)
u priručnicima, knjigama
intuicija stručnjaka-suradnika
Relevantnost vs suvišnost, prevelika detaljnost
– čestotni elementi kao mjerilo za izbor
– korpus (projektni i na webu)
• Koliko ići u razradbu u podpojmove (podređene nazive)?
• Istražujemo i izrađujemo pojmovnik u okviru pojma POMORSTVO a ne
pomorski rječnik!!!
• Primjeri
– vrela kao mjerilo za izbor natuknice
• vrela za nazivlje: rječnici, glosari,
• priručnici/udžbenici: (kriteriji za odabir) sadržaj, pojmovnici na kraju
priručnika, glosari, abecedni popis definicija pojmova u priručnicima
• rasprava i dogovor projektnog tima
Oblik natuknice
• Oblik natuknice (jednina – osnovni oblik;
samo izuzetno množina – pluralia tantum): uže
– užad – uževlje; omča - omče
• Dvojni oblici (dublete) natuknice za isti pojam
– rasprava o preporučenom nazivu: uže
– dopuštenom nazivu: konop
– Nepreporučenom nazivu: špag/a (žarg.)
– Moguća diferencijacija pojmova (uzao, čvor)
Što kada dva obrađivača/suradnika
predlažu/unose isti naziv?
• rasprava s urednikom i projektnim timom
• grotlo; dizalica: konstr. broda - oprema broda
– tereti – luke itd.)
Homografija
• voj – (konstrukcija broda) niz uzdužno limova u
oplati broda – engl. strake
• Brodograđevno nazivlje
• voj – (mornarske vještine) – uzao koji se dobiva
prebacivanjem konopa preko neke oblice ili
drugog konopa, ali tako da mu se krajevi križaju i
nakon toga idu suprotnim smjerovima – engl.
round turn
• http://www.morsko-prase.hr/skola_gropa_6.htm
Polisemija, sinonimija
• polisemija :tegalj
1. uže za tegljenje
2. brodovi u tegljenju (tegljači i tegljeni brod/ovi)
• Sinonimija: tegalj vs teglo – uže za tegljenje
– Kojem nazivu dati prednost kao preporučenom?
– Koji kriteriji za odlučivanje? (tradicija, čestota u
korpusu, uobičajen naziv među pomorcima i
stručnjacima, …)
– Ima li razloga za razlikovanje među istoznačnicama?
– teglo: – dopušten naziv (rjeđe korišten)
definicija
• Ekvivalencija
• Referencijalna – naziv u odnosu na predmet ili
pojam označen jezičnim znakom
• Sinonim, uputnica
• Parafraza
• Logička (logički zakoni) – nije pogodna za sva
područja) – logičke propozicije, kategorije, …
• Analitička “genus proximum et differentia
specifica”
definicija
Analitička:
“genus proximum et differentia specifica”
– X je vrsta Y
– X je Y koji ...
• po mogućnosti što kraća
jezik/rječnik definicije
• Unijeti i definirati naziv koji se koristi u
definiciji nekog naziva kao nadređen pojam
– sponja: poprečno postavljen ukrepni element
palube
– uzvojni voj: voj koji …
– pismo spremnosti: pismena obavijest kojom
zapovjednik broda izvješćuje krcatelja pisanim
putem da je brod spreman za ukrcavanje tereta
– poluvoj: dobija se …
• Analitička definicija:
– “genus proximum et differentia specifica”
– ‘X is a kind/type of Y’
– ‘X je vrsta Y’
Npr.:
• konstrukcija opločenja sa strukturom koja se po širini proteže
od boka do boka broda i po duljini najmanje u dva
nepropusna prostora, a pregrađuje brodski prostor po visini - ?
• na što se ova definicia odnosi?
• Što je genus, a što diferentia specifica?
(paluba)
Vokabular (metajezik) definicije
• rebrenica sastavljena od limova, profila i koljena
– _______ ?
– Unijeti i definirati nazive iz teksta definicije (provjeriti
u bazi; zapisati; napomene)
•
otvorena ~
Kritički pristup postojećim definicijama:
• Racionalni pristup definicijama koje su donijeli
(objavili) ‘autoriteti’ !!!
Predstavljanje pojmova
‘representation’
• Verbalno
• Neverbalno (simboli, formule, grafički prikaz,
skice, slike, tablice itd.)
• Uloga weba, google slika itd.
Vrela
• Nova vrela koja još nisu uključena u izbornik
• Nova vrela u izbornik može unositi samo
terminolog, a ne urednik, ali na prijedlog
urednika i voditelja
• Časopisi kao vrela? – Da!: broj i stranica u
Napomenu
Nova vrela (za nazive i definicije)
• Tetley’s Glossary of Maritime Law Terms (web):
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/glossaries/maritime/
• Bowditch: The-American-Practical-Navigator,
http://www.ebook3000.com/dictionary/The-American-PracticalNavigator-quot-Bowditch_105068.html
• BP – English-Croatian Maritime Dictionary (www.pfri.uniri.hr/~bopri)
• R. Vidović: Pomorski rječnik, 1984 (Biblioteka)
• Anali Jadranskog instituta – Građa za pomorsku terminologiju (1955)
(Biblioteka)
• Brodska nomenklatura, 1961 (Paasch)
• Naše more, časopis http://www.nasemore.com/sadrzaj/en/index.htm
• Neki autori: B. Jurišić, Ž. Stepanić
• Neke webstranice (nautika)
5. Ontološka pitanja i razredba pojma
<POMORSTVO> u podpodručja
• Razrada strukture pojma <POMORSTVO>
– Znanstv. područja – polja – grane - podpodručja
– Nova podpodručja – (R. Mohović)
• razredba u podpodručja (S. Runjaić)
• vrela za nova podpodručja (BP)
Razredba u podpodručja
1. konstrukcija broda: trup i oprema broda - 2.02.01 konstrukcija
plovnih i pučinskih objekata
2. obalna i oceanska plovidba, navigacijski uređaji i metode –
2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija ili 2.12.05
inteligentni transportni sustavi i logistika
3. rukovanje brodovima, kormilarenje, peljarenje, tegljenje –
2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih
objekata ili 2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika
4. hidrografija, oceanografija, pomorska meteorologija – 1.06.
Geofizika
5. brodska posada – 2.12.02 pomorski i riječni promet
Razredba - II
6. izbjegavanje sudara na moru – 5.13. Sigurnosne i
obrambene znanosti
7. sigurnost plovidbe, upravljanje sigurnošću, sigurnosna
zaštita – 5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti ili 2.12.05
inteligentni transportni sustavi i logistika
8. spašavanje na moru – 5.13. Sigurnosne i obrambene
znanosti
9. zaštita morskog okoliša –01.07.03 znanost o okolišu
10. pomoračke vještine – 2.12.02 pomorski i riječni promet
11. pomorske telekomunikacije i sredstva komuniciranja –
2.03.04 telekomunikacije i informatika ili 2.12.05
inteligentni transportni sustavi i logistika
Razredba - III
12.
13.
14.
15.
16.
17.
morske luke – 2.12.02 pomorski i riječni promet
tereti i rukovanje teretom – 2.12.02 pomorski i riječni promet
brodska medicina – 3.03.03 medicina rada i športa
pomorsko pravo – 5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo
pomorsko osiguranje – 2.12.02 pomorski i riječni promet
ekonomika pomorskog gospodarstva – 2.12.02 pomorski i riječni
promet
18. sportsko-rekreativne djelatnosti na moru, nautički turizam –
5.01.07 trgovina i turizam
19. povijest pomorstva – 6.04.05 pomoćne povijesne znanosti
20. ribarstvo – 4.01.14 ribarstvo
POJAM
• Najmanja jedinica za jezično prenošenje
znanja i informacija u pojedinoj
struci/području
• Podjela građe/vrela prema ontološkoj
organizaciji
• Nacrt za ontološku organizaciju pojma
<POMORSTVO> – primjer: <BRODARSKI UGOVORI>
Ontološka skica pojma
<POMORSTVO>
•
•
•
•
•
Ključni pojmovi
Podpojmovi
Taksonomije
Hijerarhije
Nizovi
Temeljni priručnik:
• S.E. Wright & G. Budin (1997) Handbook of
Terminology Management. J. Benjamins Publ.
ugovori o
iskorištavanju
pomorskih
brodova
ug. o pom.
plovidbenom
poslu
ug. o zakupu
broda
ug. o prijevozu
stvari morem
ug. o prijevozu
putnika morem
ug. o tegljenju /
potiskivanju
ost. ugovori o
pom plov
poslovima
ug. o prijevozu
stvari morem
(brodarski ugovori)
brodarski ugovor
na vrijeme
brodarski ugovor
na putovanje
6. Korpus
Namjena korpusa: izvor i građa za:
• Izbor natuknica i unošenje u nazivlje
• Odlučivanje o izboru preporučenog naziva
• Čestotnu analizu
• Značenjsku analizu
• Kontekstualizaciju naziva u hrvatskom jeziku
Korpus, I. faza
• Prikupljanje građe za korpus
• izradba tekstualnog korpusa hrvatskoga
pomorskog stručnog jezika
• Reprezentativnost (vrela, baza znanja)
• E-format (txt files, CD, skeniranje i OCR, www)
• Čestotna analiza korpusa (software)
• Kvalitativna analiza (suradnici)
• Izbor naziva (e-struna)
• Kontekst za nazive (u e-struna)
Korpus, II. faza
• Do kraja veljače 2012: e-format korpusa (txt
files, CD, skeniranje i OCR, www)
• Čestotna analiza korpusa (software)
• Kvalitativna analiza (suradnici)
• Izbor naziva (e-struna)
• Kontekst za nazive (u e-struna)
• Dodavanje građe / vrela
6. Pripreme za prezentaciju projekta
1. otvorena radionica
2. završni znanstveni skup
3. publiciranje
JAVNA RADIONICA
TRAVANJ 2012 - Udruga kapetana Sjevernog
Jadrana
• Prezentacija rada na Projektu
• Aktivna radionica:
– Testiranje definicija u e-struni
– Povratna informacija o nazivlju i njegovim elementima
– Rasprava o teškoćama u izboru naziva i izradi definicija
(npr. pomorskim stručnjacima ponuditi neke nazive, iz
više relevantnih podpodručja , izradu njihovih vlastitih
definicija; potom raspraviti teškoće pri donošenju
odluke o izboru naziva i tekstu definicije)
ZAVRŠNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
Rujan/listopad 2012
• Znanstveno-stručna istraživanja
• Prezentacije radova na završnom skupu
(rezultati istraživanja)
• Objavljivanje radova sa skupa
• Prezentacija projekta i radova na drugim
skupovima (u Hrvatskoj i inozemstvu)
Zaključci
1. Pojačati rad na unosu naziva – svi suradnici/obrađivači –
do kraja ožujka unijeti sve nazive za svoja područja
2. Korpus (probni) – do kraja veljače (sharepoint)
3. Unijeti dopunska vrela – do sredine veljače 2012
4. Konačna razredba potpodručja – do kraja veljače 2012
5. Urednik i terminolog rade na ujednačavanju i obradi
unesenog nazivlja – od početka travnja do kraja svibnja
2012
6. Javna radionica – travanj 2012 – Pomorski fakultet
7. Rad na predstavljanju osnovnog pojmovlja iz pojedinih
podpodručja (pokusno za javnu radionicu i konačno za
završni skup)