Prezentacija 6

Download Report

Transcript Prezentacija 6

TEMA 6
Poglavlje 28
Nezaposlenost i
prirodna stopa
nezaposlenosti
Copyright © 2004 South-Western
IDENTIFIKOVANJE
NEZAPOSLENOSTI
• Kategorije nezaposlenosti
• Problem nezaposlenosti se najčeće tretira na dva
načina:
• Kao dugoročni problem i kao kratkoročni problem:
• Prirodna stopa nezaposlenosti
• Ciklična stopa nezaposlenosti
Copyright © 2004 South-Western
IDENTIFIKOVANJE
NEZAPOSLENOSTI
• Prirodna stopa nezaposlenosti
• Prirodnom nezposlenošću se naziva nezaposlenost
koja ne nestaje sama od sebe, čak ni u dugom roku.
• Predstavlja broj nezaposlenih koji postoje stalno u
privredi tj. nikada ne nestaju, pod normalnim
uslovima.
Copyright © 2004 South-Western
IDENTIFIKOVANJE
NEZAPOSLENOSTI
• Ciklična nezaposlenost
• Cikličnom nezaposlenošću se smatra nezaposlenost
koja koja iz godine u godinu fluktuira oko nivoa
prirodne nezaposlenosti.
• Smatra se da je ona povezana sa kratkoročnim
kolebanjem nivoa ukupne ekonomske aktivnosti u
okvuru privrednih ciklusa.
Copyright © 2004 South-Western
IDENTIFIKOVANJE
NEZAPOSLENOSTI
• Opisivanje nezaposlenosti
• Tri osnovna pitanja:
• Kako država meri stepen nezaposlenosti u privredi?
• Koji se problemi javljaju u interpretaciji podatak ao
nezaposlenosti?
• Koliko dugo traje uobičajena nezaposlenost?
Copyright © 2004 South-Western
Kako se meri nezaposlenost?
• Podatke o nezaposlenosti u Srbiji objavljuje
Republički zavod za statistiku, na osnovu
informacija koje pruža Zavod za tržište rada.
Copyright © 2004 South-Western
Kako se meri nezaposlenost?
• Na osnovu podataka zavoda svi punoletni
građani se mogu svrstati u tri kategorije :
• Zaposleni
• Nezposleni
• Van radne snage
Copyright © 2004 South-Western
Kako se meri nezaposlenost?
• Svaka osoba preko 18 godina ili pripada
kategoriji aktivnog, ili kategoriji izdržavanog
stanovništava.
• Aktivni stanovnici mogu biti ili zaposleni, ili
nezapolsleni, dok izdržavani stanovnici se ne
ubrajaju u radnu snagu.
Copyright © 2004 South-Western
How Is Unemployment Measured?
• Zaposlenim se smatra svako ko provede više od
mesec dana u legalnom (plaćenom i
prijavljenom) radnom odnosu.
Copyright © 2004 South-Western
Slika 1 Struktura stanovništva u SAD 2001. godine
Zaposleni
(135.1 milion)
Radna snaga
(141.8 milion)
Odrasli
(211.9 milion)
Nezaposleni (6.7 milion)
Izdržavani
(70.1 milion)
Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning
Kako se meri nezaposlenost?
• Stopa nezaposlenosti se računa kao procenat
radne snage kojije nezaposlen.
• Stopa nezap.= (broj nezap. / radna snaga) *
100%
Copyright © 2004 South-Western
Kako se meri nezaposlenost?
• Stopa učešća radne snage je procenat koji u
populaciji odraslih čini radna snaga.
• Učešće RS = broj radne snage/broj odraslih *
100%
Copyright © 2004 South-Western
Tabela 1 Struktura radne snage u SAD
Copyright©2004 South-Western
Slika 2 Stopa nezapolsenosti u SAD od 1960.
%
radne snage
10
Unemployment rate
8
6
Natural rate of
unemployment
4
2
0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning
Slika 3 Učešće u radnoj snazi žena i muškaraca u
SAD od 1950. godine
Labor-Force
Participation
Rate (in percent)
100
80
Muškaci
60
40
Žene
20
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning
Nezposlenost u Srbiji
27.4%
25.5%
24.1%
17.6%
15.9%
2004
2005
незапосленост жена
18.6%
2006
незапосленост мушкараца
Copyright © 2004 South-Western
Da li stopa nezaposlenosti meri ono što nas
interesuje?
• Ponekad je teško razlikovati osobe koje su
nezaposlene i osobe koje ne pripadjau radnoj
snazi.
• Obeshrabreni radnici, ono koji su dugo tražili
posao, ali ga nisu našli i ne iskazuju se u
statstikama zaposlenosti.
• Drugačiji je slučaj sa onima koji tvrde da su
nezaposleni, dobijaju pomoć, a ne traže posao.
Copyright © 2004 South-Western
Trajanje nezaposlenosti
• Smatra se da je najveći broj nezaposlenosti
kratkog trajanja.
• Međutim, većina registrovanih nezaposlenih je
dugo bez posla.
• Otuda i najveći problem predstavlja dugotrajna
nezposlenost relativno malog broja radnika.
Copyright © 2004 South-Western
Zašto nezaposlenost uvek postoji?
• Smatra se da bi na idealnom tržištu rada
najamnine se savršeno prilagođavale i da bi
ravnoteža ponude i tražnje rada bila
garantovnana, te bi svi radnici bili zaposleni.
Copyright © 2004 South-Western
Zašto nezaposlenost uvek postoji?
• Frikciona nezaposlenost odnosi se na pojavu
da pojedni radnici ne mogu odmah naći posao
koji žele i koji mogu da obavljaju. Potrebno je
vreme da bi se uskladile ponuda i tražnja.
Copyright © 2004 South-Western
Zašto nezaposlenost uvek postoji?
• Strukturna nezaposlenost se javlja jer je tražnja
za određenim vrstama rada nedovoljna na
određenim tržištima. Ne odgovaraju dimenzije
ponude i tražnje za raznim vrstama rada.
Copyright © 2004 South-Western
Traganje za poslom
• Traganje za poslom je proces pronalaženja
odgovrajućih radnih mesta koja odgovraju
ukusu i sposobnosti radnika
• ono je posledica činjenice da je potrebno vreme da
se odrđene kvalifikacije spoje sa radnim mestom.
Copyright © 2004 South-Western
Traganje za poslom
• Ova vrsta nezposlenosti se razlkuje od ostalih
vrsta nezposlenosti, jer
• Nije izazvana nivoom najamnine iznad ravnotežnog
• Povezna je sa vremenom provedenim u traženju
pravog posla.
Copyright © 2004 South-Western
Zašto su pojedini oblici frikcione
nezaposlenosti neizbežni?
• Tragajne za poslom je neminovno jer se
privrede stalno menjaju.
• Promene strukture tražnje radom u raznim
granama i regionima nazivjau se sektroska
pomerajna.
• Potrebno je vreme za pronalaženje posla u
novim sektorima.
Copyright © 2004 South-Western
Javna politika i nezaposlenost
• Programi koje države preduzimaju u ovom
domenu mogu uticati na vreme potrebno za
pronalalžejne novog posla.
• Ti programi najčešće ukuljučuju:
• Državne agencije za zpošljavanje
• Javne programe prekvalifikacije
• Pomoć za nezaposlene (privrmeno i delimično
kompenziranje izgubljenih nadnica).
Copyright © 2004 South-Western
Javna politika i nezaposlenost
• Strukturna nazaposlenot se javlja kada količina
ponuđenog rada ne odgovara tražnji za
određenom vrstom rada.
• Strukturna nezaposlenost je najčešći uzrok
dugotrajnoj nezaposlenosti.
Copyright © 2004 South-Western
Javna politika i nezaposlenost
• Zašto se javlja strukturna nezposlenost?
• Minimalne najamnine
• Sindikati
• Efikasne nadnice
Copyright © 2004 South-Western
MINIMALNE PLATE
• Kada se zakonom odrede minimalne najamnine
iznad nivoa koji odgovra ravnoteži na tržištu,
dolazi do nezaposlenosti.
Copyright © 2004 South-Western
Slika 4 Nezposlenost i plate iznad ravnotežnog
nivoa
Plata
Ponuda
rada
nezaposlenost
Minimum
plate
WE
tražnja
za radom
0
LD
LE
LS
količina
rada
Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning
SINDIKAT I KOLEKTIVNO
UGOVARANJE
• Sindikat je udruženje radnika koje pregovara sa
poslodavcima oko uslova rada i najamnina. Zapravo to
je kartel koji teži da nametne svoje uslove.
• Kada se preduzeća i sindikati slože oko uslova rada
nastaje kolektivni ugovor.
• Ponašajući se kao monopolisti na tržištu rada sindikati
pokreću štrajkove, kao vid redukcije poude rada i po
pravilu ostvarju više najamnine za svoje članove.
• U SAD članovi sindikata zarađuju oko 0 do 20 % no
radnici koji nisu u sindikatu.
Copyright © 2004 South-Western
Da li su sindikati dobri li ne ?
• Kritičari tvrde da sindikati izazivaju neefikasnu
i nepravednu alokaciju rada, jer su plate iznad
ravnotežnog nivoa, što smanjuje tražnju za
radom i stvara nezposlenost. Neki radnici
ostvarju korišti na štetu drugih.
• Oni koji brane sindikate tvrde da su oni
zapravo odgovor na monopole poslodavaca.
Sindikati zapravo pomažu preduzećima da
efikasno odgovore na zahteve radnika.
Copyright © 2004 South-Western
TEORIJA EFIKASNIH NADNICA
• Efikasne nadnice se isplaćuju preko
ravnotežnog nivoa, u cilju povećanja
produktivnosti rada.
• Teorija o efikasnim nadnicama kaže da
preduzeća bolje posluju ako su najamnine iznad
ravnotežnih.
Copyright © 2004 South-Western
TEORIJA EFIKASNIH NADNICA
• Apreduzeća se opredeljuju za nadnice iznad
ravnotežnog nivoa zbog:
• Boljeg stnadarda pa samim tim i zdravlja pa i
produktivnosti radnika.
• Bolje plaćeni radnici neće napuštati firmu u
potrazi za većom platom.
• Veće motivisanosti radnika
• Boljeg kvaliteta radnika.
Copyright © 2004 South-Western
Rezime
• Stopa nezaposlenosti pokazuje procentualno
učeščće onih koji ne mogu da nađu posao u
ukupnoj radnoj snazi.
• Zavod za tržište rada prati podatke a Republički
zavod za statistiku Srbije objavljuje podatke o
nezašposlenosti.
• Stopa nezaposlenosti, ipak, nije savršen
poazatelj. Najveći deo stope nezaposlenosti
potiče od relativno malog broja onih koji su
dugo bez posla.
Copyright © 2004 South-Western
Rezime
• Jedan od uzroka nezaposlenosti leži u činjenici
da je potrebno vreme da se pronedje adekvatno
radno mesto.
• Drugi uzrok treba tražiti u činjenici da postoe
propisi o minimalnoj najamnini koji sprečavaju
da cena rada padne na ravnotežni nivo.
• Minimalne najamnine povećavaju ponudu rada,
a smanjuju tražnju za radom.
Copyright © 2004 South-Western
Rezime
• Treći uzrok se vezuje za delovanje sindikata i
njihovu monopolsku praksu na tržištu rada.
• Četvrti uzrok daje teorija o efikasnim
najamninama.
Copyright © 2004 South-Western