บริหารความเสี่ยง (RM)

Download Report

Transcript บริหารความเสี่ยง (RM)

survillance servey Kalasin Hospital ........25 July
2012
1
ข้อเสนอแนะเพิม
่ เติมจากการเยีย
่ มสารวจครงที
ั้ ผ
่ า
่ นมา
ี่ งให ้ชด
ั เจน เพือ
1. ควรกำหนดโปรแกรมกำรบริหำรควำมเสย
่ นำ
ิ ธิผลของกำร
ข ้อมูลอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ทม
ี่ อ
ี ยูม
่ ำจำแนก ทบทวนประสท
จัดกำรในแต่ละโปรแกรม หำกพบปั ญหำนำไปกำหนดเป็ น
่ ทีมPCT ENV IC
เป้ ำหมำยร่วมกับทีมทีเ่ กีย
่ วข ้อง เชน
ี่ ง คือ กำร
2. บทบำทของทีมคณะกรรมกำรควำมเสย
รวบรวมข ้อมูลและแจกจ่ำยไปให ้ผู ้เกีย
่ วข ้อง วิเครำะห์แก ้ไข
ปั ญหำ คกก.เป็ นผู ้ติดตำมผลลัพท์ เพือ
่ ประเมินภำพรวม
3. ทำควำมเข ้ำใจ เป้ ำหมำยและ บทบำทของหน่วยงำนในกำร
ี่ ง
บริหำรควำมเสย
5. กำรทำควำมเข ้ำใจของเจ ้ำหน ้ำทีต
่ อ
่ ระดับควำมรุนแรง
ี ชวี ต
6. กำรรำยงำนอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ทำงคลินก
ิ กำรเสย
ิ ควรมีกำร
รำยงำนเพือ
่ ทบทวน
7. กำรกำหนด Clinical Specific Risk / Eary warning sing ที่
สำคัญ
เป้ าหมายการบริหารความเสีย่ ง
โรงพยาบาลเป็นสถานทีท
่ ป
ี่ ลอดภ ัยแก่ผม
ู ้ าร ับบริการ
ญาติและเจ้าหน้าที่
ระด ับบุคคล : เจ้าหน้าทีร่ ับทราบข้อมูลข่าวสาร
ี่ ง
เกีย
่ วก ับความเสย
หน่วยงาน/โรงพยาบาล :
ี่ ง
1) มีการเฝ้าระว ังและค้นหาความเสย
ี่ ง
2) มีมาตรการป้องก ันและควบคุมความเสย
3) การจ ัดให้ระบบค้นหาความพลงพลาดให้
ั้
ี
ปรากฏเพือ
่ หยุดยงได้
ั้
ท ัน ลดควำมสูญเสย
ี่ งที่
4) หน่วยงานสามารถจ ัดการก ับความเสย
ิ ธิภาพ
้ ได้อย่างมีประสท
เกิดขึน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
กลุม
่ เป้าหมาย
องค์กร
องค์กร
ผูป้ ่ วย
ระบบงาน
เจ้าหน้ าที่
องค์กร
องค์กร
นิยาม
ี่ ง หมำยถึง โอกำสทีจ
 ความเสย
่ ะประสบกับควำม
ี หำยหรือสงิ่ ไม่พงึ ประสงค์
เสย
 อุบ ัติการณ์ หมำยถึง เหตุกำรณ์ทไ
ี่ ม่พงึ ประสงค์ท ี่
เกิดขึน
้ แล ้วนอกเหนือควำมคำดหมำยจำก ก่อให ้เกิด
ี
ควำมสูญเสย
ี่ งระดับ
 Near miss (เกือบพลำด) หมำยถึง ควำมเสย
ี่ งได ้แต่ยังไม่
A/B คือมีโอกำสเกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์/ควำมเสย
เกิด หรือ เกิดควำมคลำดเคลือ
่ น แต่ตรวจพบได ้ก่อน
จะเกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์หรือตรวจพบก่อนโดยยังไม่ถงึ ผู ้ป่ วย/
ผู ้รับผลงำน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ั
Sentinel Event ( เหตุการณ์พงึ สงวรณ์
)
เหตุกำรณ์ทเี่ กิดขึน
้ โดยไม่คำดกำรณ์มำก่อน
ี หำยจนถึงแก่ชวี ต
และมีผลทำให ้เกิดควำมเสย
ิ หรือ
ื่ มเสย
ี
สง่ ผลร ้ำยแรง ทำงด ้ำนจิตใจ และอำจทำให ้เสอ
ื่ เสย
ี งของรพ. ต้องรายงานท ันที และบ ันทึก
ชอ
อุบ ัติการณ์ภายใน 24 ชม.
**ต ้องทบทวนระบบ ( RCA) แม ้ว่ำระดับควำมรุนแรง
ไม่ถงึ ระดับ E ก็ตำม
ิ ธุก
โรงพยำบำลกำฬสน
์ ำหนดไว ้ 10 ข้อ ได ้แก่
Sentinel Event
1. ผ่ำตัดหรือทำหัตถกำร ผิดคน ผิดข ้ำง ผิดอวัยวะ
2. กำรพลัดตกหกล ้ม ในระหว่ำงกำรดูแลรักษำ และสง่ ผล
กระทบต่อผู ้ป่ วยทำให ้ต ้องรักษำเพิม
่ เติม
3. ลืมเครือ
่ งมือหรือวัสดุทำงกำรแพทย์ในตัวผู ้ป่ วยจำกกำร
ผ่ำตัด
ี ชวี ต
้ นแรงเนือ
4. มำรดำเสย
ิ หรือเกิดภำวะแทรกซอนรุ
่ งจำกกำร
เจ็บครรภ์และกำรคลอดบุตร
5. ให ้เลือด ผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุม
่
6. ให ้ยำผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุม
่ แล ้วเกิดปฏิกริ ย
ิ ำรุนแรง
7. กำรลักพำตัวเด็ก / กำรสง่ มอบทำรกแก่มำรดำผิดคน
8. ผู ้ป่ วยฆ่ำตัวตำย หรือถูกฆ่ำ ขณะอยูใ่ นโรงพยำบำล
ี ชวี ต
9. ผู ้ป่ วยเสย
ิ โดยไม่คำดคิด (unexpected death)
ขณะรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
10. อุบต
ั ก
ิ ำรณ์ทค
ี่ ำดว่ำอำจมีผลกระทบร ้ำยแรงกับ
่ ไฟไหม ้ อุบต
โรงพยำบำลหรือผู ้ป่ วย เชน
ั ภ
ิ ัยต่ำงๆ
ี่ งของโรงพยำบำลกำฬสน
ิ ธุ์
โปรแกรมควำมเสย
1.โปรแกรม
ี่ ง
ควำมเสย
ทำงคลินก
ิ
โปรแกรม
ี่ ง
ควำมเสย
ี่ งทำงคลินก
ควำมเสย
ิ ทัว่ ไป
ี่ งทำงคลินก
ควำมเสย
ิ เฉพำะโรค
ี่ งทำงอำชวี เวชกรรม
2.โปรแกรมควำมเสย
ี่ งในระบบ IC
3.โปรแกรมควำมเสย
ี่ งในระบบยำ
4.โปรแกรมควำมเสย
ี่ งทั่วไป
5.โปรแกรมควำมเสย
(สงิ่ แวดล ้อม / เครือ
่ งมือ /ระบบข ้อมูล/
กำรเงิน/จริยธรรม)
survillance servey Kalasin Hospital ........25 July 2012
10
ความเสีย่ งทัวไป
่ (General Risk)
ตัวอย่าง
 ไฟไหม้
 น้ำท่วม
 เอกสำรกำรเงินสูญหำย
 ทรัพย์สินสูญหำย
 กำรค ุกคำม/ขมข่ ู
 สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรำย/ปนเป้ ื อน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ความเสีย่ งทางคลินิกทัวไป(Common
่
Clinical Risk)
 ผลตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ/เอกซเ์ รย์ผด
ิ พลาด
ตัวอย่าง
 การให้เลือดผิดพลาด
 การให้ยาผิดพลาด
 การให้สารนา้ ผิดพลาด
ื้ ในโรงพยาบาล
 การติดเชอ
 แผลกดท ับ
 ตกเตียง
 ฆ่าต ัวตาย/ถูกฆาตกรรม
ี่ งทางคลินก
ความเสย
ิ เฉพาะโรค ของPCT
ภำวะไม่พงึ ประสงค์เฉพำะโรค /สำขำ
ี่ ง
การค้นหาความเสย
•
•
•
•
•
•
•
•
วิเครำะห์จำกกระบวนกำรด ูแลผูป้ ่ วย
ทบทวนเวชระเบียน( Trigger)
ประสบกำรณ์ของสมำชิกในหน่วยงำน
เรียนรจ้ ู ำกประสบกำรณ์ของคนอื่น เช่นข่ำวหน้ำ
หนังสือพิมพ์
สำรวจสิ่งแวดล้อม
เรียนรร้ ู ะหว่ำงทำงำน (รำยงำนอ ุบัติกำรณ์)
ทบทวนกำรด ูแลผูป้ ่ วยอย่ำงสม่ำเสมอ
บันทึกข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ี่ งจากบ ันทึกทีม
การค้นหาความเสย
่ อ
ี ยูแ
่ ล้ว
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
รายงานต ัวชวี้ ัด
ื้ ในโรงพยาบาล
รายงานการติดเชอ
รายงานเวรตรวจการ
บ ันทึกประจาว ันของหน่วยงาน
บ ันทึกการบารุงร ักษาเชงิ ป้องก ัน
รายงานการตรวจสอบเพือ
่ ป้องก ันอ ัคคีภ ัย
บ ันทึกการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบ ัติการ
รายงานการควบคุมคุณภาพของอาหาร
รายงานด้านอาชวี อนาม ัย
รายงานการตรวจสอบความปลอดภ ัยในการทางาน
รายงานการตรวจสอบความปลอดภ ัยด้านร ังสวี ท
ิ ยา
รายงานของหน่วยร ักษาความปลอดภ ัย
ี่ ง
การประเมินความเสย
เป้าหมาย เพือ
่ : สามารถ
• บอกระด ับความรุนแรงของผลกระทบทีต
่ ามมาได้
ี่ งได้
• คาดการณ์แนวโน้ม โอกาสเกิดของความเสย
• สามารถประเมินระด ับและจ ัดลาด ับความสาค ัญของ
ี่ ง เพือ
ความเสย
่ วางแนวทางป้องก ัน แก้ไขให้
เหมาะสมในแต่ละระด ับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
การแบ่งระด ับความรุนแรงทางคลินก
ิ 9 ระด ับ
ี่ งทวไป
ความเสย
่ั
4ระด ับ
ระด ับ
คาจาก ัดความ
1 (A)
ี่ งได ้แต่ยังไม่
มีโอกำสเกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์/ควำมเสย
่ รู ้ว่ำผู ้ป่ วยเสย
ี่ งต่อกำรติดเชอ
ื้
เกิด ( เชน
ทำงเดินหำยใจแต่มก
ี ำรดูแลตำมแนวทำง
อย่ำงเคร่งครัด ผู ้ป่ วยปลอดภัย )
เกิดควำมคลำดเคลือ
่ น แต่ตรวจพบได ้ก่อนจะ
เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์หรือตรวจพบก่อนโดยยังไม่ถงึ
่ จัดยำผิดแต่ตรวจพบ
ผู ้ป่ วย/ผู ้รับผลงำน เชน
ก่อนให ้ยำผู ้ป่ วย
1 (B)
ระด ับ
คาจาก ัดความ
2 (C)
เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ แต่ผู ้ป่ วย/ผู ้รับผลงำน/สงิ่ ของ
ี หำย
ไม่ได ้รับอันตรำย/ไม่มผ
ี ลกระทบ ไม่เสย
่ ให ้ยำผิดแต่ไม่มอ
ี
เชน
ี น
ั ตรำยหรือสูญเสย
ิ ของโรงพยำบำล≤1,000 บำท
ทรัพย์สน
เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ สง่ ผลให ้ต ้องมีกำรเฝ้ ำระวัง
ติดตำม เพือ
่ ให ้มั่นใจว่ำไม่เกิดอันตรำยหรือ
ี ทรัพย์สน
ิ ของโรงพยำบำลตัง้ แต่
สูญเสย
1,001 - 5,000 บำท
2 (D)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ระด ับ
คาจาก ัดความ
3 (E)
ี หำย
เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์สง่ ผลให ้เกิดอันตรำย/เสย
่ มแซม
ชวั่ ครำว ต ้องได ้รับกำรรักษำ/แก ้ไข/ซอ
3 (F)
ี หำย
เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์สง่ ผลให ้เกิดอันตรำย/เสย
่ มแซม หรือต ้อง
ต ้องได ้รับกำรรักษำ/แก ้ไข/ซอ
ี ทรัพย์สน
ิ
อยูโ่ รงพยำบำลนำนขึน
้ หรือสูญเสย
ของโรงพยำบำลตัง้ แต่ 5,000 - 20,000 บำท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ระด ับ
คาจาก ัดความ
4(G) เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์สง่ ผลให ้เกิดอันตรำยถำวรหรือทุพพล
ภำพ
4 (H) เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์สง่ ผลให ้ต ้องทำกำรชว่ ยชวี ต
ิ หรือ
ื่ มเสย
ี ชอ
ื่ เสย
ี งของโรงพยำบำล
เสอ
ี ชวี ต
4 (I) เกิดอุบต
ั ก
ิ ำรณ์เป็ นสำเหตุของกำรเสย
ิ โดยไม่
คำดคิดขณะผู ้ป่ วยอยูใ่ นควำมดูแลทำงกำรแพทย์ใน
ี หำย/สูญเสย
ี ร ้ำยแรง
โรงพยำบำลหรือเกิดควำมเสย
ื่ ม
มำก ก่อให ้เกิดกำรฟ้ องร ้อง สง่ ผลต่อควำมเสอ
ี ชอ
ื่ เสย
ี งของโรงพยำบำลหรือสูญเสย
ี ทรัพย์สน
ิ
เสย
> 20,000 บำท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ี่ ง (จ ัดทาตารางประเมิน
ประเมินระด ับความเสย
1
2
3
2
4
3
4
6
8
6
9
12
Risk Metrix)
4
8
12
16
ี่ งแต่ละระดับ
กำรจัดลำดับควำมสำคัญควำมเสย
ระด ับ
ี่ ง
ความเสย
คะแนน แทนด้วยส ี
เกือบพลำด
1-2
เขียว
รุนแรงตำ่
3-6
เหลือง
รุนแรงสูง
8-9
สม้
วิกฤต
12-16
แดง
การจ ัดการ
เฝ้ ำระวัง ยกเว ้น Sentinel ต ้อง
ทบทวนมำตรกำร
กำหนดมำตรกำรป้ องกัน
ควบคุมไม่ให ้สูงขึน
้
ทบทวนระบบวำงแนวทำง
แก ้ไขปั ญหำ ลดควำมรุนแรง
ของสถำนกำรณ์ /กำหนด
มำตรกำรป้ องกันกำรเกิดซ้ำ
ทบทวนระบบป้ องกันกำรเกิด
ซ้ำ /ทำแผนลดควำมรุนแรง /
กำหนดแนวทำงดูแลเจ ้ำหน ้ำที่
เยียวยำผู ้ป่ วย/ ลดกำรฟ้ องร ้อง
กำรจัดกำรระดับวิกฤต
่ ยเหลือ
การชว
ผูป
้ ่ วย &
การเยียวยา
การป้องก ัน
การฟ้องร้อง &
การดูแล
บุคลากรที่
ประสบปัญหา
การทบทวน
& ปร ับปรุงระบบ
เพือ
่ ป้องก ัน
การเกิดซา้
ี วำมเสย
ี่ งระดับหน่วยงำน
จัดทำบัญชค
ระบบรายงานอุบ ัติการณ์และคาร้องเรียน
หล ักการ :
• Damage control
(Immediate)
•ควบคุมการสูญเสีย /ลดความรุนแรง
– รูเ้ ร็ว
– จ ัดการเป็น
ระบบรายงานอุบ ัติการณ์
เชงิ ร ับ :
เป้าหมาย :
 มีการรายงานเหตุการณ์ผด
ิ ปกติจานวนมาก
ิ ธิภาพ)
 การรายงานท ันการ (ระบบดี, มีประสท
ี่ งสูงได้ร ับ
• เหตุการณ์ทส
ี่ าค ัญ/มีความเสย
การรายงาน (Specific clinical risks)
26
่ งทางการรายงาน
ชอ
• ใบรายงานอุบ ัติการณ์
• ใบแสดงความคิดเห็น/บ ันทึกข้อความ
ี่ ง)
• คอมพิวเตอร์(โปรแกรมความเสย
• วาจา
ั
• โทรศพท์
ระยะเวลาการรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ขนตอนการรายงาน
ั้
ความรุนแรงระด ับ 1 / A-B
รายงานห ัวหน้างาน
คณะกรรมการ RM ภายใน 3 ว ัน
หน่วยงำนหำแนวทำงป้ องกันละแก ้ไขภำยใน
ี วำมเสย
ี่ ง
รวบรวมสถิต ิ /จัดทำบัญชค
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ความรุนแรงระด ับ 2 / C-D
รายงานอุบ ัติการณ์ ห ัวหน้างาน
คณะกรรมการ RM ภายใน 2 ว ัน
หน่วยงำน/ทีมทีเ่ กีย
่ วข ้อง หำแนวทำง
ป้ องกันละแก ้ไขภำยใน
เฝ้ ำระวังกำรเกิดซ้ำ /รวบรวมสถิต ิ
ี วำมเสย
ี่ ง
/จัดทำบัญชค
ความรุนแรงระด ับ 3 / E-F
รายงานห ัวหน้างาน
คณะกรรมการ RM ภายใน 1 ว ัน
ทีมทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทบทวนเชงิ ระบบ
( RCA) หำแนวทำงป้ องกันและแก ้ไข
สง่ คกก.RM ทีศ
่ น
ู ย์คณ
ุ ภำพ ภำยใน 15 วัน
เฝ้ ำระวังกำรเกิดซ้ำ /รวบรวมสถิต ิ /พัฒนำ
ี วำมเสย
ี่ ง
คุณภำพงำน /จัดทำบัญชค
ความรุนแรงระด ับ 4 / G-H-I
รายงานท ันทีดว้ ยวาจา
ผูพ
้ บเห็น /ห ัวหน้าเวร
รายงาน ห ัวหน้างาน/แพทย์เจ้าของไข้
ห ัวหน้างาน/แพทย์เจ้าของไข้
รายงาน ห ัวหน้ากลุม
่ งาน
ห ัวหน้ากลุม
่ งาน/แพทย์ห ัวหน้ากลุม
่ งาน รายงาน ผูอ
้ านวยการ
ทีมทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทบทวนเชงิ ระบบ ( RCA) หำแนวทำง
ป้ องกันและแก ้ไขสง่ คกก.RM ทีศ
่ น
ู ย์คณ
ุ ภำพ
ภำยใน 30 วันหลังเหตุกำรณ์สงบ
เฝ้ ำระวังกำรเกิดซ้ำ /รวบรวมสถิต/ิ พัฒนำ
ี วำมเสย
ี่ ง
คุณภำพงำน /จัดทำบัญชค
ี่ ง
บทบาทการจ ัดการความเสย
วิเคราะห์สาเหตุ ระด ับหน่วยงาน
พบเหตุการณ์
้ งต้น
แก้ไขปัญหาบือ
ลดความรุนแรง
รายงาน ห ัวหน้างาน/ห ัวหน้าฝ่าย/แพทย์เจ้าของไข้
บันทึกอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ สง่ ทีม RM
หน่วยงำนและทีมทีเ่ กีย
่ วข ้อง ร่วมทบทวน กรณีรน
ุ แรงระดับสูง
ทบทวน RCA ให ้แล ้วเสร็จภำยใน 15 วันหลังเหตุกำรณ์สงบ
สรุปแนวทางป้องก ันและแก้ไข /
กิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพ ระบบทีส
่ าค ัญ
ติดตำม
กำรเกิดซ้ำ
RMย
ี่ Team
การจบทบาทของ
ัดการความเส
งของทีมนา
รายงาน
อุบ ัติการณ์
แยกประเภท
ทีม RM
รวบรวมสถิต ิ
ตอบกล ับ
ประสานหน่วยงาน/ทีมทีเ่ กีย
่ วข้อง
ี่ งแต่ละระด ับ
เพือ
่ จ ัดการความเสย
รวบรวมแนวทางการป้องก ันแก้ไข
ี วามเสย
ี่ งระด ับโรงพยาบาล
/ จ ัดทาบ ัญชค
ติดตำม
กำรเกิดซ้ำ
อุบ ัติการณ์ทต
ี่ อ
้ งวิเคราะห์หาสาเหตุ (RCA)
• อุบ ัติการณ์ระด ับความรุนแรง 3- 4 หรือ
้ ไป
ระด ับ E ขึน
• Sentinel events ทุกระด ับ
• อุบ ัติการณ์ระด ับ 2 หรือ C-D ทีเ่ กิดซา้
> 3-5 ครง/เดื
ั้
อน
การประเมินผล/ติดตาม
ี่ งของหน่วยงำนประจำเดือน
1. กำรติดตำมตัวชวี้ ัดควำมเสย
2. กำรทบทวนเหตุกำรณ์ โดยให ้ควำมสำคัญกับอุบต
ั ก
ิ ำรณ์
ทำงคลินก
ิ ระดับวิกฤต และอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ทเี่ กิดซ้ำ
คำถำม - อุบต
ั ก
ิ ำรณ์เกิดขึน
้ ได ้อย่ำงไรทัง้ ทีม
่ ม
ี ำตรกำรแล ้ว
- อุบต
ั ก
ิ ำรณ์เกีย
่ วข ้องกับปั จจัย /ระบบใด
- มีแนวทำงหรือระบบใหม่เกิดขึน
้ จำกกำรทบทวน
อย่ำงไรบ ้ำง
ต ัวชวี้ ัด
ี่ ง
1. จานวนรายงานอุบ ัติการณ์ความเสย
ี่ งระด ับ G-H-I
2. อ ัตราการเกิดซา้ ในความเสย
ี่ งระด ับความ
3. อ ัตราอุบ ัติการณ์ความเสย
้ ไป ได้ร ับการ RCA
รุนแรง E ขึน
่ นอุบ ัติการณ์ Near miss : Miss
4. อ ัตราสว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
จำนวนรำยงำนอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ ปี 53-56
จำนวนอุบต
ั ก
ิ ำรณ์แยกตำมระดับควำมรุนแรง
40
ั ว
่ นการเกิดอุบ ัติการณ์โปรแกรมต่าง ๆ
สดส
กำรดูแลรักษำ 53.44%
ั ญี 41.54%
กำรผ่ำตัด/วิสญ
กำรคลอด 5.01%
survillance servey Kalasin Hospital ........25 July 2012
42
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ผูน้ า
Patient Safety
Leadership WalkRounds™
ผูร้ บั ผิดชอบ
ระบบความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วย
ระบบรายงาน
สร้างความตระหนัก
จากเหตุการณ์จริง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
-Safety Briefingระหว่างทางาน
-ส่งเวรในประเด็นความปลอดภัย
-มีผรู ้ ูเ้ รื่องความปลอดภัยในทุกหน่วย
-ผูป้ ่ วยมีสว่ นร่วม
แจ้งให้ทราบถึง
การตอบสนอง
ต่อรายงาน
ทีมเคลือ่ นที่เร็ว ช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
สอนด้วยสถานการณ์จาลอง
- ต ัวชวี้ ัดด้านความปลอดภ ัยของผูป
้ ่ วย
( Patient Safety Goal )
ี่ งทางคลินก
- แนวทางการป้องก ันความเสย
ิ ที่
สาค ัญ (Risk Prevention)
- การจ ัดการอุบ ัติการณ์ในระด ับรุนแรง
(Critical Incident Management)
- การทบทวนการดูแลผูป
้ ่ วย ค้นหา สาเหตุ
แก้ไขปัญหาเชงิ ระบบ (RCA)
48
กำรเตรียมพร ้อมของหน่วยงำนทำงคลินก
ิ
ี่ ง
1. นโยบำยบริหำรควำมเสย
ี่ ง / Early Warning sign
2. คูม
่ อ
ื บริหำรควำมเสย
ในโรคทีส
่ ำคัญ ( Specific Clinical Risk )
้
3. รำยงำนอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ ซอมรำยงำนทำงInternet
หรือ รำยงำนอุบัตก
ิ ำรณ์ทำงเอกสำร
ี วำมเสย
ี่ ง
4. บัญชค
5. ผลกำรทบทวน RCA
6. แนวทำงเชงิ ระบบ /CQI นวัตกรรม ทีไ่ ด ้จำกกำร
ทบทวน
7. เตรียม SIMPLE Gap Analysis Patient safety
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สรุป
ี่ งในหน่วยงำน
ระดับหน่วยงำน สำมำรถวิเครำะห์ควำมเสย
ี่ งต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน
ตนเอง ตลอดจนทบทวนควำมเสย
้ เพือ
่
ี่ ง โดย
ป้ องกันกำรเกิดซ้ำ มีกำรรำยงำนเมือ
่ พบควำมเสย
ไม่มก
ี ำรจับผิด ( รวบรวมอุบต
ั ก
ิ ำรณ์ / RCA /จัดทำ
Risk Profile )
กำรทบทวน case ทีม
่ ป
ี ั ญหำโดยเฉพำะกลุม
่ ควำมรุนแรง
ระดับ GHI ควรมีกำรทำ RCA 100%
กำรเตรียมของทีมนำ /หน่วยงำน ทำงคลินก
ิ
1) กำรทบทวน Clinical population ทีเ่ ป็ นบริบทของ
ิ ธุ์ และกลุม
รพ.กำฬสน
่ ทีเ่ ป็ น Population เฉพำะสำขำ
2) จัดทำและปรับปรุง Clinical tracer ในกลุม
่ โรคทีส
่ ำคัญ
ตลอดจนมีกำรกำหนด treatment goal ในแต่ละกลุม
่ โรค
ั พันธ์เชอ
ื่ มโยงกับหน่วยงำนหรือ
และให ้มองเห็นควำมสม
ทีมงำนต่ำงๆ ในกำรดูแลแต่ละกลุม
่
เรำเคยพบปั ญหำกำรเฝ้ ำระวังและประเมินอำกำร
เปลีย
่ นแปลงต่อเนือ
่ ง
เตรียม กำรจัดระบบเฝ้ ำระวัง และประเมินควำม
เปลีย
่ นแปลงควำมรุนแรงกำรเจ็บป่ วยของผู ้ป่ วย ทีร่ ัดกุม
ี่ งสูงเพือ
โดยเฉพำะในผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี วำมเสย
่ ให ้ปรับแผนกำร
รักษำให ้ทันต่อกำรเปลีย
่ นแปลง และบันทึกเวชระเบียนเพือ
่
ื่ สำรในทีมได ้อย่ำงมีประสท
ิ ธิภำพ
กำรสอ
ี่ ง
ต ัวอย่างประเด็นคุณภาพ ความเสย
ของหน่วยงาน BACK OFFICE
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ หน่วยจ่ายกลาง
ประเด็นคุณภาพ
กำรป้ องกันกำรปนเปื้ อน
ควำมเพียงพอ
ิ ธิภำพ
ประสท
กำรตอบสนองควำม
ต ้องกำรของผู ้รับบริกำร
อำชวี อนำมัย/ควำม
ปลอดภัย
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวนพ ัฒนา
กำรรวบรวม กำรเคลือ
่ นย ้ำย กำรจัดแบ่ง
พืน
้ ที่ กำรจัดระบบไหลเวียน กำรทำควำม
สะอำด กำรห่อเครือ
่ งมือ กำรจัดเก็บ
ปริมำณเครือ
่ งมือ ระบบกำรหมุนเวียน ระบบ
กำรสำรองเครือ
่ งมือ
กำรใชน้ ้ ำยำ กำรดูแลบำรุงรักษำเครือ
่ งมือ/
ิ ธิภำพของกำร
เครือ
่ งนึง่ กำรติดตำมประสท
ื้
นึง่ /กำรทำให ้ปรำศจำกเชอ
ควำมถูกต ้อง ครบถ ้วน เพียงพอ ทันเวลำ
ื้
สะอำดปรำศจำกเชอ
ื้ กำรยศำสตร์
กำรป้ องกันกำรติดเชอ
อันตรำยทำงกำยภำพ (กำรถูกของมีคม
ี ง ควำมร ้อน สำรเคมี )
เสย
ั
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ หน่วยซกฟอก
ประเด็นคุณภาพ
กำรป้ องกันกำร
ปนเปื้ อน
ควำมเพียงพอ
ิ ธิภำพ
ประสท
กำรตอบสนอง
ผู ้รับบริกำร
อำชวี อนำมัย/กำร
สร ้ำงเสริมสุขภำพ
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวนพ ัฒนา
กำรคัดแยก/กำรจัดเก็บผ ้ำเปื้ อน กำรขนย ้ำย กำร
แยกทำควำมสะอำด กำรตำกผ ้ำ กำรพับ กำร
จัดเก็บ กำรจัดแบ่งพืน
้ ทีใ่ นหน่วยงำน
ปริมำณผ ้ำ ระบบหมุนเวียน ระบบสำรองในกรณี
ฉุกเฉิน/นอกเวลำ ควำมเพียงพอตำมฤดูกำล
ื้ กำรถนอมเนือ
กำรใชน้ ้ ำยำฆ่ำเชอ
้ ผ ้ำ กำร
้ งงำน
บำรุงรักษำเครือ
่ งมือ กำรใชพลั
ควำมสะอำด ควำมทันเวลำ ควำมเพียงพอ
ควำมถูกต ้อง กำรชำรุดของผ ้ำ
ื้ กำรยศำสตร์ อันตรำยทำง
กำรป้ องกันกำรติดเชอ
ี ง ควำมร ้อน ฝุ่ นผ ้ำ
กำยภำพ (กำรถูกของมีคม เสย
สำรเคมี )
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ หน่วยโภชนาการ
ประเด็นคุณภาพ
กำรป้ องกันกำรปนเปื้ อน
ิ ธิภำพ
ประสท
คุณภำพของอำหำร
กำรตอบสนองผู ้รับบริกำร
อำชวี อนำมัย/กำรสร ้ำง
เสริมสุขภำพ
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
กำรจัดสถำนที่ กำรจัดระบบไหลเวียน กำรล ้ำงทำ
ควำมสะอำด กำรจัดเก็บของสด/ของแห ้ง กำร
เคลือ
่ นย ้ำย สถำนทีแ
่ ละระบบผลิตอำหำรเหลว
กำรประเมินผู ้ป่ วย กำรสงั่ กำรรับคำสงั่ กำรกำหนด
รำยกำร/ประเภท กระบวนกำรปรุงอำหำรทั่วไป อำหำร
เฉพำะโรค/กำรจัด แจกอำหำร โภชนบำบัด
ควำมสด กำรควบคุมอุณหภูมใิ นกำรจัดเก็บ ควำม
สะอำดของวัตถุดบ
ิ กำรปนเปื้ อน ปริมำณอำหำรคุณค่ำ
อำหำรตำมหลักโภชนำกำร
ควำมทันเวลำ ควำมสะอำด รสชำด เพียงพอตำมควำม
ต ้องกำร อำหำรตรงตำมหลักศำสนำ
ื้ อันตรำยทำงกำยภำพ
กำรป้ องกันกำรแพร่กระจำยเชอ
ี ง ควำมร ้อน )
(กำรถูกของมีคม เสย
่ มบารุง
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ หน่วยซอ
ประเด็นคุณภำพ
ิ ธิภำพ
ประสท
(ควำมรวดเร็ว
ควำมคงทน)
ประเด็นย่อยทีต
่ ้องทบทวน
่ มใน กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ
ระบบกำรซอ
่ มภำยนอก กำรสำรองอะไหล่
กำรสง่ ซอ
่ ม กำรบำรุงรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรซอ
่ ม กำรซอ
่ มซ้ำ
เครือ
่ งมือชำ่ ง ระยะเวลำในกำรซอ
้
กำรตอบสนองควำม
ควำมพร ้อมใชของเครื
อ
่ งมือ ควำมรวดเร็วในกำร
่ ม ควำมรวดเร็วในกำรซอ
่ ม ควำม
ต ้องกำรของผู ้รับบริกำร เข ้ำถึงงำนซอ
้
คงทนในกำรใชงำน
ควำมประหยัด
อำชวี อนำมัย/กำรสร ้ำง กำรจัดสถำนทีใ่ นกำรทำงำน
ี ง ท่ำทำง
เสริมสุขภำพ
อุปกรณ์ในกำรป้ องกันตนเอง(แสง เสย
ในกำรทำงำน) กำรป้ องกันตนเองและผู ้ที่
่ ม กำรตรวจสุขภำพ กำร
เกีย
่ วข ้องในขณะซอ
รวบรวมข ้อมูลกำรเจ็บป่ วยในกำรทำงำน
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ หน่วยพัสดุ
ประเด็นคุณภาพ
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
ิ ธิภำพของกำร
ประสท
กำรมีสว่ นร่วมของผู ้ใช ้ กำรวำงแผนควำมต ้องกำร
จัดหำ
ระบบกำรจัดหำ (ถูกต ้อง ทันเวลำ ครบถ ้วน)
ิ ธิภำพกำรคงคลัง แผนกำรสำรอง ระบบกำรบันทึกบัญช ี
ประสท
ระบบกำรเบิก-จ่ำย ระบบกำรสำรอง(รำยกำรที่
สำรอง จำนวนทีส
่ ำรอง) ระบบกำรตรวจสอบกำร
คงเหลือของพัสดุ ระบบกำรจำหน่ำยพัสดุ
ิ ป้ องกันสต
ั ว์/แมลงกัดแทะ/ถูก
กำรจัดเก็บทีป
่ ลอดภัย สถำนที่ มิดชด
โจรกรรม อุณหภูมท
ิ เี่ หมำะสม กำรจัดเรียงเป็ น
ระเบียบ กำรป้ องกันภำวะฉุกเฉินอัคคีภย
ั /น้ ำท่วม
กำรตอบสนองควำม
ควำมรวดเร็ว ถูกต ้อง ทันเวลำ คุณภำพของพัสดุ
ต ้องกำรของผู ้รับบริกำร ควำมเป็ นมิตร กฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ ข ้อมูลพัสดุทเี่ ป็ นปั จจุบน
ั
ี่ งในกำรทำงำน
อำชวี อนำมัย
กำรค ้นหำควำมเสย
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของหน่วยการเงินและบ ัญช ี
ประเด็นคุณภาพทีส
่ าค ัญ
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
ิ ธิภำพ (ถูกต ้อง ทันเวลำ เป็ น ระบบกำรรับ-จ่ำย-บันทึกบัญช ี กำร
ประสท
ิ ระบบรำยงำนข ้อมูล
ปั จจุบน
ั )
ติดตำมหนีส
้ น
ทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน
กำรติดตำมแผนกำรใชจ่้ ำยเงิน
ควำมปลอดภัย
กำรก็บรักษำเงิน ระบบกำรนำเงินสง่
ธนำคำร กำรจัดเก็บเอกสำร/ข ้อมูล
ทำงกำรเงิน กำรป้ องกันกำรถูก
โจรกรรม
กำรตอบสนองควำมต ้องกำรของ
กำรเบิก - จ่ำยทีถ
่ ก
ู ต ้อง ตรงเวลำ
ผู ้รับบริกำร
ระบบรำยงำนเป็ นปั จจุบน
ั ถูกต ้อง
ตำมระเบียบ
ี่ งในกำรทำงำน
อำชวี อนำมัย/กำรสร ้ำงเสริมสุขภำพ กำรค ้นหำควำมเสย
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ หน่วยธุรการ
ประเด็นคุณภาพทีส
่ าค ัญ
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
ิ ธิภำพ(ถูกต ้อง ทันเวลำ
ประสท
ไม่สญ
ู หำย)
ื กำรเสนอหนังสอ
ื
กำรคัดแยกหนังสอ
ื กำรจัดเก็บหนังสอ
ื กำร
กำรสง่ หนังสอ
ื กำรค ้นหำ
ติดตำมหนังสอ
กำรตอบสนองควำมต ้องกำรของ
ผู ้รับบริกำร
ื่ สำรแนวทำงกำรปฏิบต
กำรสอ
ั ิ
ควำมรวดเร็ว ถูกต ้อง ทันเวลำในกำร
ให ้บริกำร ควำมเป็ นมิตร
อำชวี อนำมัย/กำรสร ้ำงเสริมสุขภำพ กำรจัดสถำนทีใ่ นกำรทำงำน ท่ำทำง
ี่ งใน
ในกำรทำงำน กำรค ้นหำควำมเสย
กำรทำงำน
ประเด็นคุณภาพทีส
่ าค ัญของหน่วย ทร ัพยากรบุคคล
ประเด็นคุณภาพทีส
่ าค ัญ
ิ ธิภำพ
ประสท
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
กำรสรรหำ กำรพัฒนำ กำรประเมินผล
กำรปฏิบต
ั งิ ำน
ิ ธิประโยชน์/สวัสดิกำร
กำรจัดกำรสท
กำรจัดทำประวัตแ
ิ ละข ้อมูลเจ ้ำหน ้ำที่
กำรรักษำควำมลับ
กำรเข ้ำถึงข ้อมูลระบบ
กำรยืมประวัต ิ
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของหน่วยยานพาหนะ
ประเด็นคุณภาพ
ควำมพร ้อมใช ้
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
กำรรับคำสงั่ กำรจัดรถ/พนักงำนขับรถ
้
กำรตรวจสอบเตรียมควำมพร ้อมใชประจ
ำวัน
กำรบำรุงรักษำยำนพำหนะ กำรเปลีย
่ นอะไหล่ตำม
ระยะเวลำ กำรตรวจสอบอุปกรณ์ในรถพยำบำล
(เครือ
่ งมือ ออกซเิ จน)
ควำมปลอดภัย
กำรจัดเวร ควำมพร ้อมของพนักงำนขับรถ
กำร
พักผ่อนของพนักงำนขับรถ ควำมเร็ว วิธก
ี ำรขับขี่
ทีป
่ ลอดภัย
้
กำรตอบสนองควำม
ควำมพร ้อมใชรถ
ควำมสะอำดของรถ
ต ้องกำรของผู ้รับบริกำร ถึงทีห
่ มำยทันเวลำ ขับขีป
่ ลอดภัย
มีควำมเป็ นมิตร และกำรให ้ควำมชว่ ยเหลือ
อำชวี อนำมัย
ท่ำทำงในกำรขับรถ กำรคำดเข็มขัดนิรภัย
อุปกรณ์ในกำรขับรถ กำรตรวจสุขภำพทีจ
่ ำเป็ น
ี
ประเด็นคุณภำพทีส
่ ำคัญของ ระบบบาบ ัดนา้ เสย
ประเด็นคุณภาพทีส
่ าค ัญ
ประเด็นย่อยทีต
่ อ
้ งทบทวน
ิ ธิภำพระบบบำบัด
ประสท
ประเภท ชนิดของระบบบำบัด
ี
ี
น้ ำเสย
ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณน้ ำเสย
ี สูงสุดในแต่ละวัน
ปริมำณน้ ำเสย
ี
กำรดูแล บำรุงรักษำระบบบำบัดน้ ำเสย
ผู ้ดูแลระบบมีควำมรู ้/เข ้ำใจในกำรดูแล
น้ ำทีผ
่ ำ่ นกำรบำบัดมี
กำรตรวจคุณภำพน้ ำทีผ
่ ำ่ นกำรบำบัด
ั ดำห์ สง่ ตรวจภำยนอก
คุณภำพ
(ประจำวัน ประจำสป
ตำมมำตรฐำน
ตำมมำตรฐำน)
ผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำทิง้ ทีเ่ ป็ นไปตำม
มำตรฐำน
กำรตอบสนองควำมต ้องกำร คุณภำพน้ ำทิง้ ได ้มำตรฐำน ไม่ปนเปื้ อนใน
ของผู ้รับบริกำร
สงิ่ แวดล ้อมและชุมชน
อย่ำกังวลกับกำรประเมินรับรองซ้ำ แต่...
ให ้ใสใ่ จกับผู ้คน ใสใ่ จกับข ้อมูลต่ำงๆ
ทีจ
่ ะสร ้ำงกำรเรียนรู ้ เพือ
่ กำรพัฒนำคุณภำพได ้อย่ำงยั่งยืน
Criteria Re-Accredit
1. ประเมินกำรบรรลุเป้ ำหมำยองค์กร ( Part 4)
2. ผลลัพธ์ทำงคลินก
ิ ดีขน
ึ้ (ผลกำรดำเนินงำน 7 PCT )
ิ ธิภำพระบบ ( ผลกำรดำเนินงำนระบบที่
3. ประเมินประสท
ื่ สำร เชอ
ื่ มโยง ทีมนำ – หน่วยงำน)
สำคัญ กำรสอ
4. นวตกรรมกำรเรียนรู ้
5. วัฒนธรรมควำมปลอดภัย ( กำรค ้นหำควำมเสยี่ ง กำรรับรู ้
ี่ งในแต่ละระดับ กำรทบทวนเชงิ
รำยงำน กำรจัดกำรควำมเสย
่ ำรพัฒนำคุณภำพ กำรแลกเปลีย
ระบบเพือ
่ นำสูก
่ น เรียนรู ้หน ้ำ
งำน และระหว่ำงทีม อย่ำงสมำ่ เสมอ ในเรือ
่ งควำมปลอดภัย
กำรเยีย
่ มในพืน
้ ทีข
่ องผู ้นำทุกระดับ –หัวหน ้ำเวร -หัวหน ้ำงำน
–หัวหน ้ำทีม – ผู ้นำองค์กร )
ี ชวี ต
4) PCT ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทบทวนกลุม
่ ผู ้ป่ วยเสย
ิ จำก
ภำวะ Sepsis ( Specific Clinical Risk ) ทบทวน
แนวทำงกำรดูแลรักษำ Early warning sign
Early Goal Directed Therapy และ Sepsis
Management Bundle
กำรเฝ้ ำระวังและติดตำมกำรดูแลต่อเนือ
่ ง
ผลลัพธ์ทเี่ ป็ นปั จจุบน
ั
5) กำรทบทวนกลุม
่ ผู ้ป่ วยที่ Re-Admit แต่ละสำขำ
โดยกำรตำมรอยกระบวนกำรทีส
่ ง่ ผล ต่อกำรป่ วยกลับ
ซ้ำและ กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู ้ป่ วย ตัง้ แต่แรกรับ
จนกระทั่งจำหน่ำยกลับบ ้ำน และต่อเนือ
่ งไปยังใน
ชุมชน โดยมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนทีด
่ แ
ู ล
ต่อเนือ
่ ง มีกำรวำงแผนจำหน่ำย และดูแลต่อเนื่องที่
ั เจน
เหมำะกับผู ้ป่ วยแต่ละรำยชด
6) ทบทวนแนวทำงกำรดูแลผู ้ป่ วยด ้ำน กำรจัดกำรควำม
ปวด กำรบันทึก หรือแนวทำงกำรดูแลผู ้ป่ วยแบบ
ประคับประคอง และ ระยะสุดท ้ำย (Palliative care)
7) ทบทวนกำรประเมินสมรรถนะเฉพำะทีเ่ ป็ นควำม
ี่ วชำญขององค์กร และหน่วยงำน
เชย
8) ทุกทีมตรวจสอบควำมครบถ ้วน สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน และกำรบันทึกทีส
่ อดคล ้องกับปั ญหำ และสห
ี ทีร่ ว่ มดูแลผู ้ป่ วย แบบบันทึกทีเ่ ป็ นแนวทำง
วิชำชพ
เดียวกัน
9) กำรบันทึกอำกำรเปลีย
่ นแปลงของผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั
และสอดคล ้องกับระดับควำมรุนแรงของผู ้ป่ วย