- กรมบัญชีกลาง

download report

Transcript - กรมบัญชีกลาง

การรับและนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน (RA : R1)
รายการ
การบันทึกรายการบัญชี
1. รับเงินรายได้ แผ่ นดิน
คาสั่ งงาน นส 01 / ZRP_RA
ประเภทเอกสาร RA แหล่งเงิน YY19XXX
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต รายได้ แผ่ นดิน...(41/42xxxxxxxx)
2. เมือ่ นาส่ งเงินทีธ่ นาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยส่ ง
Statement
เข้ าระบบ GFMIS
เกิดคู่บัญชี Auto ประเภทเอกสาร CJ
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงาน
โอนเงิน
รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)
เครดิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
3. เมือ่ สรก. บันทึกนาส่ งเงินในระบบ Web Online
คาสั่ งงาน นส02 -1 / ZRP_R1
ประเภทเอกสาร R1 แหล่งเงิน YY19XXX
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เครดิต เงินสดในมือ ( 1101010101)
การรับและนาส่ งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (RB : R2)
รายการ
1. รับเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณทีต่ ้ องฝากคลัง
คาสั่ งงาน นส 01 / ZRP_RB
ประเภทเอกสาร RB แหล่งเงิน YY26000
2. เมือ่ นาส่ งเงินทีธ่ นาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยส่ ง
Statement เข้ าระบบ GFMIS
เกิดคู่บัญชี Auto ประเภทเอกสาร CJ
การบันทึกรายการบัญชี
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต รายได้เงินนอกงบประมาณ
(43...เท่านัน
้ )
หรือ หนี้ สิน (ระบุประเภท 21......)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงาน
โอน
เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
(5210010102)
เครดิต พักเงินนาส่ง
3. เมือ่ สรก. บันทึกนาส่ งเงินในระบบ GFMIS
คาสั่ งงาน นส 02-1 / ZRP_R2 ( 2 คู่บัญชี)
เดบิต พักเงินนาส่ง
ิ ิ
(1101010112)
(1101010112)
การรับและนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดินแทนส่ วนราชการอืน่ (RC : R3)
รายการ
1. บันทึกการจัดเก็บรายได้ แผ่ นดินแทน
คาสั่ งงาน นส 03 / ZRP_RC
ประเภทเอกสาร RC
แหล่ งเงิน
YY19XXX
การบันทึกรายการบัญชี
ส่วนราชการผูจ้ ดั เก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ ส่วนราชการ – รายได้รบั แทน
กัน
(2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ ส่วนราชการ - รายได้รบั แทนกัน
(1102050125)
เครดิต รายได้.... (ระบุประเภท 41...,42...)
2. เมื่อนาส่ งเงินที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
ส่ ง Statement
เข้ าระบบ GFMIS
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงานโอน
การรับและนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดินแทนส่ วนราชการอืน่ (RC : R3)
รายการ
3. เมื่อ สรก. บันทึกนาส่ งเงิน ในระบบ
GFMIS
คาสั่งงาน นส02 -2 / ZRP_R3
ประเภทเอกสาร R3
แหล่งเงิน
YY19XXX
การบันทึกรายการบัญชี
ส่วนราชการผูจ้ ดั เก็บแทน
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เจ้าหนี้ ส่วนราชการ -รายได้รบั แทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงานโอน
เงิน
รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงานโอน
การรับและนาส่ งเงินนอกงบประมาณแทนส่ วนราชการอืน่ (RD : R4)
รายการ
1. บันทึกการจัดเก็บเงินนอกงบประมาณแทนกัน คาสั่ ง
งาน นส 03 / ZRP_RD
ประเภทเอกสาร RD
แหล่งเงิน
YY26000
การบันทึกรายการบัญชี
ส่วนราชการผูจ้ ดั เก็บแทน
เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)
เครดิต เจ้าหนี้ ส่วนราชการ – รายได้รบั แทน
กัน
(2101020106)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ลูกหนี้ ส่วนราชการ - รายได้รบั แทนกัน
(1102050125)
43.....)
2. เมือ่ นาส่ งเงินทีธ่ นาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยส่ ง
Statement
เข้ าระบบ GFMIS
เครดิต รายได้เงินนอก... (ระบุประเภท
หรือ
หนี้ สิน......(2xxxxxxxx)
ส่วนราชการผูจ้ ดั เก็บแทน
การรับและนาส่ งเงินนอกงบประมาณแทนส่ วนราชการอืน่ (RD : R4)
รายการ
3. เมือ่ สรก. บันทึกนาส่ งเงินในระบบ GFMIS คาสั่ งงาน
นส02 -2 / ZRP_R4
ประเภทเอกสาร R4 แหล่งเงิน YY26000
(ระบบให้ เลขทีเ่ อกสาร 2 เลข คือ R4 , RY)
การบันทึกรายการบัญชี
ส่วนราชการผูจ้ ดั เก็บแทน
เดบิต พักเงินนาส่ง (1101010112)
เจ้าหนี้ ส่วนราชการ -รายได้รบั แทนกัน (2101020106)
เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงานโอนเงิน
นอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
ส่วนราชการเจ้าของรายได้
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่ วยงาน - หน่ วยงานโอนเงิน
นอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)
เครดิต ลูกหนี้ ส่วนราชการ - รายได้รบั แทนกัน
(1102050125)