การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)

download report

Transcript การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)

ยินดีต้อนรับเข้ าสู่
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสู ตร
“การใช้ ระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension)
และทบทวนฝึ กปฏิบัติงานในระบบ”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
โดย ส่ วนวิชาการ สานักงานคลังเขต 1
กรมบัญชีกลาง
กลุ่มสิ ทธิฐานข้ อมูลบุคลากร
1. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxx (7 หลัก)
2. นายทะเบียนผู้รับบาเหน็จบานาญ รหัส 20xxxxx (7 หลัก)
กลุ่มสิ ทธิระบบบาเหน็จบานาญ
1. ส่ วนราชการผู้ขอ
1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ รหัส 80xxxxx (7 หลัก)
1.2 ระดับหัวหน้ า รหัส 89xxxxx (7 หลัก)
2. ส่ วนราชการผู้เบิก
2.1 ระดับผู้ปฏิบัติ รหัส 80xxxxx (7 หลัก)
2.2 ระดับหัวหน้ า รหัส 89xxxxx (7 หลัก)
เมือ่ มีบุคลากรในสั งกัดออกจากราชการ
ด้ วยเหตุ : เกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก
นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxxxx
1. ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของประวัติ
(คานาหน้ าชื่อ สถานะสมาชิก กบข.)
2. เพิม่ ข้ อมูล วันทีอ่ อกจากราชการ และเหตุทอี่ อก
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของทีอ่ ยู่ และให้ เป็ นปัจจุบัน
เจ้ าหน้ าที่บานาญ ในฐานะส่ วนราชการผู้ขอ
เข้ าสู่ website ระบบบาเหน็จบานาญhttp://pws.cgd.go.th
และ Login เข้ าสู่ ระบบ
ลงทะเบียนรับ
บันทึกรายละเอียดของข้ อมูล
บันทึกส่ งข้ อมูล
หากมีการตีกลับ ให้ ดาเนินการ
แก้ ไขและบันทึกส่ งข้ อมูล อีกครั้ง
เมื่อเรื่องได้ รับการอนุมัติแล้ ว
(ตรวจสอบสถานะจากระบบ โดยระบุเลขที่รับ)
เจ้ าหน้ าที่บานาญ ในฐานะส่ วนราชการผู้เบิก
เข้ าสู่ website ระบบบาเหน็จบานาญ http://pws.cgd.go.th
และ Login เข้ าสู่ ระบบ
ลงทะเบียนขอเบิก
(ตามปฏิทินการจ่ ายประจาเดือน)
ส่ งข้ อมูลการขอเบิก
(ปิ ดรอบส่ งกรมบัญชีกลาง)