ระบบจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะ

Download Report

Transcript ระบบจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะ

ระบบจ่ ายตรงเบีย้ หวัด บาเหน็จบานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(สาหรั บส่ วนราชการ)
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
: กรมบัญชีกลาง
LOGO
1
Log in เข้ าสู่ระบบฯ
2
ขัน้ ตอนการทางานของส่ วนราชการผู้ขอ
1
ลงทะเบียนรับ และพิมพ์ slip ลงทะเบียน
รับ
2
บันทึกแบบขอรับ และพิมพ์รายงานแบบขอรับ
3
บันทึกส่ งข้อมูล
4
ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ (กรณีบนั ทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง)
5
พิมพ์รายงานสรุ ปแบบคาขอ
3
เมนูหลัก
4
1. ลงทะเบียนรับ
[เมนู บันทึกข้ อมูล -> ลงทะเบียนรับ]
1.1 กดปุ่ ม “เพิ่มข้ อมูล”
5
1. ลงทะเบียนรับ (ต่ อ)
1.2 กรอกข้ อมูลให้ ครบ และกดปุ่ ม “บันทึก”
6
1. ลงทะเบียนรั บ (ต่ อ)
ลงทะเบียนรับ
ประเภทเงิน
ก ร อ ก
ประเภทเงิ น ตามแบบ
ข อ รั บ เ งิ น เ บี้ ย ห วั ด
บาเหน็ จ บานาญและเงิ น
อื่นในลักษณะเดียวกัน
ประเภทเรื่อง
- เรื่ องปกติ
สำหรับ
กำรขอรับ เงิ น
ครั้งแรก
- เรื่ องเพิ่ม สำหรับ
กำรขอรับ เงิ น
เพิ่มทุก
ประเภท
- เรื่ องกันส่ วน สำหรับ
เงินบำเหน็ จตก
ทอด
7
1. ลงทะเบียนรับ (ต่ อ)
1.3 บันทึกรายการเรี ยบร้ อย
8
1. ลงทะเบียนรับ (ต่ อ)
- บันทึกช่ วยจา
9
1. ลงทะเบียนรับ (ต่ อ)
- ตรวจสอบรายการทายาท
10
1. ลงทะเบียนรับ (ต่ อ)
1.4 พิมพ์ slip ลงทะเบียนรั บให้ กับผู้ขอรั บเงินฯ
11
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ [เมนู บันทึกข้อมูล -> บันทึกแบบขอรับ]
2.1 หมวดข้ อมูลประวัติ
12
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.2 หมวดข้ อมูลแบบขอรั บ
13
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.3 หมวดข้ อมูลบันทึกสัญญาคา้ ประกัน (ถ้ ามี)
14
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.4 หมวดข้ อมูลบัญชีธนาคาร
15
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.5 หมวดข้ อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (ต่ อ)
16
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.6 หมวดข้ อมูลเวลาราชการ (ต่ อ)
17
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.7 หมวดข้ อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน
18
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.9 หมวดข้ อมูลค่ าลดหย่ อน
19
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.10 หมวดข้ อมูลเอกสารแนบ
20
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.11 หมวดข้ อมูลคานวณเงิน
21
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.11 หมวดข้ อมูลคานวณเงิน (ต่ อ)
22
2. บันทึกแบบขอรับและข้ อมูลประกอบ (ต่ อ)
2.11 หมวดข้ อมูลคานวณเงิน (ต่ อ)
23
กรณี ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ ร่ วมกับ เงินบานาญ
หมวดข้ อมูลของเงินบาเหน็จดารงชีพ
ประวัติ
แบบขอรับ
บัญชีธนาคาร
ดึงมาจากข้ อมูล
เงินบานาญโดย
อัตโนมัติ
เอกสารแนบ
คานวณเงินบาเหน็จดารงชีพ
ให้ บันทึกสถานะแบบขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ เป็ น เรียบร้ อย ด้ วย
24
3. บันทึกส่ งข้ อมูล [เมนู บันทึกข้ อมูล -> บันทึกส่ งข้ อมูล]
25
4. ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ [เมนู บันทึกข้อมูล -> บันทึกการตีกลับแบบขอรับ]
26
4. ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ (ต่อ)
27
กรมบัญชีกลาง
หรื อคลังเขต
อนุมัตสิ ่ ังจ่ าย
และลงทะเบียน
หนังสือส่ งออก
ส่ วนราชการผู้ขอ
และส่ วนราชการ
ผู้เบิกพิมพ์ หนังสือ
สั่งจ่ ายผ่ านระบบฯ
สอบถาม
- ตรวจสอบ
การสัง่ จ่าย
(หนังสื อสัง่ จ่าย)
รายงาน
- รายงานการสัง่ จ่าย
28
ตรวจสอบการสั่งจ่ าย [เมนู สอบถาม -> ตรวจสอบการสั่งจ่ าย]
29
ตรวจสอบการสั่งจ่ าย (ต่ อ)
30
ขัน้ ตอนการทางานของส่ วนราชการผู้เบิก
1
ลงทะเบียนขอเบิก
- ตรวจสอบรอบการจ่าย
- รายงานตรวจสอบการ
อนุ มต
ั ส
ิ ่ ั งจำย
่
- ลงทะเบียนขอเบิก
- พิมพ์ สรจ.10
2
บันทึกส่ งข้อมูลการขอเบิก
(
กรณี ที่ไม่ได้ปิดรอบ/ส่งกรม รายการนั้น
จะไมถู
น ให้ลบรำยกำรน
่ กดึงไปจำยเงิ
่
และลงทะเบียนขอเบิกใหม่ )
31
1. ลงทะเบียนขอเบิก (ต่ อ)
- ตรวจสอบรอบการจ่ าย (ต่ อ)
32
1. ลงทะเบียนขอเบิก (ต่ อ)
- รายงานตรวจสอบการอนุมัติส่ ังจ่ าย [เมนู รายงาน -> รายงานตรวจสอบการอนุมัติส่ ังจ่ าย]
33
1. ลงทะเบียนขอเบิก (ต่ อ)
- ลงทะเบียนขอเบิก [เมนู บันทึกข้ อมูล -> ลงทะเบียนขอเบิก
34
2. บันทึกส่ งข้ อมูลการขอเบิก [เมนู บันทึกข้ อมูล -> บันทึกข้ อมูลการขอเบิก]
35
การดาเนินการอื่น ๆ ของส่ วนราชการผู้เบิก
1.การจัดการ
หนี้
โหลดข้ อมูล
หนีต้ ามแบบ
สรจ. 6
และพิมพ์
สรจ.7-8
2.บัญชี
ธนาคาร
- บันทึก
เปลีย่ นแปลง
เลขบัญชี
ธนาคาร
- อนุมัตแิ ก้ ไข
บัญชีธนาคาร
3.ค่ าลดหย่ อน
บันทึกแก้ ไข
ค่ าลดหย่ อน
4.คืนคลัง
บันทึกการ
นาส่ งคืนคลัง
36
3. โหลดข้ อมูลหนีต้ ามแบบ สรจ.6 [เมนู ประมวลผล -> โหลดข้อมูลหนีต้ ามแบบ สรจ.6]
ขัน้ ตอนที่ 1 : load file ข้ อมูลหนี ้
37
3. โหลดข้ อมูลหนีต้ ามแบบ สรจ.6 (ต่ อ)
ขัน้ ตอนที่ 2 : ตรวจสอบรู ปแบบและรายการซา้ (กรณี ถูกต้ อง)
38
3. โหลดข้ อมูลหนีต้ ามแบบ สรจ.6 (ต่ อ)
ขัน้ ตอนที่ 3 : load เข้ าสู่ระบบ
39
3. โหลดข้ อมูลหนีต้ ามแบบ สรจ.6 (ต่ อ)
สรุ ปและส่ งรายการที่ load ได้
40
4. บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร
[เมนู บันทึกข้ อมูล -> บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร]
41
5. อนุมัตแิ ก้ ไขบัญชีธนาคาร
[เมนู บันทึกข้ อมูล -> อนุมัตแิ ก้ ไขบัญชีธนาคาร]
42
6. บันทึกแก้ ไขค่ าลดหย่ อน
[เมนู บันทึกข้ อมูล -> บันทึกแก้ ไขค่ าลดหย่ อน]
43
7. บันทึกการนาส่ งคืนคลัง
[เมนู บันทึกข้ อมูล -> บันทึกการนาส่ งคืนคลัง]
44
สอบถาม
สอบถาม
บัตรกลาง
ตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลง
บัญชีธนาคาร
45
สอบถามบัตรกลาง
46
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
47
รายงานต่ าง ๆ ในระบบ
48
รายงานตรวจสอบเงินมาตรการพัฒนาและบริหารกาลังคนฯ
49
รายงานตรวจสอบเงินมาตรการและบริหารกาลังคนฯ (ต่ อ)
50
รายงานตรวจสอบการอนุมัตสิ ่ ังจ่ าย (ต่ อ)
51
รายงานทะเบียนจ่ ายตรง (ต่ อ)
- เจ้ าตัว / ทายาท
52
รายงานทะเบียนจ่ ายตรง (ต่ อ)
- รายบุคคล
53
รายงานทะเบียนจ่ ายตรง (ต่ อ)
- เจ้ าตัว / ทายาท
54
รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
55
ระบบการจ่ ายเงิน
56
ตรวจสอบข้ อมูลที่ไม่ สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีได้ (กรณีบัญชีถูก Reject จากธนาคาร)
[ระบบการจ่ ายเงิน-> สอบถาม -> ตรวจสอบข้ อมูลที่นาส่ งคืนคลัง]
57