คลิกปุ่ม “บันทึก”

download report

Transcript คลิกปุ่ม “บันทึก”

ระบบบันทึกค่ าใช้ จ่าย (Expense)
สายการขาย
หัวข้ อ
1
วัตถุประสงค์
2
การเข้ าสู่ระบบฯ
3
การบันทึกข้ อมูล Trip เดินทาง
4
การบันทึกข้ อมูล ค่ าใช้ จ่าย
5
การบันทึกข้ อมูล เลขไมล์
6
ถาม – ตอบ
วัตถุประสงค์
บันทึกค่ าใช้ จ่ายเข้ าระบบฯ
ค้ นหาข้ อมูลได้ สะดวกและรวดเร็ว
เบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายคืนได้ อย่ างรวดเร็ว
บริการการขายตรวจสอบข้ อมูล
และติดตามการนาส่ งข้ อมูลผ่ านระบบฯ
การเงินและบัญชี
สามารถตรวจสอบข้ อมูลผ่ านระบบฯ
ตรวจสอบก่ อนใช้ ระบบฯ
Browser (IE) Version 9
Browser (IE) Block Pop-up
(1) การเข้ าสู่ระบบฯ ผ่ านทาง LAN ภายในบริษัท
1
(2) การเข้ าสู่ระบบฯ ผ่ านทาง Internet ภายนอกบริษัท
1
เหมือน Email
url : ssl.boonrawd.co.th
(2) การเข้ าสู่ระบบฯ ผ่ านทาง Internet ภายนอกบริษัท
2
(2) การเข้ าสู่ระบบฯ ผ่ านทาง Internet ภายนอกบริษัท
3
หน้ าเข้ าสู่ระบบบันทึกค่ าใช้ จ่าย (Expense)
1111
คลิกปุ่ ม “เข้ าสู่ระบบ”
หน้ าแรก
คลิก “Change Password”
แก้ ไขรหัสผ่ าน
คลิกปุ่ ม “ยืนยัน”
ระบบบันทึกค่ าใช้ จ่าย (Expense)
1. บันทึกข้ อมูลทริป (Trip)
2. บันทึกข้ อมูลค่ าใช้ จ่าย
3. บันทึกข้ อมูลเลขไมล์
บันทึก ข้ อมูล (Trip)
บันทึก Trip
เมนู สร้ างรายการ
เลือก “บันทึก Trip”
บันทึก Trip (ต่ อ)
คลิกปุ่ ม “เพิ่ม”
บันทึก Trip (ต่ อ)
POP UP
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
บันทึก Trip (ต่ อ)
แก้ ไข วันเดินทาง
แก้ ไข วันเดินทาง คลิกรู ป “แก้ ไข”
แก้ ไข วันเดินทาง (ต่ อ)
POP UP
ข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
แก้ ไข วันปิ ดทริป
แก้ ไข วันกลับ คลิกรู ป “แก้ ไข”
แก้ ไข วันปิ ดทริป (ต่ อ)
POP UP
ข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
พิมพ์ รายงาน Trip รายบุคคล
หลังจากตรวจสอบข้ อมูล
คลิกปุ่ ม “พิมพ์ ”
รายงาน Trip รายบุคคล
A4
ลายเซ็น
บันทึกข้ อมูล ค่ าใช้ จ่าย
บันทึกค่ าใช้ จ่าย
เมนู สร้ างรายการ
เลือก “บันทึกค่ าใช้ จ่าย”
บันทึกค่ าใช้ จ่าย (ต่ อ)
คลิกปุ่ ม “เพิ่ม”
บันทึกค่ าใช้ จ่าย (ต่ อ)
POP UP
หมวดหมู่ค่าใช้ จ่าย
คลิกเลือกหมวดหมู่ ค่ าใช้ จ่าย
บันทึกค่ าใช้ จ่าย (ต่ อ)
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
บันทึกค่ าใช้ จ่าย (ต่ อ)
บันทึกค่ าใช้ จ่าย เสร็จสิน้ แล้ ว
คลิกปุ่ ม “ยกเลิก”
แก้ ไข บันทึกค่ าใช้ จ่าย
ต้ องการลบ
ต้ องการแก้ ไข
คลิกรู ป “แก้ ไข” คลิกรู ป “ถังขยะ”
แก้ ไข บันทึกค่ าใช้ จ่าย (ต่ อ)
POP UP
ข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
หลังจากแก้ ไข
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
พิมพ์ รายงานค่ าใช้ จ่ายรายบุคคล
หลังจากเพิ่มข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
คลิกปุ่ ม “พิมพ์ ”
รายงานค่ าใช้ จ่ายรายบุคคล
A4
ตรวจสอบความถูกต้ อง ก่ อนนาส่ งรายการ
ลายเซ็น
นาส่ งรายการค่ าใช้ จ่าย
คลิกปุ่ ม “ส่ งรายการ”
บันทึกข้ อมูล จดเลขไมล์
จดเลขไมล์
เมนู สร้ างรายการ
เลือก “จดเลขไมล์ ”
จดเลขไมล์ (ต่ อ)
คลิกปุ่ ม “เพิ่ม”
จดเลขไมล์ (ต่ อ)
เมนู สร้ างรายการ
เลือก “จดเลขไมล์ ”
หลังจากแก้ ไข
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
จดเลขไมล์ (ต่ อ)
เมนู สร้ างรายการ
เลือก “จดเลขไมล์ ”
กรณีมีค่านา้ มัน (Fleet Card)
หลังจากแก้ ไข
คลิกปุ่ ม “บันทึก”
พิมพ์ รายงานเลขไมล์ รายบุคคล
หลังจากตรวจสอบข้ อมูล
คลิกปุ่ ม “พิมพ์ ”
รายงานเลขไมล์ รายบุคคล
ถาม – ตอบ
เกี่ยวกับเอกสาร
คุณสุภาพร แสงเกตุ(ภา)
หัวหน้ าหน่วยเอกสารและตรวจสอบ 3
โทร. 02-659-2422
อีเมล [email protected]
คุณหนึ่งนุช ศรี เกษสุข (ตู่)
หัวหน้ าหน่วยเอกสารและตรวจสอบ 2
โทร. 02-659-2368
อีเมล [email protected]
เกี่ยวกับระบบฯ
Download เอกสารได้ ที่
http://portal.singhanetwork.com
คุณทรงพล ไอยราคม (ดิว)
เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ
โทร. 02-659-2291
Line ID : songphol.brt
อีเมล [email protected]
คุณสุกานดา เกาะประเสริฐ (ปลา)
หัวหน้ าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร. 02-659-2291
Line ID : sukanda.brt
อีเมล [email protected]
ขอบคุณครับ