ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

download report

Transcript ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพรวมระบบการทางาน
GFMIS-SOE
Overview Structure
โครงสร้ างระบบโดยรวม
เครื่องต่ างๆ ทีใ่ ช้ งาน
SOE BW
• เก็บค่ารหัสงบลงทุน (รหัส
โครงการ)
• ใช้โหลด template INV P01
TR R/3
• บันทึกข้ อมูลหนี ้จากสัญญาและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
• บันทึกข้ อมูลตามธุรกรรม
(Transaction) ที่เกิดขึ ้น
TR BW
• ประมวลผลเพื่อออก
รายงาน MIS
การ Log-in เข้ าระบบบริหารหนี้
1.
2.
Upload ค่าแผนที่ระบบ TR-GFMIS BW
ใช้งานระบบบริ หารหนี้ (ค่าจริ ง) ที่ระบบ GO-LIVE
ขั้นตอนการทางานทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบ GFMIS-SOE
ขั้นตอนการทางานในระบบ GFMIS-TR
Template DEB
DEB-P01
DEB-P02-1
DEB-P02-2
• แผนความต้องการก่อหนี้ (แผนก่อ
หนี้)
• ต้องบอกว่าก่อหนี้เพื่อใช้ในงบ
ลงทุนใด
• ได้รหัสงบลงทุน (สคร) = รหัส
โครงการ portfolio (สบน) โดยดึง
จาก SOE BW
• แผนความต้องการบริ หารหนี้ในปี
ปัจจุบนั
• ต้องบอกว่าปี นี้จะมีแผนการบริ หาร
หนี้ที่มีอยูแ่ ล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้
เลือกจะต้องอยูใ่ น TR R/3)
• แผนความต้องการบริ หารหนี้ในอีก
5 ปี ข้างหน้า
• ต้องบอกว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมี
แผนการบริ หารหนี้ที่มีอยูแ่ ล้ว
เท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้องอยู่
ใน TR R/3)
แบบฟอร์ ม DEB-P01-1 : ความต้ องการเงินกู้ (สาหรับหนีใ้ หม่ )
แบบฟอร์ ม DEB-P02-1 : ความต้ องการบริหารหนีใ้ นปี ปัจจุบัน
(การนาหนีเ้ ก่ าทีม่ อี ยู่แล้ วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร)
แบบฟอร์ ม DEB-P02-2 : ความต้ องการบริหารหนีใ้ น 5 ปี ข้ างหน้ า
(การนาหนีเ้ ก่ าทีม่ อี ยู่แล้ วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร)
Master DEB
การ Upload ข้ อมูลจาก Excel เข้ าสู่ SAP
การ Upload ข้ อมูลจาก Excel เข้ าสู่ SAP
การ Upload ข้ อมูลจาก Excel เข้ าสู่ SAP
ตรวจสอบการ Upload ข้ อมูลเข้ าสู่ ระบบ SAP
ตรวจสอบการ Upload ข้ อมูลเข้ าสู่ ระบบ SAP
ตรวจสอบการ Upload ข้ อมูลเข้ าสู่ ระบบ SAP
รายงานแผน
รายงานแผน
รายงานแผน
การสอบถามปั ญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE
ปั ญหาเชิงเทคนิค
ปั ญหาเชิงนโยบาย
การนาเข้าข้อมูล
การแจ้งปั ญหาทางด้านเทคนิค ระบบ GFMIS-SOE
Helpdesk Center: 0-22684-4444
ปั ญหาที่พบยกตัวอย่าง เช่น
1. ปัญหาการบันทึกข้อมูล
2. การใช้งาน Template มีปัญหา
3. สอบถามวิธีการนาส่ งข้อมูลเข้าระบบฯ
ทั้งนี้เมื่อท่านแจ้งปั ญหาแล้วโปรดเก็บ call ที่ได้แจ้งไว้ดว้ ย
เพื่อง่ายต่อการติดตามปั ญหา
การแจ้งปั ญหาเชิงนโยบาย ระบบ GFMIS-SOE
การแจ้งปั ญหาเชิงนโยบาย ยกตัวอย่าง เช่น
1. กาหนดการนาส่ งข้อมูลเข้าระบบฯ
2. หลักเกณฑ์การประเมินผล
E-mail :
3. หนังสื อราชการ
[email protected] ;[email protected]
([email protected];[email protected])
เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่
สบน. 0-2265-8050
ต่อ 5207, 5208, 5212, 5206, 5213
สคร. :
0-2298-5820-9 , 0-2298-5880
ต่อ 6618-6621
การสอบถามปั ญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE
การนาเข้าข้อมูล
- ให้นาข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วันหลังจากได้รบั การแก้ไข
หลังจากการแก้ไขปั ญหา
ปั ญหาจาก Help desk หรือ สคร.โดยจะแจ้งให้ทราบ
ผ่าน 3 ช่องทาง คือ
1. ผ่านทาง website : http://gfmis-soe.sepo.go.th
2. ผ่านทางระบบ
3. ผ่านทาง email