ซอฟต์แวร์ - kruchada

download report

Transcript ซอฟต์แวร์ - kruchada

่
หน่ วยที 3 โปรแกรมภาษา
และการพัฒนาโปรแกรม
้
รายวิชา ง23101 ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบืองต้
น
Page 1
ซอฟต ์แวร ์คืออะไร
ซอฟต ์แวร ์ (software) คือ ชุดคาสัง่
่ั
่ สงงานให้
คอมพิวเตอร ์
หรือโปรแกรมทีใช้
ท างาน ซอฟต แ
์ วร จ์ ึ ง หมายถึ ง ล าดับ
้
่ ยนขึนด้
้ วยคาสัง่
ขันตอนการท
างานทีเขี
่
ของคอมพิว เตอร ์ ค าสังเหล่
า นี ้ เรีย งกัน
เป็ นโปรแกรมคอมพิว เตอร ์ การท างาน
้
พืนฐานเป็
นเพีย งการกระท ากับ ข้อ มู ล ที่
่
เป็ นตัว เลขฐานสอง ซึงใช้
แ ทนข้อ มู ล ที่
เป็ นตัวเลข ตัวอก
ั ษร รู ปภาพ หรือแม้แต่
Page 2
เป็ นเสียงพู ดก็ได้
ชนิ ดของซอฟต ์แวร ์
ซอฟต ์
แวร ์
ซอฟต ์แวร ์
ระบบ
ระบบปฏิบต
ั ิ
การ
ตัว
แปลภาษ
า
ซอฟต ์แวร ์
ประยุกต ์
ซอฟต ์แ
วร ์
สาเร็จ
ซอฟต ์แ
วร ์ใช้
งาน
เฉพาะ
Page 3
ชนิ ดของซอฟต ์แวร ์
1. ซอฟต ์แวร ์ระบบ คือ ซอฟต ์แวร ์ที่
บ ริ ษ ั ท ผู ้ ผ ลิ ต ส ร า
้ ง ขึ ้น ม า เ พื่ อใ ช้
่
จัด การก บ
ั ระบบ หน้ า ทีการท
างาน
ข อ ง ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร ์ ร ะ บ บ คื อ
้
ดาเนิ นงานพืนฐานต่
าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร ์
Page 4
ชนิ ดของซอฟต ์แวร ์
ซอฟต ์แวร ์ระบบแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1.1. ระบบปฏิบ ต
ั ก
ิ าร เช่น DOS,
Windows, Unix และ Linux
1.2. ตวั แปลภาษา เช่น แอสเซม
เบลอ คอมไพเลอร ์ และอิน เตอร ์พรี
เตอร ์
Page 5
ชนิ ดของซอฟต ์แวร ์
2. ซอฟต ์แวร ์ประยุกต ์ เป็ นซอฟต ์แวร ์
่ ก ับงานด้านต่าง ๆ ตามความ
ทีใช้
ต้องการของผู ใ้ ช้ทสามารถน
ี่
ามาใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง ซอฟต ์แวร ์
ประยุกต ์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ซอฟต ์แวร ์สาเร็จ เช่น
ซอฟต ์แวร ์ตารางทางาน
้
่ ฒนาขึนใช้
2.2 ซอฟต ์แวร ์ทีพั
งาน
Page 6
ระดับภาษาคอมพิวเตอร ์
แบ่งได้เป็ น 3 ระด ับ คือ
1. ภาษาเครื่อง เป็ นภาษาที่ ขึ ้นก บ
ั
ฮาร ด
์ แวร ข
์ องคอมพิ ว เตอร แ์ ต่ ล ะ
ระบบ โดยเขีย นอยู ่ ใ นรู ปของระบบ
เลขฐานสอง ประกอบด้วยเลข 0 และ
เลข 1
2 . ภ า ษ า ร ะ ด ั บ ต่ า ห รื อ
ภ า ษ า แ อ ส เ ซ ม บ ลี จ ะ เ ป็ น ก า รใ ช้
Page 7
ตว
ั อก
ั ษรมาเรีย งกัน เป็ นค า แทน
ระดับภาษาคอมพิวเตอร ์
่
3. ภาษาระดบ
ั สู ง เป็ นภาษาทีสามารถ
่
นาไปใช้กบ
ั เครืองต่
างระบบกน
ั ได้ ไม่
ต้อ ง เ สี ย เ ว ล า เ รี ย น รู ใ้ ห ม่ ทั้ง ห ม ด
ได้แ ก่ ภาษาฟอร แ์ ทรน ภาษาโค
บอล ภาษาเบสิก ภาษาซี ฯลฯ
Page 8
้
ขันตอนการพั
ฒนาโปรแกรม
้
ภาษาซี
มี 4 ขันตอน
้
่
ขั
นตอนที
1 เขียนโปรแกรม
คือ
(source code)
เขียนโปรแกรมภาษาซีและทาการ
บันทึกไฟล ์ให้มน
ี ามสกุลเป็ น .c เช่น
work.c
Page 9
้
ขันตอนการพั
ฒนาโปรแกรม
้
ภาษาซี
มี 4 ขันตอน
้
่ 2 คอมไพล ์
คือ ขันตอนที
โปรแกรม (compile)
• หากเกิดข้อผิดพลาด จะแจ้งให้
ผู เ้ ขียนโปรแกรมทราบ
• หากไม่พบข้อผิดพลาด คอมไพเลอร ์
จะแปลไฟล ์ source code จาก
่ (ไฟล ์
ภาษาซีไปเป็ นภาษาเครือง
นามสกุล .obj)
Page 10
compile แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
1. คอมไพเลอร ์ (compile) จะทาการอ่าน
้ั
้
โปรแกรมภาษาซีทงหมดตั
งแต่
ตน
้ จนจบ
แล้วทาการแปลผลทีเดียว
2. อินเตอร ์พรีเตอร ์ (Interpreter) จะท า
การอ่านและแปลโปรแกรมทีละบรรทัด
Page 11
ข้อดี – ข้อเสีย ตัวแปลภาษา
คอมไพเลอร ์
ข้อดี
• ทางานได้เร็ว
เนื่ องจากทาการแปล
ผลทีเดียว
่ าการแปลผล
• เมือท
้ั อไปไม่
แล้ว ในครงต่
จาเป็ นต้องทาการแปล
ผลใหม่อก
ี
ข้อเสีย
ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาด
Page 12
ข้อดี – ข้อเสีย ตัวแปลภาษา
อินเตอร ์พรีเตอร ์
ข้อดี
ข้อเสีย
• หาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมได้ง่าย
่ องจาก
ช้
า
เนื
่ โปรแกรมทางาน
• สังให้
่ างานทีละ
ที
ท
่ องการได้
เฉพาะจุดทีต้
บรรทัด
• ไม่เสียเวลารอการแปล
โปรแกรมเป็ นเวลานาน
Page 13
้
ขันตอนการพั
ฒนาโปรแกรม
้
มี 4 ขันตอน
ภาษาซี
้
่ 3 เชือมโยง
่
คืขั
อ นตอนที
โปรแกรม (link)
่
ต้องนาไฟล ์ .obj มาเชือมโยงเข้
ากับ
่
่
library ก่อน ซึงผลจากการเชื
อมโยง
้ าให้ได้ ่ 4ไฟล ์นามสกุล .exe เช่น
จะท
ขันตอนที
work.exe(run)
ประมวลผล
ต้องนาไฟล ์ .exe ประมวลผลก็จะได้
ผลลัพธ ์ (output)
Page 14
Edit
or
้
ขันตอนการพั
ฒนา
โปรแกรมด้วยภาษาซี
Library
Worสร ้า
k.c ง
……
…..
……
…..
Com
pile
C
Compil
er
Work.
obj
Object
Program
lin
k
ru
Work.
Outp
exe n ut
Executable
program
Page 15
THE END
Page 16