Assignment 1/56 - dusithost.dusit.ac.th

download report

Transcript Assignment 1/56 - dusithost.dusit.ac.th

4000111
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตอนเรียน J1, O1, W1
 อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์อาภาภรณ์ อังสาชน
 ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชัน้ 1
 โทรศัพท์ 02-244-5360, 086-775-7109
 E-mail : [email protected]
 ตอนเรียน I1, X1
ั้
 อาจารย์ผสู้ อน ผศ.สายสุดา ปนตระกู
ล
 ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชัน้ 1
 โทรศัพท์ 02-244-5360, 089-761-2314
 E-mail : [email protected]
คาอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบ บทบาท ความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสือ่ สารและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูล
และการสืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
เนื้อหาบทเรียน
1. บทนา
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีการสือ่ สารข้อมูล
4. อินเทอร์เน็ต
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์
6. ฐานข้อมูลและการสืบค้น
7. เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้
8. กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้ IT
9. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
10.แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
การวัดผล
 การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 60%
ประกอบด้วย
รายงาน (กลุ่ม) 20%
งานรายบุคคล
40%
 คะแนนสอบปลายภาค 40%
 ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 ส่งงานตรงตามกาหนดเวลา
งานทีม่ อบหมาย (รายบุคคล)
งานที่ 1 (10 คะแนน)
ทาประวัตนิ กั ศึกษา
ให้แนะนาตัวเอง ข้อมูลส่วนตัว
- รหัสนักศึกษา ผลการเรียน รูปถ่าย
- เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และช่องทางการติดต่ออื่นๆ
- ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวติ ประจาวัน
งานที่ 2 (5 คะแนน)
ให้นกั ศึกษาหาคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ IT เช่น
Desktop PC, Notebook, Tablet, Printer,
Digital camera, Smart phone
- หาจากโบรชัวร์ แคตาล็อก หรืออินเทอร์เน็ต
- ให้นาเสนอ พร้อมอธิบายรายละเอียดของอุปกรณ์ทเ่ี ลือก
มาส่ง
งานที่ 3 (5 คะแนน)
ให้นกั ศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา โดยใช้ account
ของตนเอง แล้วดาเนินการต่อไปนี้
1. หน้าจอแรกของการเข้าระบบ
2. แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนนี้
3. ใบแจ้งชาระค่าเล่าเรียน
4. ผลการเรียนทีผ่ า่ นมา
งานที่ 4 (5 คะแนน)
ให้นกั ศึกษาค้นหาหรือจัดทา VDO Clip 1 เรือ่ ง แล้ว
ดาเนินการต่อไปนี้
1. เนื้อหาเกีย่ วกับ IT ทีน่ ่าสนใจ ทันสมัย แนวโน้มใน
อนาคต
2. ส่ง VDO Cilp โดยใช้อเี มลของตนเองทีส่ วนดุสติ สร้างให้
เท่านัน้ ไปให้อาจารย์ประจาตอนเรียน ตามอีเมลทีใ่ ห้ไว้
3. ระบุชอ่ื -รหัส น.ศ. และบอกแหล่งทีม่ าหรืออ้างอิงหรือ
URL พร้อมทัง้ สรุปเนื้อหาย่อของ VDO Clip ด้วย
4. พิมพ์หน้าจอการส่งอีเมลและหน้าจอทีไ่ ด้รบั การตอบกลับ
งานที่ 5 (5 คะแนน)
ให้นกั ศึกษาค้นหาหนังสือและบทความจากฐานข้อมูลของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค้นหนังสือหรือวารสารพร้อมแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลทีค่ น้ ได้จากระบบสืบค้นหนังสือและวารสาร
(VTLS)
2. สืบค้นและแสดงผลของบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์
สรุปเนื้อหาหรือบทคัดย่อ
งานที่ 6 (10 คะแนน)
ให้นกั ศึกษาทาแบบฝึกหัดของทุกบทในเล่มหนังสือ
แบบฝึกหัด ทีไ่ ด้รบั คูก่ บั ตาราของรายวิชา
- ต้องทาทุกข้อ ทุกบท
- ส่งตามกาหนดเวลา ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน
- ทาไม่ครบ หักข้อละ 1 คะแนน
งานทีม่ อบหมาย (กลุ่ม) (20 คะแนน)
-ให้แบ่งกลุ่มในชัน้ เรียน จานวนสมาชิกไม่เกิน10 คน
-มีรายชือ่ อยูใ่ นตอนเรียนเดียวกัน
-นาเสนอความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์
งานที่ 7 (10 คะแนน)
ให้สร้าง fan page ใน Facebook ดังนี้
1. ตัง้ ชือ่ fan page ว่า “IT-1-56-ตอนเรียน-กลุ่มที”่
2. ระบุชอ่ื สมาชิกทุกคนลงใน fan page (ให้คะแนนตามชือ่
ทีป่ รากฏในเว็บเท่านัน้ )
3. สร้างเนื้อหาสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 เรือ่ ง โดยเนื้อหา
ต้องเกีย่ วข้องกับการประยุกต์ IT และ/หรือ หลักสูตรของ
ตนเอง โดยต้องมีการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลทุก
รายการทีน่ าเสนอบน fan page
4. แสดงจานวนผูเ้ ข้าชมหรือติดตาม (กด Like) ไม่น้อยกว่า
100 คน (ก่อนถึงวันสุดท้ายทีส่ ง่ งาน)
งานที่ 8 (10 คะแนน)
ให้ฝึกสร้าง VDO Clip และนาเสนอในชัน้ เรียน
1. เนื้อหาเกีย่ วกับการประยุกต์ IT ในชีวติ ประจาวัน หรือ
การประยุกต์ IT กับหลักสูตรทีศ่ กึ ษาอยู่
2. ตัดต่อเนื้อหาของ VDO Clip ภายใน 5 -10 นาที
3. ต้องแสดงทีม่ าหรือการอ้างอิงข้อมูลในตอนท้ายของ
VDO Clip ด้วย
4. ต้องใส่ชอ่ื สมาชิกและหน้าทีข่ องแต่ละคนไว้ใน VDO Clip
ด้วย (ให้คะแนนตามรายชือ่ ทีป่ รากฏใน Clip เท่านัน้ )