แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

download report

Transcript แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนบริหารการสอน BCOM1101
ความรู้ พนื้ ฐานทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Contents
www.themegallery.com
1. คาอธิบายรายวิชา
2.
เนือ้ หา
3. สั ดส่ วนการให้ คะแนน
4. การประเมินผล
Company Logo
คาอธิบายรายวิชา
www.themegallery.com
รหัสวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ชื่อวิชา
ชื่อผู้สอน
อาจารย์ ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา
เงือ่ นไข รายวิชา:
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
สถานภาพของวิชา
จานวนชั่วโมงที่สอน/สั ปดาห์ :
:
:
:
:
:
BCOM1101
3 (3-0-6)
หน่ วยกิต
ความรู้ พนื้ ฐานทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
อาจารย์ เชาวลิต เต็มปวน
: ------: หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
: ทฤษฎี 3 ช.ม./สั ปดาห์
Company Logo
คาอธิบายรายวิชา
www.themegallery.com
ศึกษาถึงความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานทางธุรกิจ องค์ ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฏหมายที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศึกษาถึงภัยคุกคามและระบบ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และปัญหาของการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์
Company Logo
เนือ้ หา
www.themegallery.com
 บทที่
 บทที่
 บทที่
 บทที่
 บทที่
 บทที่
 บทที่
 บทที่
1 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
2 องค์ ประกอบของคอมพิวเตอร์
3 ฮาร์ ดแวร์
4 ซอฟต์ แวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์
5 ระบบปฏิบัตกิ ารและหลักการทางาน
6 เครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
8 จริยธรรมและความปลอดภัย
Company Logo
สั ดส่ วนการให้ คะแนน
www.themegallery.com
 คะแนนจิตพิสัย และ คะแนนเข้ าชั้นเรียน
 คะแนนงานที่มอบหมายตลอดทั้งภาคเรียน
 สอบเก็บคะแนนระหว่ างภาคเรียน
 สอบกลางภาค
 สอบปลายภาค
10%
20%
10%
30%
30%
รวม 100%
Company Logo
การประเมินผล
www.themegallery.com
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
 ระดับคะแนน
80 -100
 ระดับคะแนน
75 – 79
 ระดับคะแนน
70 – 74
 ระดับคะแนน
65 – 69
 ระดับคะแนน
60 – 64
 ระดับคะแนน
55 – 59
 ระดับคะแนน
50 – 54
 ระดับคะแนน
0 – 49
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
Company Logo
ติดต่ ออาจารย์ เชาวลิต เต็มปวน
www.themegallery.com
 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://www.ajchaowalit.com
 โทรศัพท์ 08-4042-6801
 อีเมล์

[email protected]
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo