Jaké jsou možnosti SCM

download report

Transcript Jaké jsou možnosti SCM

Jaké (ne)jsou možnosti
Sportovního centra mládeže
aneb
SCM v orientačním běhu po 10 letech
Mára Petřivalský
SCM Hanácké oblasti v OB
SCM OB
Trocha histórie: TSM
1950
1961
1966
1971
první orientační závod - Pohár města Zlína
ustavení reprezentačního družstva
první oddíl orientačního sportu - TJ Gottwaldov
tréninková střediska pro MS 72 na 8 místech v ČSSR
1974 Centra talentované mládeže
1976 Tréninková střediska mládeže (TSM) - Nový Bor,
Praha, Jičín, Třinec, Brno, Gottwaldov, Hr. Králové
- silně spojena s osobnostmi vedoucích trenérů
Hradec – Weber
Třinec – Gavenda
Jičín – Zakouřil
Brno - Dittrich
Gottwaldov – Stacke
Zdroj: COH Zlín
SCM OB
Trocha histórie: TSM
1984 rozhodnutím ÚV ČSTV končí TSM v neolympijských
sportech včetně OB …
2003 vznik nových SCM - program Nadace OB pro SCM
2004 ustavení Komise talentované mládeže sekce OB
Stav v 2013
 OK Lokomotiva Pardubice
 SK Brno – Žabovřesky
 OK 99 Hradec Králové
 Sportovní klub orientačního běhu Zlín
 Moravskoslezská KO ČSTV
 KO ČSTV Libereckého kraje
 Pražská tělovýchovná unie
 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v OB
 Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB)
V minulosti – OK Jilemnice, OB Turnov, ….
SCM OB
Pohled k sousedům: SCM ČAS
Struktura řízení SCM v atletice
http://www.cas.cz
SCM OB
Kritéria pro zařazení do SCM ČAS
Závodníci SCM jsou rozděleni do 4 skupin:
o skupina "22" (závodníci 19-22 let s vysokou výkonností) – schvaluje
trenérská rada ČAS
o skupina "A" (reprezentanti výběrů 17-19 let a medailisté M-ČR
dorostu, jun. a dospělých)
o skupina "B" (reprezentanti "15" a medailisté M-ČR st. žactva a
finalisté M-ČR dorostu, juniorů a dospělých)
o skupina "C" (ostatní zařazení na základě splněného výkonnostního
kritéria)
Hoši
3000 m
5000 m
15 let
16 let
17 let
18 let
10:10,00 9:25,00
9:15,00
9:05,00
16:20,00
15:40,00
http://www.cas.cz
SCM OB
Co SCM atletům poskytuje:
Zkvalitnění sportovní přípravy formou:
 částečné nebo úplné úhrady účasti na společných výcvikových
táborech
 materiální výpomoc (úhrada podpůrných prostředků, speciální
obuvi, příp. dalšího sportovního materiálu)
 informační a metodický servis (termíny, nominační kritéria apod.)
zdravotní zabezpečení (závažnějších zranění, prevence)
http://www.cas.cz
SCM OB
Ekonomické zabezpečení SCM ČAS
Garantuje ČAS ze státního rozpočtu:
-
mzda vedoucího trenéra SCM
jednorázové odměny osobních trenérů členů SCM
výdaje na sportovní přípravu závodníků
tělovýchovně-lékařské prohlídky
hospodářsko–správní výdaje SCM
VEDOUCÍ TRENÉR = týdenní pracovní náplň v rozsahu:
- 20 hodin přímého trenérského působení
- 20 hodin organizační práce
- příprava tréninkových plánů (cca 4 h)
- organizace činnosti centra (vyúčtování, doplňování seznamu členů atd.)
- organizace a trenérské vedení členů centra na výcvikových táborech
- spolupráce se svazovým trenérem mládeže ČAS
- spolupráce s odbornými komisemi V PAS či KAS (náborové akce)
- odborné vzdělávání distribucí tréninkových deníků, odborných
textů a videomateriálů
http://www.cas.cz
SCM OB
Systém práce s talentovanou mládeží OB




Předsednictvo ČSOS
Sekretariát ČSOS
Předsednictvo sekce OB
Komise talentované mládeže sekce OB
- zpracovává koncepci práce s talentovanou mládeží OB

plán přípravy výběru dorostu OB

personální složení realizačního týmu výběru dorostu OB

nominace do výběru dorostu OB a nominační kritéria na MED

spolupráce se Soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře
V době vzniku (2004) byli do KTM přizvání zástupci všech nově
vzniklých SCM!
http://www.csos.cz
SCM OB
Komise talentované mládeže sekce OB
Historická perlička – „Antialkoholový zákon“ (2005)
„V době konání závodů v orientačním běhu (oddílové,
oblastní, …) i soustředění platí pro závodníky zařazené do
dorosteneckého družstva (včetně skupiny „sledovaných „)
zákaz konzumace alkoholických nápojů.
Pokud někdo toto nařízení poruší …. “
http://www.csos.cz
SCM OB
Komise talentované mládeže sekce OB
• spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při
přidělování grantů pro SCM a jejich vyhodnocování
• koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCM
• vyhodnocuje pro P-ČSOS účelnost využití finančních
prostředků poskytnutých ČSOS pro SCM, která
nejsou zařazena pod Nadaci OB
• spolupracuje se sportovními gymnázii zaměřenými na OB (dle
jejich požadavků)
• metodicky spolupracuje s oblastmi v péči o talentovanou
mládež
http://www.csos.cz
SCM OB
Komise talentované mládeže sekce OB
„Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM“
(dokument z prosince 2006 – Zdenka Králová)
„Základ práce s mládeží všeobecně je v klubech a oddílech …
Druhým článkem podílejícím jsou sportovní centra mládeže. SCM
sdružují mládež ve věku od 15ti do 18ti let, která již
vykazuje svými výsledky známky talentu nebo mládež,
která má předpoklady pro další sportovní vývoj. Příprava v
SCM tvoří hlavní nástavbu nad klubovou přípravou v tréninku
talentovaného sportovce. SCM spolupracuje s trenéry v klubech.
SCM slouží jako základna pro dorostenecký výběr.
Třetím článkem zapojeným do výchovy talentované mládeže je
dorostenecký výběr …“
http://www.csos.cz
SCM OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM
Organizační začlenění SCM:
 SCM nejsou samostatnými právními jednotkami, fungují při
klubu, oblasti nebo kraji.
 SCM tvoří skupina dobrovolně pracujících trenérů s vybranými
talentovanými závodníky.
Realita:
- 4 SCM při klubech
- 3 SCM při KO ČSTV nebo sportovní unii
- 2 SCM jako právní subjekty – občanská sdružení
http://www.csos.cz
SCM OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM
Regionální rozmístění center:
 Síť center se přirozeně vyvinula dvojím způsobem. Buďto vznikly
kolem velkého klubu, nebo zahrnují celou oblast.
 Síť SCM pokrývá celou republiky, která je orienťácky aktivní.
 Závodníky, kteří by regionálně nenáleželi do žádného SCM, zařadí
jiné blízké SCM.
Realita:
- Dokument KTM konstatuje spontánní vývoj situace a zbožná přání
- Neexistuje přehled o činnosti SCM – jediným zdrojem zprávy o
činnosti na webu Nadace OB
http://www.csos.cz
SCM OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM
Ekonomické podmínky existence SCM :
Koncepce práce s talentovanou mládeží v SCM je částečně
ovlivněna současným způsobem financování středisek.
Financování je zabezpečeno prostřednictvím grantů, které ve
výběrovém řízení poskytuje Nadace OB.
SCM, která neuspějí, financuje menší částkou než je nadační
ČSOB. Způsob přidělení peněz od ČSOB navrhuje KTM. Pro celkové
pokrytí finančních potřeb musí SCM zabezpečit i vlastní zdroje.
Realita:
-Nadace je nezávislá – může, ale nemusí SCM podporovat
-Podmínky grantů velmi přísné – časté vyřazení pro formality
- Zdroje s ČSOS jsou rozdělovány nesystémově - dle aktuální
situace a bez známých pravidel pro SCM
http://www.csos.cz
SCM OB
Nadace orientačního běhu
- Registrována od r. 1994, sídlo v Brně
Cíle nadace:
- Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů
napomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu
nebo jsou jinak zdraví prospěšné.
- Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní
prostory, které jsou uvedenými sporty využívány.
Správní rada: Evžen Cigoš, Pavel Pekárek, Pavel Komárek
Nadační jmění:
25 700 tis. Kč
Finanční majetek: 29 731 tis. Kč (zisk 1 896 tis. Kč za 2012)
Programy v r. 2012:
SCM (15-18 let): 39 000 Kč (v r. 2011 už 480 000 Kč)
SCD (11-14 let): 380 000 Kč
http://www.obnadace.cz
SCM OB
Finance SCM: možné zdroje
Struktura příjmů SCM podle zpráv za r. 2012
SCM
Nadace OB
%
Kraj
Město
Členové
Jiné
Celkem
Počet členů
LPU
PHA
HK
Zlín
Liberec Haná
ZBM
80
80
60
70
60
50
60
49
49
23
47
41
14
11
15
66
161
80
160
25
115
55
255
78
148
86
146
270
38
358
200
120
172
522
29
32
21
16
28
28
25
http://www.obnadace.cz
SCM OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM
Ekonomické zabezpečení akcí SCM a podpora závodníků:
SCM přispívá na akce závodníkům podle konkrétní finanční
situace. Náklady spolufinancují i kluby nebo jednotliví závodníci.
SCM si může zařadit závodníky do skupin podle výkonnosti a
podle toho je finančně podporovat.
SCM může přispívat závodníkům, kteří se zúčastňují akcí
dorosteneckého výběru a juniorského reprezentačního družstva.
SCM by se mělo podílet na financování nákladů spojených s
lékařskými prohlídkami.
Realita:
SCM mají každé svůj systém použití financí a příspěvků členům
http://www.csos.cz
SCM OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM
Vyhodnocení činnosti SCM:
 Pokud SCM obdrželo grant podá závěrečné vyúčtování Nadaci,
pokud obdrželo finanční příspěvek od ČSOB vyúčtuje jeho
čerpání svazu.
 Součástí závěrečné zprávy pro Nadaci je tabulka hodnotící
dosažené výsledky SCM. Tabulku sestaví i SCM, která byla
podporována ČSOB. Tabulky slouží KTM pro vyhodnocení
činnosti všech SCM a pro srovnání vývoje a výsledků v čase.
Realita:
Závěrečné zprávy SCM pro Nadaci OB veřejné dostupné
Zprávy o čerpání příspěvků ČSOS neveřejné ?
Vyhodnocení činnosti SCM ze strany KTM ??
http://www.csos.cz
SCM OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží SCM
Sportovní náplň činnosti SCM:
Hlavní náplní činnosti SCM jsou soustředění, která připravují
závodníky ve vybraných technicky náročných terénech a dbají na
zvýšení běžecké úrovně závodníků. Soustředění probíhají v ČR i v
zahraničí.
Součástí činnosti SCM jsou testy běžecké výkonnosti na
dráze.
SCM vyžaduje (přes osobní trenéry) pravidelné lékařské
prohlídky. SCM úzce spolupracuje s osobními trenéry závodníků
tak, aby byl respektován individuální vývoj každého talentovaného
závodníka.
Realita:
Sportovní náplň činnosti SCM funguje …
http://www.csos.cz
SCM OB
Jaké jsou možnosti SCM?
SCM OB
Jaké jsou možnosti SCM?
Lidé
SCM OB
Jaké jsou možnosti SCM?
Lidé
Peníze
SCM OB
Jaké jsou možnosti SCM?
Lidé
Peníze
Vybavení
SCM OB
Jaké jsou možnosti SCM?
Lidé
PR
Peníze
Vybavení
SCM OB
Personální zázemí SCM
Obdobné potřeby jako u fungování oddílů:
- Plánování akcí
- Organizační zajištění (ubytování, strava, doprava …)
- Technické zajištění (mapy, tratě, kontroly, SI …)
- Trenéři (SCM x oddíloví trenéři, SCM x závodníci)
„Papírování“ (administrativa)
- Psaní grantových žádostí a zpráv
- Vedení účetnictví
- Daně a úřady (FÚ, ČSSZ, …)
Informace
- Webové stránky
- Facebook, …
- YouTube, …
SCM OB
Trénink – motivace - zábava
SCM OB
I trenéry to musí bavit …
Finance SCM Hanácké oblasti
SCM OB
Výdaje a příjmy v letech 2003-2013
http://www.obnadaceob.cz
Finance SCM Hanácké oblasti
SCM OB
Srovnání výdajů - 2003 vs. 2013
SCM HO
Soustředění
2003
133
2013
228
36
0
Příspěvky na dopravu členů na závody ŽA a MČR
6
0
Režie činnosti centra (web, telefon x účetnictví)
1
1
13
0
Lékařské prohlídky
0
5
Vratka části grantu Nadace OB
0
13
189
247
Příspěvky na účast na závodech
Tisk map
Celkem
http://www.obnadaceob.cz
SCM OB
SCM HO – pod hlavičkou KS ČSTV (2003-12)
Výhody a nevýhody:
- Propojení s financemi oblasti (krajského svazu OB)
- Menší starosti s účetnictvím
Omezení:
1. Nemožné získávat finanční podporu z veřejných i jiných zdrojů
2. Řada omezení nebo komplikací finančního provozu a účtování –
platby v zahraničí, platby kartou, platby v hotovosti, výběr
příspěvků v hotovosti a provoz pokladny apod.
3. Komplikované rozhodování a řízení – podpisy dokumentů,
schvalování proplácení faktur, …
4. Nejasná budoucnost celého systému ČSTV
SCM OB
SCM HO – občanské sdružení (2012- )
1. Možnost získat dotace a granty z řady zdrojů – kraj,
sponzoři, dary
2. Průhledný provoz vlastního účetnictví a vlastního
bankovního účtu s výrazně nižšími náklady
3. Jednoduché rozhodování a řízení, propojené s Hanáckou
oblastí na základě interních dohod
 VH o.s. současně s VH oblasti (Krajského svazu OB)
 Vedoucí SCM a trenérská rada schvalovány VH ve
stejném obsazení jako funkce v oblasti
SCM OB
SCM Hanácké oblasti
Příspěvky členům SCM na náklady soustředění v r. 2013
- Skupina A: 80-100 %
- Skupina B: 50-60 %
- Skupina C: 20-30 %
Pořádání závodu OŽ HO – zisk příjmem SCM
SCM OB
Propojení SCM a SCD
- Všechny akce SCM jsou otevřené pro ostatní zájemce
- Minimálně 2 akce jsou společné s SCD
SCM OB
Podpora účasti bývalých členů SCM z juniorských a
seniorských kategoriích z Hanácké oblasti
SCM OB
Soustředění v zahraničí
2010 – Slovinsko, 2011 – Švédsko
2012 – Španělsko, 2013 - Slovensko
SCM OB
Podpora účasti na akcích výběru dorostu
SCM OB
SCM v OB: co dále?
OB není a dlouho asi nebude olympijský sport …
Co vlastně SCM potřebují?
- Jasnější koncepce SCM ze strany ČSOS
- Spolupráce SCM a KTM
Co se dá zlepšovat …
- Lepší informovanost o činnosti SCM
- Spolupráce SCM při organizaci soustředění
SCM OB
Děkuji za pozornost!