Organizační struktura českého sportu

Download Report

Transcript Organizační struktura českého sportu

Organizační struktura českého sportu a sportovního prostředí v ČR

6. října 2014, FTVS UK Praha

doc.PhDr

. František DVOŘÁK, CSc .

– sportovní úsek ČOV

PŘEDNÁŠKY –

„Organizace TV a sportu v ČR“

6 .10. – úvodní přednáška 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 5.1.2014 – závěrečná přednáška (tematické okruhy otázek ke zkoušce) Zápočet a zkouška – v období 12.1. – 15.2.2015, termíny zkoušek budou vypsány do 5.1.2015

POZNÁNÍ :

• • •

Historické prameny a tradice spolkové tělovýchovy a sportu

Vliv státu na sportovní prostředí v čase (legislativa, organizace, finance – „Koncepce státní podpory sportu v ČR“) Současná organizační struktura sportovního prostředí v ČR Aktuální situace organizace a financování českého sportu, výhled od roku 2015

KLÍČOVÉ POJMY

SPORT SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ SPORT A STÁT

• Evropská charta sportu (1992) • Bílá kniha o sportu (2007) • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (Definice sportu)

1992 2007

Evropská charta sportu sjednocuje přístup k základním otázkám, které podmiňují podporu a rozvoj sportu ve všech jejich formách.

Evropská komise 11. července 2007 přijala svoji první ucelenou iniciativu v oblasti sportu.

Účelem bílé knihy je poskytnout strategickou orientaci týkající se role sportu v EU. Vyzdvihuje se zde společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na dodržování požadavků právních předpisů EU.

Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací vedených s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou např. olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami.

Význam a postavení sportu v Evropské unii

Od roku 2014 projekty EU na sport

SPORT

• význačný společenský fenomén • ve všech historických obdobích lidstva • součást výchovy a výchovných systémů

ANTIKA „Kalokaghatia“ – řecký ideál harmonicky rozvinutého občana, ideál tělesně a duševně kultivované osobnosti STŘEDOVĚK Tělesná zdatnost a výkonnost součástí rytířských ctností ANGLIE Zrození pojmu „sport“, důraz na hru, soutěživost a spolupráci (team work) OLYMPIJSKÉ HNUTÍ Pierre de Coubertin , novodobé olympijské hry, výchova mladé generace prostřednictvím sportu

HODNOTY SPORTU

FORMATIVNÍ, VZDĚLÁVACÍ, VÝCHOVNÝ

• Komplexní formování osobnosti

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ

• Kompenzace pracovní činnosti, relaxace

SOCIALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ SPORTU

• Získávání specifických dovedností, postojů, hodnot a chování

KONDICE

-

tělesný a duševní stav organizmu ZDATNOST Schopnost organizmu optimálně reagovat na různé podněty prostředí VÝKONNOST Schopnost jedince podávat výkon v určité konkrétní činnosti

Vlastnosti formované sportem

Vlastnosti osobnosti – samostatnost, iniciativnost, cílevědomost, sebedůvěra, sebekázeň, sebeovládání (stabilita v jednání), odvaha, četnost (konání dle pravidel, fair play), odolnost proti neúspěchu,rozhodnost, vytrvalost, houževnatost, smysl pro spolupráci Tendence osobnosti – vůdcovství, odpovědnost, emoční stabilita, sounáležitost ke skupině, ctižádostivost, vůle k vítězství Schopnosti režisérské, kreativní, manažerské, řečnické, organizátorské

SPORT

(definice)

„Sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování výkonů v soutěžích všech úrovní“

Zákon č. 115/2001 Sb., Evropská charta sportu 1992

TĚLESNÁ VÝCHOVA

(školní tělesná výchova a sport)

Tělesná výchova je součástí vzdělávání, tj. pohybového vzdělávání a rozvoje tělesné kondice v rámci povinných a výběrových učebních programů (osnov) základního, středního a vysokého školství.

Tělesná výchova Pohybová rekreace Sport

ŠKOLNÍ SPORT (Tělesná výchova) SPORT (Tělesná kultura) REKREAČNÍ SPORT (Pohybová rekreace) ZÁVODNÍ (SOUTĚŽNÍ) SPORT (Sport)

SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ

„ Organizace, instituce, spolky a sdružení, kde se realizuje předmětná činnost, nebo se sportovní činností bezprostředně souvisí, navazuje na ní, či jí vytváří podmínky“

Sport v České republice reprezentuje: 2,5 mil. registrovaných sportovců, 20 tisíc sportovních organizací, majetek v účetní hodnotě 58 miliard Kč.

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Sportovní prostředí atd.

ČOV Orel Sdružení sportovních svazů Autoklub Sokol ČSTV

STÁT A SPORT

„ Jedná se o vliv státu na sport, o podporu sportu jako významného společenského fenoménu a prostředku reprezentace státu, jako prostředku vzdělávání a upevňování zdraví“ výchovy, •

reprezentace, prezentace ČR prostřednictvím sportu

Sportovní prostředí - stát

Sportovní prostředí SPORT Stát

KINANTROPOLOGIE

KIN = pohyb ANTROPOS = člověk LOGOS = věda Vědní obor pro oblast sportu

I. ETAPA

Počátky organizované spolkové činnosti v českých zemích až do vzniku Československé republiky v roce 1918

Založení tělovýchovných sdružení a sportovních svazů

SOKOL (1862)

• Cyklistika (1883), Veslování (1884), Atletika (1897) • Fotbal (1901),Tenis (1906), Hokej (1908) • Klub českých turistů (1888) •

Český olympijský výbor (1899)

• Svaz lyžařů v království Českém (1903) • Sdružení dělnických tělocvičných jednot (1903) • OREL (1908) • Český vysokoškolský sport (1910)

Pluralitní, demokratické sportovní prostředí v českých zemích (1862 – 1918)

Samostatné, nezávislé sportovní kluby, spolky, sdružení SLČR TENIS DTJ FOTBAL OREL VŠ SPORT

II. ETAPA

Období tzv. první Československé republiky, demokratického a pluralitního tělovýchovného a sportovního prostředí (1918 – 1948)

1918 vznik Československé republiky

Nárůst členstva: • SOKOL 820 000 členů (1937) • OREL 159 000 členů (1935) • SD TJ 139 000 členů (1934) • KČT 110 000 členů (1935)

+

40 sportů cca 2 miliony členů, 130 000 spolků a jednot

Československá republika 1918 - 1948

Péče státu : • Ministerstvo pro správu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy • Ministerstvo školství, obrany, vnitra, zahraničí MINISTERSKÁ RADA (koordinace)

1937 „Ústřední úřad pro tělesnou výchovu“

Okupace Československa (1939 – 1945)

Protektorát Čechy a Morava 1941 –1942 zakázány tělovýchovné organizace „Kuratorium pro výchovu české mládeže“ (pronacistická organizace)

1945 osvobození Československa

Tendence vytvořit jednotnou tělovýchovnou organizaci jako federaci samostatných subjektů

1946 –1947 „Československý tělovýchovný svaz“

III. ETAPA

Období totalitního režimu KSČ, direktivního řízení tělovýchovy a sportu a monopolní jednotné tělovýchovné a sportovní organizace (1948 – 1989)

Únor 1948 – k moci KSČ

31.

března 1948 vyhlášeno sjednocení československé tělesné výchovy do dobrovolné tělovýchovné organizace

SOKOL I. Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport

Zrušení TV a sportovních organizací, zánik pluralitního systému, převedení majetku do SOKOLA

„Státní výbor (úřad) pro tělesnou výchovu a sport“

Utužení centrálního řízení státem

II. Zákon č. 71/1952 Sb., o organizaci tělesné výchovy a sportu

Zánik SOKOLA „

Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport“

6 složek - tělovýchovných úseků

1.

2.

3.

4.

Ministerstvo školství, věd a umění (povinná TV na školách) Ministerstvo pracovních záloh (učňovské školství) Ministerstvo národní obrany (TV a sport v armádě –

DUKLA

) Ministerstvo národní bezpečnosti (TV a sport sboru národní bezpečnosti a Pohraniční stráže –

RUDÁ HVĚZDA

) 5.

6. Revoluční odborové hnutí /ROH/ - (dobrovolná TV a sport podle pracoviště), 9 sportovních organizací :

BANÍK, DYNAMO, JISKRA, LOKOMOTIVA, SLÁVIE, SLAVOJ, SLOVAN, SPARTAK, TATRAN SOKOL

– tělesná výchova a sport na vesnici

VRCHOLOVÝ SPORT

(reprezentace socialistického státu)

Věda a výzkum ve sportu (trénink, technika, plánování, metodika) • Institut tělesné výchovy a sportu Praha • Výzkumný ústav tělovýchovný • Vědecká rada Státního výboru TV a sportu • Státní muzeum tělesné výchovy a sportu • Sportovní a tělovýchovné nakladatelství • Katedry tělesné výchovy při vysokých školách Sport součástí politické propagace komunistické ideologie Doping ve sportu, státně řízený doping

III. Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy

březen 1957 vznik jednotné tělovýchovné organizace

„Československý svaz tělesné výchovy“ (ČSTV) „Svaz pro spolupráci s armádou“ (SVAZARM)

ROK 1968 – „pražské jaro“

• Dočasná transformace na pluralitní systém tělovýchovného a sportovního prostředí • Okupace států Varšavské smlouvy • Normalizace, utužení totality KSČ

1989 změna politického režimu („ sametová revoluce“)

Rozpad ČSTV – sjezd 25.-26.1990 zánik ČSTV

• Obnovení činnosti organizací zrušených v roce 1948/1968 (SOKOL, OREL, KČT atd.) • Osamostatnění Českého olympijského výboru • Asociace TV jednot (ATJ) • Vznik „Konfederace sportovních a TV svazů“ • Asociace sportu pro všechny

Zánik SVAZARMU

• Obnovení činnosti – AUTOKLUB ČR, Český střelecký svaz • Vznik „Sdružení technických sportů a činností“

IV. ETAPA

Transformace tělesné výchovy a sportu po změně politického režimu v pluralitní a demokratické společnosti (1989 – 1993)

STÁT – státní správa po roce 1989

Federální uspořádání Československa Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

náměstek ministra pro tělesnou výchovu a sport odbor tělesné výchovy a sportu MŠMT

V. ETAPA

Organizační struktura sportovního prostředí v samostatné ČR (1993 – po současnost)

1. leden 1993 – rozdělení Československa

Vznik samostatné České republiky a Slovenské republiky

• Transformace federálních sdružení a svazů na národní organizace • Rozdělení sportovní reprezentace • Rozdělení finančních prostředků, podniku SAZKA, společného majetku sportovních zařízení • Obnovení Českého olympijského výboru, návaznost na původní ČOV z roku 1899

České sportovní prostředí v ČR

Obnovení pluralitního systému sportovního prostředí – sportovních sdružení, tělovýchovných jednot, sportovních klubů „Všesportovní kolegium“ (1994)

Všesportovní kolegium České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, (10 zakladatelů) Zastupování společných zájmů Iniciační orgán k Senátu, Poslanecké sněmovně, vládě, ústředním a regionálním orgánům stání správy a samosprávy Činnost ukončena k 1.1.2013

SPORTOVNÍ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

(střešní) Český olympijský výbor Český svaz tělesné výchovy Všesportovní kolegium (1994 2013) - koordinační sdružení sportovních občanských sdružení ČR Autoklub ČR Sdružení Sportovních svazů ČR OSTATNÍ Všesportovní kolegium Asociace školních sportovních klubů Česká obec sokolská Orel Česká asociace sportu pro všechny

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO ČESKÉHO SPOLKOVÉHO SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Samostatné kluby, TJ, sportovní svazy, sportovní sdružení, unie, asociace, • • • • organizace: založeny dle zákona o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) právní subjektivita a rozhodovací samostatnost návaznost na mezinárodní sportovní struktury různé formy občanských sportovních sdružení    jednotlivé samostatné (Český střelecký svaz) sdružení více sportů do „střešní organizace“ (Česká unie sportu, Sdružení sportovních svazů, Autoklub ČR) sdružení se specifickým postavením (Český olympijský výbor, Česká asociace univerzitního sportu, Asociace školních sportovních klubů, Česká obec sokolská)

SPORTOVNÍ SVAZY

základ českého sportu

• • • • • • •

Rozhodující článek sportovní přípravy a tréninkového procesu, ve spolupráci s RSC Koncepce a tréninkový systém Výběr a péče o sportovně talentovanou mládež Spolupráce s rezortními sportovními centry (RSC) Formování reprezentačních družstev ČR Zodpovědnost za výkonnost a sportovní výsledky Spolupráce s Českým olympijským výborem při přípravě na OH 118 sportovních svazů jsou příjemci státních dotací na podporu sportu (diferenciace sportů)

SPORTOVNÍ KLUB, TĚLOVÝCHVNÁ JEDNOTA

základní článek činnosti

• • • • • • Tréninkový proces, tréninkové jednotky Cvičební hodiny Starty na závodech, účast na sportovních soutěžích Tělovýchovná vystoupení Lékařská kontrola ……….

TOP 1 - 12

Diferenciace sportů 2014

13 - 60 61 - 80

81 - 106 107 – 110

Sportovní organizace, tzv. předzávorky

111 – 118

Zdravotně postižení sportovci

119 – 143

Nové sporty nebo ty, které nepodaly žádosti na dotace Celkem 143 svazů

TOP pro rok 2015 – diferenciace sportů

(příspěvek na státní sportovní reprezentaci) I.

skupina II. skupina III. skupina 1 – 12 13 – 44 12 sportů 32 sportů 20 sportů Celkem 64 sportů 55,2% 43,0% 1,8%

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (MŠMT )

Náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže – skupina V. MŠMT Odbor 50 skupiny V. – odbor sportu a tělovýchovy Ředitel odboru • Oddělení administrace dotací a kontroly • Oddělení metodiky

• • • • • • • • • •

Úkoly MŠMT pro oblast podpory sportu v ČR

Koncepce státní politiky v TV a sportu Finanční dotace ze státního rozpočtu a institucionální opatření Právní normy pro zabezpečení sportu Společenská objednávka na propagaci a prezentaci ČR prostřednictvím sportu Podpora sportu pro všechny Podpora sportu zdravotně postižených Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů (sportovní třídy, sportovní gymnázia, sportovní centra mládeže) a přípravy na OH, YOG a EYOF Koordinace rezortních sportovních center (RSC) Akreditace vzdělávacích zařízení Antidopingový výbor ČR - antidopingový program ve sportu

Poradní orgány:

Rada pro TVS, Komise, pracovní skupiny

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Vymezuje postavení SPORTU ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev (MŠMT, MO, MV, MZ), jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků (kraje, obce) při podpoře sportu Definice sportu: „Sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“

Zákony a vládní usnesení vztahující se k podpoře státní sportovní reprezentace ČR

• • • • 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Usnesení vlády č. 2/1999 Koncepce státní politiky v TV a sportu v ČR Usnesení vlády č. 718/1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů Usnesení vlády č. 673/2003 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004-2006

Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik

Konference :

Postavení, organizace a financování sportu v ČR „

Praha, 24. listopad 2006

Další ministerstva zabezpečující státní sportovní reprezentaci

(Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu)

• • •

Ministerstvo obrany

Skupina řízení sportovní reprezentace ČR Armádní sportovní centrum – DUKLA (RSC)

Ministerstvo vnitra

Odbor sportu Ministerstva vnitra ČR (RSC) Rezortní sportovní centrum MV

Ministerstvo zdravotnictví

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace Laboratoř dopingové kontroly

Struktura sportu v politickém systému

(princip partnerství)

SPORT

PARLAMENT STÁT SAMOSPRÁVA obce kraje SPORTOVNÍ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

PARLAMENT ČR

Zákony, vč. státního rozpočtu Poslanecká sněmovna ČR Výbory: Rozpočtový Školství, věda, mládež, sport:

( Podvýbor pro sport)

Senát ČR

Podvýbor pro sport

SAMOSPRÁVA

- obce, kraje Finanční podpora sportu, vlastní politika a priority • • • • Rozvoj sportu pro všechny, podpora přípravy talentované mládeže (SpS., SG), podpora sportu zdravotně postižených občanů, výstavba, rekonstrukce, údržba, provoz tělovýchovných a sportovních zařízení ==================

K oncepční i nekoncepční přístup, zákon 129/2000 Sb., o krajích , zákon 128/2000 o obcích poradní orgány: výbory, komise

Zastupitelská sféra

PARLAMENT ČR

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Výbor pro vědu , vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Podvýbor pro mládež a sport •

SENÁT

Výbor pro TV a sport Komunální sféra Samosprávy krajů a obcí

STÁT

Exekutivní sféra

VLÁDA ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Ministerstvo obrany (MO) Ministerstvo vnitra (MV) Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Krajské a obecní úřady státní správy

MŠMT

Skupina pro podporu sportu a mládeže • Náměstek ministra pro rozvoj sportu a mládeže Odbor 50 – odbor sportu - Oddělení administrace a kontroly - Oddělení metodiky Odbor 51 – odbor pro mládež

Spolkové sportovní prostředí

ČESKÉ SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ

STÁT Státní správa – Zastupitelská sféra Občanská sportovní sdružení (ústřední org.) Sdružení, asociace, organizace, unie, svazy, kluby, TV jednoty • Organizace se speciálním postavením (ČOV, ČAUS) • Střešní organizace a sdružení (ČUS, SSpS, Sokol, Orel, ČASPV) • Samostatné sportovní svazy, kluby, organizace (Český střelecký svaz, ČST)

Zákon č. 83/1993 Sb. o sdružování občanů

Krajská sdružení, župy Exekutivní sféra Vláda ČR • MŠMT • • MO MV • MZ Rezortní sportovní centra (RSC) Antidopingový výbor Kraje, obce Zastupitelská sféra Parlament ČR •

sport

Poslanecká sněmovna

Podvýbor pro mládež a

• Senát ČR

Výbor pro spo rt

Okresní orgány, kluby, TJ Ostatní instituce v oblasti TV a sportu Instituce, organizace, obchodní společnosti, jejichž činnost souvisí či navazuje na činnost sportovní, či pro ní vytváří podmínky, poskytuje služby nebo organizačně zajišťuje sportovní proces (obvykle na komerční bázi ).

• • • • • • Loterijní společnosti Nadace sportovní reprezentace Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace Centrum pohybové medicíny Tělovýchovná knihovna atd.

STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015

Program I.

Program II.

Program III. Program IV. Program V. Program VI.

Program VII.

- Sportovní reprezentace ČR - Sportovně talentovaná mládež - Činnost sportovních organizací - Údržba a provoz sportovních zařízení - Činnost sportovních svazů - Významné sportovní akce - Zdravotně postižení sportovci

STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2014

Celkem: 2 982 784 tis. Kč Přehled veřejně vyhlašovaných programů Státní podpory sportu na rok 2014: a) Neinvestiční dotace: Výdajový okruh: Sportovní reprezentace Program I Sportovní reprezentace České republiky Program II Sportovně talentovaná mládež Podpora činnosti Resortních sportovních center MŠMT, MO a MV Rozvojový program podpory

školství.

Sportovních gymnázií Výdajový okruh: Všeobecná činnost Program III Všeobecná sportovní činnost Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení obor vzdělávání

sportovní příprava - čerpáno ze státního rozpočtu určeného pro regionální

Program V Organizace sportu b) Investiční dotace: Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu z toho: Subtitul Subtitul 133512: Materiálně technická základna sportovních organizací 133513: Materiálně technická základna sportovní reprezentace

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU PŘÍPRAVY STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE

REZ ORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRA

Struktura dotací MŠMT pro zajištění státní sportovní reprezentace v ČR SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČR Sportovní svazy, příprava reprezentačních družstev ČR Rezortní sportovní centrum Ministerstva obrany Sportovní centra mládeže Rezortní sportovní centrum Ministerstva vnitra Sportovní gymnázia Rezortní sportovní centrum MŠMT Sportovní střediska Český olympijský výbor Český paralympijský výbor Sportovní talent

Rezortní sportovní centra (RSC

)

(MV, MNO, MŠMT – státní sportovní reprezentace)

Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM) (19 – 23 let – sportovní svazy) Sportovní gymnázia (SG) (Sportovní svazy x gymnázia) Sportovní centra mládeže (SCM) (15 – 19 let – sportovní svazy) Zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů v ČR Sportovní střediska (SpS) (10 – 15 let - sportovní kluby, ZŠ) Sportovně talentovaná mládež

Sportovní gymnázia 2014

SPORTOVNĚ TALENTOVANÁ MLÁDEŽ (II.) Sportovní střediska (třídy) 45 sportů Sportovní centra mládeže (SCM) 149 center Celkem v roce 2014 249 mil. Kč

Zdravotnické zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu

MUDr. Jaroslav Větvička

• • •

Lékařská komise ČOV Centrum zdravotnického zabezpečení sport. reprezentace Ústřední vojenská nemocnice Praha

Systém zdravotnického zabezpečení státní sportovní reprezentace

Lékařská komise ČOV Koordinující a částečně i řídící orgán.

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) Koordinující a administrativní pracoviště, management zdravotnické péče Centrum pohybové medicíny Rezortní pracoviště: Odd. zdrav. zajištění VS MV ČR a Odd. zdrav. zajištění VS MO ČR, Rehabilitační centrum MŠMT na Strahově „vědecký servis“: CASRI (MO ČR), FTVS, FSpS Brno a FTK Olomouc Zdravotnická pracoviště: FN Motol (RHB klinika a Ortopedická klinika), ÚVN Praha (OISM a další kliniky), Klinika RHB a TVL ve FN Brno, klinika TVL ve FN v Hradci Králové, Klinika TVL v Olomouci, Ústav TVL Plzeň, ÚSM BRNO, Medsport Hradec Králové, Chironax Brno.

Úrazy a akutní stavy: Oddělení akutního příjmu velkých nemocnic v krajích, v Praze ÚVN a FN Motol

CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY Pavla Koláře Pyšelská 2361/4 Praha 4

CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY

Péče a systém jsou primárně určeny:

• • • • •

Sportovním reprezentantům Seniorské i juniorské kategorie Nejvyšší důležitost – olympijské sporty Rozsah sportů dle www.msmt.cz

V jednotlivých případech i pro další osoby z oblasti tělovýchovy a sportu na základě indikace lékaře.

VĚDA, VÝZKUM, VĚDECKÝ SERVIS VE SPORTU V ČR

• • • • •

Současný stav:

Obecná absence vědeckého bádání, výzkumu Nulová státní dotace na vědu, výzkum a vědecký servis Chybí systém a metodika financování, výběru témat, řešitelských pracovišť a přenosu do praxe Nedostatek výzkumných pracovníků a finančního zabezpečení bádání Na oborových fakultách je patrný odklon od výzkumu pro vrcholový sport

Vědní akreditovaný obor KINANTROPOLOGIE

PUBLIKAČNÍ ČINNOST, OBORNÁ LITERATURA

Ústřední tělovýchovná knihovna Olympijská knihovnička Studijní a informační centrum ČOV Ediční centrum FTVS UK Praha Sportovní nakladatelství (OLYMPIA, GRADA) • Rešerše, nákup, studium odborné literatury • Vydávání metodických materiálů, sborníků

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLENÍ, KVALIFIKACE

Oborové fakulty: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Fakulta sportovních studií MU Brno Vyšší odborné školy : Palestra, VOŠ ČSTV Sportovní svazy: Školení a doškolování trenérů a specialistů servisu

CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO SPOLKOVÉHO SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ Pluralitní, demokratické spolkové sportovní prostředí

Samostatné kluby, TJ, sportovní svazy, sportovní sdružení, unie, asociace, organizace: • založeny dle zákona o sdružování občanů (zákon 4. 83/1990 Sb.) • právní subjektivita a rozhodovací samostatnost • návaznost na mezinárodní sportovní struktury

SPORT V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2012

KONCEPCE státní podpory sportu v České republice

Koncepce sportu v ČR na další období

(zpracována 17. září 2009)

CÍLE STÁTNÍ POLITIKY

Přínos sportu jako celku Ucelený systém talentované mládeže a státní sportovní reprezentace Sport pro všechny a dobrovolnictví ve sportu Sportovní infrastruktura, systémová údržba, provoz a investiční podpora Financování sportovního prostředí a legislativně právní prostředí

1.

2.

Popis současného stavu Cíle státní politiky ve sportu ČR Legislativně právní rámec sportu Podpora sportu pro všechny Výběr a péče o talentovanou mládež Státní sportovní reprezentace Financování sportu Vzdělání, věda a výzkum Sportovní etika a Fair play - Boj proti dopingu Pořádání sportovních akcí mezinárodního významu

Nový návrh zákona o podpoře sportu

Věcný záměr Zákona o sportu

Usnesením vlády ze dne 9. 3. 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v ČR bylo uloženo ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, aby vládě předložil návrh zákona o podpoře sportu do 31.12.2011.

Ve věcném záměru zákona jsou tyto kapitoly: Sport handicapovaných; Státní sportovní reprezentace; Financování sportu; Střešní sportovní organizace; Vzdělání, věda a výzkum; Sportovní lékařství; Pořádání sportovních akcí mezinárodního významu; Podpora sportu pro všechny; Talentovaná mládež; Sportovní etika a fair play a Boj proti dopingu.

5.srpna 2014

SYSTÉMOVÉ ZMĚNY ČESKÉHO SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ OD ROKU 2013

• • • Nová role Českého olympijského výboru Transformace ČSTV na Českou unii sportu (ČUS) Změny ve financování českého sportu

Transformace

Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV)

na

ČESKÁ UNIE SPORTU

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

nejvyšší sportovní autorita českého sportu

Téma přednášek v semestrální výuce

• • • • • • • • • • • • • • Historie českého sportovního prostředí Současná organizační struktura českého sportu Státní podpora sportu – státní správa, zastupitelská sféra, programové financování Financování českého sportu Systém podpory státní sportovní reprezentace, rezortní sportovní centra Česká unie sportu Česká obec sokolská, Orel, Sdružení sportovních svazů Sport zdravotně postižených sportovců v ČR, paralympijské hnutí Sport a právo Sport a média Olympijský marketing Český olympijský výbor Český univerzitní sport Systém zdravotního zabezpečení českého sportu