Strate*ko planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Download Report

Transcript Strate*ko planiranje kao osnovica za pripremu projekata

EU fondovi za razvoj (zdravstvenog) turizma u RH

Maja Hranilović

10. listopada 2014.

Ecorys Hrvatska d.o.o

.

O tvrtki Ecorys

• međunarodna tvrtka (uredi u 13 zemalja), specijalizirana za pružanje konzultantskih usluga u području gospodarskog, društvenog i prostornog • • • • • • • • razvoja Naše ključne kompetencije: Gospodarstvo i konkurentnost Razvoj regija, urbani razvoj, – prostorni razvoj Energetika i vodno gospodarstvo Promet i mobilnost Socijalna politika, obrazovanje i zdravstvo Upravljanje www.ecorys.com

OKVIR ZA RAZVOJ ČLANICA EUROPSKE UNIJE

• Europska unija pomaže svojim zemljama članicama na putu njihovog

održivog razvoja i uravnoteženog gospodarskog rasta

• Europska unija daje strateški okvir (EUROPA ”2020”), a zemlje članice usklađuju svoje razvojne planove s njime – na koji način će doprinijeti ispunjenju strateških ciljeva na razini EU • Za ostvarenje ovog cilja, zemljama članicama su na raspolaganju slijedeći

fondovi

: – Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – Europski socijalni fond (ESF) – Kohezijski fond (CF) – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EARDF) – Europski pomorski i ribarski fond (EMFF) 3

EUROPA 2020 EU STRATEŠKI OKVIR 2020 Nacionalni program reformi Nacionalne razvojne strategije ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR

(Common strategic framework)

EUROSPSKI SOCIJALNI FOND EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKI FOND EUROPSKI FOND ZA RURALNI RAZVOJ PARTNERSKI SPORAZUM EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Druge EU inicijative i programi

Operativni programi Operativni progami Operativni programi Operativni programi projekti projekti projekti projekti

4

projekti

11 TEMATSKIH CILJEVA STRATEGIJE “EUROPA 2020

” 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa 7.

8.

Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage 9.

Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava 5

OKVIR ZA FINANCIRANJE PROJEKATA (ZDRAVSTVENOG) TURIZMA

Prioriteti iz nacrta Programa za EU fondove:

– Jačanje aplikacija ICT, e-poslovanje – Jačanje konkurentnosti poduzetništva – ulaganja u proizvodnju, razvoj novih proizvoda i usluga, standardizacija i normizacija, internacionalizacija – Energetska učinkovitost i OIE – Očuvanje i zaštita kulturne i prirodne baštine – Revitalizacija gradova – Ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu (javnu) koja doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju – Ulaganje u obrazovanje i cjeloživotno učenje – Obnova sela u ruralnim područjima •

Kriteriji za odabir projekata - iz nacionalnih i regionalnih strategija!

OKVIR ZA FINANCIRANJE PROJEKATA (ZDRAVSTVENOG) TURIZMA (II)

Ne zaboraviti na mogućnosti kroz ostale izvore financiranja:

– Komercijalni krediti, programi HBOR-a – Sredstva EBRD, SB, EIB – Financijski instrumenti (VC, revolving fondovi i dr.) – Javno-privatna partnerstva – Olakšice i potpore za strateške ulagače (HAMAG INVEST, AIK)

ŠTO JE DOBAR RAZVOJNI PROJEKT ZA EU FONDOVE?

 

projekt = rješenje problema Projekt doprinosti nacionalnim srateškim ciljevima

tragu onoga što RH i EU smatra - na

proritetima za ulaganja

(definirani u Operativnim programima i nacionalnim   strategijama) Dokazati da će sredstva biti optimalno iskorištena Izvediv s postojećim kapacitetima i resursima, trajnija korist postignutih rezultata , održiv!

 Jasna intervencijska logika  Realističan proračun  Potpora i predanost od strane partnera i ciljane skupine  Politička podrška  Dovoljni administrativni i institucionalni kapaciteti

NEKA PRAVILA VEZANA UZ PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

• Obavezno sufinanciranje (definirano natječajem) – za poduzetničke projekte vlastito učešće 40-50% • Trošak mora biti neophodan za provedbu projekta i postizanje ciljeva (kvantificirani indikatori) • Ako projekt generira prihode, umanjuje se bespovratni dio • Postoje ograničenja vezana uz državne potpore (za sada 7,5 milijuna EUR 2014-2020) • Isključivanje dvostrukog financiranja iz EU izvora • Najčešće avans oko 30%, naplata po situacijama • Nisu svi troškovi prihvatljivi (iako su vezani uz projekt): PDV, kupnja nekretnine, rabljena oprema, garancije, krediti, kamate, tečajne razlike, operativni troškovi, bankovne naknade itd.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

• Riješeni vlasnički odnosi, zemljište, nekretnine • Pravo na građenje • Tehničke specifikacije • Studija izvodljivosti s analizom alternativa • Dokaz o zatvorenoj financijskog konstrukciji (dokaz o posjedovanju vlastitih sredstava, obvezujuće pismo namjere banke o kreditiranju) • Natječajna dokumentacija (za provođenje javne nabave) • Primjer: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/-povecanje gospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjih poduzeca

NEKI NATJEČAJI KOJE OČEKUJEMO NAKON USVAJANJA PROGRAMA 2014-2020

• Turistička infrastruktura (javni i privatni sektor) – prema razvoju destinacija!

• Podizanje konkurentnosti MSP (privatni sektor) • Istraživanje i razvoj (javni i privatni sektor) • Priprema regionalnih projekata (javni sektor nositelj) • Obrazovanje za poduzetništvo (javni i privatni sektor) • Korištenje ICT u poduzetništvu

Hvala Vam na pažnji!

Maja Hranilović Ecorys Hrvatska d.o.o.

Kornatska 1g 10000 Zagreb [email protected]

Tel. 01 8892 350 GSM. 091 1777 878